Hesperian Health Guides

10: جن لات

A man lifts a child on his shoulder to pick fruit from a tree as a girl gathers branches and a woman cooks outside a house.

جنگلات منابع مهم اساسي مثل غذا، هيزم (چوب سوخت)، مواد ساختماني، خوراک حيوانات، دواهاي گياهي و بسياري مواد ديگر را تهيگ مينمايند. درختان و جنگلات همچنان رول بسيار اساسي را در صحتمندي طبيعت بازي مي نمايند. آنها سبب پاک ماندن آب وهوا شده، از فرسايش زمين توسط سيلاب جلوگيري كرده، بگ تقويۀ خاک كمك نموده، بگ پرندگان و حيوانات ديگر سر پناه فراهم كرده، در تابستان ها سايگ هاي مفيد داشتگ و بگ طور كل مناطق و جوامع را زيبا ميكنند.

براي اينكگ جنگلات بصورت دوامدار بگ توليد منابع پرداختگ و بگ صحت طبيعت كمك كنند، لازم است تا آنها را بدرستي مواظبت نموده، بخوبي مديريت نموده، و بگ شكل معقولانگ اي مورد استفاده قرار داد. اما چون جنگلات بيشتر توسط صنايع مورد استفاده قرار ميگيرند، و بعضا خاک آن براي مقاصد ديگر بكار برده ميشود، لذا سرعت تخريب و ازبين رفتن آنها غالبا خيلي بيشتر از سرعت رشد دوبارۀ آنها است. بعضي اوقات كمپني هاي كگ بگ تخريب جنگلات مي پردازند، مانند كمپني هاي صنعتي و حفر معادن ، مهمترين منبع در آمد اقتصادي مردم بوده و جوامع تمايل ندارند مانع كار آنها گردند.

با وجود اين، بايد يك تعادل بين استفاده و بكار گيري منابع و زمين، و حفاظت آنها براي نسل هاي آينده وجود داشتگ باشد. هر زمان كگ منابع بصورت بي رويگ و اصراف گونگ مورد استعمال قرار گيرند، صدمات سنگين و بعضا غير قابل جبراني بگ آن وارد ميگردد. بسياري از جوامع ايكگ در جنگلات براي نسل هاي متمادي زندگي كرده اند، بر اين نكتگ واقف اند كگ اگر اين منابع بصورت بي رويگ استعمال شوند زندگي شان بگ خطر جدي مواجگ خواهد شد.

جنبش كمر بند سبز
ونگري ماتاي ،Wangari Maathai خانم ساكن كينيا (در شرق افريقا) ميگويد كگ كوه كينيا در سابق يك كوه خجالتي و بيمناک بوده و هميشگ در عقب ابر ها پنهان بود. اين كوه براي مردم اطراف آن مقدس بود زيرا درياهاي زيادي از بين جنگلاتي جريان داشت كگ زماني دامنگ هاي كوه را پوشانيده بود. امروزه كوه كينيا ديگر خجالتي و پوشيده نيست. ابر هاي كگ دايم در اطراف كوه موقعيت داشتند ديگر بگ ملاحظگ نمي رسند، و در نتيجگ جنگلات نيز خشك گرديده اند. با از دست رفتن جنگلات و ابر ها، درياها نيز بگ طرف خشك شدن ميروند.


در دوران نوجواني ونگري مشاهده كرد كگ چگونگ تخريب جنگلات سبب فرسايش زمين هاي بارور، از بين رفتن منابع آبي و كمياب شدن هيزم گرديده است. وي درک نمود كگ تخريب جنگلات سبب رشد فقر و خشك سالي شده است. بگ همين خاطر وي شروی نمود بگ غرس درختان جديد.


خانم ونگري يك گروپ از زنان رادر چوكات يك حركت اجتماعي گرد هم آورد، كگ وظيفگ شان عبارت بود از غرس درختان جديد در اطراف خانگ ها و زمين هاي زراعتي. چون آن ها درختان را در يك قطار يا كمربند غرس ميكردند، لذا حركت شان بگ نام "جنبش كمر بند سبز " مشهور شد. آنها بگ زنان ديگر نيز تعليم دادند كگ چگونگ تخريب جنگلات بگ روي زندگي آنها تأثيرات منفي گذاشتگ و بگ چي شكلي آنها ميتوانند درختان را دوباره غرس نموده و از شدت اين معضلگ بكاهند. آنها تعداد زيادي نهال هاي مثمر را بين مردم توزيع كردند تا آنها در سراشيبي هاي دره ها درختان را غرس نموده واز فرسايش زمين جلوگيري كنند. با كشت اين درختان در شهر و دهات هر دو، مردم دريافتند كگ بر علاوه فراهم آمدن هيزم و ميوه جات، فضاي سبز و سايگ، مشكلات زياد ديگري نيز از سر راه شان برداشتگ ميشود. جنبش كمر بند سبز همچنان بگ تأسيس باغچگ هاي سبزيجات، احداث سد هاي خورد براي ذخيره كردن آب باران، و داير نمودن برنامگ هاي آموزشي براي انتقال معلومات در باره جنگلات نيز كمك نمودند. در جريان فعاليت براي حراست از طبيعت، دست اندركاران جنبش درک نمودند كگ بگ حمايت دولت از فعاليت حفاظتي خود نيز نياز مبرم دارند. زيرا دولت مي تواند در بسيج سازي تمام مردم مملكت بصورت مؤثري كمك نمايد. غرس درختان تبديل بگ شعار حركت صلح ودموكراسي در كشور كينيا گرديد. هر موقعي كگ منازعات بين جوامع مختلف در ميگيرد، اين جنبش از شعار " درختان صلح " استفاده نموده و در آوردن آرامش كمك نموده است.


بعنوان زني كگ غرس درختان را مروج نمود، ونگري تبديل بگ يك قهرمان ملي در مملكت خود شده است. اما اين همگ افتخارات بگ آساني برايش ميسر نگرديده است. شوهرش رويگ خانم خود را تحمل ننموده و وي را ترک نمود. چون فعاليت هاي وي بيشتر اشخاص فقير جامعگ را بسيج مينمود، دولت اقدام بگ دستگيري اش كرد. اما بخاطر شجاعت وي و كار هزاران ، جنبش كمر بند سبز موفق بگ غرس ميليون ها درخت جديد گرديد.


در سال 2004ميلادي، ونگري ماتاي سر انجام مؤفق بگ اخذ جايزۀ صلح نوبل گرديد، يكي از مهمترين جوايزيكگ در سطح بين المللي بگ اشخاص برجستگ اعطأ ميگردد. علت دادن جايزه بگ وي آن بود كگ بگ ارتقأ صلح بوسيلگ انكشاف پايدار منابع، دموكراسي، حقوق بشر و برابري زنان تلاش دوام دار نموده بود. از همگ مهتر اينكگ تمامي اينكار ها را با غرس درختان شروی نموده است.

A row of trees around a home.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱