Hesperian Health Guides

بازاريابي براي محصولات زراعتي

براي اينكگ زارعين محصولات خود را فروختگ بتوانند، آنها بگ راه هاي قابل اعتماد، وسايل ترانسپورتي تا ماركيت، و قيمت هاي عادلانگ نيازدارند. تغيير دادن پاليسي هاي دولتي براي حمايگ از زارعين خورد پا شايد مدت زمان زياد را در بر بگيرد. اما راه هاي ديگري نيز وجود دارد كگ دهقانان براي دسترسي بگ قيمت هاي بهتر ميتوانند تنظيم گردند، در عين زمانيكگ براي گرفتن حمايگ بيشتر از دولت كار مينمايند.

بازارهاي محلي و ماركيت هاي بين المللي

زارعين كم زمين معمولا محصولات خود را بگ خريداران متوسط ميفروشند بهمين خاطر اكثرا پول كمي دريافت ميكنند. دولت ها شايد از تلاش هائي حمايت كنند كگ كشت محصولات سنتي مثلا جواري و برنج را متوقف نمايد و درعوض محصولات تجارتي را كگ ارزش اقتصادي دارند مانند شكر، قهوه، كاكو وغيره را تشويق مينمايند كگ در بازار هاي بين المللي ماركيت خوبي دارند. اما كسب در آمد از محصولات فوق بطور دايمي ميسر نيست. بطور مثال اگر قيمت هاي بين المللي اين توليدات سقوط نمايد، در آنصورت شما ممكن است هيچ پولي در كيسگ نداشتگ و براي خوردن نيز چيزي موجود نباشد.

براي بسياري از دهقانان، توليد محصولات غذايي كگ در ماركيت هاي محلي بفروش رسيده ميتوانند اين امكان را ايجاد ميكند كگ بگ يك منبع ثابت در آمد هميشگ دسترسي داشتگ باشند.

ماركيت هاي كوپراتيفي

People load produce into boxes and onto a truck.
بازار هاي كوپراتيفي مصارف توليدوانتقال محصولات را بين دهقانان تقسيم نموده و به نفع همه توليد كننده گان ومصرف كننده گان است.

يكي از طريقگ ها ايكگ ميتوان از موجوديت قيمت هاي عادلانگ براي مواد غذايي و مصوونيت غذايي مطمئن شد آنست كگ بازار هاي كوپراتيفي (اشتراكي- همكاري) را با شركت ديگر دهقانان در چوكات يك انجمن بوجود آورد. اگر دهقانان محصولات خود را بصورت دستجمعي و يكجا با يكديگر بفروشند، نگ تنها بگ كنترول قيمت ها كمك ميشود بلكگ مخارج اضافي كگ از ناحيگ ترانسپورتيشن بر آنها تحميل ميگردد، نيز تا بگ حد امكان تقليل مي يابد. بيشتر ممالك قوانيني را در مورد طرز تشكيل بازارها و انجمن هاي كوپراتيفي دارند.

مهم است كگ با مردم طرف اعتماد خود كار كنيد تا هركس، چگ زن باشد يا مرد، بگ مسؤليت خويش پي برده و آنرا بپذيرد. همچنان اين موضوی نيز از اهميت خاص برخوردار است كگ بر روي يكتعداد قواعد توافق كنيد تا بگ همگان اجازه ابراز نظر داده شده و همگ در پروسگ هاي تصميم گيري از سهم عادلانگ برخوردار باشند.

محصولات داراي ارزش افزوده

كمپني ها ايكگ بگ پروسس غذا و محصولات زراعتي ميپردازند پول زيادي ازين طريق بدست مياورند كگ ميتواند بگ كيسگ دهقانان برود. هنگاميكگ دهقانان محصولات بدست آمده را تبديل بگ محصول قابل فروش مينمايند مثلا ميوه هاي خشك، گياهان دوايي بستگ بندي شده، عسل، پنير، سبد هاي ني، فرنيچر، جيلي ها و مواد ديگري ازين قبيل كگ بگ آنها محصولات داراي ارزش افزوده ميگردد زيرا بگ ارزش محصولاتيكگ در مزرعگ توليد نموده اند مي افزايند.

خريداري تجهيزات لازم براي پروسس نمودن مواد غذايي و يافتن بازارهاي خريد براي محصولات ارزش افزوده ممكن است مشكل باشد. كوپراتيف هاي دهقاني اين امر را آسانتر ميكند

محصولات مخصوص و تصديقنامه

كمپني هاي كلان توليد كننده محصولات زراعتي اغلبا ميتوانند مواد غذايي را بگ قيمت پايين عرضگ نموده و هنوز هم فايده نمايند، بخاطريكگ آنها ميتوانند هر چيز را بگ مقياس زياد توليد نموده و درعين حال از حمايت هاي دولتي نيز بهره مند گردند. اما دهقانانيكگ بر روي زمين هاي خورد بگ كشت و زری ميپردازند نيز ميتوانند از برنامگ هاي مستفيد شوند كگ محصولات خود را با روش هاي معين بهبود بخشند.

چندين برنامۀ تصديق كننده بگ دهقانان كمك ميكند تا قيمت بهتري را براي محصولات خود حاصل نمايند. يكي از تصديقنامگ ها براي خريدار نشان ميدهد كگ محصولات مورد نظر وي بدون استعمال هيچگونگ مواد كيمياوي پرورش يافتگ است، و يك برنامگ ديگر تصديقنامگ تائيد مينمايد كگ زارعين تا توليد كنندگان اين محصول قيمت عادلانگ را حاصل خواهند نمود. دوپروگرام كگ در همين رابطگ در بازارهاي بين المللي اجرأ ميشوند عبارتند از: تصديقنامه مواد ارگانيك و تصديقنامه تجارت عادلانه. قبل از اينكگ بدست آوردن تصديق نامگ را در اهداف كاري خود شامل نماييد، بهتر است راجع بگ روشهاي كشت وزری خود فكر نموده وتغييرات لازم را در فارم خود اعمال نماييد. محاسبگ كنيد كگ چگ مقدار وقت و پول ضرور است تا بگ سطح استندرد مورد نظر برسيد. آيا بازاري براي محصولات تصديقنامگ دار وجود دارد يانگ ( يا اصلا خريداران بگ اين موضوی اهميت ميدهند)، ويا اينكگ چگ مقدار وجوه مالي بيشتري ازينطريق نصيب شما خواهد شد.

تصديقنامه ارگانيك

محصولات ارگانيك يا عضوي با استفاده از روش زراعت پايدار ، توليد شده اند، يعني بدون استعمال مواد كيمياوي ويا تخم هاي تغيير يافتۀ جنيتيكي. تصديقنامگ اورگانيك همچنان ملتزم اين كيفيت است كگ محصولات فوق بعد از برداشت، جدا از انواعي نگهداري شوند كگ با مواد كيمياوي رشد نموده اند. هر مملكت ممكن است قوانين متفاوتي براي صدور اين تصديقنامگ داشتگ باشد. اما اكثرا طوريست كگ دهقانان بايد يك ريكارد از چگونگي پرورش گياهان خود داشتگ باشند.

A bag labelled "Coffee. Certified Organic."
تصديقنامه اورگانيك و تجارت عادلانه به دهقانان كمك ميكنند تا پول بيشتري بدست آورند.

تصديقنامه تجارت عادلانه

اين تصديقنامگ معمولا براي كوپراتيف هاي زراعتي ويا آنانيكگ جزو اتحاديگ هاي دهقاني اند داده ميشود. براي اينكگ يك گروپ از زارعين مستحق اين تصديق نامگ شوند لازم است تا آنها نشان دهند از قوانين عادلانگ كار وكارگري پيروي نموده (كار اجباري وجود ندارد، از اطفال منحيث كارگر استفاده نشده و معاشات وامتيازات مناسب براي كارگران داده ميشود)، و روشهاي را استفاده ميكنند كگ موجب صدمگ بگ محيط زيست نمي شوند. غرض اينكگ حق داشتن تصديقنامگ براي مدت زيادتري نزد شان محفوظ بماند، آنها بايد نشان دهند كگ شرايط كاري و محيط زيست بمرور زمان بهبود مي يابد. براي گروه هائي از زارعين كگ مخارج حصول اين تصديقنامگ ها را پرداختگ نميتوانند، سكالرشيپ هاي وجود دارد.

اين تصديقنامگ ها امروز فقط براي توليد كننده گان كوچك قهوه، چاي، كاكو، كيلگ و ديگر ميوه جات تازه صادر ميشود، و شايد زمانيكگ شما اين كتاب را ميخوانيد اقلام ديگري نيز بگ آن علاوه گرديده باشد. براي گرفتن اطلاعات بيشتر در مورد تصديقنامگ اورگانيك وتجارت عادلانگ، بگ منابع مرتبط نظر بياندازيد.

دهقانان بصورت كوپراتيفي محصولات خود را بگ بازار ميبرند
 Women standing at tables pack boxes of cacao.

زارعين ساكن منطقگ تالامانكا، واقع در مملكت كوستاريكا، كاكو را در زير سايگ درختان كيلگ و ديگر ميوه جات پرورش ميدهند. در سابق محصولات خويش را در بازار هاي محلي بفروش ميرساندند. بعد از اطلای ازينكگ ميتوانند محصولات شانرا در بازار هاي بين المللي بفروش برسانند، بسياري دهقانان تصميم گرفتند تا باهم اينكار را انجام دهند.


آنها ابتدا يك كوپراتيف را تشكيل دادند كگ اسمش انجمن توليد كننده گان كوچك تالامانكا (APPTA) بود. ابتدا آنها در يافتن خريدار براي كاكو خود مشكل داشتند. شمار كمي از خريداران كاكو ايشانرا خريدند كگ فقط مصارف توليد محصول را تأمين كرد اما مخارج مربوط بگ پروسس وترانسپورتيشن محصولات تأمين شده نتوانست. انجمن APPTA نيازمند پول بود زيرا ميخواست كگ يك كارخانۀ پروسس كاكو را ايجاد نمايد.


بعد از بازديد هاي متعدد كگ با خريداران كاكو داشتند، آنها اطلای حاصل نمودند كگ تصديقنامگ هاي اورگانيك وتجارت عادلانگ، قيمت هاي بالاتري را براي محصولاتشان تضمين ميكند. چون آنها در چوكات يك كوپراتيف توليد كنندگان كوچك فعاليت ميكردند، آنها واجد شرايط دريافت تصديقنامگ تجارت عادلانگ ميشدند. اگر آنها ميتوانستند كگ تصديقنامگ اورگانيك را نيز دريافت كنند، بگ آساني قيمت محصولاتشان ترقي نموده و مقدار كافي پول براي احداث كارخانگ پروسس كاكو بدست مي آمد.


گرچگ هيچكدام از آنها براي پرورش محصولات زراعتي از مواد كيمياوي استفاده نكرده بودند، كسي ازميان آنها نمي توانست مصارف گرفتن تصديق آنرا در زمين خود بپردازد. انجمن اپتا با مؤسسات اعطأ كننده تصديقنامگ هاي اورگانيك در اروپا و ايالات متحده وارد مذاكرده گرديد كگ تا بلكگ بتواند امتيازي را براي تمام كوپراتيف خود اخذ نمايد. كوپراتيف يقيني ساخت هيچگونگ مواد كيمياوي استفاده نشده است و اينكگ هركدام از اعضاء در مزرعگ خود ستندرد هاي مشابگ كيفيت و صحي بودن را تعقيب نموده اند. چند تن از اعضاي كوپراتيف آموزش ديدند تا هر يك از مزاری را ديده و ستندرد بودن آنها را گزارش دهند. كوپراتيف تنها يك فيس را براي بدست آوردن تصديقنامگ پرداخت، و ريكارد هركدام از زارعين را خود چك نموده و يك را پور واحد را براي تمامي مؤسسات اهدا كنندۀ تصديق نامگ ارسال نمود.


بعد از آنكگ توانستند تصديقنامگ اورگانيك را يكجا با تصديقنامۀ تجارت عادلانگ بدست آورند، موفق شدند تا قيمت هاي بهتري را براي محصولات خود وضع نمايند. باپشتوانگ اعتباري كگ بگ اينصورت كسب گرديد قرضگ نيز برايشان ميسر شد تا كارخانگ پروسس خود را احداث كنند. بزودي آنها توانستند محصولات خود را توسط مردم محلي پروسس نمايند. كيلگ و چاكليت هاي توليدي شان هم در بازار هاي محلي وهم در ماركيت بين المللي خريدار پيدا نمود.


باتشكيل كوپراتيف دهقاني، زارعين و فاميلهاي شان نگ تنها بگ قيمتهاي بهتري براي محصولات خود دست پيدا نمودند، بلكگ آنها كنترول زيادتري بر روي سرنوشت و شغل خود بدست آوردند. بدينترتيب آنها اكنون زيادتر ميتوانند راجع بگ آينده خود تصميم بگيرند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱