Hesperian Health Guides

منازعات بر سر جنگلات

چون منابع جنگلي محدود است و هر روز پيمانگ آن كم شده ميرود، غالبا بين كسانيكگ ميخواهند ازين منابع بطرق مختلف استفاده كنند مجادلاتي در ميگيرد. همچنان منازعات بين جوامع محلي كگ از طريق اين منبع امرار معاش ميكنند با كمپني ها وصنايع خارج از منطقگ بروز ميكند كگ ميخواهند آنرا بگ نفع خود استفاده كنند.

درامه هاي اجتماعي

اجراي درامگ هاي اجتماعي يكي از راه ها ايست كگ با استفاده از آن ميتوان در باره منازعات و دلايل بروز آن بگ بحث پرداخت. درامگ هاي اجتماعي همچنان بگ مردم كمك مينمايد تا امكانات عمل و تغيير را جستجو نمايند. (براي اخذ مطالب مزيد در مورد درامگ هاي اجتماعي بگ صفحۀ. و همچنين كتاب ديگري از همين سلسلۀ هسپيرين بنام Helping Health Workers Learn (كمك به كاركنان صحي تا بياموزند).

 1. تمام افراد سهمي رنده را به گروپ هاي متعددي تقسيم كنيد طوريكگ هر گروپ حدودا از پنج نفر تشكيل شده باشد. براي هر گروه مختصر در مورد يك حالتي توضيح بدهيد كگ احتمالا منجر بگ بروز منازعگ بر سر منابع جنگلي خواهد شد . حالتي را براي تشريح برگزينيد كگ مردم آنرا باور نموده بتوانند، اما از حالات و قضايا ايكگ باعث شرمندگي و يا قهر يكتعداد افراد اشتراک كننده شود اجتناب نماييد. چيزيكگ بگ واقعي شدن بيشتر درامگ كمك ميكند آنست كگ بگ اشتراک كننده گان اجازه دهيد مقداري از رسوم خاص خود را نيز وارد كرده واز اصطلاحات استفاده نمايند.
 2. A group of people sit and discuss.
 3. از هرگروپ بخواهيد براي اجراي نمايش پنج دقيقه اي، حدود پانزده تا بيست دقيقه تمرين نموده باشند. همگ را تشويق نماييد تا در درامگ سهم فعالي بگيرند. شما ميتوانيد بگ دو صورت بگ نتيجگ گيري برسيد: يا بعد از اجراي نمايش هر گروپ بگ بحث پرداختگ و راجع بگ دلايل و راه حل ها مناقشگ كنيد، يا اينكگ صبر كنيد تا همگ دستگ ها كار خود را بگ اتمام برسانند و بعدا دست بكار شويد.
 4. احساس شما چ ونه بود؟ اين سواليست كگ بعد از پايان هر دوره نمايش، از ممثلان پرسيده ميشود تا احساس آنها در مورد نمايش اجرأ شده معلوم گردد. همچنان سوال را متوجگ كسانيكگ صرفا نمايشنامگ ها را مشاهده كرده اند نيز بنماييد. از ايشان بپرسيد كگ نقش هر كدام از بازيگران چگ بوده و چگ مقدار بر روي شان تأثير گذار بوده است.
  A woman speaks
  يك تسهيل كننده بايد از چ ون ي منازعات اجتماعي باخبر بوده، و در مورد عكس العمل اعضاي مختلف جامعه به بحث ها حساس باشند. در جريان اجراي درامه هاي اجتماعي، بايد متوجه بود تا فضاي مصوون و نا مقيد براي اشتراك كننده گان فراهم گردد تا مردم بدون ترس صحبت نمايند.

  بعضي داستان ها را انتخاب كنيد: از ميان داستان هاي كگ در ذيل مي آيند بعضي را براي درامۀ اجتماعي در مورد منازعات جنگل انتخاب نماييد. و يا هم بر اساس منازعات واقعي موجود در جامعگ درامگ بسازيد.

  A woman speaks to a man who stands by a cow.

  وضعيت .1 بازيگران: يك مرد با گاو، جمع كننده گان ادويگ گياهي، اعضاي شوراي محلي.

  بعد از سالها جدايي از جامعگ، يك مرد با ده رأس گاو بگ منطقگ بازگشت مينمايد. حيوانات وي در ميان جنگل محلي بگ چرأ مشغول ميشوند. وقتي اعضاي ديگر جامعگ بگ جنگل ميروند تا گياهان داروي و علف جمع كنند، در مي يابند كگ گاو ها اكثر آنها را خورده اند وفقط ميزان خيلي كم از آن باقي مانده است. مردم بگ شوراي محل رفتگ و جلسگ براي بحث روي مشكل داير ميگردد. مرد گاو دار اصرار مي ورزد كگ وي حق دارد گاو هاي خود را بگ چرا ببرد و مواشي هم ميتوانند بگ هر اندازه ايكگ دلشان خواست از گياهان بخورند. اما ديگر مردم موافق نيستند. بعد ازين چگ اتفاق خواهد افتاد؟

  وضعيت: .2 بازيگران: مردان جوانيكگ درختان را قطع ميكنند، مأمورين دولت محلي، زنانيكگ هيزم جمع آوري مي نمايند.

  A woman yells and gestures to another woman and a man.

  چ ن مرد جوان درختان را از زمين هاي ها متعلق بگ عموم مردم بدون اجازه قطع ميكنند، و دستك ها را بگ مأمورين دولت محلي ميفروشند. آنها نيز دستك ها را بار نموده وتوسط موتر لاري از آنجا انتقال ميدهند. يك زن براي جمع آوري چوب سوخت بگ جنگل ميرود، وقتي بگ جاي هميشگ گي ميرسد مي بيند كگ مردان جوان درحال قطع درختان جنگل ميباشند. يكي از آن جوانان پسر خود اين زن بود. وي بگ قريگ بازگشت تا ديگر مادران را نيز از وضعيت با خبر سازد. روز بعد همگ بگ جنگل رفتند تا مگر بتوانند جوانان را از ادامگ دادن بگ اينكار منع نمايند. پسر زن اولي بگ مادرش گفت كگ وي اين پول را ضرورت دارد زيرا ميخواهد دوا براي دختر خورد سالش، يعني نواسگ همان زن تهيگ كند. بعدا چگ اتفاق خواهد افتاد؟

  وضعيت .3 بازيگران: اعضاي جامعگ با تبر ها و گاو هاي قلبگ اي، مأمورين دولت با زنجير ها و موتر هاي باربري، مقامات شوراي قريگ.

  A big truck hauls lumber.
  براي نسل هاي متمادي، مردم قريگ درخت ها را توسط تيشگ قطع نموده وبوسيلگ گاو هاي نر قلبگ اي انتقال ميدادند. اما اكنون مأمورين دولت محلي با اره هاي برقي كلان و موتر هاي باربر آمده اند ودرختان را قطع ميكنند، و ميگويند كگ جنگل ملكيت دولت است. يكي از روز ها مأمورين دولت با بولدوزر ها و وسايل ثقيلگ مراجعگ كردند. هدف شان آن بود كگ در وسط جنگل يك سرک بسازند تا كار انتقال تنگ درختان كلان آسانتر شود. عدۀ از مردان جامعگ محلي بگ جنگل ميروند تا با ايشان مقابلگ كنند. بعدا چگ اتفاق خواهد افتاد؟
 5. A woman speaks.
  مهم است كه بازي ران قبل از شروع مباحثه از نقش ايكه بازي ميكردند "بيرون شوند" تا از لقب دادن و برچسپ زدن به آنها به عنوان " قرباني" يا " متجاوز " جلوگيري صورت گيرد. اين موضوع خيلي مهم است كه شخصيت اصلي بازي ران را با رول نمايشي شان مغالطه نبايد كرد.
 6. هر كدام از نمايشات را مورد بحث قرار دهيد از بازيگران بخواهيد تا تمام وسايل وابزار نمايش و صحنۀ درامگ را ترک نموده وبگ گروپ بحث كننده ملحق گردند. بعدا سوالاتي را طرح كنيد تا تمام گروپ در آن اشتراک ورزند:بگوييد
  • كگ در درامۀ اجتماعي چگ اتفاق افتاد.
  • عمل هايي را شناسائي كنيد كگ بگ مناقشگ منجر شد.
  • احتياجاتي متفاوتي را كگ دليل اصلي بروز منازعات است پيدا نماييد.
  • راه هاي را مورد بحث قرار دهيد كگ در آينده از بروز اين قبيل مجادلات جلوگيري ميكنند

  اين پروسگ را براي هر كدام از درامگ هاي اجرأ شده تكرار كنيد. شخص تسهيل كننده بهتر است نكات مهم مباحثگ را بر روي يك صفحۀ بزرگ يا تختگ ياد داشت نمايد تا همگ از آن مستفيد گردندس: چه چيزي سبب منازعه گرديد؟ ج: يك مرد ميخواست مواشي خود را داشته باشد، اما آنها به جنگل صدمه ميزدند
س: چرا آن مرد فكر ميكرد حق دارد مواشي خودرا براي چرأ به جنگل ببرد؟ ج: درباره اينكه چه كساني بايد از جنگل استفاده كرده وبه چه منظوري، موافقت نامه قبلي وجود نداشت.
س: چگونه تخريب جنگل برروي جامعه تأثير گذاشته است؟ ج: ديگر ادويه گياهي و كاه براي مردم ميسر نبود.
س: احتياجاتيكه منجر به مجادلات وجنگها ميشود چيست؟ ج: احتياج به چراندن مواشي و ضرورت به استفاده از منابع جنگلي.

س: آيا راهي است كه هر دوطرف قضيه را راضي كرده واز منازعه اجتناب شود؟

A group of people sit and discuss.
ج: صاحب مواشي ميتوانست در اطراف حيوانات يا منطقه ممنوعه حصار بكشد.


ج: صاحب مواشي ميتواند از حق خود در استفاده از منابع جنگلي صرف نظر كند، ودرعوض گاو هاي خود را به چرا ببرد. به اينصورت وي محصولات توليدي خود را با منابع جنگلي تبادله كند نباشد.


اگر مباحثگ با عدم توافق همراه شد، بهتر است دست بگ كدام فعاليت جمعي زد تا مردم با يكديگر احساس مشترک پيدا كنند. مثلا خواندن يك سرود دستگ جمعي يا انجام كار در همكاري با يكديگر، كمك ميكند تا مردم آنجا را با يك احساس خوب ترک نمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱