Hesperian Health Guides

جنگلات و معيشت

جنگلات يك منبع عمده معيشت اند. بعضي از دولت ها و مؤسسات بين المللي عقيده دارند كگ يكي از عوامل اصلي تخريب جنگلات، مردم فقيري اند كگ براي امرار معيشت خود مجبور اند درختان را قطع نموده وآنرا بگ زمين هاي زراعتي تبديل نمايند. اما موقعيكگ مردم بگ پيمانگ كافي بگ غذا و ديگر منابع عايداتي دسترسي ندارند، موضوی زنده باقي ماندن از نگهداري جنگلات بدون شك مهم تر است. گاهي اوقات مردم چاره ديگري ندارند جز آنكگ درختان را براي احداث زمين هاي زراعتي و يا بدست آوردن چوب هيزم و نجاري قطع نمايند. اتهام از بين بردن جنگلات كمتر متوجگ صنايع گرديده است، همان هاييكگ ساحات عظيم جنگلي را براي استكشافات نفتي، تفحصات معدني و تأسيس مناطق صنعتي از بين ميبرند.

زمانيكگ نيازمندي هاي اساسي روزانۀ مردم تأمين گردد، آنها بهتر قادر خواهند تا راجع بگ آينده وچگونگي نگهداري از محيط و طبيعت فكر نمايند. اشخاصيكگ در جنگل ها ساكن اند ويا در فعاليت هاي حفظ مناطق سبز شركت دارند، ميدانند كگ چگ راه هاي ديگري وجود دارد كگ بدون ضربگ زدن زياد بگ جنگل، بگ تأمين معيشت مردم پرداخت. در بسياري واقعات علت عمده ازبين رفتن جنگلات عبارت اند از: خواست صاحبان صنايع بزرگ و فشار فقر اقتصادي مردم.

In front of a home, a family dressed in rags stands in a deforested area where new seedlings have been planted.
تخريب جن لات سبب فقر ميشود، و فقر خود باعث عميق تر شدن مشكل اول (تخريب جن لات) مي ردد.

كشت وزرع در جن ل

در بسياري ساحات دهقانان يك قسمت از جنگل را براي احداث زمين هاي زراعتي قطع مينمايند، ولي درختان اطراف زمين زراعتي دست نخورده باقي ميماند. آنها در آنجا تا زماني بگ كشت و زراعت مصروف اند كگ علف هاي هرزه شروی بگ رقابت با غلگ جات ميكنند. در آن وقت اين زمين بگ حال خود رها گرديده وقطعگ جنگلي ديگري انتخاب شده وبگ مزرعگ تبديل ميشود. در عين حال قطعگ سابقگ دوباره بگ ساحۀ جنگلي ملحق ميشود و خاک كيفيت مطلوب اوليگ خودرا دوباره باز مي يابد. اين ميتود را گاهي بنام " قطع كن و بسوزان " ويا (swidden farming مزرعگ سازي موقت با سوختاندن نباتات يك ساحۀ از جنگل) ياد مينمايند.

اين ميتود براي هزاران سال استفاده شده است. اما بتدريج كگ جميعت زياد شده و مناطق مسكوني گسترش يافتگ اند، اندازۀ ساحات جنگلي موجود براي اينكار كاهش يافتگ است. همچنان مقدار زمين كگ كشت روي آن صورت ميگيرد نيز بگ اندازه وسيع نيست كگ بتواند دوباره بگ جنگل تعويض شود. بگ همين خاطر است كگ استفاده از روش مزرعگ سازي موقت (swidden) ديگر يك روش پايا براي جنگلات و همچنان براي دهقانان نيست. جوامعي ايكگ در جنگلات بگ كشت و زری مصروف اند بهتر است از روش هاي پايا براي بدست آوردن نتايج بهتر و باقيماندن دوامدار تر روي زمين مزروعي خويش استفاده نمايند.

حفاظت از جنگلات ومعيشت

در جنگلات ولايت اندرا پرادش، واقع در مملكت هند، دهقانان تعداد زيادي از درختان را قطع ميكنند تا جايي را براي احداث زمين هاي زراعتي تدارک ببينند. اما نكتگ جالب اين است كگ در ماه هاييكگ ميزان غذا بگ نسبت عدم كشت زمين ها كم است، مردم براي تأمين معيشت خود بگ محصولات همين جنگلات وابستگ اند. بعضي از دهاتيان هيزم جمع آوري نموده وآنرا در بازار ميفروشند، درحاليكگ عده ديگري از چوب جنگل صنايع دستي را توليد مينمايند. تمام استفاده ه ها ايرا كگ مردم از جنگل مي كنند توسط يك گروپ خاص كنترول ميشود، كگ بنام " كميتگ هاي مردمي جنگلات " ياد ميشوند.


وقتي كميتگ ها متوجگ شدند كگ بعضي از قسمت هاي جنگل بواسطگ استفاده بي رويگ تخريب شده اند، قوانين جديد وضع كردند تا مقدار برداشت مردم را از همان ناحيگ بگ حد اقل ممكن برسانند. قوانين بسيار سخت و انعطاف ناپذير بودند، و معيشت مردم با خطر مواجگ شد. آنعده از مردم كگ با فروش چوب هيزم و كار دستي امرار معيشت ميكردند، در جريان فصل هاي كگ غذا كمتر پيدا ميشد، خيلي بگ مشقت افتادند.

EHB Ch10 Page 182-1.png


اعضاي اين كميتگ ها از بين خود همين جوامع بومي انتخاب شده بودند، بهمين خاطر آنها از مشكل بوجود آمده مطلع بوده ودنبال راه حل هائي بودند كگ هم از جنگل ها محافظت شود، وهم در عين حال مردم راهي براي تأمين معاش خود داشتگ باشند. بعد از چندي جلسگ تصميم بر آن شد كگ بجاي تغيير دادن قوانين جديد حفظ جنگل كميتگ ها كمك نمايند تا بر روي زمين هاي موجود زراعتي موانع كرانگ اي ايجاد گردد تا از خروج آب و فرسايش زمين جلوگيري گردد. بگ اين ترتيب زمين غني تر شده و آب بيشتري براي زراعت تهيگ خواهد شد. بگ اينترتيب زمين هاي زراعتي آنها حاصل بيشتري داشتگ و غذاي شان وافر تر خواهد بود تا بگ همگ افراد جامعگ برسد بدون اينكگ جنگل بگ خطر مواجگ باشد.

اكوتوريزم (سياحت از طبيعت)

From a footbridge over a lush ravine, a guide points out sights to 2 tourists.
اگر اكو توريزم بادقت و احتياط پلان شده باشد از طبيعت محافظه ميكند.

اكو توريزم عبارت است يك روش كسب در آمد از طريق جلب سياحين براي ديدن مناظر طبيعي يك منطقگ، يا آموختن در باره حيوانات و نباتات آن ساحگ ميباشد. بعضي از پروژه هاي اكوتوريستي فقط سياحين را جلب مينمايد تا از زيبائي طبيعت لذت ببرند. درحاليكگ عده ديگري از پروژه ها از ساحين دعوت بگ عمل مي آورد تا بهمراه جوامع محلي زندگي نموده چگونگي حفاظت از طبيعت را بياموزند. و بهمين شكل پروژه هائي وجود دارند كگ بگ سياحين اجازه ميدهد عملا در تطبيق اقدامات حفاظت از طبيعت شركت نموده و سهم فعالي داشتگ باشند.

اكوتوريزم يك راه خوبي براي كسب درآمد لازم براي جوامع جنگل دار است اما اين نوی پروژه ها براي شروی و تداوم مصرف زيادي را ضرورت دارد و بايد با دقت پلان گردد. سياحين بگ غذا، راحتي، باربري، راهنما و صبر و حوصلۀ زيادي براي طرز رفتار با اختلاف فرهنگ ها ضرورت دارند. آنها ممكن است مواجگ بگ تصادماتي شده و ضرورت بگ خدمات صحي پيدا نمايند. براي اينكگ سياحين بگ منطقگ جذب شوند بايد تبليغات مناسبي را بر روي مجلات، انترنت، بروشور هاي تبليغاتي و ديگر رسانگ ها داشتگ باشيم.

پروژه هاي اكوتوريستي بايد با دقت تنظيم شوند كگ منفعت آن بگ تمام جامعگ برسد، نگ فقط بگ مشتي از گماشتگان، تجارت پيشگان و يا تعداد محدودي از خانواده هاي محلي. يك پروژۀ اكو توريستي مؤفق بگ عدۀ معين و محدودي از سياحين اجازه بازديد را بدهد، تا سبب فشار كمتر بگ جامعگ شده و تخريبات كمتري بگ طبيعت وارد گردد.

محصولات غير چوبي جنگلات

محصولات غيرچوبي جنگلات شامل همگ موارد و محصولاتي ميشود كگ بدون صدمگ زدن بگ جنگل بدست آمده و باعث توليد عايد ميگردد غير از چوب. اين اقلام شامل: خستگ ها، ميوه ها، گياهان داروئي، و فايبر ها اند. جوامعي كگ بگ تجارت و فروش اين محصولات غير چوبي اشتغال دارند اهميت رهنمود هاي ديل را ميدانند:

  • مقررات معيني وضع گردد تا مشخص شود چگ كساني محصولات را جمع آوري نموده و چگ كساني آنرا بگ فروش برسانند و چگونگ محصولات با چگ مقداري جمع آوري گردد تا پايائي آن حفظ گردد. وقتي يكي از محصولات موفق بود و شهرت يافت ، خطر آن بوجود مي آيد كگ بيشتر از حد جمع آوري شود. محصولات را فقط بگ قدري جمع آوري نماييد كگ بتواند آن محصول دوام نموده و بازهم رشد كرده وحاصل بدهد.
  • براي محصولات خود بازار هاي را جستجو نماييد. طبيعي است كگ اگر شما محصولاتي داشتگ ولي آنها بازار خريد نداشتگ باشند، هيچ نفعي از سرمايگ گذاري برروي آن وجود ندارد.
درو و برداشت گياهان داروئي از جنگلات
2 women and a man gather plants in a forest.

مردميكگ در نزديكي خليج بنگال زندگي ميكنند، عادت دارند درهنگام مريض شدن بگ حكيم هاي محلي و يوناني مراجعگ نمايند. حكيم ها داروها را گياهاني ميساختند كگ از جنگل جمع آوري مينمودند. يك روز افرادي از يك مؤسسگ غير دولتي بگ منطقگ آمدند تا بگ مردم كمك نمايند كگ با جمع آوري نباتات طبي و فروش آن در بازار شهر پول بدست آورده يا كسب عايد نمايند. با استفاده از امكانات موسسگ براي فروش اين گياهان داروئي آنها بگ جامعگ كمك نمودند تا بدون قطع درختان از جنگل عوايد بدست آورند.


مردم منطقگ ازين موضوی خوشحال شدند وشروی كردند بگ جمع آوري وفروش گياهان دارويي. اما نكتگ ايكگ از نظر افتاده بود آن بود كگ مردم از حكيم هاي محلي نپرسيدند كگ گياهان را بايد بگ چگ شكل جمع آوري نمايند بدون آنكگ بگ آنها خسارت وارد نمايند و همچنان در مورد مقداري كگ جمع آوري مينمودند انديشگ و دقت نداشتند. در هيجان كسب پول بيشتر بعضي افراد قريگ حتي بگ درخت ها ايكگ از آن ادويگ را بدست مي آوردند نيز صدمگ وارد كردند.


بعوض حفر اندكي از اطراف درخت براي بدست آوردن ريشگ، آنها گاهي تمام درخت را از ريشگ كشيدند. بعد از مدت كوتاهي تقريبا تمام گياهان داروئي از جنگل ناپديد شدند، وحكيم هاي محلي ديگر دوايي در دواخانۀ خود براي تداوي مريضان نداشتند. بناءً زمانيكگ مردم مريض ميشدند مجبور بودند پول زيادي را براي خريد دوا از دواخانگ مصرف نمايند. در نهايت هم صحت مردم و هم صحت جنگل هردو از سبب دور و برداشت بي رويۀ محصولات بدون توجگ بگ دوام و پايائي آن متأثر گشت.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱