Hesperian Health Guides

14: آفت كش هاي زراعتي زهر اند

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > 14:آفت كش هاي زراعتي زهر اند

Farm workers in a crop field leaning over, coughing, grimacing, and holding their bellies.


كشنده هاي آفات زراعتي عبارت از مواد كيمياوي اند كگ غرض كشتن حشرات، جوندگان، و كرم ها استفاده ميشوند كگ ممكن است بگ خانگ يا مزرعگ صدمگ برسانند. اما ساحگ تأثير آنها تنها محدود بگ انوای متذكره نبوده بلكگ جانداران ديگري را نيز هدف قرار ميدهند، مثلا: حشرات ونباتات مفيده، حيوانات وحتي انسانها. كشنده هاي آفات زراعتي ميتوانند تا بگ مناطق بسيار دورتر از محل استعمال خود انتشار نمايند، كگ سبب ملوث شدن خاک، منابع آبي و هوا ميشوند.

درين فصل، هرگاه لغت كشندۀ آفات زراعتي يا آفت كش (Pesticides)استفاده شود، منظور همگ نوی مواد كيمياويست كگ براي كنترول آفات زراعتي كار گرفتگ ميشوند. كگ عبارتند از:

  • ر حشره كش ها (Insecticides)
  • شنده هاي نباتات هرزه (Herbicides)
  • واد ضد فن س وسمارق (Fungicides)
  • موم كشندۀ جوندگان (Rodenticides)در افغانستان بگ آن مرگ موش اطلاق ميشود


درگذشتگ ها دهقانان هميشگ از كشنده هاي آفات زراعتي استفاده نمي كردند و بسياري زارعين بدون استفاده از آنها نيز موفقيت هاي زيادي داشتگ اند. اگر شما امكان انتخاب داريد، بهتر است غرض وقايگ از بوجود آمدن ضرر هم براي صحت خودتان و هم براي سالم ماندن محيط، از خير استفاده از آنها بگذريد. متوجگ باشيد كگ آفت كش ها هرگز بي خطر نيستند. اما اگر دهقانان، كارمندان زراعتي وغيره دست اندركاران بگ هر صورت فكر كنند كگ ناچار اند كشنده هاي آفات زراعتي را استعمال نمايند، راه هائي وجود دارد كگ ضرر استفاده از آنها را بگ حد اقل ممكن كاهش دهد

چرا آفت كش هاي زراعتي مورد استفاده قرار مي يرند؟

كشنده هاي آفات زراعتي براي صحت غذايي، صحت دهقان، صحت كارگران مزاری ويا صحت محيط زيست خوب نيستند. پس چرا مردم آنها را استفاده ميكنند؟

3 women picking flowers talk together.
صاحبان مزارع به آفت كش ها "دوا" مي ويند. آيا آنها واقعا دوا هستند
نه آنها زهرياتي اند كه علف ها وحشرات را ميكشند. حتي شايد انسان ها را نيز از بين ببرند!

اين مواد غالبا بهمراه ماشين هاي زراعتي بسيار بزرگ، سيستم هاي كلان آبياري، كارگران ارزان قيمت، و سبسايدي هاي دولتي براي توليد محصولات بسيار ارزان قيمت استفاده ميشوند. كشنده هاي آفات زراعتي هرچيزي را كگ باعث كم شدن برداشت محصول شود، يا جذابيت آنرا كم كند، ازبين ميبرد. بهمين خاطر استفاده از آنها جزو سيستم ايست كگ براي فروش بيشتر محصول طرح گرديده است.

كسانيكگ مزاری كوچگ خانواده گي داشتند احساس ميكردند كگ براي رقابت با شركت هاي توليدي بزرگ، بايد حتما از كشنده هاي آفات زراعتي استفاده كنند تا محصول بيشتري داشتگ باشند. زمانيكگ يك دهقان تلاش مينمايد تا امروز شكم اعضاي خانوادۀ خود را سير كند، ممكن است بگ فكر صحتمندي فرداي خود و فاميل خود نشود. اما اين طريق توليد محصول

بر صحت مردم و صحت محيط زيست بسيار گران تمام ميشود. بمرور زمان كشنده هاي آفات زراعتي خسارات بزرگي را وارد مينمايد. بعد از سال ها سم پاشي ، امكان دارد كگ آفات در مقابل آنها مقاوم شوند. ضرر ديگرشان آنست كگ حشرات و پرندگاني را ميكشند كگ در از بين بردن وكنترول نمودن آفات نقش بسيار بارزي را بازي ميكنند. زمانيكگ اين حالت واقع شد، كشنده هاي آفات زراعتي از كم شدن محصول از سبب آفات جلوگيري كرده نتوانستگ، حاصل كشت كم شده و خانواده هاي دهقان بيشتر بگ طرف فقر سوق داده ميشوند. بدتر ازهمگ اينكگ آفت كش ها هزاران نفر را همگ سال كشتگ و تعداد بيشتر از آنرا مريض ميكنند.

كمپني هاي سازنده اين محصولات ادعا ميكنند كگ توليدات شان بگ دهقانان كمك ميكنند كگ " دنيا را سير ميكند " . ولي مقصد اصلي پر نمودن جيب شان است و هيچ پروايي دربارۀ تأثيرات طويل المدت محصولات خود ندارند. آفت كش ها نيز جزيي از همان سيستم غير عادل وناسالمي است كگ فقط عدۀ محدودي از آن سود ميبرند، در حاليكگ نصيب اكثريت فقط فقر ومريضي ميگردد.

انواع مختلفي از كشنده هاي آفات زراعتي وجود دارد

اقسام زيادي از آفت كش ها با اسم ورسم هاي متفاوت وجود دارند، كگ ممكن است در ممالكت مختلف با نام هاي متفاوتي ياد شوند. ممكن است بعضي از انوای آنها در يك كشور ممنوی گردد، چون با تست هاي بعمل آمده خيلي خطرناک ثابت شده است. درحاليكگ احتمال دارد همان نوی كشندۀ آفات زراعتي در كشور ديگري بطور آزادانگ هنوز خريد وفروش گردد

Different containers of poisons, weed killers and pesticides.

كشنده هاي آفات با اشكال متفاوتي ساختگ شده اند، مثلا: بشكل پودر كگ با آب مخلوط شده و پاشيده ميشوند، پودر و گرده ها ايكگ پودر پاشي ميشوند، مايع كگ سمپاشي ميشود ، يا بشكل پوشش كگ تخم هاي بذري با آن پوشيده شده ، گلولگ يا قرص كگ خاصتا جوندگان را هدف قرار ميدهد، و غيره اقسام. مرگ موش و پودر هاي ضد پشگ از جملۀ معمولي ترين آفت كش هاي اند كگ در خانگ مورد استفاده قرار ميگيرند.

بهمين ترتيب ظروفيكگ در آن آفت كشها عرضگ ميگردند نيز مختلف اند: قطي ها، بوتل، كانتينر، خريطگ ها، ويا ميان بستگ هاي ديگر. گاهي هم اتفاق مي افتد كگ كشنده هاي آفات در ظرفي غير از قطي اصلي اش گذارده شوند، بخصوص هنگاميكگ از يكجا بگ جاي ديگر انتقال ميشود. بدون توجگ بگ اينكگ نوی آفت كش چيست، بگ چگ شكلي است، يا اينكگ در كدام ظرف گذارده شده است، همگ آنها بدون استثنأ زهري اند!

A man speaking.
من ميدانم كه آفت كشها زهر اند. اما باز هم احتياج دارم كه در مزرعه براي غرس نهال كيله بكار بروم. بعضي اوقات درهن ام مراجعه به خانه فكر ميكنم مريض هستم. چ ونه بفهمم كه آيا مريضي من ناشي از كشنده هاي ضد آفات زراعتي است كه استفاده مينماييم؟


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱