Hesperian Health Guides

2: دانستن و بسيج جامعه براي صحت جامعه

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > 2: دانستن و بسيج جامعه براي صحت جامعه

 A health promoter and group of villagers participate in an educational activity with signs reading "Problems, Causes, and Solutions."


زمانيكه گلوریا و دیگر همكاران صحي دریافتند که افراد زیادی در مانگلاراتو و نواحي اطراف آن مریض شده اند، فوراً دانستند که مشكل کولرا بوده که یک معضلۀ صحت اجتماعي با یک عامل محيطي یعني آب ملوث است. همكاران صحي جامعه و مبلغان صحي قریه خانه به خانه رفته و هر فرد را در مورد مشكل و نحوۀ برخورد با آن آموزش دادند. یک مرتبه که موفقيت تدابير ابتدایي اعتماد مردم را جلب نمود، جامعه شروع به کار روی اسباب ریشه ای کولرا و مشكلات دیگر صحي شدند.

با کار روی اسباب ریشه ای توسط سهمگيری جامعه و تعليمات صحي، جامعه قادر گردید تا به پيشرفت های صحت محيطي دست یابد. با هر پيشرفت، مردم قریه اعتماد بيشتری به توانایي های شان برای ایجاد تغيير در زندگي شان کسب نمودند.

ضروری است که سوالات زیادی پرسيده شود و معلومات برای دریافت اسباب یک مشكل صحي به روش های مختلفي جمع آوری گردد. اغلباً منازعات شدیدی در جامعه وجود دارد که به مباحثه و تلاش طولاني جهت حل مشكل ضرورت است. هر چند هر جامعه راه خود را در جهت ایجاد تغيير پيدا کرده و فعاليت های مختلفي را برای تنظيم آن انجام ميدهد، تجارب پروژه "صحت برای مردم" مثال هائي را ارائه ميدارد در مورد اینكه چگونه جامعه ميتواند درباره اسباب ریشه ای مشكلات صحت محيطي شان بياموزند و برای تغيير آنها کار نمایند.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱