Hesperian Health Guides

15: زراعت پايدار

A happy woman sits with her baby beneath a tree as others farm in nearby fields.

زراعت پايدار عبارت است از انجام امور كشت وكار براي بهتر نمودن وضع صحي مردم و زمين براي مدت طولاني. زارعيني كگ از روش هاي پايدار استفاده مي نمايند تلاش دارند تا غذاهاي مقوي را براي جامعگ و مردم خود تهيگ نموده، و در عين زمان سبب حفظ منابع آبي، بهبود حاصلخيزي زمين و حفظ تخم هاي بذري مفيد براي نسل هاي آينده شوند.

اكثر غذاها ايكگ مي بينيم از زمين بدست مي آيند. اما اكثر مردم مقدار كافي زمين ندارند، يا حتي هيچ مزرعگ اي را صاحب نيستند، تا مقدار كافي غذا براي خانوادۀ خود تهيگ نموده و صحتمند زندگي نمايند. كشت وكار پايدار، ماركيت هاي كوپراتيفي غذا، وتقسيم عادلانگ غذا مي تواند شرايطي را ايجاد نمايد تا مشكلات فوق برطرف گردد.

دهقانان حافظان و مواظبت كنندگان زمين هستند، و بصورت دقيقي مي دانند كگ با آن چگونگ رفتار نمايند. زارعين قادرند تا روش هاي مختلف كشت وكار پايدار را ايجاد، انكشاف، تطابق و اجرا كنند تا بتوانند نيازمنديهاي جامعگ و مزاری كشت خود را بر آورده سازند. بكارگيري زراعت پايدار در شهرها و دهات و يا جاهاييكگ براي نسل هاي متمادي در جهت زراعت مورد استفاده قرار گرفتگ است، سبب ميشود كگ مشكلاتي از قبيل گرسنگي، مهاجرت، ازدست رفتن حاصلخيزي زمينها، و آلوده گي هاي منابع آبي ازبين برود.

روش هاي زراعت پايدار تنها براي زارعين عادي مفيد نيست. بلكگ اين روش ها براي باغچگ هاي منازل، براي كاركنان صحي و انكشافي و تمام كساني مفيد است كگ ميخواهند اساس باغ جامعگ يا مزرعۀ شهر را غرض بهبود تغذي، مصوونيت غذائي و صحت جامعگ بگذارند.


جوآن، پدرو و طوفان بحري بنام ميچ
A man speaks.

در هاندوراس، واقع امريكاي مركزي، پدركلان جوآن (Juan) در ايام گذشتگ محصولات زيادي را در يك دره كشت و توليد ميكرد. بعد ازآنكگ مزرعۀ شان در پايين دره توسط يك كمپني توليد ميوه خريده شد، پدر كلان بهمراه خانواده اش بگ قسمت هاي بالايي تپگ نقل مكان نمودند. در آنجا پدر كلان براي پسر خود اوريليو پدر جوآن، آموخت كگ چطور درخت ها را براي پاک كردن زمين براي كشت قطع نموده و ريشگ هاي آنها را بسوزاند. بعد از هر درو و رفع حاصل آنها همچنان كاه وساقگ هاي نباتات را ميسوختاندند تا خاكستر بيشتري براي قوي شدن زمين توليد كنند. اوريليو Aurelioهمين سنت را براي پسرش جوآن انتقال داد و وي آموخت كگ بگ روش فوق زمين هاي خود را حاصلخيز كند. اما هنگاميكگ جوآن هنوز يك جوان تازه رس بود، روش فوق مؤثريت خود را از دست داد زيرا زمين ها بسيار خستگ و ضعيف شده بودند. زمين جنگلي ديگري هم وجود نداشت كگ جوآن بتواند درخت ها را صاف كرده و برايش زمين زراعتي بسازد، چون قبلا زارعين ديگر، كمپني و مالداران زمين هاي اطراف را تصاحب نموده بودند.


جوآن تمامي درختان تپگ را قطع نمود و تا جاييكگ ميتوانست جواري، لوبيا و سبزيجات كشت كرد تا مخارج خود را تأمين كند. ولي بتگ هاي جواري هركدام تنها يك جواري ضعيف داشتگ و لوبيا توسط آفات تخريب شد. همانند ديگر همسايگان خود، جوآن مجبور شد كگ كود كيمياوي خريده و بگ زمين براي رشد محصول خود بدهد و كشنده هاي آفات نباتي را خريداري نموده و سمپاشي نمايد تا از شر آفات خلاص گردد. پول خريد اين ادويگ بگ سختي تأمين ميگرديد، خصوصا اينكگ زمينش آنقدر محصول نمي داد كگ حتي خرج ساده فاميلش ر ا تأمين كند.


بعد از يك طوفان بسيار سخت كگ حدودا چهار روز بارندگي و باد شديد را بهمراه خود داشت، دامنۀ تپگ ها تبديل بگ جريان خروشان گل و لاي شد كگ خانگ ها را تخريب نمود. محصولات جوآن را همگ آب برد، خاک حاصلخيز زمين وي شستگ شد و فقط مقداري سنگ ريزه در آن باقي ماند. مزرعگ وي بكلي تخريب شد و وي مجبور گرديد كگ دوباره از اول شروی نمايد.


پدرو (Pedro) كگ همسايگ جوآن بود، از طوفان بهتر جان بسلامت برد. پدرو برعكس جوآن تمامي محصولات خود را ( مانند سبزيجات و لوبيا) دربين درختاني كشت نموده بود كگ براي خودش ميوه و براي مواشي اش سايگ و برگ فراهم مينمودند. وي بتگ هاي جواري و لوبيا را در زمين نمي سوختاند، بلكگ آنها را درو نموده وبر روي زمين باقي ميگذاشت. همچنان درخت كاكتوس را غرس نمود تا مانع زنده اي در برابر جريانات سيلاب باشد. اينكارها باعث شده بود كگ زمين ها سطح حاصلخيزي خود را در هنگام هجوم آب از دست ندهند. ريشگ هاي درختان كگ درزمين باقي مانده بود از كنده شدن و فرسايش سطح زمين جلوگيري ميكرد، و موانع ايجاد شده مقدار باقيمانده خاک را جمع نمودند.


پدرو ميگفت " نباتات مختلف النوی همديگر را كمك نموده و خاک را غني مي سازند ". او همچنان گفت" شما حتي نمي توانيد تشخيص دهيد كگ اينجا طوفاني رخ داده است. چون سطح زمين من مانند زمين جنگلات است بناءً آب در عمق زمين جذب شده است ".


با كمك همسايگ اش پدرو، جوآن شروی نمود بگ احياء مجدد مزرعگ خويش. اول از كشت وغرس لوبيا شروی كرد تا همانند كود سالم و سبز سبب تقويۀ حاصلخيزي زمين گردد. سپس موانع زنده و درختان مختلف النوی را غرس نمود. بهمين ترتيب همسايگان ديگر نيز تشويق شدند تا روش هاي فوق الذكر را بكار برند. جوآن و همسايگ ها اميدوارند كگ اين روش هاي نگهداري و زراعت پايدار سبب شود تا ايشان در مقابل طوفان هاي آينده مقاومت نموده بتوانند. همانطوريكگ درختان و نباتات جوان در حال رشد هستند، جوآن نيز بگ فكر اولادهايش است. همان كسانيكگ فردا ممكن است ازين قطعۀ كوچك زمين استفاده نموده و فاميلشان را براي سالهاي متمادي تأمين نمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱