Hesperian Health Guides

احيأ جنگل

جنگل هاي كهن (يعني جنگل ها ايكگ هرگز محو نشده يا بصورت جدي تخريب نشده اند) را اكنون بصورت بسيار نادر ميتوان `پيدا كرد. در صورتيكگ يك جنگل كهن و قديمي از بين برود، ديگر هرگز نمي تواند با تمام تنوی گياهي و حيواني كگ قبلا داشتگ است احياء گردد. اما جنگل هاي ثانوي (آنهاييكگ قبلا تخريب شده ولي دوباره در حال رشد و احياي مجدد اند) ميتوانند بسياري عين همان منابعي را كگ جنگل هاي باستاني دارند تهيگ نمايند در صورتيكگ اجازۀ رشد بگ آنها داده شده و تنوی بيولوژيكي حفظ گردد. بهمين شكل جنگلاتيكگ توسط مردم احداث شده و خوب اداره ميشوند هم يك منبع خوبي براي اقتصاد وصحت جامعگ اند.

يك جنگل سالم بگ زمان زيادي ضرورت دارد تا دوباره رشد نمايد، اما شما ميتوانيد زمينگ اي را فراهم كنيد تا شروی اين پروسگ بگ خوبي صورت گيرد. كنترول فرسايش خاک، آماده كردن زمين، غرس نباتات و درختان بومي بگ منطقگ كگ با خصوصيات اقليمي آنجا مناسبت داشتگ باشند بگ رشد دوبارۀ ساحگ امداد زيادي ميكند. دنبال نمودن رديف هاي طبيعي رشد درختان در جنگل راه ديگريست براي ايجاد يك جنگل سالمتر (فصل 11را ببينيد).

آيا هميشه غرس درختان مفيد است؟

قبل از شروی هر نوی پروژۀ جنگل سازي در يك ساحگ، مطمُن گرديد كگ اهداف آن با نيازمنديهاي جامعگ و شرايط محيط مطابقت داشتگ باشد. درختان ممكن است در زمين هاي محدود براي بدست آوردن آب و ساحگ با غلگ جات رقابت كنند. بعضي اوقات بايد وقت وانرژي زيادي براي تربيگ نهال هاي جوان صرف شود. اگر اين درختان در جاي نامناسب غرس شده باشند در آنصورت حاصل كار چيزي جز گياهان مرده و پروژه شكست خورده نخواهد بود.

اگر جامعۀ شما متكي بگ محصولات جنگل باشد، مانند ميوه جات و چوب دستك، در آنصورت غرس درختان يكي از طريقگ هاي سريع احياي وضعيت اقتصادي منطقگ است. اگر مردم جامعگ عمدتا بگ بگ خاطر تهيگ شكارگاه و يا محافظت خاک، هوا و آب متكي باشند درينصورت منفعت شما در آنست كگ ساحۀ بيشتر از جنگل را ممنوعگ ساختگ تا استفاده نشود و درختان جنگل بتوانند دوباره خودشان رشد نمايند.

جنگل انتخاب خوبي براي همگ اقليم هاي نمي باشد. مثلا درختان بصورت طبيعي كمتر در دشت ها، مرداب و علف زار ها ميروند. اگر در مناطق ياد شده غرس درختان رواج داده شود، در آنصورت بيلانس طبيعي بين حيوانات ونباتات برهم ميخورد. اما در عوض ترويج كشت درخت در شهر، خصوصا كنار سركها، كارخانجات و پارک ها بگ بهبود آلوده گي هوا و بهتر شدن صحت مردم مي انجامد.

كي مالك زمين است، و قوانين مربوط به آن چيست؟

اگر شما ميخواهيد يك جنگل را احياۀ كرده و بعدها از محصولات آن استفاده كنيد، مطمئن شويد كگ شما خواهيد توانست وقتيكگ جنگل رشد كرد از آن استفاده نماييد. بهتر است قبل از انجام هر اقدامي دريابيد كگ مالك ساحگ مورد نظر كي است، تا با اخذ اجازۀ قبلي از بوجود آمدن مشكلات جلوگيري گردد. زمين ها ايكگ زماني فقير و خشك بودند، پس از تبديل شدن بگ فضاي سبز بگ يك ساحۀ از نظر اقتصادي با ارزش تبديل ميگردند. بر علاوه در بعضي مكان ها قوانيني وجود دارد كگ از قطع و استفاده از درختان خاصي منع ميكنند، حتي اگر اين درختان بوسيلگ خود شخص مستفيد غرس گرديده باشد. جستجو كنيد آيا كدام قانون مشابهي در منطقگ يا مملكت مسكوني شما وجود دارد يانگ.

درختان مختلف نياز مندي هاي مختلف را رسيدگي مينمايد

نوی درختانيكگ بايد در يك منطقگ غرس گردند، ارتباط ميگيرد بگ اينكگ نياز هاي مردم محلي چي بوده و اقليم آن تا بگ چگ اندازه مناسب است.

People sit together and discuss.
اگر ما مكاني براي استراحت وتفريح خواسته باشيم...
...بايد درختان سايه دار را در مكان هاي عمومي غرس كنيم، مانند يك پارك.
اما ما ميخواهيم از منابع آبي خود نيز محافظت كنيم...
... پس بايد درختاني را كه آهسته رشد ميكنند در اطراف جويها و آبشار ها غرس كنيم.
People sit together and discuss.
ما ضرورت داريم تا از فرسايش خاك جلوگيري نماييم...
...ما مي توانيم درختان با ريشه هاي عميق را در شيب تپه ها جاييكه درختان قطع شده ، غرس نمائيم.
People sit together and discuss.
درباره هيزم، چوب نجاري، يا خوراك حيوانات چه مي وييد؟
ما مي توانيم مخلوط از درختان را در يك زمين عمومي غرس كنيم تا هم ان از آن استفاده نمايند.
من دوست دارم همه فاميل ها از نعمت غذا، ادويه و خوراك حيوانات برخوردار باشند....
...پس بايد مخلوط از درختان را در نزديك خانه غرس كنيم.
گرچگ استفاده از دانش تمام مردم و در نظر گيري نيازمندي هايشان صبر و زمان زيادي را ضرورت دارد، ولي در آنصورت پلان ميتواند براي تمام جامعگ ساختگ شود.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱