Hesperian Health Guides

تأثيرات طولاني مدت كشنده هاي آفات زراعتي برروي صحت

اكثر مسموميت بوجود آمده توسط آفت كشها، در اثر تماس مداوم وطولاني مدت در طول هفتگ ها، ماهها وسالها ايجاد ميگردد، نگ استعمال گذري يا يكبار. اشخاصيكگ با زهريات فوق سروكار دارند ممكن است عواقب آنرا تا سالهاي خيلي بعد درک نكنند. در اشخاص كاهل، شايد حدود پنج، ده، بيست يا سي سال تماس مداوم با آفت كشها مشكلات صحي را ايجاد مينمايد.

اينكگ عوارض صحي ناشي از برخورد و مواجگ شدن با زهريات فوق كي معلوم گردد وابستگ بگ عوامل متعدديست. در اطفال اين مدت زمان بسيار كمتر است. حتي طفل خوردسال ممكن است قبل از بدنيا آمدن هم مسموم گردد، بطوريكگ مادر حاملگ با آفت كشها تماس منظم داشتگ وذرات از طريق دوران خون بگ طفل در رحم برسد.

اگرمدت تماس و معروض بودن يك شخص با مواد فوق طولاني مدت باشد، مشكل است كگ مشخص گردد كگ آيا مشكلات صحي وي ناشي از آفت كشها اند يا خير. اين معروض بودن طولاني مدت ممكن است سبب عوارض بجا ماندني نيز بشوند، مثلا: سرطانها، صدمات وارده بگ سيستم تناسلي وعقامت ها، مشكلات در جگر، سيستم عصبي و ديگر اعضاي بدن. تعداد زيادي از تأثيراتي كگ زهريات از خود بجا ميگذارند را مشكل است بدرستي تشخيص نمود چون ممكن است انوای مختلفي از آفت كشها در يك منطقگ استفاده گردند كگ هركدام تأثيرات خاص خود را دارند، و يا مردم از يك ناحيگ بگ ناحيگ ديگر مهاجرت نموده و تاريخچگ گيري را مشكل ميكنند.

زمانيكگ يك شخص مصاب سرطان يا ديگر مشكلات وخيم ديگر گردد، دانشمندان و اطبأ ممكن است بشما بگويند كگ علت محتملگ شايد چانس بد مريض بوده، و يا هر علت ديگري غير از تسمم با آفت كش ها و آلوده كننده هاي ديگر باشد. شايد اظهار كنند كگ ما نبايد آفت كش ها يا مواد كيمياوي را ملامت نماييم. كسانيكگ كگ اين محصولات را ميفروشند يا استفاده از آنها را تشويق ميكنند، شايد درمورد اثرات زهريات فوق بگ شما دروغ بگويند چون مطمٌنا آنها نمي خواهند مسؤل مشكلات صحي مردم شناختگ شوند كگ ناشي از استعمال محصولات متذكره است. بخاطري امكان دروغگويي براي شان ميسر ميباشد كگ مشكل است براساس شك و شبهات اين موضوی را ثبوت نمود كگ مثلا فلان مريضي بصورت مشخصي مربوط استفاده از فلان مادۀ كيمياوي يا آفت كش است.

A man carries bananas through a plantation as an airplane sprays overhead.
A sick man in his bed wearing a breathing mask.
جوان در مزرعۀ زرع كيله كار ميكرد... ده سال بعد به سرطان مبتلأ شد.

علايم مريضي طولاني مدت ناشي از تماس با كشنده هاي آفات زراعتي

آفت كشها و ديگر مواد توكسيك (زهري) سبب ايجاد بسياري از امراض طولاني مدت (مزمن يا Chronic) ميگردند. بعضي علايم امراض مزمن قرار ذيل است: ازدست دادن وزن، ضعف دوامدار و پيوستگ، سرفگ هاي ثابت يا خوندار، زخم هاييكگ كگ شفا ياب نمي گردند، عدم احساس در دست يا پاها، ضعف در تعادل، از دست رفتن قوۀ بينايي، حركات خيلي شديد يا بسيار بطي ضربان قلب، تغييرات ناگهاني مزاج، گنسيت، ازدست رفتن قدرت حافظگ و مشكلات مربوط بگ تمركز ذهني.

اگر هركدام از اعراض و علايم فوق را در خود مي بينيد، راجع بگ مشكل خود بگ داكتر يا كاركن صحي معلومات بدهيد. مطمئن گرديد كگ دربارۀ نوی و خصوصيات كشنده هاي آفات زراعتي كگ با آن در تماس بوده ايد اطلاعات بدهيد، ودر صورت امكان بگوييد كگ نام آن چيست

بعضي از تأثيرات طولاني مدت كشنده هاي آفات زراعتي

A thin man coughing.

صدمه به ششها: كسانيكگ در معرض تماس با آفت كش ها بوده اند ممكن است سرفگ هاي داشتگ باشند كگ هرگز توقف نمي كنند، و يا بصورت مداوم در سينۀ خود احساس تنگي نمايند. اعراض فوق ممكن است مربوط بگ پيدايش امراضي مانند برونشيت، آستما ويا ديگر مشكلات تنفسي باشند. صدمات ايكگ بصورت تدريجي بگ شش ها وارد ميشوند ممكن است بالآخره منجر بگ سرطان گردد. اگر شما هر يكي از ين علايم را در سيستم تنفسي خود داريد، هرگز دست بگ سگرت نبريد! زيرا كشيدن سگرت امراض بوجود آمده را بدتر ميكند.

سرطان: كسانيكگ با آفت كش ها كار ميكنند چانس بيشتري براي ابتلأ بگ سرطان دارند، بگ تناسب كسانيكگ بگ زهريات فوق در تماس نباشند. اين بدين معني نيست كگ كسانيكگ با آفت كش ها سروكار دارند حتمي بگ سرطان مبتلأ خواهند شد، اما با مواجگ بودن بگ كشنده هاي آفات خطر مصابيت در نزد اين اشخاص بصورت قابل ملاحظگ اي زياد ميشود.

صدها نوی مواد كشندۀ آفات زراعتي و ذرات تركيب كنندۀ تا اكنون بگ عنوان مواد سرطانزا مورد شناسايي قرار گرفتگ اند. تعداد خيلي زيادتري هنوز تحت مطالعگ قرار نگرفتگ اند. عام ترين انوای سرطان هاي كگ از سبب كشنده هاي آفات زراعتي بوجود ميايد عبارتند از:سرطان خون ،(Leukemia), (Non-Hodgkin's Lymphoma) لمفوماي غير هوجكن وتومور هاي خبيث مغزي.

leftalt=A man sitting next to a pesticide sprayer drinks from a bottle.
به علت اينكه الكول باعث تخريب ج ر ميشود...
...نوشيدن الكول مسموميت با كشنده هاي آفات را وخيمتر ميسازد.

صدمه به ج ر: جگر كمك ميكند تا خون تصفيگ شده و از مواد زهري پاک گردد. از آنجاييكگ كشنده هاي آفات زهر هاي بسيار قوي هستند، گاهي جگر نميتواند آنها را تصفيگ كند. صدمات شديد بگ جگر وقتي وارد ميشود كگ شخص بصورت بسيار جدي با كشنده هاي آفات مسموم شده و يا براي ماه ها يا سال ها با كشنده هاي آفات سروكار داشتگ باشد.

التهاب سمي ج ر (توكسيك هيپاتيت: عبارت از نوعي از التهاب جگر است كگ در اثر تماس با مواد زهري بوجود ميايد. علايم هيپاتيت توكسيك عبارت است از: دلبدي، تب، استفراغ، زرد شدن پوست بدن و تخريب ساختماني و وظيفوي جگر كگ بالآخره منجر بگ مرگ ميگردد.

صدمه به سيستم عصبي: آفت كش ها همچنان بگ سيستم عصبي و مغز صدمگ وارد مينمايند. تماس دراز مدت با زهريات فوق علايم عصبي از خود بجا ميگذارد كگ شامل موارد ذيل است: از دست دادن حافظگ، اضطراب، تغييرات مزاج و مشكلات در تمركز ذهني.

صدمه به سيستم معافيتي: بعضي از كشنده هاي آفات زراعتي سيستم معافيتي را ضعيف ميسازند. سيستم معافيتي بدن را در مقابل امراض وقايگ مينمايد. اگر سيستم معافيتي در اثر ابتلأ بگ مرض ايدز، امراض مختلف النوی، سوء تغذي و معروض شدن با آفت كشها ضعيف گردد، در آنصورت انسان بگ انوای حساسيت ها و انتانات مبتلأ گرديده و حتي بسختي قادر است تا از مشكلات پيش پا افتادۀ صحي شفا ياب گردد.

تأثيرات كشنده هاي آفات زراعتي بر صحت سيستم تناسلي

A woman breastfeeding a baby.
شير مادر از هرغذايي بهتر است!

اثرات آفت كشها بر سيستم تناسلي بگ اندازۀ ديگر مواد كيمياوي توكسيك يا زهري است . آنها برروي قابليت باروري انسانها تأثير سوء داشتگ و رشد سالم وصحتمند اطفال را خراب ميكنند.

مواد كيمياوي قابليت آنرا دارند كگ داخل بدن مادر شده واز طريق شير بگ طفلش منتقل گردد. تعداد زيادي از كشنده هاي آفات زراعتي در سراسر دنيا وجود دارند و استفاده از آنها طوري معمول شده كگ حتي مادرانيكگ هرگز از آنها استعمال نكرده اند، نيز مقداري از آنرا در تركيب شير خود دارند.

حتي اگر شما فكر ميكنيد كگ شير سينۀ تان بگ آفت كشها آلوده است، بازهم براي طفل خود شير مادر را بدهيد. زيرا فوايد خوردن شير مادر براي طفل بيشترا ز اضراريست كه از طريق انتقال آفت كش ها به طفل بوجود مي آيند. شير مادر در همگ حالات بهترين انتخاب براي تقويۀ رشد اطفال است.

بعضي از تأثيرات كشنده هاي آفات زراعتي بالاي صحت باروري:

A pregnant woman standing next to a man.

عقامت: بسياري كارگران زراعتي مرد كگ در مناطق مختلف جهان با آفت كش ها كار مينمايند، بگ عقامت دچار گرديده اند و نميتوانند صاحب طفل شوند. زيرا بصورت مداوم با انوای معيني از كشنده هاي آفات زراعتي كار نموده اند. زهريات توانايي توليد اسپرم را در آنها از بين برده است.

نقايص ولادي: اگر زن حاملگ معروض بگ مواد كشندۀ آفات باشد، طفل داخل بطن وي نيز معروض بگ اين مواد شده و ممكن است نقص ولادي پيدا كند. تماس داشتن با آفت كشها در زمان حاملگي بدين معني نيست كگ طفل وي حتمي نقص ولادي خواهد داشت، مگر اين وضعيت خطر نقايص يا سوء اشكال ولادي، مشكلات در يادگيري، آلرژيها و ديگر عوارض صحي را در اطفال افزايش ميدهد.

A farm worker standing beside his pesticide sprayer hands his clothes to a woman to wash.
لباس ها ملوث با كشنده هاي آفات ممكن است هركسي را كه با آن در تماس مي آيد متأثر سا.

خسارات به غده هاي توليد كنندۀ هورمونها: هورمونها موادي اند كگ بسياري از وظايف بدن را مانند نمو و سيستم توليد مثل كنترول مينمايند. وقتي كشنده هاي آفات زراعتي غده هاي توليد هورمون را تخريب نمايد ميتوانند سبب مشكلاتي در تولد اطفال و توليد مثل گردد.

حتي اگر مادر قبل از ينكگ حاملگ شود با آفت كش ها در تماس آمده باشد، امكان حوادثي مانند سقط جنيني و مرگ داخل رحمي وجود دارد.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱