Hesperian Health Guides

تربيه مواشي

Chickens scratch beneath a tree as a woman picks fruit.

مواشي در پهلوي اينكگ خود غذا توليد ميكنند، مفيديت زياد ديگري نيز بگ مزاری دارند. همانند نباتات، تربيگ مواشي مختلف النوی نسبت بگ پروش يكنوی براي خود زاری وكشت وكار خيلي بهتر است.

زنبور عسل براي خوراک عسل تهيگ مينمايند و همچنان بگ گرده افشاني گلها نيز كمك ميكند.

مرغ ها، غازها، و مرغابيان از علف هاي هرزه و تخم هاي آنها، و آفات تغذيگ ميكنند ودر عوض فضلگ را از خود بگ جا ميگذارند كگ براي افزايش قوت خاک بسيار مهم است. همچنان با كندن زمين براي پيدا كردن غذا، خاک را زيرو رو مينمايند. فرصت دهيد تا مرغها در يك قسمت از زمين براي مدت يكماه بگ چرا مشغول شوند. بعد از آن همان ساحگ را بستگ نموده وآنها را بگ قسمت ديگر رها كنيد. سپس آن بخش را شيار نموده و تحت كشت قرار دهيد. قفس هايي براي مرغ ها بسازيد تا بصورت منظم بتوانيد آنها را بگ تمام نقاط مزرعگ انتقال دهيد.

بزها مزاری را با خوردن نباتات مضر پاک ميكنند. بخاطريكگ بزها تقريبا هر چيزي را ميخورند، آنها را در ساحاتيكگ ميخواهيد پاک شود و علف هرزه در آنجا باقي نماند، بستگ كنيد

حيوانات علف خوار

مواشي علف خوار مانند گاو، گوسفند و بز ميتوانند هم براي مزاری مفيد باشند و هم مضر و اين ارتباط بگ طرز مديريت آنها دارد. اگر در علف چر هاي بسيار پربار بگ چرا مشغول شوند، علف هاي هرزه را كم نموده و بگ زمين كود اضافگ ميكنند كگ مفيد است. ولي اگر تمام علوفگ موجود در زمين را بخورند، خاک خشك گرديده و زمين سخت ميگردد. در وقت باران چون هيچ پوششي وجود ندارد آب سطح حاصلخيز خاک را با خود ميبرد. زمانيكگ از سبب چرانيدن بيش از اندازه فرسايش خاک بوجود آمد، هيچ چيزي در زمين نخواهد روئيد.

حيوانات را در آغل ودر نزديك خانگ خود اسكان دهيد تا محافظت از آنها آسانتر باشد و بتوانيد از كود آنها استفاده نماييد. اما متوجگ باشيد كگ اگر آغل مواشي بسيار خورد باشد، باكتريها و پارازيتها و امراضيكگ در بين شوره هاي آنها رشد ميكنند، سبب ميگردند تا حيوانات خيلي زود مريض شوند. لهذا آغل مواشي را هرچند وقت يكبار، خصوصا در فصول مرطوب وباراني پاک كنيد، تا خود مواشي و حيوانات مريض نگردند. از شورۀ آنها ميتوان بگ شكل كود Compostاستعمال كرد.

بدون توجگ بگ اينكگ حيوانات را در آغل نگهميداريد و يا در فضاي باز چرا كنند ، بايد همان تعدادي از مواشي را نگهداري كنيد كگ فكر ميكنيد زمين شما آنها را تأمين كرده ميتواند.

Cows near a watering hole diverted from a stream.
بعوض اينكه حيوانات در لب رودخانه آب بنوشند، براي شان آبخور جداگانه آماده كنيد.

انتقال دادن مواشي از يك چراگاه به چراگاه دي ر

اگر شما حيوانات را اجازه دهيد تا سرخود در هرجاي كگ ميخواهند بگ چرا مشغول شوند، آنها تمام علف ها را تا بگ ريشگ خواهند خورد. در سال آينده آن نباتات دوباره رشد خوب نخواهند داشت. بعد ازينكگ نصف برگهاي علف هاي يك ساحگ خورده شده باشد، مواشي را بگ چراگاه ديگري منتقل نماييد.

اگر شما توان مرزبندي و ايجاد مانعگ را داريد، بهتر است علفچر را بگ قسمت هاي كوچكتري تقسيم نماييد، مطابق بگ انوای مختلف علف ها ايكگ در آنجا ميرويند. اگر شما حيوانات اهلي مثل گاو و گوسفند را ميچرانيد، حتي ديوار هاي بسيار كم ارتفای سنگي از عبور حيوانات جلوگيري ميكند. اگر شما حيوانات را بگ شكل گلگ اي ميچرانيد، بگ ايجاد موانع احتياج نداريد (چون خود ميتوانيد آنها را مطابق ميل انتقال دهيد.)

متوجگ باشيد كگ مواشي در اطراف منابع آب مورد استفاده مردم بگ چرا مشغول نگردند. اگر فضلگ حيوانات داخل آب ايكگ مردم از آن براي آشاميدن، آب بازي كردن، حمام كردن ويا ماهيگيري استفاده ميكنند بيافتد، امراض بگ سرعت انتشار ميكنند. يك گودال جدا گانگ دورتر از منبع آب حفر كنيد تا مواشي از آنجا آب بنوشند.

هر چند وقت بايد حيوانات انتقال داده شوند

اينكگ چگ مقدار وقت مواشي دريك چراگاه مانده و بعد از آن منتقل شوند، بستگي دارد بگ تعداد احشام ، اندازه وكيفيت علف ها ايكگ در علفچر وجود دارد. همگ سالگ، يك ساحگ از علفچر را كاملا بستگ كنيد تا بصورت كاملي استراحت نمايد، يعني هيچگونگ حيواني در آن نچرد. اينكار باعث ميشود كگ از سخت شدن زمين جلوگيري شده و علف ها دوباره شروی بگ رشد نمايند.

براي مثال: زمين را بگ سگ علفچر يا بيشتر تقسيم نماييد. حيوانات را در بين تمامي بخش ها بجز يكي، بصورت متناوب انتقال دهيد. يعني همان قسمت در آن سال كاملا بگ حالت استراحت باقي بماند. در سال بعدي، ساحگ ديگر را بگ عين ترتيب استراحت داده واز قسمت قبلي شروی بگ استفاده كنيد. ويا، بعد از هر درو، بگ مواشي اجازه دهيد كگ در زمين چرا نموده وساقگ هاي باقيماندۀ محصولات، و ريشۀ علف هاي هرزه را بخورند. بگ اين شكل هم مزرعگ پاک ميشود وهم شوره بگ آن علاوه ميشود.

Illustration of the below: a pasture divided into thirds.

به چه تعداد مواشي را زمين شما تأمين كرده ميتواند؟

تربيۀ مواشي يكنوی مصوونيت را ايجاد ميكند زيرا در شرايط دشوار، مردم ميتوانند آنها را بفروشند يا خود بخورند. مالداري يك نوی اعتبار وحيثيت اجتماعي را نيز بوجود مي آورد. اما اگر افراد براي بلند بردن سطح اعتبار خود و يا براي مصوونيت بيشتر خود تلاش نمايند تا بيشتر از تعدادي را كگ زمين آنها تامين كرده ميتواند مواشي نگهدارند ، هم سلامت زمين وهم سلامت حيوانات متضرر ميگردد. مقدار زمين ايكگ براي نگهداري حيوانات ضرورت است ارتباط ميگيرد بگ اينكگ زمين تا چگ اندازه سبز و مرطوب است. در زمين هاي خشك اندازۀ بسيار بيشتر زمين ضرور است نسبت بگ ساحاتي كگ بسيار سبز است.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱