Hesperian Health Guides

یک رهنمود برای اینكه کدام فعاليت چه وقت انجام شود


A small group of people standing around a table work on a drawing together.

فعاليت ها در این کتاب برای دریافت مسائل مشخص صحت محيطي در فصل هائي که تشریح شده است مفيد ميباشد. همچنان فعاليت های معرفي شده به شما کمک ميكند که تا در وقت سازماندهي در جامعه تان به پيش بروید. آنها ميتوانند:

Men and women watch a man use a soil testing kit.


A small group of people in a garden listen as a woman holding weeds speaks.

بعضي از فعاليت ها ميتواند با هم استفاده شود، مانند ساختن نقشۀ جامعه در جریان و یا بعد از یک سير صحي؛ یا یک بازی نقش بحيث یک بخشي از یک فعاليت ارزیابي نيازمندی ها استفاده گردد. بسيار مهم است که به مردم کمک کند تا معلومات جمع آوری شود، دانش مورد نظر در ميان گذاشته شده و درک عميق صورت گيرد. این کار سازماندهي، توانمندی و کار برای حل اسباب ریشه ای مشكلات صحي جامعه را حمایت مي نماید.This page was updated:۲۷ Jul ۲۰۲۲