Hesperian Health Guides

بسيج برای صحت محيط زیست

بعد از سالها فقر و انزوا، مردمي که روی تپه های پر از گل سواحل اکوادور زندگي ميكردند، دلسرد شدند. آنها نميدانستند که چگونه به زندگي شان بهبودی بياورند. زندگي همه روزه سخت تر ميگردید و مشكل بود که این مسئله را باور نمایند یا برای آینده بهتر برنامه ریزی کنند.

با کار جهت حل فوری مشكل صحي (کولرا)، گلوریا و کارکنان صحي پروژۀ "صحت برای مردم" زندگي افراد زیادی را نجات دادند. موفقيت همكاران صحي جامعه، ارگانهای محلي و مردم قریه در کار دسته جمعي برای متوقف ساختن اپيدیمي آنها را تشویق نمود و ایشان را برای فایق آمدن بر مشكلات دیگر آماده نمود. زمانيكه طوفان کار های شانرا از بين برد، قادر بودند که دوباره سازمان دهي نموده و خسارات طوفان را جبران نمایند. بعد آنها قادر به حل مشكلات دیگر نيز بودند. کار شان جهت صحتمند ساختن جوامع ادامه یافت، طوریكه وضعيت فعلي را بهبود بخشيده و برای آینده اساس ایرا گذاشتند

 Man and women asking and answering questions.
چرا افرادی زیاد از سبب کولرا مریض شده اند؟
خاطریكه در آب ميكروب وجود داشت.
اين يك سبب فزيكي مريضي است.
اما چرا در آب ميكروب وجود داشه باشد؟
خاطریكه ما بيت الخلاء نداریم که ميكروب ها را بدور نگهدارد.
اين يك سبب محيطي مريضي است.
اما چرا بيت الخلاء خوب نداریم؟
چون پول نداریم که بيت الخلاء های خوب بسازیم.
اين يك سبب اقتصادي مريضي است.

لاش برای دریافت اسباب ریشه ای

مشكلات صحي ميتوانند از سبب چيز های زیادی بوجود آیند: ميكروب ها، مواد سمي کيمياوی، حادثات، قحطي، مواجهه به سردی و گرمي زیاد و غيره. اینها مثال های از اسباب اوليۀ امراض است.

امراض اسباب اوليۀ زیادی دارند اما اسباب ریشه ای نيز دارند. شناسائي اسباب ریشه ای ميتواند در تشخيص اینكه به چه چيز ضرورت خواهيم داشت تا مشكل را در طولاني مدت حل نمایيم، کمک کند. شما دیدید که فعاليت گلوریا "اما چرا...؟" چگونه به مردم کمک نمود تا مردم بفهمند که یک مشكل واحد ميتواند چندین سبب ریشه ای داشته باشد.

تغيير- زمان لازم دارد

اصلاح صحت محيطي به سرعت اتفاق نمي افتد. در مانگلارالتو کارکنان صحي ابتدأ کولرا را با دادن مایعات تداوی نمودند و همچنان جهت پيشگيری آن آب را پاک ساختند. بعداً آنها جامعه را سازمان دهي نمودند تا سيستم جدید آب و بيت الخلاء های چاه دار بسازند تا در آینده از کولرا پيشگيری کنند. اما این فقط وقتي بود که طوفان عظيم تمام این پيشرفت ها را از بين برده بود و آنها متوجه مشكل تخریب و سيل که از سبب قطع جنگلات صورت گرفته بود، شدند. آنها باید اسباب ریشه ای را ميدانستند تا تغييرات آخری را بوجود مي آوردند. بعضي اوقات، ما باید بسيار تلاش نمایيم و حتي ناکام شویم تا به موفقيت بزرگ دست یابيم. اغلباً ما تنها مي بينيم که چه کار نمي دهد و ميآموزیم که چه و چرا کار نميكند.

 woman speaking
هبود در وضعيت صحت محيطي قدم به قدم اتفاق ميافتد. صبور باشيد. بعضي اوقات تغييری که بسرعت ایجاد ميشود به همان سرعت فرسوده ميشود.

بعضي اوقات، ما باید بسيار تلاش نمایيم و حتي ناکام شویم تا به موفقيت بزرگ دست یابيم. اغلباً ما تنها مي بينيم که چه کار نمي دهد و ميآموزیم که چه و چرا کار نميكند.

اصلاح صحت محيطي وقت زیادی را ميگيرد چون اغلباً نياز به چهار گونه تغيير مختلف دارد

  • تغيير برای بهبود سيستم آب، خانه سازی، و چيز های دیگری که ما بخود ميسازیم (ساختار هاي زيربنايي.)
  • تغيير در چيز های که ميخریم، مانند خرید غذا های کم کيفيت، محصولات زهری پاک کننده، و محصولات دیگری که به پلاستيک پيچيده شده است (مصرف.)
  • تغيير در عادات ما؛ شستن منظم دست ها، جدا نمودن مواد زاید و کثافات تا که دوباره بدوران انداخته شود، یا کشت محصولات به یک روش جدید (سلوك.)
  • تغيير در مقدار قدرت تصميم گيری مردم محل، شرکت ها، دولت مرکزی و دیگران که به محيط زیست اثر گذار است (سياسي.)

تمام این تغيير ها مدتي را در بر ميگيرد و بر یكدیگر تاثير گذار است

 "We must be the change we wish to see in the world"

ار با جوانان

یک راهي برای اطمينان از دوام تغيير، کار با جوانان است، زیرا که آنها آنچه را آموخته اند، به آینده انتقال ميدهند. هر یک از ما، بدون در نظر داشت سن، ميتوانيم رفتار یک شخص جوان را اتخاذ نمایيم تا هميشه اميدوار باشيم چيز های جدید را که مياموزیم آنرا آزمایش کنيمThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱