Hesperian Health Guides

16:ضرر مواد زهري كيمياوي

A small group of people gather in front of their homes as factory chimneys behind them spew smoke.

بار رشد سريع صنعت و زراعت ميكانيزه در طول قرن گذشتگ، امروزه زهر هاي كيمياوي جزيي از زندگي روزانگ ما شده است. اكثر اين مواد كيمياوي بدون اينكگ اطلای مشخصي ازعوارض جانبي آن نسبت بگ محيط زيست يا مردم وجود داشتگ باشد، مورد استعمال وسيع قرار گرفتند.

ما شايد معلوماتي راجع بگ اين مواد كيمياوي داشتگ باشيم چون با آنها كار مينمائيم و يا چون آلوده گي هايي را كگ در اطراف ما ايجاد نموده اند مي بينيم يا بوي آنرا احساس ميكنيم. كارخانجات، تصفيگ خانگ هاي نفتي، و وسايل نقليگ سبب توليد مقدار زيادي دود وآلوده گي هائي ميشوند كگ باعث ايجاد سرفگ و نفس تنگي در مردم ميگردند. منابع و جريانات آبيكگ در نزديك مناطق صنعتي يا مزاری بزرگ وجود دارند، غالبا بوي بسيار بد ميدهند. توليد پتروليوم، انتشار مواد كيمياوي و ساحاتيكگ در آنجا زبالگ ها انبار ميشوند، سبب ملوث شدن آب، خاک و هوا ميگردند بقدريكگ بعضي اوقات ما حتي ميتوانيم بوي آنرا استشمام كنيم.

بعضي اوقات امكان دارد كگ آلوده گي نگ ديده شود ونگ هم استشمام. بعضي از مواد كيمياوي ممكن است خيلي دورتر ازمحلي كگ استعمال شده اند انتشار نمايند. آنها ميتوانند دربين هوا و آب انتشار كرده، دربين غذايي باشند كگ ما آنرا ميخوريم، و داخل بدن انسانها، حيوانات و ماهيان گردند. قسمتي از محصولات كيمياوي كگ ما بصورت معمول همگ روزه استعمال ميكنيم، مثل بوتل ها و خريطگ هاي پلاستيكي و وسايل نقليۀ موتوري، آنقدر زندگي ما را بگ خود وابستگ كرده اند كگ حتي ازياد برده ايم آنها چگ اندازه خطرناک هستند.

آلوده گي هاي زهري در كانال لف (Love Canal)

كانال لف (Love Canal) منطقگ ايست در اطراف آبشار نياگارا، واقع ايالت نيويارک ايالات متحده امريكا. اين كانال بگ ياد شخصي بنام William Love نامگذاري شده است. اين همان شخص ايست كگ كاركندن يك كانال را براي وصل دو رودخانگ در منطقگ انجام داد. اما كار كانال هرگز بگ پايان نرسيد. درعوض آن يك كمپني توليد مواد كيمياوي از كانال نيمگ كاره براي دفع كردن 21,000 تن زبالگ هاي خود استفاده نمود. بعد ازينكگ كانال پرشد، كمپني متذكره بر روي كانال خاک ريختگ وآنرا بگ قيمت يك دالر بگ شاروالي فروخت، بگ اين شرط كگ كمپني مسؤل هيچگونگ ريسك ويا خطر صحي كگ از ناحيۀ كانال متوجگ ميشود نيست.


در طول سالهاي بعدي، يكتعداد خانگ ها و يك باب مكتب در اطراف اين منطقگ احداث گرديد. مدت زيادي نگذشت كگ مردم ايكگ ساكن اين خانگ ها بودند ( يعني در نزديك كانال عشق زندگي ميكردند) شروی بگ شكايت از مشكلات جدي صحي نمودند. لويس گيبس، يكي از باشنده گان محل، حس كرد كگ حتمي يك مشكلي در نزديك شان وجود دارد. لويس گيبس گفت: "ما اطلای داشتيم كگ تعداد زيادي سقط ها، ميزان بسيار بالاي نقايص ولادي، مشكلات مربوط سيستم عصبي، و شمار زياد مريضانيكگ مشكلات تنفسي و آسم داشتند در منطقگ ما وجود دارد".


خانم گيبس يكتعداد از مردم را سازماندهي كرد تا از دولت خواستار انجام تحقيقاتي مستقل در مورد مشكلات بوجود آمده شوند. بعد از انتشار نتايج تحقيقات دولتي مشخص شد كگ مواد زهري كيمياوي از كانال متذكره بگ زمين هاي اطراف انتشار نموده است. جامعگ محلي خواستار آن شد كگ براي مردم بخاطر عوض نمودن محل زندگي خسارت پرداخت شود. همگ ساكنين آنجا بگ خرج دولت از آنجا انتقال داده شدند، ولي نگ قبل از آنكگ شمار بسياري از افراد جامعگ محلي صدمات طولاني مدت برداشتند. امروز يك ساحگ مسكوني خالي و يكتعداد مردم ايكگ امراض مختلف النوی طاقت فرسا دارند همگ يادگار حادثگ ايست كگ بگ اثر نشت مواد زهري در كانال لف ، بجا مانده است.


لويس كمر همت خود را بستگ نمود تا برضد اضرار ناشي از مواد كيمياوي در جاهاي ديگر نيز دست بگ مبارزه بزند. كار هاي وي بالآخره منجر بگ آن شد كگ دولت ايالات متحده امريكا مجبور شود تاقانوني را پاس كند كگ بر مبناي آن، تمام توليد كننده گان مواد زهري بايد ضايعات خود را جمع آوري و پاک نمايند. از همگ مهتر اين نكتگ است كگ كار هاي خانم گيبس براي مردم ديگر نيز اين باور را ايجاد نمود كگ آنها توانايي لازم را دارند تا در مقابل صنايع كيمياوي ايستاده گي نمود ه، و خواستار حقق صحت محيطي وصحت خود گردند و مهمتر آنكگ آنها هميشگ قضايا را خواهند برد! وي در كتابش بنام مرگ از سبب دايوكسين، نوشت:

A woman speaks.
ما مي توانيم قرباني ها را متهم نموده وب وئيم كه از خوردن شير، ماهي، گوشت خود داري كرده و دادن شير پستان را به اطفال خود متوقف سازند. يا ميتوانيم كشف كنيم كه چ ونه مردم قدرت خود را ازدست داده و صنايع قدرتمند گرديدند. ما بايد بحث كنيم چرا دولت هاي ما از حق آلوده كردن محيط، بيشتر از حق حفاظت از صحت مردم دفاع ميكند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱