Hesperian Health Guides

زراعت پايدار در شهر ها

همگ روزه تعداد بيشتري از مردم بگ ايجاد مزاری و باغهاي جديد در شهر ها روي مي آورند تا خود را تغذي نمايند، تا بگ شغلي مصروف گردند و يا براي اينكگ دانش و سنت هاي كار روي زمين را حفظ نمايند. ايجاد فضاهاي سبز با محصولات زراعتي و درخت هوا را در شهر ها بهبود ميبخشد و امراض ناشي از آلودگي هوا مانند آستما را كاهش ميدهد. تبديل كردن ساحات خالي در شهرها كگ اغلبا محلات تجمع زبالگ ها ميشوند بگ مزاری و باغ ها باعث سالم تر شدن و زيبا تر شدن شهر ها ميگردد.

تطابق روش هاي زراعتي با فضاي خوردتر

 • نباتات را بالاي ستون ها، ديوار ها و سايگ بان ها پرورش دهيد. ديوار ها و بغل هاي تعمير منازل محلات خوبي براي بلند شدن نباتات روي آنها است.
 • تربيگ غلگ جات بالاي بام ويا در بَرنده ها (بالكن)، در سطل، خريطگ، داخل تاير ها، قطي هاي خالي و يا سبد هاي قديمي. از هرنوی ظرف يا محفظگ ايكگ در قسمت انتهايي خود يك سوراخ داشتگ باشد استفاده كنيد. سوراخ بخاطري تعبيگ ميشود كگ آب از ظرف عبور نموده بتواند. نباتات برگ دار مانند اسفناج (پالك) و كاهو و سبزيجاتي مثل بادنجان رومي، فلفل و بادنجان سياه در داخل ظرف ها بخوبي رشد ميكنند. كيلگ، انجير، درخت هاي كوتاه قد خرمالو، اناناس، ميوه جات سيتروس (مثل نارنج) و درختان كوتاه قامت امبگ نيز ميتوانند در داخل كانتينر ها بخوبي رشد نمايند.
 • اگر بستر باغ بگ اندازه بيست سانتي متر عمق داشتگ باشد (يعني بسيار كم عمق باشد)، آنرا با مواد عضوي مثل پوست غلگ جات، سبوس برنج يا كاكو، برگ ها يا حتي ورق اخبار ريزه ريزه شده پر نماييد. قلمچگ گياهان را با مقدار كمي خاک در ميان مواد عضوي فوق غرس نماييد. ريشگ هاي آن بگ زودي پخش ميشوند. بمرور زمان، مواد عضوي تبديل بگ خاک ميگردند.
باغچه پشت بام
Plants growing in raised beds and containers.
 • بستر زمين را بالا بياوريد، يا بوسيلگ كندن كاري دوبلگ ويا بگ اندازۀ يك متر ارتفای خاک را روي كانكريت انداختگ و اطراف آنرا با يك ظرف محصور كنيد (يعني داخل يك كانتينر بسيار كلان خاک بياندازيد.)
 • قلمچگ ها و تخم هاي بذري را از حالت معمول نزديكتر بهم بكاريد. نباتات ايكگ بگ اين طريق كشت شده باشند، بمرور زمان عادت خواهند كرد تا درفضاي كمتر رشد كنند.
 • بيشتر از يكنوی گياه را دريك محوطگ خورد با يكديگر بكاريد.
 • يك محصول نو را بلافاصلگ بعد از درو نمودن محصول قبلي كشت نماييد.


چ ونه دربستر يك باغچه بصورت دولا كندن كاري كنيم

EHB Ch15 Page 311-1.png براي اينكگ بيشترين تعداد ممكنۀ نباتات را در كمترين ساحگ زمين دست داشتگ كشت نماييم و در زميني بگ زری بپردازيم كگ خيلي سخت بوده ويا مواد اورگانيك (عضوي) كمي دارد، روش كندن كاري دو لا بهترين راه است.

 1. كناره هاي بستر كشت آنقدر بايد عريض باشد كگ دو مرد بتوانند بدون تكليف زانو زده و دست هاي خود را در وسط آن بگ همديگر برسانند. طول بستر را ميتوانيد بگ هر اندازه كگ بخواهيد امتداد دهيد.

 2. سطح بالائي خاک را سست و نرم كنيد و سپس مقداري كٌمپوست تهيگ شده و يا كود را بر روي اين سطح بپاشانيد.

 3. با شروی نمودن از يك انجام، يك چقري را بگ عمق 30 سانتي متر و عرض 30 سانتي متر حفر كنيد.
 4. EHB Ch15 Page 311-2.png
  خاك سطحي
  خاك سطحي
 5. با استفاده از يك بيلچگ سطح عميق گودال را نرم نماييد و بگ آن مقداري شوره يا كود كمپوست اضافگ كنيد.

 6. يك چقري ديگر را در پهلوي چقري اولي بكنيد. خاكي را كگ از اين حفره بيرون مي آوريد بگ چقري اولي بريزيد تا خوب پر شود. بگ عين شكل در سطح پاييني گودال دومي نيز با بيلچگ خاک را نرم كرده وبگ مقدار كافي شوره و يا كود كمپوست علاوه كنيد.
 7. EHB Ch15 Page 311-3.png


 8. اين عمليگ را تازماني ادامگ دهيد كگ تمام بستر كندن كاري شده باشد. سطح خاک نرم شده نسبت بگ خاک اطراف آن بلند تر قرار خواهد گرفت. روي خاک را نرم و هموار كرده و كنار هاي باغچگ را طوري زاويگ بدهيد كگ آب و خاک بگ ساده گي از آن فرار نكند. يك لايگ نرم و غربال شده از كود مخلوط را دست آخر بگ طبقگ سطحي بستر علاوه نماييد. اكنون اين زمين آماده بگ كشت و زری است.


  بعد از آماده شدن زمين بر روي آن راه نرويد چونكگ عبور و مرور شما باعث ميشود تا خاک دوباره سخت گردد. اگر شما بگ اين روش زمين را حفر نموده و بگ آن كود طبيعي را در هر فصل اضافگ نموديد، خاک روي زمين براي سالهاي متمادي باكيفيت و نرم باقي خواهد ماند..

خاكهاي آلوده شده

زمين هاي واقع در شهر ها ممكن است با مواد سمي كيمياوي آلوده شده باشند، مثلا آلوده گي با سرب موجود در تركيب رنگها و يا باطري هاي قديمي. اين ها همگ ميتوانند سبب مشكلات جدي صحي گردند.

براي دانستن اين موضوی كگ آيا زمين اطراف شما آلوده شده است:

 • دريافت كنيد كگ در گذشتگ اين ساحگ بگ چگ صورتي مورد استفاده قرار گرفتگ است. اگر زمين يك كارخانگ بوده، يك پمپ استيشن، پاركينگ وسايل نقليگ يا محل دفن ضايعات بوده باشد، در آنصورت ممكن است خاک آلوده شده باشد.
 • اگر خاک بوي مواد كيمياوي را بدهد، ممكن است آلوده شده باشد.
 • ساحاتيكگ تحت ديوار هاي رنگ داده شده واقع ميگردند، خيلي احتمال دارد با سرب ملوث گرديده باشند.


نمونگ هاي جمع شده از خاک را مي توان در يك پوهنتون، مؤسسگ تحقيقي يا لابراتور شخصي مورد امتحان قرار داد. تست هاي مربوط بگ سرب زياد گرانقيمت نيستند، اما آزمايش نمودن ديگر مواد آلوده كننده پرخرج تر بوده وگاهي مشكل اند

زرع نمودن در زمين هاي آلوده

شما ميتوانيد حتي در خاک هاي آلوده نباتات را بصورت مصؤن پرورش دهيد. يك راه آنست كگ خاک را توسط يك لايگ از گل بسيار سخت يا كانكريت بپوشانيد. اينكار آلودگي ها را پوشانيده و بند مينمايد. بعدا گياهان مورد نظر خود را در داخل ظرف ها، گلدان ها يا بستر هاي كم عمق بكاريد. همچنان بهتر است در زمين هاي آلوده انوای خاصي از نباتات را كشت نماييد. مثلا بادنجان رومي مقدار خيلي كمي از زهريات زمين را بخود جذب مينمايد، درحاليكگ گياهان برگ دار مانند سبزي اسفناج، ويا آنهاييكگ ريشگ دارند ( مثلا زردک وكچالو) اندازه زيادتري را جذب ميكنند.

ثمره زراعت شهري
People work in a garden behind a building.

كيوبا يك ممكت جزيره اي است كگ زماني يكي از بزرگترين صادر كنندگان شكر وتنباكو بود. در گذشتگ سيستم زراعتي آن ميكانيزه و ماشيني بود و متكي بگ پترول و مواد كيمياوي مشتق از نفت داشت. بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروي، كيوبا بزرگترين تهيگ كننده نفت و همچنان بزرگترين خريدار شكر وتنباكوي خود را از دست داد. اكثر ممالك دنيا بخاطر عدم توافق سياسي كگ با اين كشور داشتند، از خريد محصولات كيوبا و فروش مواد كيمياوي لازم بگ آنها خود داري ميكردند. بگ همين خاطر آنها مجبور شدند تا راه جديدي را براي پرورش محصولات زراعتي خود پيدا نمايند.


كيوبا استفاده از روش هاي پايدار كشت و زری را بعنوان پاليسي ملي خود در اين بخش معرفي كرد. اين پاليسي روش كشت پايدار را بوسيلۀ اهداي زمين، ارائگ تعليمات و ايجاد ماركيت هاي محلي تشويق مينمود. همينكگ تدابير فوق در سرتاسر مملكت مورد استفاده قرار گرفتند، غذاي سالم بيشتري براي تمام مردم جزيره تهيگ گرديد.


همانند كشور هاي ديگر دنيا، مردم كيوبا نيز بگ مهاجرت روي آورده و در شهر ها مسكن گزين ميشدند. بهمين خاطر دولت روش هاي كشت و زری پايدار را در شهر مورد حمايت قرار داد تا مردم درآنجاها نيز بگ پرورش نباتات بپردازند. زراعت شهري نگ تنها سطح توليد غذاهاي مقوي را ترقي داد، بلكگ فرصت هاي كاري و تحصيلات را براي مردم مهيا ساخت. اكثر محصولات تازه را كگ شما در شهر هاوانا مركز كيوبا مي بينيد (مانند سبزيجات، گوشت مرغ، گلها و دارو هاي گياهي)، اكثرا از مزارعي بدست مي آيند كگ در داخل يا نزديكي شهر قرار دارند. دارو هاي گياهي را كگ در هاوانا توليد ميشوند ميتوان در دكان هاي خاصي كگ بنام "دواخانگ هاي سبز" ياد ميشوند خريداري نمود. گرچگ بحران متذكره سبب خرابي اقتصاد آنها گرديد، وليكن كشت و زری پايدار يكبار ديگر توانست زندگي آنها را نجات داده و از قبل بهتر سازد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱