Hesperian Health Guides

ن هداري تخم هاي بذري

بسياري از دهقانان خود شان تخم بذري خويش را توليد مينمايند طوريكگ بگ قسمتي از محصولات اجازه ميدهند كگ خوب بزرگ شده و تخم بدهند. نگهداري تخم هاي بذري بگ زارعين اجازه ميدهد تا نباتات را با كيفيتي كگ ميخواهند كشت نمايند. نسل گيري از نباتات محلي و نگهداري تخم هاي بذري براي حفظ تنوی زيستي و بهبود امنيت غذائي بسيار مهم است. (براي معلومات بيشتر در مورد نسل گيري، بگمصوونيت غذايي جامعه.)

انتخاب تخم هاي بذري

EHB Ch15 Page 303-1.png
بذر هارا داخل يك ظرف آب قراردهيد. آنهاييكه بالا مي آيند قابل سبز شدن نيستند، بلكه تخم هاي غرق شده را ميتوان كشت نمود.
براي اينكگ مطمئن شويد تخم هاي بذري خوبي در ذخيره داريد، آنرا از منابع ذيل جمع كنيد:
  • نباتات قوي، عاري از آفات و امراض.
  • نباتاتيكگ بگ محيط سازش داشتگ باشند. براي مثال، اگر شما در يك منطقگ اي زندگي ميكند كگ هوا بسيار سرد است و نوی خاصي از نباتات در آن جا ميرويد و شما بگ غلط تخم هاي بذري ايرا جمع آوري كنيد كگ از همان فاميل بوده ولي فقط در هواي گرمتر رشد كرده ميتواند، در آنصورت در هواي سرد دوام نخواهد آورد.
  • تخم بذري را از انواعي بگيريد كگ كيفيت مطلوب شما را داشتگ باشد. مثلا: سايز كلان، طعم خوب، مقاومت در مقابل خشكسالي و ديگر خصوصيات.
  • از نباتاتي تخم بذري بگيريد كگ از ساير انوای عين فاميل دور تر روئيده باشد تا اينكگ مطمئن گرديد كگ انوای مختلف مخلوط نشده باشد و تخم گيري از انوای مختلف صورت نگرفتگ باشد.


از تخم هاي كگ بصورت بنفسهي بزمين ريختگ باشند بذر گيري ننماييد. زير نبات را از تخم هاي ريختگ شده پاک نماييد، و بعد از آن دوباره درخت يا نبات را تكان بدهيد تا تخم هاي آن بگ پايين بريزيد وبعد آنرا جمع آوري كنيد. تخم هاي ريختگ شده را هرچگ عاجلتر از روي زمين جمع كنيد و آنها را پاک نموده و سورت كنيد. آنهايي را كگ تخريب شده يا وضعيت مطلوبي ندارند جدا كنيد تا فقط انوای خوب باقي بمانند.

ذخيره نمودن تخم هاي بذري

A box, jar, and bag containing seeds.
اكثر تخم هاي بذري بايد در جاي سرد، تاريك و خشك ذخيره شوند. تا اندازه اي هوا نيز جريان داشته باشد وگرنه فاسد خواهند شد.

براي قضاوت اينكگ يكنوی تخم بذري براي چگ مدت ميتواند ذخيره گردد، در مورد شرايط مورد ضرورت براي رشد آنها فكر نماييد. براي مثال، بذرهاييكگ از مناطق سرد و خشك بدست مي آيند معمولا براي ماهها و سالها نگهداري شده ميتوانند، زيرا آنها بگ شرايط مطلوبي نياز دارند تا جوانگ زده و سبز گردند. بر عكس تخم هاييكگ از ساحات گرم و مرطوب حاصل مي شوند، زياد در ذخيره باقيمانده نمي توانند زيرا خيلي زود تحت اندک شرايط مساعد سبز ميگردند. بذرهاييكگ پوست سخت داشتگ باشند نسبت بگ آنهاييكگ اين كيفيت را ندارند خيلي طولاني تر نگهداري شده ميتوانند.

سبز شدن بذرها

بعضي از تخم هاي بذري تعاملات خاصي ضرورت دارند براي اينكگ سبز شوند. اما همگ تخم هاي بذري براي سبز شدن نياز دارند بگ:

On a sunny day, a man scatters seeds on the ground from a bag at his waist.
  • آب. تخم هاي بذري را يك شب قبل از كشت نمودن بگ زمين در آب تر كنيد. اگر شما از آب خيلي گرم (اما نگ بگ سطح جوشيدن) استفاده كنيد، اينكار باعث ازبين رفتن بسياري از امراض نباتي و آفاتي ميشود كگ با بذر ها انتقال ميكنند. همچنان اين عمليگ شما بگ سبز شدن تخم هاي بذري كمك ميكند اگر از جهاز هاضمگ حيوانات عبور نمايند و بعد زری گردند. ابتدا تجربگ را با مقدار كم تخم بذري انجام دهيد تا مطمئن گرديد كگ تخم ها سبز خواهند شد.
  • هوا. اگر زمين بيش از حد سخت بوده ويا زياد پر از آب باشد، تخم هاي بذري سبز نمي شوند زيرا مقدار كافي هوا برايشان نمي رسد.
  • روشنايي روز. بعضي از تخم هاي بذري، خصوصا آنهاييكگ در مناطق شمالي ميرويند جاييكگ در فصول مختلف سال آب و هواي بسيار متفاوت دارد، بگ مقدار معين نور آفتاب احتياج دارند تا سبز شوند. بهمين خاطر كشت اين نوی محصولات فقط در بعضي از اوقات سال صورت گرفتگ ميتواند.
  • حرارت متناسب. از آ نجاييكگ هر محصول فصل مربوط بگ خود را دارد، لذا تخم هاي بذري مختلف در درجگ حرات متفاوت و در فصل مختلف سال سبز ميگردند.

كشت تخم هاي بذري

دو روش معمول كشت نباتات عبارت از كشت آنها در يك گلخانگ است و يا بصورت مستقيم در زمين. اينكگ شما از چگ روشي استفاده ميكنيد ارتباط ميگيرد بگ نوی محصول مورد نظر شما، وضعيت جوي در هنگاميكگ زری صورت ميگيرد، ويا اينكگ آيا شما فضا و امكانات كافي براي ايجاد يك گلخانگ داريد؟

Prs EHB Ch15 Page 304-2.png
برگهاي حقيقي
اكثر نباتات را بعد از بيرون شدن برگهاي حقيقي شان ميتوان در زمين بيرون از گلخانه كشت نمود.

كشت مستقيم

تخم هاي بذري بزرگتر را بهتر است در زمين بصورت مستقيم زری نماييم، زيرا ريشگ هايشان بسرعت رشد نموده و اگر انتقال داده شوند بگ آساني صدمگ مي بينند. سوراخي را كگ تخم بذري در آن كشت ميشود بگ اندازۀ دو تاسگ برابر جسامت بذر حفر كنيد. در هر سوراخ يك، دو ويا سگ تخم بذري را بياندازيد و روي آنرا بپوشانيد.

تخم هاي بذري بسيار كوچك بايد بروي ساحگ ايكگ كشت ميشوند بصورت سطحي پاش داده شوند. اگر تخم ها با مقداري خاک يكجا شوند و بعدا پاش داده شوند، اينكار باعث ميشود تا دانگ ها در هنگام كشت بگ يكديگر نچسپند. سپس بر روي دانگ ها خاک را بگ شكل كم عمق بياندازيد. همچنان استفاده از يك رولر (مالگ) براي فشار دادن خفيف تخم هاي بذري بگ خاک، سبز شدن آنها را كمك ميكند.

آغاز زرع با كشت تخم هاي بذري در گلخانه

آغاز زری با كشت تخم در گلخانگ اين اجازه را ميدهد كگ درجگ حرارت، مقدار آب و آفات را خود كنترول نماييم. انتقال نهالي ها و غرس آن در زمين ها ايكگ بگ تازگي از علف هاي هرزه پاک شده اند بگ نباتات جوان كمك ميكند تا از خاک و آب بهتر استفاده نمايند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱