Hesperian Health Guides

تعليمات درباره كشنده هاي آفات زراعتي

اگر همين فردا همگ مردم استفاده از آفت كش ها را توقف دهند، بگ ساده گي ميتوانيم اپيديمي مسموميت با آفت كشها را خاتمگ داده وشروی بگ احياء مجدد خاک، آب، هوا و صحت مردم كنيم. ارائۀ تعليمات لازم براي خود و مردم جامعگ در مورد اضرار آفت كش ها و اينكگ بگ چي شكل ميتوانيم محصولات زراعتي را بدون استفاده از آنها پرورش دهيم، بگ اينكار كمك ميكند. نخستين قدم درين راه ميتواند بشكل جمع آوري مردم دريك قريگ، شهر يا يك محلگ باشد تا همگ دربارۀ تجارب خود با آفت كش ها صحبت نمايند.

بعد ازينكگ مردم دورهم جمع شدند، مشتركا تصميم بگيريد كگ مهمترين چيز ها براي جامعۀ شما چيست. آيا صحت افراد موضوی بسيار مهم است؟ يا آلوده گي آبها از اثر استفادۀ آفت كش ها؟ آيا قيمت بلند آفت كش ها مشكل جامعۀ شما است؟ بعد ازينكگ مشكلات براي گروه مشخص شد، قدم بعدي آنست كگ روي هدف يا اهداف مشترک تصميم گرفتگ شود . ممكن مردم بخواهند تا آموزش محافظگ از اضرار آفت كش ها را تنظيم نمايند. يا اينكگ خواستار آموختن دربارۀ روش هاي زری بدون استفاده از كشنده هاي آفات زراعتي ميباشند.

People sitting together and talking.
رچه ميدانيم كه اين مواد كيمياوي خطرناك اند، اما هنوز هم از آنها همه روزه استفاده ميكنيم. ماچه كار دي ري كرده ميتوانيم؟
بهتر است استعمال اين مواد را بصورت كامل قطع كنيم!
در آنصورت ما كار خودرا از دست خواهيم داد ! من به اين پول براي تأمين اطفال خود نياز دارم.
شايد مفيد تر آنست كه بفهميم آفت كش ها چ ونه ضررها ايرا متوجه ما ميسازد. وبعد از آن بدنبال چاره جويي اساسي باشيم.
دهقانان سازماندهي مينمايند تا از وابستگي نجات يابند
A man holding a sign.

يك گروپي از دهقانان در مملكت بنگلگ ديش با هم يكجا پروگرامي را شروی نمودند كگ در طي آن راجع بگ نوی كشنده هاي آفات زراعتي كگ استفاده مينمودند و كساني را كگ از آنها محصولات فوق را ميخريدند با هم بگ بحث بنشينند. مقصد آن بود كگ بتوانند آفت كش ها را بصورت بيخطر استعمال نموده ودرعين حال از مخارج استعمال آن بكاهند.


بعد از مدتي آنها دريافتند كگ بانك محلي آنها با يك كمپني بسيار كلان زراعتي بنام مونسانتو معاملگ دارد. شكل داد و ستد بين شان طوري بود كگ بانك فقط بگ مواردي قرضگ پرداخت مي نمود كگ مواد ساخت كمپني متذكره خريداري ميشد والاخير. بهمين خاطر آنها مجبور ميشدند كگ تنها در موارد خريداري آفت كشها و تخم هاي بذري توليد شده از شركت مونسانتو از بانك قرضگ دريافت كنند و هرگز اين چانس را نداشتند تا براي خريد مواشي يا تخم هاي بذري طبيعي (اورگانيك) قرضگ بگيرند.


بعد ازينكگ موضوی معاملگ بين بانك و مونسانتو برايشان مسلم شد، آنها گروهي را تشكيل دادند تا با مردم وساير دهقانان راجع بگ موضوی اطلای رساني نمايند.


زارعين شروی بگ اعتراض كردند و از گرفتن قروض جديد از بانك خود داري ورزيدند. بعد از اعتراضات و تحريمات متعدد، بانك مجبور شد كگ همكاري خود را با مونسانتو قطع نمايد.


رسامي راه هاي حل مقابله با آفت كشها

زمان: دو تا سگ ساعت

مواد: يك صفحگ رسامي، قلم هاي رنگگ يا پنسل و اسكاشتيپ

اگر شما معلوماتي راجع بگ مضرات آفت كش ها در اختيار داريد، اين فعاليت بديگران كمك خواهد نمود تا در مورد راه حل ها فكر كنند. بهتر است تا يك شخص اين فعاليت جمعي را رهبر كند.

 1. صحبت دربارۀ مشكلات ناشي از آفت كشها
  Illustration of the below: A hand drawing pictures.

  دربارۀ طرق عام ايكگ مردم در جامعگ بگ تماس آفت كش مي آيند صحبت كنيد.

 2. اين مشكلات را ترسيم نماييد

  هرشخص يك راه تماس يا ملوث شدن با كشنده هاي آفات را بصورت مستقل ترسيم ميكند. اين رسم ها را بعد توسط اسكاشتيپ يا ميخ بگ ديوار نصب نماييد تاهمگ ديده بتوانند. سپس اعضاي گروه بگ تمامي رسامي ها نظر انداختگ وتصميم ميگيرند كگ 3تا 5رسم ازبين آنها انتخاب شوند. رسامي هاي منتخب بايد عام ترين مشكلات باشند. در مرحلگ بعد، گروه در مورد اسباب ممكنۀ اين مشكلات بگ بحث ميپردازند. بگ كدام علل تماس با اين كشنده هاي آفات بسيار معمول است؟ چرا جلوگيري از تماس با اين آفت كش ها بسيار مشكل است؟

 3. Outside homes where walls are posted with pictures and signs reading "Problems" and "Solutions," women and men sit together and discuss.
 4. ترسيم راه هاي حل

  در داخل گروپ، همگ راجع بگ موضوی وراه هاي حل ممكن فكر نموده و نظرات خود را ترسيم خواهند كرد. براي مثال: اگر مشكل ليكاژ آلۀ سم پاش باشد، در آنصورت راه حل كوتاه مدت آنست كگ آلگ تعمير شده و در وقت كار از لباس حفاظتي استفاده گردد. و جواب بلند مدت و آينده نگر آنست كگ وسيلۀ جديد خريداري شده و بعوض آفت كش از زراعت اورگانيك استفاده شود. هر گروپ ميتواند يك يا بيشتر راه چاره را ترسيم كند. خيلي امكان دارد كگ يك جواب پيشنهاد شده بيشتر از چند مشكل را حل نمايد. رسم ها را هركدام بگ يكديگر وصل نموده وبگ ديوار بچسپانيد.

 5. راجع به راه هاي حل صحبت نماييد

  دربارۀ جوابات مختلف كگ هرگروپ ارائگ نموده بگ بحث بپردازيد. كدام يك جوابات توصيگ شده در كوتاه مدت قابل دست يابي اند؟ و كدام يكي زمان بيشتري لازم دارد تا بگ هدف برسد؟ جوابات را طوري تنظيم كنيد كگ عملي ترين آنها درقسمت بالاتر قرار گيرند. با مردم بحث كنيد كگ چگونگ ميتوان با كار مشترک بگ اهداف تعيين شده رسيد وهمچنان در دراز مدت چگ چاره جويي ميتوان نمود. درنظرگرفتگ شود كگ گروپ حاضر چگ تدابير ي را ميتواند اتخاذ كند تا اهداف تحقق يابند.

چه گونه ليبل يا كاغذ روي ظرف كشنده هاي آ

يكي از بخش هاي مهم تعليم مردم دربارۀ طرز برخورد با آفت كش ها آنست كگ بتوانند مارک يا ليبل روي ظرف يا بستگ بندي را خوانده و مفهوم بگيرند. همگ كسانيكگ با مواد مذكور سر وكار دارند اين حق را دارند كگ بدانند با چگ نوی مادۀ كيمياوي معروض بوده، خطرات محتملۀ آنها چيست، و چگ اقدامات حفاظتي در مقابل آن لازم است. هرنوی آفت كش ايكگ مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد داراي يك ليبل يا مارک باشد كگ بالاي آن مشخصات ماده مستعملگ و طريق استفادۀ مصوون آن ذكر شده باشد. ليبل ها حاوي معلوماتي است شامل اينكگ چگ زهرياتي استفاده ميشود، چطور مخلوط و اندازه گيري شود، چگونگ مسموميت با آن تداوي گردد، درجگ زهري بودن آن.

چقدر است و مدت زماني را كگ بعد از سم پاشي نبايد بگ مزرعگ داخل شد. ليبل كگ بر روي اكثر اين آفت كش ها نصب شده بسختي قابل خواندن است و يا هم از زبان تخنيكي استفاده ميشود كگ براي اكثر مردم فهم آن مشكل است. مشكل ديگر آنست كگ معلومات بگ زبان محلي نيستند. از آنجاييكگ اكثر دهقانان نمي دانند تركيب مواد كشندۀ آفات را كگ استعمال ميكنند چيست، ليبل هاي روي اين آفت كش ها نيز كمك خيلي كمي در رابطگ بگ استفادۀ مصوون آنها مينمايد.

A man holding a pesticide container speaks with a woman.
چرا ليبل روي اين آفت كش ها خيلي بگ مشكل فهميده ميشوند؟
آيا اگر برروي ليبل نوشتگ شود كگ "اين ماده زهري است! اگر شما آنرا غلط استفاده كنيد خواهيد مرد!" در آنصورت شما آنرا مي خريد؟

اين يك نمونه از ليبل هاي چاپ شده روي ظرف حاوي آفت كش است. انواع دي ر ممكن است متفاوت به نظر برسند، اما اطلاعات نوشته شده در آنها تقريبا مشابه به اين نمونه است. به ياد داشته باشيد، اگر حتي تمامي هدايات روي اين نوشته را بصورت كامل تعقيب نماييد، بازهم احتمال دارد خطر متوجه شما و محيط زيست باشد.


NO PEST - ABC ChemCorp - INSECTICIDE

RESTRICTED USE PESTICIDE
For retail sale only to and application only by certified applicators or persons under their direct supervision, and only for those uses covered by the Certified Applicator's certification
Reg. No. M7485
ACTIVE INGREDIENTS

deltathion (1,2 phospho-(5)-4 chloromethane)
..........................................................50%
INERT INGREDIENTS......................50%
TOTAL.............................................100%
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
PELIGRO
DANGER
EHB Ch14 page 276-1.png
POISON
PRECAUTIONARY STATEMENTS
Wear long-sleeved clothing, full length trousers, eye protection, and protective gloves when handling. Wash hands and face before eating or using tobacco. Bathe at the end of the work day, washing entire body and hair with soap and water. Change clothing daily. Wash contaminated clothing thoroughly before reusing.
STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT
Hazards to Humans and Domestic Animals
If Swallowed:Do not induce vomiting. Contains aromatic petroleum solvent. Call a physician or poison control center immediately. If in Eyes:Flush with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention. If on Skin:Wash with plenty of soap and water. Get medical attention if irritation persists. If Inhaled: Remove to fresh air immediately. Get medical attention.
NOTE TO PHYSICIANS: "No Pest" is a cholinesterase inhibitor. Treat symptomatically. If exposed, plasma and red blood cell cholinesterase tests may indicate significant exposure (baseline data are useful). Atropine, only by injection, is the preferable antidote.
ENVIRONMENTAL HAZARDS
This product is extremely toxic to fish and wildlife. Do not apply directly to water or wetlands(swamps, bogs, marshes and potholes). Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes.
REENTRY STATEMENTS
Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry interval (REI) of 12 hours. Written or oral warnings must be given to workers who are expected to go into a treated area.
DIRECTIONS FOR USE
Use specified dosage of NO PEST according to crop type described on table. Add 1/2 the amount of water indicated on table to the spray tank and begin agitation. Add the required amount of NO PEST to the spray mix. Add the remainder of the water and continue agitation until all solution has been applied.
STORAGE AND DISPOSAL
Store in original container only. Avoid exposure to extreme temperatures. In case of spill or leakage, soak up with absorbent material such as sand, sawdust, earth, etc. Dispose of with chemical waste. For container disposal, triple rinse and add rinsate to spray tank, then puncture and dispose of according to local authorities.
EHB Ch14 page 277-3.pngThis page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱