Hesperian Health Guides

(Persistent Organic Pollutants (POPs)) آلوده كننده هاي پايدار عضوي

يك گروپ از مواد كيمياوي كگ بنام آلوده كننده هاي پايدارعضوي POPsياد ميشوند، اكنون خيلي خطرناک شده اند. زيرا آنها از طريق آب يا هوا انتشار نموده، دربدن ماهيان، حيوانات و انسانها ذخيره ميشوند. پايدار بگ اين معني است كگ آنها براي مدت مديدي در طبيعت و بدن موجودات حيگ باقي مي ماند. اورگانيك يا عضوي بگ اين صورت تعبير ميشود كگ ميتوانند داخل بدن موجودات حيگ شده و بر روي زندگيشان تأثير بگذارند. و آلوده كننده بگ خاطري گفتگ ميشوند كگ خطرناک بوده و محيط را آلوده ميكنند.

3 people speak together.
ا كه هيچ ماده كيمياوي را استعمال نمي كنيم!
زهريات از طريق باد، باران، حيوانات ونباتات به ما منتقل ميشوند. ما در بدن خود زهرياتي داريم كه حتي اسم آنرا نشنيده ايم.

آلوده كننده هاي پايدار عضوي از طريق هوا، آب و خاک انتقال نموده ميتوانند.

آنها در بدن موجودات حيگ ذخيره شده و از طريق زنجير غذايي بگ ديگران انتقال داده ميشوند. بهمين واسطگ است كگ اين آلوده كننده ها در تمام قسمت هاي محيط زيست دريافت ميگردند، حتي جاهاييكگ خيلي دور تر از محل توليد و استفاده آنها است.

مهمترين آلوده كننده هاي پايدار عضوي عبارتند از:

دايوكسين ها از جملگ زهري ترين آلوده كننده هاي پايدار عضوي اند. بيشترين دايوكسين ها وقتي آزاد ميشوند كگ پلاستيك هاي ،PVCكاغذ هاي سفيد شده (ملوث با كلورين)، ذغال سنگ، ديزل، ديگر موادي كگ در تركيب خود كلورين دارند، سوختانده شوند. دايوكسين بهمين ترتيب در جريان لحيم كاري فلزات، توليد سمنت، كاغذ سازي و ساخت آفت كشها رها ميشوند. همينكگ دايوكسين در طبيعت آزاد شود، زود يا دير وارد چرخگ غذايي شده و بگ آب آشاميدني انتقال ميكند. دايوكسين سبب سرطان ميشود

دايوكسين ها (كگ از زبالگ هاي كيمياوي وكوره ها يا انسنيراتور ها بجا مي مانند)، PCBها (مايع كيمياوي كگ در ساخت وسايل برقي و محصولات خانگي كار گرفتگ ميشود)، و انوای مختلف آفت كشها (بشمول.

از پلاستيك PVC براي توليد پايپ ها و لولگ هائي كارگرفتگ ميشود كگ در سيستم آبرساني استفاده ميشوند. اين نوی پلاستيك در تركيب شير چوش اطفال، اسباب بازي، ظرف هاي نگهدارنده غذا و محصولات متنوی ديگر استفاده ميشود. همينكگ پلاستيك كهنگ شده و شروی بگ شاريدن كرد، مواد كيمياوي آزاد ميگردند. همين مواد رها شده امراض مختلف را بوجود مي آورند. بهمين ترتيب اگر سوختانده شوند بازهم مواد بجا مانده از آنها خطرناک اند، مثلا آلوده كننده هاي پايدار عضوي از قبيل دايوكسين ها وفيوران ها.

A woman speaks.
تعويض يكنوع ماده كيمياوي با دي ري مشكل را حل نميكند.

يكنوی (Poly Chlorinated Biphenyls) ويا PCB پلاستيك آلوده كننده هاي پايدار عضوي ميباشد كگ بيشتر اجزاي وسايل برقي مثل ترانسفرمر و سويچها، يا ورق هاي كاپي بدون كاربن و رنگ ها با استفاده از مواد فوق الذكر ساختگ ميشوند. چون اكنون اثرات آنها معلوم گرديده است، لذا در بعضي از ممالك PCBها با نوی جديدتري از مواد كيمياوي بنام PBDEها تعويض شده اند. مركبات PCBدر تحت قوانين بين المللي منع اند. اما PBDE نيز پس از وارد شدن بگ بدن انسان مدت زيادي در آن باقي مي ماند و بگ همان شكل ميتواند مشكلات صحي را ايجاد نمايند، از جملگ صدمگ زدن بگ سيستم عصبي.

A man speaks.
ما ميتوانيم ابتدا استفاده از مواد خطرناكتر مانند دايوكسين ها و فيوران ها را توقف دهيم.

مشكلات صحي ناشي از آلوده كننده هاي پايدار عضوي(POP)

حتي تماس كوچك با آلوه كننده هاي پايدار عضوي ممكن است سبب عقامت ونقايص ولادي گردد. بعضي از آلوده كننده هاي پايدار عضوي سبب ميشوند كگ بدن انسان در مقابل مواد كيمياوي ديگر نيز حساس شوند.

حفاظت از جامعه در مقابل آلوده كننده هاي پايدار عضوي

اين آلوده كننده ها در تركيب بسياري از محصولاتيكگ ما همگ روزه استفاده ميكنيم وجود دارند. تنها راه جلوگيري از اضرار اين مواد آنست كگ از خريداري اشيأييكگ از آنها ساختگ شده اجتناب نماييم، از آنها استفاده نكنيم، و بهتر از همگ آنكگ اينگونگ محصولات را اصولا نسازيم.

A triagle of arrows which represents recycling.
  • از خريدن محصولاتيكگ از PVCساختگ شده اند خود داري كنيد. اين محصولات را درصورتيكگ براي دفعگ اول استفاده نموده ويا در آفتاب بگذاريد، بوي بسيار قوي دارند. معمولا محصولات ايكگ اين مواد را در تركيب خود دارند، با علايم "3" يا "V" علامگ گذاري شده اند. اگر شما پلاستيك مي خريد، آنهاييكگ شماره هاي 4 ،5 ،2و 2 دارند گزينگ هاي امن تري اند.
A cloth bag of fruits and vegetables.
  • خريطگ هاي پلاستيكي و كاغذ هاي يكبار مصرف (كگ اكثرا باكلورين سفيد شده اند) را استعمال ننماييد. در عوض بهتر است از خريطگ هاي تكگ اي و بشقاب و پيالگ هاي چند بار مصرف استفاده كنيد.
  • آشغال ها را نسوزانيد، خصوصا زبالگ هاي پلاستيك دار را.
  • غذاهايي را خريداري نموده و از نباتاتي استفاده كنيد كگ براي پرورش آنها آفت كش استفاده نشده است. از دهقانان ايكگ از روش زراعت پايدار استفاده ميكنند حمايت نماييد (بگ فصل 14 و 15ببينيد).
  • از كاركنان صحي بخواهيد تا در صورت امكان از تجهيزات و وسايلي استفاده كنند كگ در تركيب آن پلاستيك PVCنباشد.
  • از قوانيني حمايت كنيد كگ سوختاندن زبالگ ها را بوسيلۀ كوره ها و انسينراتور ها منع ميكند.
  • با كمپاين ها ايكگ براي امحاي كامل آلوده كننده هاي پايدار عضوي تلاش ميكنند همكاري كنيد (بگ منابع مربوطگ مراجعگ كنيد.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱