Hesperian Health Guides

استفاده پايدار از جنگلات

مديريت و استعمال پايدار جنگلات عبارت است از محافظت واستفاده ازين منبع بصورتيكگ يك تعادل بين احتياجات روزمره و نياز براي ذخيره آن براي آينده رعايت گردد. ميتود هاي استفاده پايدار در همگ جا بگ يك صورت تطبيق نمي گردند. هر جامعگ بايد ميتود ها را مطابق بگ نيازمندي هاي خود عيار نمايد و ارزيابي كند كگ چگ اقداماتي براي حفظ جنگلات منطقگ بهتر است عملي گردند.

ايجاد پلان مديريت پايدار جنگلات بگ مردم كمك مينمايد تا راجع بگ استفادۀ بهتر از منابع جنگلي خود تصميم معقولانگ تري اتخاذ كنند. همچنان اين پلان همچنان براي جلوگيري از تهديدات متداوم صاحبان صنايع و دولت نيز جلوگيري مينمايد. بعضي اوقات شايد شما بتوانيد در قبال محصولات بدست آمده از جنگلات منابع پولي بهتري بدست آوريد، درصورتيكگ نشان دهيد آنها با استفاده از ميتود هاي پايدار توليد شده اند. اما مهمترين محصول پلان مديريت پايدار جنگل آنست كگ مردم را با يكديگر همسو مينمايد، تا بطريق مفيد تري از جنگلات كار گرفتگ ويا آنرا محافظگ كنند.

بعضي از راه هاي كارگيري ومحافظگ بهتر از منابع جنگلي عبارت اند از:

 • نازك و كم پشت كردن اشجار، بگ اينصورت كگ تعدادي از تاک ها، درختان و نباتات قطع گردند تا نور آفتاب بگ داخل جنگل نفوذ نموده و نهال ها و نباتاتي كگ ميخواهيم بهتر رشد نمايند.
A group of closely spaced trees with narrow trunks next to a group of widely spaced trees with thick trunks.
در روش نازك ساختن ، تعدادي از درختان قطع ميشوند تابقيه به مقدار كافي قوي شوند.
 • غرس نهال ها براي غنامندي، اين بگ معني غرس اشجار جديد، در پهلو و يا تحت درختان كهن سال، ويا در ساحاتيكگ درختان ازبين رفتگ اند و دوباره نمي توانند خود بخود رشد كنند.
 • غرس مجدد درختان بعد از قطع، طريقگ ايست براي اطمينان از اينكگ بگ جاي درخت هائيكگ قطع ميشوند، درخت هاي جديد و تخم بذري موجود خواهد بود.
 • حريق كنترول شده، اينكار براي كاهش دادن علف هاي هرزه ايكگ در زير درخت ها روييده استفاده ميشود. با سوختاندن قلمگ هاي خود رو و علف هاي هزره زير درختان خاكستر آنها باعث غني شدن خاک ميگردد، و باعث از بين رفتن آفاتي ميشود كگ ممكن است بگ درختان آسيب برسانند. آتش سوزي كنترول شده بايد با دقت پلان شود، زيرا ممكن است بساده گي از كنترول خارج و بگ تمام جنگل سرايت نمايد.
 • قطع نمودن اشجار بصورت انتخابي. يعني تعدادي از درختان قطع ميشوند در حاليكگ درختان جوان و آن تعداد درخت هاي پير كگ صحتمند و قوي اند براي ثابت نگهداشتن خاک و گرفتن بذر براي پرورش نسل هاي آينده باقي گذاشتگ ميشود
در قطع نمودن درختان بصورت انتخابي يكتعداد درختان براي آينده حفظ مي ردد و دوام رشد جن ل را اجازه ميدهد.
Illustration of the above: A landscape of tree stumps next to a landscape with some stumps and some mature trees.
 • جمع آوري وفروش محصولات غير چوبي جن لات، ترجيحا در عوض فروش چوب، يك طريقگ اي براي مواظبت از جنگل است در حاليكگ بازهم پول عايد ميشود.
 • پرداخت پول براي مالداران (صاحبان مواشي) جهت جلوگيري از چراندن حيوانات در جنگل، و همچنان دادن امتيازات مالي براي دهقانان تا از قطع كردن درختان ايكگ در ساحگ زمين خودشان است خود داري نمايند، از جملۀ اقدامات مفيديست كگ ميتوان در اين راستا انجام داد.
 • حفاظت از ساحه حيات وحش در جن ل ها (مناطقيكگ حيوانات آزاد زندگي ميكنند.) اين ساحگ بايد بگ اندازه بزرگ باشد كگ حيوانات بدون مزاحمت انسان زندگي طبيعي خود را بكنند.
 • ايجاد فضاهاي سبز، يعني غرس اشجار در مناطقيكگ درختان بصورت كامل قطع شده و يا جنگل كاملا از بين رفتگ است. اينكار بگ تقويگ خاک، آب و هوا حتي در شهر هاي مزدحم و آلوده كمك مينمايد.
 • حمايه از رشد طبيعي دوبارۀ اشجار، اينكار با محدود ساختن استفادۀ ساحاتي از جنگل كگ بيشتر درختان آن از بين رفتگ است صورت گرفتگ و بگ جنگل كمك ميشود تا دوباره رشد نموده و بصورت طبيعي احياء گردد.
 • كار گيري از حيوانات براي حمل و انتقال تنه درختان خسارات كمتري نسبت بگ بولدوزر ها و وسايل ثقيلگ وارد مينمايد.
حيوانات كمتر از ماشين آلات زمين را سخت ميكنند.
Illustration of the above: Oxen pull a log through a forest, next to a tractor pulling a log through the same forest.
 • جدا نمودن شاخه ها و پوست از تنه درختان قبل از انتقال دادن آنها، از وارد آمدن صدمگ بگ گياهان همجوار در زمان انتقال پيشگيري ميكند. بر علاوه ازين فايده، شاخچگ ها و برگ هاي جدا شده برروي زمين پوسيده وكود بسيار مطلوبي را براي رشد ساير گياهان همجوار فراهم ميسازد.
 • اكوتوريزم راه ديگري براي حفظ جنگلات است. يعني سياحين در قبال بازديد از زيبايي هاي طبيعي منطقگ پول پرداخت ميكنند، وبگ اين صورت از قطع جنگلات براي تأمين معيشت مردم اجتناب ميشود
  In a forest, people hunt, log, and gather plants and firewood.
  طرق متعددي براي استفاده از جن لات وجود دارد تا براي صحتمند مانده و براي نسل هاي آينده حفظ گردد.
  از معلومات هركس استفاده كنيد، نيازمندي همه را مد نظر ب يريد

  A man chops a tree with an axe.

  اين فعاليت براي پلان گذاري چگونگي استعمال و حفاظت از جنگلات ممد است. فعاليت را ميتوانيد با اشتراک الي 25نفر انجام دهيد. اشتراک كننده گان را بگ سگ گروپ تقسيم نماييد. بهتر است همگ كساني را كگ بگ نوعي از تخريب جنگلات متأثر ميشوند شامل پروسگ نمائيد.

  زمان: سگ تا شش ساعت (يا بيشتر از يك جلسگ، يعني تا زمانيكگ شما نقشگ ها را ثبت وتكميل كرده ايد.

  مواد: پنسل، قلم، ورق كتابچگ، سگ تختگ كاغذ كلان، نقشۀ محل و سرش التيپ. نقشگ ها اگر بسيار دقيق نبوده و عادي ترسيم شده باشد هم مشكلي نيست، فقط بگ اندازه ايكگ مردم قادر باشند چيز هاييرا شناسائي نمايند،كگ ميخواهند نشان بدهند.

  A child gathers sticks.
  1. براي هر گروپ از اشتراک كننده گان يك نقشگ بدهيد واز ايشان بخواهيد تا فعاليت هاي خود را در جنگل بر روي صفحات كتابچگ نوشتگ يا ترسيم نمايند (مثلا قطع هيزم، چراندن مواشي، جمع آوي ميوه و نباتات، شكار وغيره فعاليت ها).
  2. در داخل هر گروپ اشخاص در باره چيزهايي كگ ترسيم ميكنند بگ بحث پرداختگ و ميگويند كگ هركدام از آنها برايشان چي معني را در بردارد. يك يا دو نفر در نهايت فعاليت ها را بالاي يك نقشۀ بزرگ ترسيم نموده تا معلوم شود كگ كجا وچگونگ هركدام از اشخاص از جنگل استفاده ميكنند.
  3. A woman gathers fruit in a basket.
  4. تمامي گروپ ها را با يكديگر جمع كنيد تا نقشگ هركدام از آنها در جمع بزرگتري بگ مناقشگ گذاشتگ شود. آيا قسمت هاي از جنگل هست كگ بيشتراز ديگر حصص از آن استفاده صورت ميگيرد؟ آيا زنان، مردان، اطفال وكهن سالان هركدام بگ شكل خاصي از جنگل كار ميگيرند؟ آيا چيزي متعجب كننده در مورد طرز استفاده از جنگل موجود بود؟
  5. شخص تسهيل كننده رشتگ بحث را بدست گرفتگ و سوالاتي را راجع بگ صحت جنگل ميپرسد: آيا جنگل هنوز هم بگ همان شكل سابق منابع و منافع اقتصادي را در اختيار مستفيدين خود ميگذارد؟ آيا تعداد پرندگان، حيوانات ونباتات جنگل اكنون كم شده است يا همانند قديم است؟ آيا ساحاتي وجود دارد كگ تمامي درختان آن بصورت كامل قطع شده باشد؟ در مناطق ايكگ جنگل تخريب شده اكنون چگ حالتي جريان دارد؟
  6. Trash discarded in a forest.

  7. از يك يا دونفر در هرگروپ بخواهيد تا با استفاده از رنگ هاي متفاوت قسمت هاي مختلف نقشگ را نشانگ گذاري نمايند. مثلا كدام ساحات سالم اند، كجا صدمگ ديده و ياهم جنگل بصورت كامل ازبين رفتگ است.
  8. قسمت هاي نشاني شده را مورد سوال قرار دهيد واز اشتراک كننده گان بخواهيد تغييرات مورد نظر خود را راجع بگ هركدام از آنها ارايگ نمايند. اين نظريات را روي يك صفحگ يا تختگ ترسيم يا نوشتگ كنيد. در صفحگ بعد سوالاتي وجود دارد كگ براي هدايت اين بحث مفيد اند.
   A goat eating a plant.


  يك پلان براي ادارۀ جن ل بسازيد

  بعد از انجام فعاليت سوالات ذيل را در نظر بگيريد:

  • چه منافع و منابعي را جن لات به ما ميدهند؟ كدام درختان، حيوانات و گياهان مورد استفاده قرار ميگيرند؟ چگ مقدار در هر فصل از اين منابع كار گرفتگ ميشود؟ آيا ساحاتي وجود دارد كگ اين منابع بگ تحليل رفتگ ويا خيلي ناياب شده باشند؟
  • ما چ ونه از جن لات حمايت مينمائيم؟ آيا جامعگ دست بگ غرس درختان، حفاظت از مناطق خاص ميزند، يا راه هاي ديگري را براي حمايت از جنگلات خود بكار ميگيرند؟
  • آيا بايد قسمت هائي از جن ل ممنوع الأستفاده شوند؟ و اين تحريم چطور بر روي كسانيكگ از طريق جنگل امرار معاش ميكنند تأثير خواهد گذاشت؟
  • آيا روش هاي جن ل داري پايدار بايد در بعضي قسمت ها به مورد اجرأ گذاشته شوند؟ كدام آگاهي ها و دانش را جامعگ در رابطگ بگ مواظبت از جنگل دارد كگ ميتواند براي اين تغييرات كمك كننده باشد؟
  • به كدام مهارتها ضرورت است تا مديريت پايدار جن لات به موفقيت بيانجامد؟ اگر كسي اين مهارتها را نداشتگ باشد، آيا راهي براي آموختن آن وجود دارد؟ آيا مجبوريم بر روي يكتعداد از مؤسسات ديگر تكيگ نماييم؟ چطور ميتوانيم با تعدادي از سازمان ها ايكگ ما بگ آنها اعتماد داريم اتحاد نموده و دانش و مهارت هاي لازم را از آنها حاصل كنيم؟
  • چطور جامعه ميتواند بر روي پروژه هاي محلي جن ل داري كنترول خود را قايم نمايد؟ جوامع خوب سازمان يافتگ كگ پيام قوي و واضحي در مورد خواست هاي خويش براي كسانيكگ از خارج محل هستند داشتگ باشند، معمولا منفعت بيشتري را از پروژه هاي جنگلداري پايدار خواهند گرفت.
  • چ ونه ميتوان محصولات خود را به بازار ها رساند؟ غالبا رسانيدن محصولات بگ بازار هاي ملي و بين المللي پر مصرف است. قيمت فروش محصولات در ماركيت محلي كمتر است مگر بگ همان تناسب قيمت رسانيدن بگ ماركيت محلي نيز كم است.
  • ارزش محصولات جن لات ما به چه اندازه است؟ اگر شما اطلای دقيقي درباره قيمت محصولات جنگل محلي خود نداريد، بهتر است بگ مؤسساتيكگ در قسمت قيمت عادلانگ اقلام تجارتي فعاليت ميكنند تماس بگيريد تا آنها بگ شما معلومات لازم را ارائگ نمايند. (بگ منابع مراجعگ كنيد.)
  • پلان جديد كدام تغييرات را ايجاد ميكند؟ آيا پلان مديريتي جديد ميزان استفاده مردم را از جنگل محدود ميكند؟ براي كسانيكگ متأثر ميشوند جامعگ چگ گزينگ ها ايرا در نظر گرفتگ است.
  2 people speak while looking at a chart.
  اگر تعداد زيادي از درختان را امسال قطع نماييم، ممكن است در سال آينده ادويه گياهي زيادي را بدست آورده نتوانيم.
  همچنان درختان هيزم دار خود را بايد تا فصل باران خيز سال حفظ كنيم تا بدون چوب سوخت باقي نمانيم.

  همكاري براي حفظ جن لات

  ايجاد همكاري وتعاون با تعداد هر چگ بيشتر از گروه ها وكسانيكگ از منابع جنگل استفاده مينمايند، ما را در جهت بر آورده كردن خواست هاي همگان و حفاظت دوامدار از جنگل براي زمان هاي آينده توانمند ميسازد. همكاري با سازمان ها ونهاد هاي خارج از منطقگ همچنان براي اعاده حقوق بوميان نيز مفيد است.

  همكاري براي حفاظت از جنگل هاي باراني آمازون

  مردم قوم (Amazanga) هميشگ در جاييكگ امروز زندگي ميكنند بود وباش نداشتند. وقوی يك حادثگ نشت نفت افراد قبيلگ كوينچا (Quichua) را مجبوركرد تا سرزمين مادري خود را ترک نموده وجاي ديگري ساكن شوند. وقتيكگ سرزمين نو ايشان باز هم بمناسبت تخريب جنگلات و زراعت ماشيني، مورد تهديد قرار گرفت، آنها تصميم گرفتند براي مديريت زمين دست داشتۀ بگ روش هاي سنتي خود روي آورند. شكار، ماهيگيري، جمع آوري وغرس نباتات و گياهان دوايي از جملگ فعاليت هائي بود كگ براي حفظ منطقگ خود روي دست گرفتند.


  اما اين طرز زندگي نيازمند مقدار بيشتري زمين بود. مردم آمازنگا از دولت خواستند تا برايشان قلمرو بيشتري اعطأ كند تا طوري زندگي نمايند كگ آبا واجداد شان زندگي مينمودند. آنها ميگفتند" ما نمي توانيم در قطعگ زميني بگ اندازه قرص نان زندگي نماييم". همچنان ابراز مينمودند " ما در باره قلمرو و حق خود براي زندگي خوب از جنگل صحبت ميكنيم". وقتي دولت از دادن پاسخ بگ خواستگ ايشان ابا ورزيد، آنها بگ مؤسسات ونهاد هاي محيط زيستي روي آوردند تا ايشانرا در خريد دوبارۀ سرزمين پدري شان كمك نمايند.


  مردمان قريگ از همكاران بين المللي خود دعوت بعمل آوردند تا از منطقگ ايشان عكس و فيلم هائي تهيگ كنند تا طريقگ هاي سنتي استفاده از جنگل را بگ نمايش بگذارد و اين مستندات را در ممالك متبوعگ مؤسسات خويش نيز با مردم شريك سازند. بعد از چند سال تلاش متوالي آنها توانستند مقدار كافي پول بدست آورند تا مقدار 2,000 هزار هكتار (20,000 ده هزار جريب يا بيست كيلو متر مربع) را خريداري نمايند.

  اما اين خريد كلان سبب پيدا شدن سوء ظن در بين افراد قبيلگ شوار (Shuar) كگ در همسايگي زندگي ميكردند شد. زمانيكگ قبيلگ شوار ادعاي مالكيت بر روي زمين هاي خريداري شده را طرح كرد، مردم آمازنگا پي بردند كگ آنها مرتكب يك خبط كلان شده اند. آنها تاكنون فقط با شركاي بين المللي بگ تعامل پرداختگ بودند، ولي هيچگونگ توافقي با همسايگان خود نكرده بودند! قبيلگ شوار آنقدر خشمگين بود كگ حتي تهديد بگ خشونت كرد. بعد از تدوير جلسات متعدد، مردم آمازنگا و شوار بگ توافق رسيدند كگ زمين مورد نظر را مطابق رسم قديمي تقسيم كنند. چون قبايل كويچوا و شوار دانش و معلومات مشابهي در باره طرز استعمال منابع طبيعي جنگل داشتند، لذا بگ آساني برايشان ميسر بود تا باهم متحد شده واز قلمرو خويش محافظت نمايند.


  آنها موافقت كردند تا منطقگ خود را بگ ساحگ حفاظت شده (قرق شدۀ) جنگلي تبديل نمودند. آنها بر يك پلان مديريت جنگل توافق نمودند كگ قطع درختان و كشيدن سرک را جلوگيري مينمود. اين ساحگ بنام " ميراث اجدادي تمام قبايل بومي آمازون " اعلان شد و براي نسل هاي آينده حفظ گرديد. با رسيدگي بگ بازديد كنندگان دور و نزديك، مردم آمازنگا ميتوانند جنگل خود را حفظ نمايند، فرهنگ خود را نگهدارند و بگ ديگران نيز كمك نمايند تا جنگل هاي خويشرا در مناطق خود حفظ نمايند.  This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱