Hesperian Health Guides

جنگلات و صحت

جنگلات حيات مردم را در همگ جا حمايت ميكنند. حتي مردميكگ در نقاط بسيار دور از جنگلات زندگي ميكنند، يا در مكان ها ايكگ جنگلات آن بسيار زياد كاهش يافتگ يا تخريب شده است، بگ چيزهاييكگ جنگلات تهيگ مينمايند وابستگ اند. وقتي جنگلات روبگ تخريب و نابودي ميروند صحت جوامع معروض بگ خطر ميگردد، زيرا پروسگ ها و وظايفي كگ درخت ها و جنگلات براي حمايگ و بهبود صحت انجام ميدهند از بين ميرود.

Illustration of the following: Sun and rain come down on a tree with roots showing.
حفاظت از باران
ميوه ودي ر غذاها
خانه براي ساير نباتات و حيوانات
سايه در مواقع آفتابي
چوب براي هيزم و ساخت
دارو ها
برگها براي تقويه زمين
ريشه ها سبب ثابت ماندن خاك در جايش و حفاظت آب در زمين مي ردد
درختان و جن لات از صحت و تندرستي جامعه به طريقه هاي مختلف محافظت ميكنند.
Rainclouds above a dense forest.

جن لات وآب

بعضي ها عقيده دارند كگ درختان سبب جلب باران گرديده و آب را در زمين نگهداري ميكنند. اما عده ديگري فكر ميكنند درختان بيشتر از مقدار آبي كگ توليد ميكنند، آنرا مصرف نموده و با گياهان وغلگ جات بر سر تصاحب آن رقابت ميكنند. بستگ بگ نوی درخت غرس شده، مكان رشد آن و اينكگ در چگ شرايطي زندگي ميكند، هردو نظريگ ممكن است صحيح باشد.

خاک هاي غني جنگلات و ريشگ عميق درختان بعنوان فلتر تصفيوي آب عمل ميكنند. مثلا وقتيكگ آفت كشها، فلزات ثقيلگ و مواد توكسيك كيمياوي موجب آلوده شدن آبهاي روي و زير زمين شوند، اين جنگلات آنها را فلتر كرده و آب پاک ميشود. آب تصفيگ شده بعدا بگ چاه هاي نوشيدني، چشمگ ها و جهيل ها وارد شده و موجب صحتمندي حوزه هاي آبي و مردمي كگ در اطراف آن زندگي مينمايند، ميگردد. اما اگر اين جنگلات بگ اندازۀ كافي موجود نباشند تا آب را بصورت مكمل تصفيگ كنند، آب تصفيگ شده براي نوشيدن و استحمام بگ پيمانگ خيلي كمتر ميسر خواهد شد. بهمين خاطر بهتر است درختان را قطع ننماييد، علي الخصوص زمانيكگ آب پاک و قابل نوشيدن مورد استفاده شما را آنها تهيگ ميدارند.

اما بعضي از اقسام درختان، خصوصا آنهاييكگ بسرعت رشد نموده و براي منطقگ بومي نمي باشند ممكن است منابع آبي را بيشتر از حد ضرورت استعمال كنند. زارعين و كسانيكگ بگ حفاظت از منابع آبي اشتغال دارند، بايد يك مقايسگ علمي بين درختان مختلف نموده وببينند كگ كدام يكي از آنها بيشتر مفيد بوده وكمتر منابع را هدر ميدهند. بعد از آن اين امكان بوجود مي آيد كگ تعدادي از درختان را بصورت محتاطانگ قطع نمود.

Hot sun over a desolate landscape of tree stumps.
هرجاييكه درختان قطع ميشوند، وضعيت جوي بيشتر رو به وخامت ميرود.

جن لات وآب هو

جنگلات تأثير حياتي بر روي وضعيت آب و هوا و اقليم يك منطقگ دارند ( اقليم عبارت از آب وهواي يك منطقگ در يك مدت زمان طولاني ميباشد.) جنگلات از گرمي و سردي مفرط جلوگيري نموده و بگ ملايم شدن آب و هوا با سرد تر و مرطوب ساختن هواي گرم و با گرمتر و خشكتر ساختن هواي سرد كمك ميكنند. درخت ها خانگ ها و محصولات را از باد هاي شديد، آفت.

درخت ها خانگ ها و محصولات را از باد هاي شديد، آفتاب سوزان و بارش هاي قوي محافظت مينمايند. در مقياس كلانتر، جنگلات در مقابل گرم شدن جو زمين ميجنگند ، زيرا توانايي جذب اجزأ توكسيك و زهري را دارند. در نتيجگ اقليم جوي تمام زمين تا حدودي ملايم تر باقي مي ماند. هر زمان كگ ما يك ساحگ كلان جنگلات را از دست ميدهيم، تهديد وقايع فاجعگ باري مانند امراض ساري، طوفان هاي عظيم بحري وبري، خشك سالي ها، و امواج گرمي هنوز بيشتر ميشود.

جن لات از فرسايش زمين جلوگيري كرده وجلو سيل را مي يرد

A vine covered tree shelters a snake, birds, wasp's nest, other insects, and a jaguar.

با علاوه نمودن برگ بگ زمين، فراهم آوري سايگ براي گياهانيكگ در تحت درخت ها رشد ميكنند، و ثابت نگهداشتن خاک در يك مكان بوسيلگ ريشگ هاي درختان نگ تنها از فرسايش زمين جلوگيري ميشود، بلكگ خطر وقوی سيلاب ها نيز پايين مي آيد. جنگلات سبب ميشوند تا آب باران بر روي زمين پخش شود، يعني اجازه فرار و ايجاد جريان تند بگ آن نمي دهند. لذا آب وقت كافي خواهد داشت تا در زمين جذب شده و تخريبات ايجاد ننمايد.

هر وقت جنگلات قطع شوند خاک بوسيلگ آب باران شستگ شده و بگ درياها ميريزند. بهمين دليل در زمان وقوی طوفانها آب قابليت جذب در زمين را نداشتگ و در نتيجگ بگ سرعت جريان پيدا ميكند، و همين واقعگ را بنام سيلاب ياد ميكنند. حفاظت از درختان ايستاده بگ همين دليل اهميت زيادي پيدا ميكند زيرا سبب كنترول جريان طبيعي آب ميشود. براي كسب معلومات يبشتر در باره اينكگ چگونگ زمين آب باران را ذخيره ميكند، بگ صفحگ بارش چ ونده زميدن را شسته و كل ميكند.

تنوع حيات در جن ل و صحت

هرگاه بداخل جنگل قدم گذاشتگ باشيد، حتما متوجگ بافت وسيع ومتنوی از حيات گرديده ايد. دليل آن اينست كگ جنگل ها انوای زيادي از حيوانات ونباتات را در خود جاي داده است. زنبور ها وحشراتيكگ در بين درختان زندگي ميكنند بگ گرده افشاني نباتات كمك ميكنند، كگ براي توليد مثل و بار آوردن ميوه خيلي ها اهميت دارد. زنبورها و مورچگ ها حشرات ايرا ميخورند كگ بگ غلگ جات حملگ كرده و از آن تغذيگ ميكنند. بگ همين ترتيب خفاشها و پرنده گان ديگر از پشگ هاي ناقل ملاريا، تب زرد و ديگر امراض، تغذيگ ميكنند. ديگر حيوانات نيز با جوندگان، كيكها، مگس ها و ديگر جانداران بر سر غذا رقابت كرده و آنها را از رساندن ضرر بگ حيات طبيعت و انسانها باز ميدارند. يعني سبب كنترول اين موجودات مضر ميگردند.

هرگاه انسانها در نزديكي جنگلات صدمگ ديده ساكن شده وشروی بگ ساخت خانگ ها ميكنند، از تنوی حيوانات جنگلي در همان ساحگ كاستگ ميشود زيرا غذا وشرايط زندگي كگ آنها بدان ضرورت دارند كمتر ميسر شده و معيشت برايشان مشكل ميشود. بر علاوه حيوانات ساكن جنگل مجبور ميشوند كگ در ساحگ نزديكتر بگ انسانها زندگي كنند. لذا انتقال امراض از حيوانات بگ انسانها بيشتر محتمل ميگردد. نتيجگ اين مباحث آنست كگ نگهداشتن مقدار كافي فضاي سبز براي حفظ تنوی زيستي جنگل مهم بوده وصحت انسانها كمتر بگ خطر مواجگ ميگردد.

جن لات، غذا، سوخت و دوا

A woman holding a baby speaks.
من چ ونه غذا پخته كرده ميتوانم درصورتيكه تمام غذا و هيزمي كه از جن ل ما بدست مي آمد اكنون دي ر ميسر نيست!

جنگلات حاوي مقادير زيادي از ميوه جات، مغزيات، بذرها، ريشگ ها، حشرات و حيوانات اند كگ بعنوان غذا و دوا توسط مردم مورد استعمال قرار ميگيرند. زمانيكگ جنگلات تخريب ميشوند، نتيجگ معمول آن عبارت است از: گرسنگي، سؤتغذي و شيوی امراض مختلف النوی. مردميكگ معيشت خود را ازين طريق تأمين ميكرده اند بايد در جستجوي راه هاي ديگري شوند. بهمين شكل وقتيكگ غذاها و دواهايي مستحصلگ از جنگلات گم شوند، دانشي را كگ راجع بگ اين نوی غذاها و دواها موجود است نيز از بين خواهد رفت. بگ اينترتيب تخريب جنگلات بگ از بين رفتن قسمت مهمي از دانش و عنعنات جامعگ ميانجامد.

در ساحاتيكگ منابع كمتري وجود دارد، گاهي مردم مجبور ميشوند بين حفاظت از جنگلات وقطع آنها براي أحداث زمين هاي زراعتي، يكي را انتخاب نمايند. حتي براي دهقانانيكگ مجبور اند درختان را براي كشت غلگ جات قطع كنند، مهم است تا از تعدادي از درختان حفاظت بعمل آورند. در نقاطيكگ زراعت با جنگلداري در رقابت است، بهتر خواهد بود كگ يك تعادل در بين آنها حفظ شود. (براي حصول اطلاعات مزيد راجع بگ زراعت و جنگلداري.

A young girl stoops as she carries  a large bundle of wood.
انتقال بار سن ين در مسافات طولاني سبب سر دردها، درد كمر، و مخصوصا در اطفال صدمات به ستون فقرات ميشود.

تحمل بار سن ين توسط زنان

زنان و اطفال اكثرا وظيفگ جمع آوري و انتقال هيزم را براي سوخت بعهده دارند. تحمل اين همگ كار سخت بالآخره سبب ايجاد مشكلات صحي عديده اي براي آنها ميگردد. هرچگ جنگلات بيشتر تخريب ميشوند، راه اين اشخاص براي جمع آوري هيزم نيز طولاني تر ميگردد. اختصاص وقت زيادتر بگ اين امور، باعث ميگردد تا آنها فرصت كافي براي انجام كارهاي ديگر و رفتن بگ مكتب نداشتگ باشند.

زنان وكودكان همچنان ممكن است در حين انجام كار جمع آوري هيزم وچوب، بگ سوء رفتار هاي بدني وجنسي مواجگ گردند. متأسفانگ اين موضوی سبب شده كگ در بعضي جاها زنان وكودكان در گروپ هاي دستگ جمعي آنهم در روشني روز براي جمع آوري هيزم وچوب بيرون شوند. با غرس درختان چوب دار در نزديكي خانگ ها نگ تنها بگ صحت خود كمك كرده ايد، بلكگ از زحمت جمع آوري هيزم نيز راحت وآسوده ميگرديد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱