Hesperian Health Guides

مكاتب مزرعه اي دهقانان

مكاتب مزرعگ اي دهقانان پروگرام هاي آموزشي اند كگ بگ زارعين كمك ميكند تامشكلات خود را بصورت عام مطرح كرده و راه حل هاي براي آنها جستجو كنند. يكجا با تعدادي از تسهيل دهنده گان تعليم ديده، دهقانان بگ اموري از قبيل انجام تجارب، بحث درباره مسايل مختلفگ ، طرح سوالات و تعليم ميپردازند. همچنان اين مكاتب بگ امور ديگري نيز درضمن مي پردازند، مانند انكشاف مهارتهاي دهقانان براي حل مشكلات آنها، سازماندهي و رهبري. هنگاميكگ آنها ترغيب ميگردند تا بگ معلومات و مهارت هاي خود ارزش بدهند، آنها قادر ميشوند تا بر روي روش هاي قديمي وكارآمد خود حساب كرده وبگ كشت وزری بصورت پايداري ادامگ بدهند.

People standing in a field of crops listen as a woman holding a plant speaks.
دهقانان براي يافتن راه حل براي مشكلات شان، خود وارد عمل شده ودر مزرعه به تجارب آموزنده ميپردازند.


مكاتب مزرعگ اي دهقانان سبب تقويۀ مهارتها و افزايش اعتماد بنفس آنها ميگردد
هٌوا و خان (Hoa & Khanh) در قريگ دانگفي، واقع در ويتنام زندگي ميكنند. شوهرانشان در ابتدا جهت آماده ساختن زمين بگ كشت كمك نموده و در آخر فصل محصولات را درو و جمع آوري ميكنند. در باقي اوقات سال، هٌوا و خان (Hoa and Khanh) مجبور اند تا براي تأمين خرج خانگ هاي خود در مزرعگ كار نمايند، زيرا شوهرانشان براي كسب پول بيشتر از ده خارج شده و در جاي ديگر كار ميكنند. هوا متوجگ شد كگ براي چند سال پي در پي حاصل برنج از زمين شان كم شده ميرود، درينوقت شوهرش پيشنها كرد تا براي افزايش سطح محصول كود كيمياوي بيشتري خريداري كنند. اما هوا ميدانست كگ پول كافي براي خريد كود بيشتر وجود ندارد. وقتيكگ مأمور زراعت دولت درباره مكتب مزرعگ اي دهقانان در قريگ برايشان صحبت كرد، هوا و خان تصميم گرفتند تا در مكتب شركت كنند.


همينكگ آنها بگ مكتب حاضر گرديدند، بگ آنها خيلي زود معلوم گرديد كگ اين مكتب با هر نوی مكتبي كگ قبلا ديده يا شنيده اند تفاوت ميكند. بهمراه دهقانان ديگر، آنها بگ بحث راجع بگ مسايل مختلفي پرداختند: توليد غلگ، حشرات مضره، وضعيت جوي، آب وخاک وغيره. آنها روش هاي مختلف كشت و زری را مورد تجربگ قرار دادند تا ببينند كدام يكي براي منطقگ ايشان بهتر كار ميكند. هٌوا از دهقانان ديگر دعوت نمود تا در مزرعگ وي حاضر شوند وجستجو كنند چگ چيزي باعث شده كگ وي همگ سالگ برنج كمتري را برداشت كند


خان Khanhخجالت ميكشيد، او قبلا هرگز در مقابل يك گروپ سخنراني ننموده بود. اما بعد از اولين فصل ايكگ آنها در مكتب مزرعگ گذراندند، اعتماد بگ نفسش زياد شده و حتي يك دستگ را غرض اجراي تجارب رهبري كرد. وقتيكگ خان راه حل هاي جديد را در مزرعگ خود تطبيق كرد، دهقانان ديگر براي ديدن نتيجگ كار بگ وي مراجعگ نمودند.

2 people bend to tend a rice paddy which is labelled with a sign reading "Experiment #2."


او بگ آنها توضيح داد كگ مشغول چگ كاري است وچرا. زارعين ديگر بگ حرفهايش گوش دادند، سوالات خود را مطرح و تجارب خويش را با يكديگر بگ اشتراک گذاشتند. بعد ازينكگ خان و هٌوا روش هاي كشت وكار خود را عوض نمودند، احساس كردندكگ آنچگ را ياد گرفتگ اند بايد بگ شوهرانشان نيز منتقل كنند. هوا گفت " من بايد شوهر خود را اطمينان ميدادم، تا ترس نداشتگ باشد كگ چرا من ديگر از آفت كشها استفاده نمي نمايم". " وقتيكگ شوهرم از كار خارج ده آمد، من او را بگ مزرعگ بردم تا برايش حشرات متفاوت را نشان بدهم ودر مورد روش هاي طبيعي كنترول آفات صحبت نماييم". بعد ازينكگ شوهر هٌوا ديد كگ عملا محصول برنج زياد شده است، وي عقل و دانش زنش را مورد سوال قرار نداد. و زمانيكگ پول ذخيره شده از ناحيگ عدم خريد آفت كش وكود كيمياوي را خانمش موتر سايكل خريد تا فاميل استفاده كنند، وي متقاعد شد كگ مكتب مزرعگ اي دهقانان واقعا كمك كننده است.

اكنون هٌوا وخان شروی بگ تعليم دادن ديگر زنان منطقگ خود نموده اند. خان ميگويد" من فكر ميكنم كگ ما زنان بصورت جدا از مردان بهتر باهم كار كرده ميتوانيم. در داخل گروپ ما بگ همگ كس اجازه داده ميشود كگ نظريات خود را آزادانگ تر مطرح نموده و بگويد كگ چگ چيز را وي فكر ميكند بهتر است انجام شود تا كيفيت محصولات بهبود يابند. داشتن معلومات كافي در بارۀ آفات، كودها و اينكگ چگونگ كيفيت غلگ جات را بلند ببريم بما كمك ميكند تا كنترول بيشتري بر روي اقتصاد خود داشتگ باشيم. اين حالت باعث ميشود كگ من آسوده تر بخوابم. "اگر اينكار بما كمك ميكند، من مطمئنم كگ بگ ديگران نيز كمك مينمايد. "This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱