Hesperian Health Guides

فعاليت ها برای یاد گيری و بسيج

فعاليت های گروهي ميتواند مردم را کمک نماید تا اسباب ریشه ای مشكلات صحي را درک کنند و برای ایجاد تغيير برنامه ریزی نمایند. فعاليت های که شما مورد استفاده قرار ميدهيد مربوط به آنچه که شما ضرورت دارید تا بدانيد، آنچه که شما اميدوار هستيد تا انجام دهيد و آن منابعي که در دسترس است، ميباشد. فعاليت ها ميتواند:

  • مردم را برای تشخيص مشكل عمومي گرد هم جمع کند.
  • نياز مبرم مردم را که ایشان احساس ميكنند دریافت نماید.
  • معلومات در مورد آنچه که سبب مشكل صحي شده است جمع آوری کند.
  • مشكلات را تجزیه نماید تا اسباب فوری و ریشه ای آنرا کشف نماید.
  • نكته نظرات جامعه را جمع نماید. یک پروژه موفق نخواهد بود، در صورتيكه از بعضي گروه ها و نظرات صرف نظر شود. مردم اگر نظرات شان نادیده گرفته شود، همكار نخواهند بود.

صحت محيطي یک مسئلۀ اجتماعي ميباشد و نياز به کار دسته جمعي مردم برای ایجاد بهبود در وضعيت دارد. چه هدف کاهش خطر یک اپيدیمي، غرس باغ های عمومي، بهبود صحت و سلامت زندگي مردمي که نزدیک فابریكه زندگي ميكنند یا در یک معدن کار ميكنند، باشد و یا هدف فكر نمودن در مورد مسائل دیگر صحت محيطي باشد. هر قدر مردم یک درک مشترک از مشكل و تعهد مشترک در حل آن داشته باشند به همان اندازه مؤفق خواهند بود.

زنان به صدا نیاز دارند

در بعضي از جوامع زنها و دختر ها علاقه دارند تا در فعاليت های تنظيم شده در صورتيكه در یک گروه جدا از مرد ها باشند سهم بگيرند. گروه زنها بعداً نظریات زنها را به یک گروه بزرگتر ارائه ميكند. به این طریق، زنها و دختر ها فرصت دارند تا با صدای واحد در مقابل تمام قریه صحبت کنند. با تقویه نمودن ندای زنان و دختر ها، و ایجاد مهارت های رهبری، تمام جامعه قوی تر ميشود.

 illustration of the below: 5 women gather for a group discussion next to a sign reading, "Toilets too far from my house. Safer to go in the bush. No way to wash."
بيت الخلاء ها براي اطفال محفوظ نيست.
در جريان عادت ماهوار بگ ما اجازه داده نميشود كگ از بيت الخلاء ها استفاده كنيم.
اگر ميخواهيد يك مشكل را حل نماييد، با مردمي كه به مشكل مواجه اند كار كنيد

مباحثۀ هدايت شده

برای داشتن یک درک مشترک از مشكلات صحي، ضرورت است تا مردم با یكدیگر صحبت نمایند. مباحثۀ هدایت شده یک روش برای گروهي از مردم است تا با هم صحبت کنند و سوال های خاص پرسيده و جواب بدهند. فعاليت " پس چرا...؟" (مراجعه به دریافت اسباب ریشه ای مشكل, لاش برای دریافت اسباب ریشه ای, چرا فاجعه اتفاق افتاد؟, دانستن علت مرگ تيموتي, چرا سانگو وفات يافت؟, رسم براي مباحثگ: چ ونه مواد كيمياوي زهري داخل آب مي ردند؟, رسامي براي بحث: چ ونه آفت كش ها وارد بدن مي ردند؟, یک مثالي از مباحثۀ هدایت شده است. رسم کشيدن برای مباحثه (مراجعه به صو و کترسيم نقشۀ بدن, شيدن نقشه بدن انسان نيز نوعي از مباحثۀ هدایت شده است. کسي که مباحثه را رهنمائي و هدایت ميكند، بعضي اوقات تسهيل کننده (facilitator) و یا ممثل (animator) گفته ميشود.

اکثریت فعاليت ها در این کتاب ضرورت به یک تسهيل کننده دارد تا اطمينان حاصل کند که هر شخص از توانایي خود بخوبي استفاده ميكند و یقيني سازد که مباحثه و یا فعاليت بطرف عمل پيش ميرود.

 A group of men and women bend over to make a map.
نقشه را با قلم و رنگ روي كاغذ يا روي زمين با سنگ، چوب و غيره رسم كنيد.

نقشه كشي جامعه

نقشه کشي جامعه عبارت از یک فعاليتي است که در آن مردم باهم نقشه را به اساس آنچه که در جامعه مي بينند و یا ميدانند، ميسازند. با ساختن یک نقشه صحي جامعه، شما ميتوانيد بياموزید که:

  • مشكلات صحي در کجا وجود دارد. .
  • این مشكلات کي ها را مصاب ميسازد.
  • چگونه این مشكلات صحي بخاطر وضعيت محيط اتفاق مي افتد.


رسم کردن نقشه به مردم کمک ميكند که نمونه های از مشكلات صحي را ببينند، شروع به تشخيص اسباب ریشه ای این مشكلات نمایند و ببينند که اوضاع چگونه در یک جامعه به مرور زمان تغيير ميكند. یک نقشه همچنان ميتواند به مردم کمک کند تا منابع مهم اجتماعي و نكات قوت جامعه را که از آن آگاه نبوده اند تشخيص بدهند. و رسم نمودن نقشه ميتواند بحيث یک گام در محافظت اماکن مقدس و باستاني مفيد واقع شود. (مثال های از رسم نقشه؛ مراجعه بيك نقشه از منابع آب محلي و منابع آلودگي بسازيد, , پلان گذاري يك پروژۀ حوزۀ آبي در جامعه, بررسي پروسۀ از بين بردن زباله هاي مواظبت هاي صحي).

دريافت آنچه كه يك جامعه ضرورت دارد

مردم اغلباً در مورد اینكه چه مشكلاتي در جامعه وجود دارد و چگونه آنها را اصلاح بسازند، نظریات مختلفي دارند. آگاه ساختن هر فرد از وسعت مشكلاتي که وجود دارد و اسباب مختلفه آن و کمک به مردم در تصميم گيری در مورد اینكه با کدام شان (کدام مشكل) در کوتاه مدت و طولاني مدت کار نمایند، بعضي اوقات "ارزیابي نيازمندی ها" ناميده ميشود. (برای مثال های بيشتر فعاليت های ارزیابي نيازمندی ها بدو دايره, برطرف نمودن موانع بيت الخلاء ها براي زنان, تخم بذري. یک روند خوب ارزیابي نيازمندی ها کمک مينماید تا نيازمندی هر فرد معين ساخته شده و توانایي ها نيز در نقشه مد نظر گرفته شود.

Men, women and children walk together through a village of thatched huts.

سير هاي صحي

در جریان یک سير صحي، مردم از نزدیک به جامعه شان نظر مي اندازند. آنها کوشش ميكنند تا چيز های ایكه سبب مشكلات صحي ميشود پيدا کنند، مانند منابع آب غير محفوظ، مشاغل آلوده کننده، یا عدم موجودیت چوب سوخت. زمانيكه یک سير صحي بصورت گروهي صورت ميگيرد، مردم چيزهای زیادی راکه مشكل ميدانند در ميان ميگذارند. بعداً آنها ميتوانند روی راه حل های ممكنه کار کنند. هر قدر مردم بيشتر اشتراک نمایند بهتر خواهد بود. (برای مثال های سير صحي ب زباله هاي جامد: تبديل يك خطر صحي به يك منبع اقتصادي و در ميان مركز صحي قدم زده و مشكلات موجوده را يادداشت نماييدمراجعه شود).

تغيير در گذر زمان

راه دیگر شناخت مشكلات و نيازمندی ها در یک جامعه، مقایسه اوضاع کنوني با گذشته است. بعداً در مورد اینكه در آینده چگونه ميخواهيد باشيد فكر کنيد. یک راه برای انجام چنين کاری، جمع نمودن داستانها از افراد مسن جامعه تان است.

با تشویق نمودن جوانان در جامعه برای رهبری این فعاليت ها، کمک مينماید تا احترام و درک بين نسل ها ایجاد شود. همچنان این کار کمک ميكند تا رسم و رواج های جامعه که هر شخص ميخواهد نگهدارد، حفظ گردد. یک زمانبندی جامعه ميتواند به مردم کمک کند تا بدانند که چگونه تغييرات و تحولات از یک نسل تا نسل دیگر بوجود آمده است و چگونه به رویداد های مانند روز اسفالت یک سرک، افتتاح یک فابریكه، ساخت یک بند آب، و غيره اهميت داده شده است. بروی نقشه آوردن تحولات محيطي یک روش دیگری از انتقال معلومات در مورد تاریخ جامعه توسط تصاویر و یا نقشۀ ساحات، مزارع، جنگلات، مجتمع های مسكوني، دریا ها و جهيل ها ميباشد. (برای پلان گذاري يك پروژۀ حوزۀ آبي در جامعه.

ترسيم فعاليت ها

Men and women make drawings. ساختن و دیدن یک رسم ما را کمک ميكند که راه حل های برای مشكلات ببينيم که بشكل دیگر امكان نخواهد داشت. رسم ها ميتوانند برای شروع یک مباحثه هدایت شده استفاده شوند و رسم ميتواند یک راه برای بيان عقاید و اشتراک در رهبری گروه، برای افرادیكه خوانده و نوشته نميتوانند باشد. (برای مثال چگونه امراض اسهال دار انتشار پيدا ميكند و رسامي راه هاي حل مقابله با آفت كشها).

بعضي از جوامع به کمک یكدیگر تصاویری روی دیوار های ساختمان ها رسم ميكنند تا مشكلات شانرا بيان نموده و برای یک آیندۀ بهتر و صحتمند تر آنها را اميد وار سازد. (برای مفكوره ساختن و استفاده از نقاشي ها در تعليم و تربيه جامعه، به کتاب Helping Health Workers Learn ("كمك به كاركنان صحي جهت آموزش") مراجعه شود.

سروي جامعه

سروی های جامعه یک روش منظم برای جمع آوری معلومات است که ميتواند برای پيدا نمودن مسائل صحي مردم، ملاحظه نمودن تشابهات و تفاوت ها بين عقاید و باور های مردم و یا برای اندازه گيری حمایت پلان ها و فعاليت های مختلف در جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

A female survey worker visits at the doorway of a home and listens to a woman as two other women watch.

در یک سروی، عين سوالات به عين شكل از مردمي که اشتراک نموده اند پرسيده ميشود. سروی ها ميتواند در خانه، محل کار، مكاتب، عبادت گاه ها، و دیگر اماکني که مردم جمع ميشوند و حتي از طریق تلفن و یا پسته صورت گيرد.

سروی ها به مردم اجازه ميدهد تا افكار شانرا بصورت محرمانه بدون اینكه در یک جلسه و یا در یک رویداد عمومي شرکت کنند، به اشتراک بگذارند. اینها راه هائي برای در نظر گرفتن نگراني ها و افكار افرادی است که ميترسند، یا کسانيكه اجازه ندارند در روند تصميم گيری عمومي اشتراک نمایند. (برای یک مثال از سروی صحي جامعه گاز طبيعي نيز مشكلات صحي را بارميآورد .

تياتر

تياتر یک راهي برای کشف مشكلات و پيشنهاد راه حل ها در چوکات تفریح و خنده است. مردم تجارب شانرا تمثيل نموده و تجارب دیگران را به تصویر ميكشند. تعمق و رسيدگي به بعضي از مسائل و منازعات اگر در زمان و مكان دیگری به تصویر کشيده شود، ميتواند آسان باشد. (صفحۀ بعدی برای طریقه های استفاده از تياتر دیده شود.

نمايش اجتماعي (Sociodrama)

یک نمایش اجتماعي به مردم اجازه ميدهد که مشكل شانرا تمثيل نموده و بعضي از اسباب و عوامل تأثيرگذار را نمایش دهند. یک مثالي از نحوه استفاده از نمایش اجتماعي که در مورد بحران منابع جنگلي صحبت ميكند ( درامه هاي اجتماعي).

هر داستان ميتواند تبديل به يك نمايش اجتماعي شود، بشرطيكه كركتر هاي لازم وجود داشته باشد و روي يك مشكل كارشود.
illustration of the above: People watch as 2 men and a woman act out a drama.

نمایش اجتماعي هيجان زیادی را ميتواند ایجاد کند. بعضي از تنظيم کنندگان دوست دارند تا نمایش را با خواندن یک سرود توسط مردم و یا فعاليت که تشریک مساعي دیگران را در بر داشته باشد، به اختتام برسانند.

تياتر متقابل نوعي دیگر از نمایش اجتماعي است که هر کس هم اشتراک کننده است و هم بينندۀ نمایش. هر کس از بين بينندگان ميتواند به بازیگران بگوید که نمایش را توقف دهد و خود جای بازیگر را بگيرد و راه دیگری را برای حل مشكل تمثيل کند. این کار بخصوص در حالاتي کمک کننده است که مردم در نقش بازی کردن بجای کسي که توانایي کمتر و یا توانایي تمثيل ندارد نوبت بگيرند.

بازي نقش

بازی نقش به اندازۀ یک نمایش اجتماعي آمادگي لازم ندارد و ميتواند در تشریح نكات مختلفي و یا دریافت راه حل منازعات کمک کننده باشد. مردم نقش های مختلف از زندگي واقعي را بازی ميكنند تا نشان دهند که چه کاری را انجام خواهند داد. شما ميتوانيد یک بازی نقش را مورد بحث قرار داده و یا تكرار کنيد تا بدانيد که چرا مردم به یک طریق خاص رفتار ميكنند.

تغيير دادن عمل افراد قدرتمند روی صحنه آسان است اما در زندگي واقعي خيلي سخت است. استفاده از نمایش برای تمرین نمودن اینكه چگونه با افرادی عمل متقابل داشته باشيم که بر ما قدرت دارند به مردم کمک ميكند تا با روش های مختلفي آمادگي پاسخگوئي به قدرت را در زندگي واقعي داشته باشند.

A child behind a table on its side performs a puppet show for 2 other children.

نمايش گدي (لعبتك بازي)

در نمایش گدی به عوض افراد از عروسک ها استفاده ميشود تا یک بحران اجتماعي را تمثيل کنند. با استفاده از این نمایش مردم را ميخندانند و به مردم کمک ميكنند آنچه را که ایشان عادت ندارند به طرقي ببينند. بعضي مردم دریافتند که صحبت نمودن از طریق عروسک ها (گدی ها) آسانتر از تمثيل نمودن روی صحنه ميباشد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱