Hesperian Health Guides

استفاده معقولانه از آب

هر دهقاني بگ آب نياز مبرم دارد. اگر شما در محلي سكونت داريد كگ اقليم خشك دارد، بهترين شكل حفاظت از آب آنست كگ گياهاني را پرورش دهيد كگ براي منطقگ شما بومي اند، يا فقط در فصل باراني ضرورت بگ آب دارند. كود هاي سبز و كود گياهي (ملچ) بگ ذخيره سازي آب در خاک كمك نموده و موانع كرانگ اي از فرار و جريان سريع آب بگ خارج از مزرعگ جلوگيري ميكنند. روش هاي ديگر حفظ آب در زمين عبارتند از:

  • كشت نمودن در سايه درختان، بگ شكلي كگ از خشك شدن زمين و نباتات توسط شعای آفتاب جلوگيري ميشود. بعضي از درختان ميتوانند آب را از عمق زمين بگ بالا بياورند تا نباتات داراي ريشگ كم عمق بتوانند از آن استفاده نمايند.
  • كشت وغرس نباتات نزديك بهمدي ر طوريكگ سايگ آنها روي خاک را پوشانده و از خشك شدن آن ممانعت بعمل مي آيد. همچنان جريان هواييكگ بين گياهان ميوزد مقداري رطوبت را بين آنها جابجا ميكند و درنتيجگ از خشك شدن نباتات نيز تا اندازه اي جلوگيري ميشود. اين تدبير را ميتوان با اضافگ نمودن كود سبز وگياهان پوششي، و كشت همزمان چند نوی نبات در زمين عملي نمود.
  • آبياري قطره اي توسط پايپ كگ روي زمين يا در زير خاک قرار ميگيرد. اين روش آب بسياري كمي را مصرف كرده و خسارات وارده بگ محيط اطراف را بگ حد اقل ممكن كاهش ميدهد. ميزان ضايع شدن آب بگ اين شكل بسيار كمتر است نسبت بگ آبياري از روي زمين.
A woman pours water into a pail hanging from a scaffold, which drips water onto her crops.
سوراخ هاي بسيار خورد موجود در جدار پايپ ها سبب خروج تدريجي آب وجذب آهسته آن توسط نباتات ميشود.
Alternating ground-cover and non-ground-cover plants grow along a slope.
كشت نباتات در يك خط
  • كشت نباتات در يك خط (يعني كشت انوای مختلفي از نباتاتي بر روي يك خط مانعوي) بگ تقسيم شدن رطوبت كمك مينمايد. گياهانيكگ پوشش زياد دارند در قسمت مرتفع تر كشت ميشوند، وآنها ايكگ زمين را كمتر مي پوشانند درساحگ پايينتر پرورش مي يابند. بگ اين ترتيب آب در قسمت بلندتر و پوشش دار تجمع نموده وبگ آهستگي بگ نقاط كم ارتفای منتقل ميگردد.
  • استفاده دوباره از آب ايكه براي شستشو استفاده شده است در باغچگ هايي خانگي ميتوان از آن استفاده كرد.

Crops growing in planting pits.

در فصل خشك سال چقري هائي به عمق حدود 15 سانتي متر حفر كنيد.
خاك چقري را به طرف سطح پائيني بريزيد تا يك ديوار كوچك را بسازد.
فاصله بين دو چقري بايد يك ونيم برابر عرض هر چقري باشد.
مقداري شوره طبيعي يا كمپوست را به چقري علاوه كنيد.

احداث چقري هاي پرورش نباتات

اين گونگ چقري ها آب باران را جمع نموده و بگ پرورش گياهان حتي در فصول خشك سال كمك مينمايد. كشت و پروش چند نوی نبات دريك چقري بهترين شكل استفاده از آب خواهد بود. آنعده محصولاتيكگ بگ آب زيادتري نياز دارند در قسمت هاي پاييني چقري يا حفره رشد ميكنند، درحاليكگ شمار ديگري از نباتات كمتر آب طلب اند لذا در حصگ بالايي چقري بگ حيات خود ادامگ ميدهند.

درسال دوم نيز گياهان را درعين حفره كشت نماييد، ويا دربين دو چقري قبلي، چقري سومي را بصورت جديد احداث كنيد. اگر شما بصورت مداوم حفره هاي جديدتري را دريك ساحگ بكنيد، بتدريج تمام زمين بصورت اتومات حاصلخيز ميشود.

ديوار هاي سنگي از فرسايش خاک جلوگيري نموده و آب را حفظ ميكنند
مناطق مركزي منطقۀ بوركينا فاسو ، Burkina Faso مجموعگ اي از زمين هاي هموار و تپگ هاي هاي كمتر ارتفای اند. ميزان بارش در اين منطقگ بصورت دايمي كم است، ولي در سالهاي اخير سطح آن هنوز هم بيشتر كم شده است. اين موضوی بگ مردم و زمين هردو خسارات شديد را متوجگ ساختگ است. جهت نگهداشت آب و ممانعت از فرسايش زمين دهقانان اين منطقگ ديوار هاي كوتاه سنگي را در زمين هاي خود احداث كرده اند. اين ديوار از سرعت آب كاستگ وبگ آن اجازه ميدهد تا بتدريج در زمين جذب شود. همچنان اين ديوار ها از فرسايش و شستگ شدن خاک توسط باد و آب جلوگيري نموده و خاک ها ايرا كگ از ارتفاعات بگ زمين هاي شان منتقل ميشود، حفظ ميكنند.


كار ديگري كگ اين زارعين انجام ميدهند آنست كگ چقري ها ايرا براي كشت نباتات بوجود مي آورند. اين چقري ها را با كود طبيعي يا كمپوست پر مينمايند، تا حاصلخيزي زمين افزايش يافتگ و آب در زمين ذخيره گردد.

Farmers digging planting holes next to a gully.


هر جاييكگ يك زمين شق يا زه كش پيدا ميكند، مردم آنرا با سنگ پر ميكنند. اگر زه كش خيلي بزرگ باشد و نتوانند آنرا با سنگ پر نمايند، در آنصورت با ديوار هاي سنگي مسير آنرا در چند جاي قطع ميكنند، مانند كاريكگ در زمين هاي معمولي انجام ميدهند. اين ديوار جريان آب از زه كش يا آبرو را را آهستگ نموده و از تخريب بيشتر زمين جلوگيري ميشود. اينكار همچنان كمك ميكند تا شق زمين بمرور زمان پر گردد.


با استفاده ازين روش ها، زارعين بوركينا فاسو مؤفق شده اند كگ زمين را غني تر ساختگ و حتي در موجوديت ميزان كم بارندگي بازهم حاصل بهتر داشتگ باشند. با دسترسي بگ غذاي بيشتر صحتمند جامعگ بهبود يافتگ است.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱