Hesperian Health Guides

مسموميت با كشنده هاي آفات زراعتي ممكن مانند ديگر مريضي ها بنظر برسد

علايم تسمم با آفت كشها آنقدر متفاوت اند كگ ممكن است با هر نوی مريضي ديگري اشتباه شوند، امراضي مانند: انفلونزا، ملاريا، عكس العمل هاي آلرژيك و يا امراض ششها.

موجوديت تنها يك علامگ غير معمول است. بيشتر اوقات چندين علامگ با هم بروز ميكند. حتي احتمال دارد كسي متوجگ نشود كگ تسمم ايجاد شده، چون بعضا علايم بسيار بطي تأسس ميكنند.

A group of people talking.
بعضي ازعلايم تسمم با آفت كش ها چي مي باشند؟
سردردي و گنسيت.
استفراغ، عرق و اسهال.
ياد داشت براي كاركنان صحي: براي اينكگ در يابيد آيا مشكلات صحي مريض مربوط تسمم با آفت كشها است، سوالات ساده ذيل را طرح نماييد:
Prs EHB Ch14 Page 264-2.png
اما انفلوانزا نيز استفراغ وعرق دارد.
ملاريا هم همينطور.
همچنان خمار شدن!
وبهمين شكل حامل ي!
A woman asks questions.
آياشما دريك مزرعه كار ميكنيد؟ با آفت كشها اخيرا تماس داشته ايد يانه؟ آيا در زمين هاي نزديك به محل زندگي شما سم پاشي صورت گرفته است؟

چ ونه ميدانيد كه مشكل صحي ايجاد شده مربوط به تسمم با كشنده هاي آفات است؟

بعضي اوقات اگر شما با همكاران شخصي كگ در يك مزرعگ كار ميكنند و يا كسانيكگ تجربگ مسموميت هاي مشابگ را داشتگ اند صحبت كنيد ممكن است علت اصلي مشكل صحي مريض را پيدا كنيد. اگر عده زيادي علايم مسموميت مشابهي دارند و در نزديكي محل بود و باش آنها از آفت كش ها استعمال ميشود، چانس زيادي وجود دارد كگ منشأ تكاليف آنها يكي بوده و مربوط بگ زهريات فوق باشد.

داكتران هميشه راه چاره را ندارند
A woman tries to speak as a doctor at a clinic holds up his hand.

كارولينا در يك مزرعۀ بسيار بزرگ توت زميني كار ميكرد. روزي احساس نمود كگ چشمان و شكم وي بشدت درد ميكنند. دست از كار كشيده و بگ صاحب كار خود مراجعگ كرد تا با وي صحبت كند. آمرش بگ وي گفت كگ پيش داكتر كمپني برود تا مشكل اش حل گردد. بعد ازينكگ بگ معاينگ خانۀ داكتر رسيد، متوجگ شد كگ داكتر خيلي آدم خوش اخلاقي نيست. كارولينا فكر ميكرد كگ تماس وي با آفت كش ها سبب مريضي وي شده است، اما از روي شرمنده گي وكم رويي نتوانست اين مسٌلگ را با داكتر مطرح كند.


داكتر نيز هيچ چيزي در رابطگ بگ كار وي و دلايل محتملگ مريضي وي نپرسيد. داكتر طوري از كارولينا شروی بگ استجواب نمود كگ وي فكر كرد احتمالا خودش سبب مريضي اش گرديده و مقصر است:


امروز چگ چيزي خورده اي؟ آيا تو سگرت ميكشي يا مقدار زيادي الكول مينوشي؟ بعد از وقت كار خود ديروز چگ كاري ميكردي؟ آيا بگ اندازۀ كافي خوابيده اي؟ در پايان داكتر فقط تشخيص كرد كگ وي خيلي تنبلي ميكند و ميخواستگ بگ اينطريق راهي را براي شانگ خالي كردن از كار و گرفتن رخصتي پيدا كند. حتي وي ادعا كرد كگ شايد كارولينا از اثر نوشيدن مقدار زيادي الكول مريض شده باشد!


بالآخره داكتر فقط تعدادي گولي مسكن براي كاهش دادن درد سر وي توصيگ نمود. كارولينا فكر كرد كگ شايد اين گولي ها بدرد مريضي اش نخورند، ولي بازهم بهر تقدير آنها را استفاده نمود. بعد ازينكگ بگ خانگ رسيد، احساس كرد شايد نتواند فرداي آن روز بگ كار خود حاضر شود. حتي بعد از ديدن داكتر احساس بدتري نسبت بگ وضعيت پيشتر داشت.


كارولينا چ ونه ميتوانسته است كه مراقبت هاي بهتري بدست آورد؟

شايد اگر وي ليبل و نوشتگ روي ظرف آفت كش را بهمراه خود بگ معاينگ خانۀ داكتر آورده و گفتگ بود كگ وي فكر ميكند همين باعث مريضي اش شده است، در آنصورت داكتر ممكن تسمم با آفت كش ها را منحيث علت مريضي وي در نظر ميگرفت.


ولي بالفرض وي اينكار را انجام داده بود باز هم احتمال داشت كگ داكتر بگ وي كمك لازم را نكند. داكتر مأمور كمپني بود كگ مزرعۀ توت زميني را كنترول ميكرد. غالبا داكتران ايكگ براي كمپني ها كار ميكنند قبول ندارند كگ آفت كش ها توانايي مريض كردن كارگران مزاری را دارند. امراض ناشي از تسمم با آفت كشها بمشكل تشخيص شده و تداوي خيلي پر خرجي دارند. لذا كمپني ها از خير تداوي كارگران مريض خود گذشتگ و اشخاص جديدي را استخدام ميكنند تا مصرف اضافي نشده باشد.


شايد كارولينا بهتر بود كگ بگ داكتر ديگري مراجعگ ميكرد. ولي اين كار خرج خيلي بيشتري داشت، و همچنان ممكن بود روز هاي بيشتري از كار خود بيافتد. نكتۀ ديگري كگ قابل ياد آوري است آنست كگ اكثر داكتران عادي معلومات قليلي درباره مسموميت ها با اين قبيل مواد دارند.


اين يك مشكل بسيار كلان براي كارولينا است، نگ تنها براي وي بلكگ براي همگ كسانيكگ در مزاری كار ميكنند. بهترين انتخاب براي كارولينا و ديگر دهقانان آنست كگ با يكديگر دست اتحاد بدهند. اولين اقدام شان بايد تغيير شرايطي باشد كگ اصولاموجبات مريضي ايشان را فراهم ساختگ است.

ترسيم نقشۀ بدن

اين فعاليت بگ مردم كمك ميكند تا تجارب خود را در رابطگ بگ مسموميت ها ايكگ داشتگ اند بگ اشتراک بگذارند. با ترسيم يك خطوط خارجي رسم بدن انسان، و نشاني نمودن نقاطي كگ فكر ميكنيد توسط آفت كش ها صدمگ ديد اند، مردم ميتوانند در مورد خطرات معمول ايكگ در محيط كار مواجگ اند بگ بحث بپردازند. اين ميتواند كگ يك موضوی خيلي خوب براي بحث و كار گروپي باشد.

A woman draws a large outline of a body.

وقت: يك تا دو ساعت

مواد لازم: ورق هاي بزرگ رسامي، قلم و پنسل بگ مقدار كافي، و ميخ يا سكاشتيپ

  1. ك رسم بزرگ از جسم انسان بكشيد. كوشش كنيد كگ رسم تان بگ اندازۀ قد انسان باشد. اگر ورق شما خورد تر است در آن حالت چندين ورق را باهم توسط سرش يا سكاشتيپ بهم وصل كنيد. يك نفر را روي ورق بخوابانيد و از آن بحيث خط كش استفاده كرده و خطوط اطراف جسم يك نفر را رسم كنيد. سپس ورق را توسط ميخ يا سكاشتيپ بگ ديوار وصل كنيد تا همگ بتوانند آنرا ببينند. اگر تمايل داشتيد مي توانيد دو دانگ رسم بكشيد، يكي براي پيش رو و ديگري براي پشت سر.

  2. نشان دهيد كه كدام قسمت هاي بدن توسط كشنده هاي آفت صدمه ديده اند. هركسيكگ شامل گروپ است وتجربگ اي دارد با گذاشتن علامگ Xميتواند همان ساحگ اي را كگ صدمگ ديده است نشاني كند. اگر گروپ خوردتر است، همگ ميتوانند تا بعد از نشاني كردن، تجربۀ خود را بصورت مفصل تر شرح دهند كگ بر سر شان چگ گذشتگ است. مثلا آيا مبتلا بگ درد معده، بخار هاي جلدي يا گنسيت شده اند؟ همچنان هر يك تشريح كند كگ آيا وي فكر ميكند آفت كش ها سبب مريضي وي شده اند يانگ. يا بگ چگ ترتيبي بگ مريضي دچار شده است. آيا آفت كش ريختگ بود، در زمان مخلوط كردن كدام مشكلي پيدا شد، درجريان كار.

    عادي مشكل پيدا كرده است و يا هم كدام علت ديگري؟ اگر گروپ خيلي كلان است، يك شخص بصورت جداگانگ تعيين شود تا مباحثات را اداره كند و بصورت عام دربارۀ مشكلات ناشي از تسمم با مواد فوق الذكر تشريحات لازم را ارايگ دهد. بسوي هركدام از نشاني گذارده شده اشاره نموده ودر بارۀ تأثيرات احتمالي معلوماتي را بصورت قابل فهم بيان نمايد. مهمترين نكتگ اي كگ بايد مراعات گردد آنست كگ همگ اشخاص متأثر شده در مجلس بتوانند نشاني هاي خود را بر روي نقشگ بگذارند وچيزي بصورت ناگفتگ باقي نماند.

  3. درباره موضوع مباحثه سوالاتي را مطرح كنيد تا مطمئن شويد كه همه آن را ميدانند. بهتر است كگ يك نفر نقاط برجستگ صحبت ها و مباحثات را بر روي ورق جداگانگ اي ياد داشت كند، طوريكگ اعضاي جلسگ بتوانند نوشتگ را ببينند. مباحثات هنگامي شكل متمركز بگ خود ميگيرد كگ ابتدا روي سگ موضوی بحث صورت گيرد، مانند: چگ تاثيراتي را مردم از اثر استعمال آفت كشها احساس نموده اند؟ كدام فعاليت ها و يا تماس ها باعث ايجاد مسموميت در نزد آنها گرديده است؟ كدام كشنده هاي آفات سبب اين اثرات شده است؟

    نقشگ ترسيم شده روي رسم بدن انسان بخوبي نقاطي را نشان خواهد داد كگ مردم بيشترين شكايات را از آن نواحي دارند. اين شيوۀ مباحثگ وتبادل نظر بهترين شكل ثبت و ياد داشت تعداد كساني است كگ بگ مريضي هاي مشابگ ناشي از مسموميت كشنده هاي آفات مبتلا شده اند و اينكگ كدام نوی آنها بسيار معمول بوده است. بحث هاي بيشتر ميتواند طرق وقايگ و جلوگيري را در بر گيرد.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱