Hesperian Health Guides

تراز سازي و موانع كرانه اي


Contoured hills.

اگر شما مسير ها ايرا مطابق شكل در شيب تپگ بسازيد كگ بتوانيد با استفاده از آن از يك نهايت تا نهايت ديگر تپگ در عين ارتفای حركت نماييد، شما تراز منحني تپگ را ساختگ ايد. با ساختن موانع كرانگ اي در امتداد خطوط كرانگ اي تراز هاي فوق الذكر توسط اعمار ديوار، حصار، كشت خطوط سبزيجات و بتگ ها و كندن جوي ميتوانيد از انتقال خاک توسط آب و باد جلوگيري بعمل آوريد. همچنان از سرعت سقوط آب از سراشيبي تپگ روبگ پايين ميكاهد، و بگ آن فرصت كافي ميدهد تا در خاک اطراف پخش شده وبگ ملايمت جذب زمين گردد. شيار نمودن زمين در مسير موازي با موانع كرانگ اي فوق، بعوض آنكگ زمين بصورت بالا وپايين شيار شود، مسير خروجي آب را آهستگ كرده وسبب هدايت آب بگ سمت محصولات كاشتگ شده ميشود. آلگ ايكگ بنام (A-frame level) لۀ ي Aشكل ياد ميگردد، بگ شما كمك ميكند تا سطوح موافق در انحناي تپگ يا يا شيب ها را پيدا نموده و مطابق بگ آن تراز هاي خود را براي زراعت ايجاد كنيد.

چ ونه يك آلۀ تراز سازي Aشكل را بسازيم

اين وسيلگ بگ شما در محاسبگ و يافتن محل ايجاد مانعگ كرانگ اي كمك ميكند. از مواد ذيل كمك بگيريد:

 • 2 دانگ چوب بسيار محكم بگ اندازه 2متر ارتفای و دو سانتي متر ضخامت براي ساخت پايگ هاي آلگ، و يك چوب ديگر بگ اندازه يك متر ارتفای غرض ايجاد تيرک افقي.
 • 3 دانگ ميخ بگ آن اندازه دراز كگ از ضخامت دو دانگ چوب عبور كرده ومقداري هم بيرون بماند.
 • يك بوتل با سرپوش پيچي يا كاک دار، يا يك سنگ كگ نقش وزنگ را بازي كند ( بگ وزن نيم كيلوگرام يا يك پوند.)
 • دوتار نخ بگ اندازه 2متر كگ يك سر آن گره داشتگ باشد.
 • يك دانگ پنسل يا قلم، يك سنگ يا چكش، يك دانگ اره يا و فيتۀ اندازه گيري (فيتگ متر.

A man nailing the legs of an A-frame level.
 1. سرهاي دو پايۀ طويل را باهم محكم وبشكل مثلثي ببنديد. اگر از ميخ غرض وصل دوپايگ بگ هم استفاده كرده ايد، سر ميخ را آزاد بگذاريد، زيرا بعدا از آن استفاده بعمل مي آيد.

 2. تيرک افقي را بگ دوپايگ قبل الذكر وصل كنيد.
 3. 2 men fastening a weight to an A-frame level.

 4. وزنگ يا بوتل را بگ يك انجام نخ ببنديد، سپس انتهاي ديگر نخ را طوري بگ سر ازاد ميخ آويزان كنيد كگ وزنگ يا بوتل بگ اندازۀ 2سانتي متر پايين تر از تيرک افقي قرار گيرد. اگر بوتل پلاستيكي است، مي توانيد آنرا با آب، خاک يا شي ثقيل ديگري پر نموده و سر آنرا با كارک يا سرپوش پيچي بستگ كنيد. اين نخ با وزن انتهاي آنرا بنام نخ شاول ياد ميكنند.


چ ونه يك آله تراز سازي Aشكل را بعد از نشاني شدن مركزآن، استفاده نماييد

 1. وسيلگ از قبل تهيگ شده را بر روي سطح تقريبا هموار در زمين قرار دهيد. سپس محل قرار گيري هركدام از پايگ هارا نشاني كنيد. آلگ بايد طوري عيار شده باشد كگ نخ شاول آزادانگ حركت كند. بعد ازآنكگ نخ شاول در يك نقطگ ثابت قرار گرفت، همان نقطگ تماس را بر روي ميلگ يا تيرک افقي نشاني كنيد.

 2. آلگ را دور بدهيد طوريكگ پايگ اول را بگ جاي نشاني شده پايگ دوم و دومي را بگ همين ترتيب بگ نقطگ اولي انتقال دهيد. بعد از قرار گرفتن نخ شاول، نقطگ تماس آنرا با ميلگ افقي اينبار نيز نشاني كنيد. بگ اين شكل ما دونقطگ نشاني شده روي تيره افقي بدست مي آوريم.

 3. يك تار را در بين دو نقطگ نشاني شده فوق كش بگيريد و بعدا آنرا از نصف دو لايگ نماييد تا نقطگ وسط بين دو نقطگ نشاني شده تعيين گردد و آنرا نشاني نماييد. بگ اين ترتيب نقطگ سومي بدست مي آيد.

 4. حالا آلگ را بر روي يك سطح هموار بگذاريد تا نخ شاول بر روي نقطگ نشاني شدۀ وسطي در تيرک يا ميلگ افقي خود را عيار سازد. اگراين حالت بوقوی پيوست، بدين معني است كگ هردوپايۀ آلگ در روي يك سطح قرار دارند (يعني سطح كاملا افقي است وبگ يك ارتفای اند.) در ادامگ اين عمل را با دور دادن وسيلگ انجام دهيد. يعني پايگ اولي را بجاي دومي، و دومي را بگ جاي اول انتقال دهيد. نخ شاول باز هم بايد نقطگ وسطي را نشان دهد، در غير صورت سطح زمين هموار نيست ويا آلگ صحيح تنظيم نشده است. اين كار را تازماني تكرار كنيد كگ نخ شاول در جايگاه درست خود قرار گيرد.


در مورد محل ساختن موانع كرانه اي تراز ها تصميم ب يريد

بعد از اينكگ آلگ متذكره را آماده نموديد، لازم است تا تصميم بگيريد كگ بگ چگ فاصلگ اي بايد موانع را يكي بعد از ديگري بوجود بياوريد. اولين مانعگ كرانگ اي را بهتر است در نزديكي مرز بالايي زمين خود ايجاد كنيد تا از جريان تند آب كگ از ساحات مرتفع تر مي آيد جلوگيري نمايد. فاصلگ مانعگ بعدي را ميتوان نظر بگ ميزان شيب زمين تعيين نمود. براي ساحاتيكگ شيب خيلي تند دارند، بهتر است فاصلگ بين هركدام از موانع كرانگ اي حدود 10 متر باشد. اگر شيب زاويگ ميلان متوسط داشت، اين مقدار را بگ حدود 15 متر، و درحالتيكگ بسيار ملايم است بگ 20 متر افزايش دهيد. اگر شما در زميني كار ميكنيد كگ ميلان خيلي زياد دارد، بهتر است تا براي هر درخت، يا حتي هر گياه، بصورت جداگانگ كٌرد بندي صورت گيرد. اين ميتود نسبت بگ ايجاد موانع كرانگ اي كگ ساحگ بيشتري را احتوأ ميكند بهتر است، چون.

Illustration of the below: Trees spaced along a slope which varies in steepness.

همچنان بگ نوعيت خاک نيز توجگ داشتگ باشيد. خاک رس (خاک ايكگ براي كوزه گري استفاده ميشود) كمتر امكان جذب آب را دارد، بهمين خاطر جاييكگ حاوي اين نوی خاک است بايد موانع كرانگ اي نزديك بهم داشتگ باشد. در عكس حالت، اگر زمين مواد عضوي بيشتري داشتگ ويا ريگزار باشد آب بگ مقدار خيلي زيادتري جذب ميشود. لذا موانع را ميتوان بگ فاصلگ بيشتري ترتيب داد. بعد ازينكگ تعداد يا فاصلگ بين موانع را تخمين زديد، ميتوانيد آن نقاط را با كوبيدن ميخ هاي چوبي بگ زمين نشاني نماييد.

چ ونه خطوط كرانه اي تراز ها را نشاني كنيم

مرحلگ بعدي در پروسگ ساخت موانع كرانگ اي تراز ها آنست كگ منحني تراز را يافتگ ونشانگ گذاري كنيم.

2 people use an A-frame to find a contour line.
 1. درمرتفع ترين قسمت زمين جاييكگ تصميم داريد اولين مانع كرانگ اي را ايجاد كنيد، آلگ را بر روي زمين گذاشتگ ونشاني كنيد تا اولين سطح ايجاد شود. سپس پايگ آلگ را در عين سطح (نگ بالاتر و نگ پايين تر) بگ نقطگ ديگري انتقال دهيد. بهمين ترتيب مطابق شكل هرباركگ پايگ را بصورت افقي انتقال ميدهيد، نشانگ گذاري ادامگ داده شود. پايگ ها درهنگام انتقال بايد طوري تنظيم شوند كگ نخ شاول هميشگ نقطگ وسطي را روي ميلگ افقي نشان دهد. پايگ ها در نقاطي قرار ميگيرند كگ بعدا خط كرانگ اي روي آن رسم خواهد شد.

 2. ك چوب يا ميلگ را در نقطگ نشاني شده بكوبيد تا نقطگ نشاني شده از نزد شما گم نگردد.

 3. در ادامگ پايگ آلگ را بگ نقطگ موازي ديگري انتقال داده وآنرا بگ همين شكل نشاني كنيد. با تكرار اين عمليگ تا آخر زمين، بصورت كامل خط كرانگ اي را نشاني كرده ايد. فاصلگ بين هركدام از چوب هاي گذاشتگ شده بهتر است در حدود 2متر باشد.
 4. Illustration of the below: a hill.


 5. بگ خط بعدي منتقل شويد، يعني بگ اندازه 10يا 20متر (مطابق بگ ميلان زمين) بگ طرف پايين رفتگ وعين عمليگ را كگ ذكر شد تكرار نماييد.

 6. بعد ازينكگ از كار خويش فارغ شده وتمام خطوط كرانگ اي را نشانگ گذاري نموديد، در يك انجام هركدام از خطوط ايستاده وملاحظگ كنيد كگ آيا بمقدار كافي هر خط انحنأ دارد يانگ ( يعني انحنأ تمام خطوط باهم برابر است يانگ.) شايد ضرورت باشد كگ بعضي از چوب ها را بگ اندازۀ اندكي جابجا كنيد تا انحنأ بصورت مساويانگ اي رعايت شود.

رهنمود براي ساخت موانع كرانه اي تراز ها

بعد ازينكگ خطوط كرانگ اي مورد نظر محاسبگ شده ونشانگ گذاري گرديد و همچنان تصميم خود را در مورد نوی موانعي ايكگ ميخواهيد ايجاد كنيد گرفتيد، بعضي از اصول راهنماي ذيل را هميشگ مدنظر داشتگ باشيد:

 • نهال را غرس نموده يا از درختان موجود در آن نقاط ن هداري نماييد. اگر ميلان ساحگ بسيار زياد است، درختانيكگ قبلا در آن جا روييده اند، يا نهال هاييكگ شما جديدا غرس مينمائيد از سقوط خاک جلوگيري مي نمايند. درختان و علف هاييكگ ريشگ قوي دارند سبب ذخيره ونگهداشت خاک وآب ميگردند.
 • آب را آهسته كنيد، ولي ازحركت آن جلوگيري نكنيد. خيلي مهم است كگ آب هميشگ حركت لازم را داشتگ باشد، يا بسوي پايين تپگ يا بگ عمق خاک. اگر موانع بصورت علمي ايجاد نشده باشند ممكن است سبب ايجاد آب ايستاده گردند. آب ايستاده بگ انتشار ملاريا وديگر امراض خطرناک كمك ميكند.
 • مشكلات را بسرعت بعد از وقوع ترميم كنيد. يك طوفان سنگين ممكن است كاملا يا قسمتي از مانعگ يا ديوار را تخريب كند. شكستگ گي ها را هر چگ عاجلتر ترميم كنيد وگرنگ منجر بگ فرسايش خاک خواهد شد.
 • از قسمت بالائي و مرتفع شروع كنيد. آب بصورت عادي از قسمت مرتفع تر بگ پايين جريان ميكند. اگر بتوانيد قسمت بالا را خوب كنترول كنيد، همگ چيز ها ايكگ در نقاط پايينتر قرار دارند محافظگ ميشوند. بهمين خاطر امكان پيدا ميشود كگ موانع پايينتر را خورد تر اعمار نمود.

انواع مختلف موانع كرانه اي تراز ها

نوعي را انتخاب كنيد كگ ساده تر ساختگ شده وبراي زمين شما مناسبترين است.

EHB Ch15 Page 293-1.png
2 people build a woven check dam out of brush.
موانع زنده مانند درختان، بتگ ها، علف ها و نباتاتيكگ بر روي خط كرانگ اي رشد نموده وسبب نگهداشت آب وخاک ميشوند موانع ايكه از قلمچه ها، سنگ يا بستگ هاي كاه ساختگ ميشوند و در مسير آبرو هاي تپگ جاييكگ آب بگ سرعت ميريزد و خاک را تخريب ميكند، ساختگ ميشود تا سرعت جريان آبرا كاهش داده و از فرسايش خاک جلوگيري بعمل آورد.
A man builds a wall with stones.
A man points to a trench.
ديوار هاييكه 30سانتي متر عرض و 25سانتيمتر ارتفای دارند واز جنس سنگ، خاک يا بستگ هاي كاه ساختگ شده اند، از شدت جريان آب كاستگ وبگ آن فرصت ميدهد تا در زمين جذب گردد. ايجاد شيار عميق برروي زمين كگ جريان آب را بگ سمت خاصي هدايت نموده و كمك ميكند كگ آب در خاک جذب گردد. در مسير اين شيار ها در هر 8يا 10متر مانعگ كوچكي ايجاد كنيد.
EHB Ch15 Page 293-5.png
Illustration of the below:a man digs a swale with a hoe.
گابيون (Gabion) نوعي جالي هاي سيمي هستند كگ در آّبراه ها يا دره هاي كوچك تپگ گذاشتگ ه وبا سنگ پر ميشوند. اينها از ضيای خاک جلوگيري نموده و آنرا حفظ نمايد. مانع هاي گلي كگ در قسمت بالائي آن يك جوي كشيده ميشود. براي ايجاد آنها جوي كنده شده و خاک آن در سطح پائيني در كنار جوي مانده ايجاد ميگردد. عرض جوي بايد سگ برابر عمق آن باشد تا از چپگ شدن ديوار هاي آن جلوگيري بعمل آيد. درختها وبوتگ ها را ميتوان دراين جوي غرس نمود تا از آب ذخيره شده استفاده اعظمي نمود. اين نباتات سبب نگهداشت اين مانع هاي گلي نيز ميگردند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱