Hesperian Health Guides

تشعشع

تشعشع شكل غير مرئي انرژي است. بعضي از انوای تشعشعات، مانند نور آفتاب براي ما مفيد اند. اما بعضي تشعشعات مثل تشعشع ناشي از فلزات ثقيلگ مانند يورانيوم. سبب مسموميت شعاعي، سرطان، امراض جلدي و نقايص ولادي ميشوند. مواد راديو اكتيف سبب آلوده گي آب و خاک براي نسل هاي متمادي ميگردند.

مواد راديو اكتيف بيشتر در موارد نظامي توليد ميشوند، واز آنها براي ساخت سلاح كار گرفتگ ميشود. معروض شدن بگ شعای بيشتر در جاهاي معمول است كگ سلاح ها ساختگ شده و مورد تجربگ قرار گرفتگ و يا استعمال گردند، مانند مراكز نظامي و ميدان هاي جنگ. مواد راديواكتيف موجود در سلاحها گاهي دوباره بازيافت شده و در توليد محصولات ديگر كار گرفتگ ميشوند و اين موضوی باعث ميگردد تا بگ مردم ضرر برساند بدون آنكگ آنها بفهمند كگ بگ معرض شعای قرار گرفتگ اند.

فلزات راديو اكتيف همچنان براي ساخت وسايل برقي نيز گاهي استفاده شده اند، كگ براي كارگران خطراتي را متوجگ ميسازند. كسانيكگ در رياكتور هاي اتمي كار ميكنند، يا در معادن يورانيوم اند، و يا هم در زبالگ داني هاي اتمي مشغول اند خطر معروض شدن با تشعشعات در آنها بيشتر است. دیدن معدنكاري و امراض در ميان مردم داينگ Dineh.

مريضي ناشي از تشعشعات

شعشع موجب سرطان هاي شش، غدۀ تايروييد وخون شده و مريضي ها ايرا سبب ميشود كگ بگ استخوانها، عضلات، سيستم عصبي، معده، و تمام سيستم هاضمگ آسيب ميرساند.

بيشترين مقدار صدمات زماني وارد ميشود كگ شخص بمدت زمان زيادي در معرض مقدار كمي تشعشع قرار گرفتگ باشد، كگ درنتيجگ آن مشكلات صحي بگ آهستگي شروی بگ رشد ميكنند. براي مثال: معدنچيان يورانيوم ممكن است در جريان ساليان متمادي كار خويش هيچگونگ علايم مريضي نداشتگ باشند. اما سالهاي بعد ميبينم كگ سرطان شش در نزد آنها تأسس كرده است. اين موضوی ارتباط خاص و نزديكي با نوی كار آنها دارد، زيرا كگ با مواد راديو اكتيف كار ميكردند (دیدن معدنكاري و امراض در ميان مردم داينگ Dineh.)

عساكر ايكگ مرمي ها و سلاح هاي راديواكتيف را حمل ميكنند (كگ يورانيوم غني شده دارند) و كسانيكگ درمناطق جنگي زندگي ميكنند، يعني همان جاييكگ پوچك سلاح هاي استفاده شده قرار دارند، بگ همين ترتيب علايم مريضي تشعشع را از خود بروز ميدهند. تصادفات يا انفجارات هستگ اي بصورت فوري يا با فاصلۀ چند هفتگ سبب مرگ اشخاص ميشوند. كسانيكگ بتوانند بمدت شش هفتگ بعد از حادثگ دوام بياورند، براي مدتي روبگ طرف بهبود ميروند. اما سال ها بعد مريضي هاي وخيم ميتواند برگشت نمايد.

مادران ايكگ با مواد راديو اكتيف آلوده شده اند، ميتوانند آنرا از طريق شير خود بگ اطفال شان انتقال دهند. گرچگ مريضي ناشي از تشعشع از يك شخص بگ شخص ديگري انتقال نمي كند (يعني ساري نيست)، ولي با آنهم ميتواند از پدر و مادر بگ اطفال يا نواسگ بگ ارث برسد. كگ اين ارث سوم بگ شكل نقايص ولادي، سرطانها و ديگر مشكلات صحي است.

علايم

علايم ابتدايي مريضي ناشي از تشعشع شامل دلبدي، استفراغ، اسهال، و ضعف است. اين اعراض ممكن است با نشانگ هاي بعدي همراه شوند:

 • ازدست رفتن موها
 • احساس سوختگي در بدن
 • نفس كوتاهي
 • ورم نمودن دهن وگلو
 • بد تر شدن امراض دندان و بيره ها
 • سرفگ خشك
 • درد سينگ
 • تند شدن ضربان قلب
 • تيره گي دايمي رنگ پوست
 • نقاط خون دهنده در زير جلد
 • خسافت و رنگ پريدگي جلد، بيره و ناخن ها (علامگ كمخوني)
 • مرگ
A woman speaks as she stands beside an older woman.
مادر كلان از تشعشع چيزي نمي دانست تا زمانيكه پدر كلان از اثر مصابيت به آن فوت نمود.
تنظيم شدن برضد مسموميت از سبب تشعشعات
مپني ،Asian Rare Earthكگ صاحب اصلي آن شركت ميتسوبيشي Mitsubishiجاپان است، يك فابريكگ را براي ده سال در يك قريگ بنام بوكيت ميرا، واقع در ماليزيا اداره مينمود. فعاليت اين كارخانگ آن بود كگ بگ توليد يك فلز ناياب ميپرداخت كگ از آن براي تهيۀ رنگ سرخ در صفحات تلويزيون استفاده ميشد.


كارخانگ تمامي زبالگ هاي راديو اكتيف خود را در داخل قريگ دفن ميكرد و شمار زيادي از دهاتيان از سرطان و نقايص ولادي رنج ميبرند، كگ دليل اصلي آن همين زبالگ هاي اتمي بود. همچنان هيچگونگ تدابير حفاظتي را مراعات نكرده بود، يعني نگ بگ اطراف محل دفن زبالگ موانع كشيده، نگ كدام علامۀ خطر نصب نموده ويا كدام اقدام امنيتي ديگري انجام داده بود.


ساكنان محلي شكايتي را در محكمگ بر عليگ كارخانۀ مذكور مطرح نمودند تا بتوانند جلو فعاليت هاي آنرا گرفتگ و دروازه اش را بستگ كنند. همزمان با طرح قضيگ، آنها تظاهرات متعددي را براه انداختند كگ بصورت وسيعي در راديو و تلويزيون هاي محلي منعكس يافت. بالآخره بعد از مبارزات مداوم، هفت سال بعد محكمگ ماليزيايي بگ كمپني Asian Rare Earthامر نمود تا فعاليت هايش را در قريۀ بوكيت ميرا متوقف نموده و تمامي زبالگ هاي راديو اكتيف خود را از آنجا انتقال دهد.


با استفادۀ از تظاهرات، استفاده از راديو و تلويزيون، و دادخواهي در محكمگ، مردم قريگ توانستند از ايجاد مشكلات مزيد صحي جلوگيري نموده، و در ضمن كارخانگ را مجبور كنند تا ديگر فعاليت نكند.

As a man looks down from a building in surprise, people gather outside a factory fence carrying signs reading, "Shut it down," "Factory causes cancer," "No radiation," "Take it away," "Our health matters," and "Solidarity."


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱