Hesperian Health Guides

ذخيره گاه مطمئن غذا

يكي از مصيبت هاي جوامع توليد كنندۀ مواد غذايي آنست كگ بيشتر مواد غذائي آنها بخاطر وضعيت جوي، آفات و ديگر دلايل خراب ميشوند. ذخيرۀ مطمئن مواد غذائي بگ اندازۀ توانائي رويانيدن ابتدائي مواد غذائي با اهميت است.

حفاظت از غله جات ذخيره شده در مقابل آفات

بعد از جمع آوري محصولات، مقدار زيادي از غلگ جات از سبب موشها، آفات و فاسد شدن از بين ميرود. براي حفاظت از غلگ جات موجود در انبار ها لازم است تا:

  • غلگ جات را بعد از درو نمودن هرچگ زودتر خشك نموده و در انبارها ذخيره كنيد تا مقدار ضايعات آنها در زمين كاهش يابد. غلگ هاي خوب خشك شده ميتوانند توسط دندان شكستانده شوند مگر بگ اندازه اي سخت ميباشند كگ صداي شكستن آنها در زير دندان شنيده شده ميتواند.
  • غلگ جات خشك را در ظرف كاملا بستگ و پاک و در جاييكگ از رطوبت و آفات در امان باشند ذخيره كنيد.
  • غلگ جات را قبل از ذخيره نمودن دود بدهيد تا آفاتي كگ در داخل آنها قرار دارد كشتگ شوند.
  • حشرات (ونگ موشها) را ميتوانيد توسط خاكستر چوب، فلفل سرخ ، كافور وديگر گياهانيكگ بوي تند دارند از انبار دور نماييد. (اگر غلگ جات قبلا توسط آفات مورد حملگ قرار گرفتگ باشند، اين تدبير مؤثر نخواهد بود.) ابتدأ برگ هاي كافور (اوكاليپتوس)، تخم هاي فلفل وغيره نباتات را خشك نموده وسپس آنرا آسياب نموده و بگ پودر تبديل كنيد. يك مشت پودر را بهمراه يك كيلو از غلگ جات يا لوبيا ها مخلوط نماييد تا سبب دور شدن حشرات گردد. متوجگ باشيد تا پودر مذكور را اشتباها تنفس نكنيد. در وقت استفاده دوباره از غلگ جات مذكور، كار اضافگ تري لازم است تا پودر شستگ شود، اما بزحمت خود ميارزد زيرا مقدار غلگ بيشتري در دست خواهيد داشت.
Illustration of the below: a thatched grain storage container on legs.
موشها وجوندگان در فضاي باز وارد نمي شوند. فضاي اطراف ذخيره گاه را از علف وديگر اشيأ پوششي پاک كنيد. جوندگان بگ بقاياي غذايي علاقگ نشان داده و در زواياي تاريك آشيانگ ميسازند. اين اشيأ ومحلات را ازبين ببريد.
جوندگان ميتوانند از سوراخهاي بسيار كوچك داخل شوند. تمامي منافذ ذخيرگاه را كاملا ببنديد و هر نوی درز ايجاد شده را سريع ترميم كنيد.
جوندگان خيز زده ميتوانند. ذخيره گاه غلگ جات را بلند تر از زمين اعمار نماييد.
جوندگان مي توانند به كندو بالا شوند. همگ اشيا ايرا كگ متصل بگ ذخيره يا كندو است از آن جدا نماييد. در اطراف هركدام از پايگ ها يك طوق نصب كنيد.
جوندگان از س ها وگربه ها ميترسند، لذا اين حيوانات را در نزديكي محل هاي ذخيره غلگ جات مستقر كنيد.
طوقها
اين ونه كندو ها جلو نفوذ موشها، جوندگان دي ر و حيوانات مضر را مي يرد.

ذخيره نمودن ميوه ها، سبزي ها، گوشت و شير

A home with maize drying on the roof.
تخم هاييكه برروي بام خانه قرار دارند توسط حرارت و نور آفتاب خشك ميشوند.

ميوه ها، سبزي ها، محصولات گوشتي و شير همگ بصورت كامل مرطوب اند. باكتريها و فنگس هاييكگ سبب پوسيدگي غذاها ميشوند بگ رطوبت نياز دارند تا زنده بمانند. پايين آوردن درجۀ حرات مواد متذكره بگ سطح خيلي پايين، وحتي انجماد، پروسۀ فاسد شدن و تجزيۀ غذا را آهستگ ميكند. اگر امكان سرد نگهداشتن غذا وجود نداشتگ باشد، بازهم ميتوان مواد فوق الذكر را تحت شرايط ذيل نگهداري نمود:

  • خشك نمودن. غذا را ميتوان با گذاشتن در آفتاب، در داخل تنور يا داش با حرارت كم، يا با گذاشتن آنها در نمك خشك نمود. غذا هاي خشك شده اگر از دسترس آفات و رطوبت بگ دور باشند، براي مدت مديدي ذخيره نگهداري شده ميتوانند.
  • دود دادن. اگر غذا را بر روي دود آتش براي مدتي بگذاريم، دود گرفتگ و خشك ميشود كگ قابليت نگهداري را پيدا مينمايد. گوشت از جملگ غذاهاي بسيار معمول است كگ بگ اين صورت ذخيره ميشود.
  • تخمير نمودن. پروسگ همانند فاسد شدن غذاست. يعني در هر دو حالت باكتريها و فنگس ها در داخل غذا فعاليت نموده و طبيعت آنرا تغيير ميدهند. اما برعكس فاسد شدن، در تخمير فقط بگ باكتريها و فنگس هاي خاصي اجازۀ رشد داده ميشود. پنير و بعضي از نانهاي ترش ازجملۀ تركيباتي اند بگ اين صورت توليد ميگردند. غذا هاي تخمير شده ممكن است مغذي تر، خوشمزه تر و سهل الهضم تر از غذاهاي باشند كگ از آن ساختگ ميشوند.
  • ترشي (سركه) انداختن. ميوه ها، سبزيجات و گوشت را ميتوان در داخل ظروف وكوزه هاي مخصوص انداختگ وسر آنرا بصورت محكم ببنديم تا هوا داخل آن نشود. بگ اين صورت ترشي يا چكني بدست مي آيد. مزه ترش اين غذاها باعث ميشود تا از رشد باكتريها و فنگس ها جلوگيري گردد. همچنان ميوه ها را ميتوان در داخل شربت شيرين پختگ نموده و در داخل ظروف ويا كوزه هاي خاص ذخيره نمود (كگ بگ اينكار مربا سازي ميگويند..

ذخيره نمودن محصولات ريشه اي

محصولات ريشگ اي (مثلا كچالو)، را مي توان براي مدت زمان دراز ذخيره نمود در صورتيكگ آنها در جاي تاريك، نسبتا خشك، سرد و مصؤن از شر آفات قرار داده شوند. پوشاندن اين محصولات توسط كاه يا بوره اره تا با يكديگر تماس نداشتگ باشند (يعني دانگ دانگ جدا باشند)، آنها را تازه نگهميدارد


چگونگ يك يخچال طبيعي بسازيم

EHB Ch15 Page 306-2.png
وسيله از دو دانه كوزه ساخته شده كه يكي داخل دي ري قرار مي يرد.
مواد غذايي در كوزه داخلي گذاشتگ ميشود و بر سر آن تكۀ مرطوب قرار ميگيرد.
فاصلگ بين هردو كوزه توسط ريگ مرطوب پرشده و بايد بهمين صورت دايم مرطوب بماند.
اين يخچال طبيعي در اقليم خشك و گرم خوب كار ميكند.

يك معلم نايجرياي بنام محمد با أبا، يك ميتودي را انكشاف داده است كگ آنرا بنام "كوزه داخل كوزه" نامگذاري نموده است. ظرف ياد شده غرض نگهداري غذا در جاييكگ برق وجود ندارد استفاده ميشود.


(كوزه داخل كوزه) را در يك مكان ايكگ خشك و باز باشد بگذاريد. با وزيدن باد بگ جدار خارجي كوزه، آب موجود در بين ريگ ها سرد ميگردد. آب سرد شدۀ بين ريگ ها بصورت دوامدار جدار كوزۀ داخلي و غذا هاي داخل آنرا سرد نموده ميكروب هاي مضر در اثر سردي از بين رفتگ و غذا نگهداري شده ميتواند. تمام مخارجيكگ اين وسيلگ در بر دارد عبارت است از عوض نمودن ميده ريگ ها و شستن ظروف هرچند وقت يكبار
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱