Hesperian Health Guides

چگونگ ضرر استفاده از كشنده هاي آفات زراعتي را تقليل دهيم

اگر شما با آفت كش ها بنا بگ هر دليلي در تماس هستيد، حد اكثر تلاش خود را مبذول داريد تا آنها بصورت بي خطري بكار برده شوند. اگر شما يك زاری يا كارگر زراعتي هستيد، نگ تنها مسؤل صحت خود هستيد، بلكگ بايد متوجگ صحت جامعگ وطبيعت نيز باشيد. جهت حفاظت از خود و اطرافيانتان بايد بگ اقدامات زير متوصل گرديد: پوشيدن لباس هاي حفاظتي ممكن است ناراحت كننده باشد، اما حيات شما را نجات ميدهد.

 • آفات را بدون استفاده از كشنده هاي آفات كنترول نماييد (زراعت پايدار و خانۀ صحتمند).
 • در زمان كار با كشنده هاي آفات تنها نباشيد.
 • فقط در مواردي كگ بسيار ضروريست از كشنده هاي آفات بر روي محصولات زراعتي استفاده نماييد.
 • از كمترين مقدار ممكن استفاده كنيد. هميشگ استفاده از مقدار بيشتر نتايج خوبتري در بر ندارد.
 • انوای مختلف آفت كش ها را باهمديگر مخلوط نسازيد.
 • كشنده هاي آفات زراعتي را از بدن خود و از ديگران دور نگهداريد.
 • كشنده هاي آفات زراعتي را را از منابع آب هميشگ دور نگهداريد.
 • درهنگام وزش باد، بارش و حالات نزديك بگ باران كشنده هاي آفات زراعتي را استفاده ننماييد.
 • مطمٌن گرديد كگ لباس شما تمام بدن شما را ميپوشاند.
 • در وقتيكگ با كشنده هاي آفات كارميكنيد صورت، چشمان و گردن خود را با دستها ويا تكۀ ملوث پاک نكنيد.
 • دست هاي خود را قبل از صرف غذا، نوشيدن مايعات ويا تماس با صورت بشوييد.
 • ناخن هاي دست ها و پاهاي خود را كوتاه كنيد، و يا حد اقل زير شان را پاک كنيد، تا مواد آلوده جاي نگيرند.
 • بهتر است لباس و ماسك هاي حفاظتي استفاده نماييد.
 • در زمينكگ دوا پاشيده شده است وارد نشويد مگر تا وقتيكگ خطر از بين برود .
 • همگ تجهيزات را بعد از اتمام كار خود شستگ وپاک نماييد.


In a sunny field, a man and woman wearing protective clothing speak.
هوا بسيار گرم است و پوشيدن اينها مشكل است.
بلي، پوشيدن آنها راحت نيست، اما بدون لباس و وسايل محافظه كننده مسموم ميشوي.

Contents

پوشيدن لباس هاي حفاظتي ممكن است ناراحت كننده باشد، اما حيات شما را نجات ميدهد

اگر ميخواهيد كگ بعد از پوشيدن لباس هاي حفاظتي زياد احساس گرمي وناراحتي نكنيد، صبح وقت يا دير وقت عصر دوا پاشي كنيد كگ آفتاب خيلي تيز نيست. در سايگ استراحت كنيد و مقدار زيادي آب پاكيزه بنوشيد تا اثرات گرما زده گي دفع گردد. اطلاعات زيادتر درمورد وسايل و لباس ها حفاظتي را ميتوانيد درضميمگ Aاين كتاب دريافت كنيد. غرض جلوگيري وتداوي گرما زده گي بگ كتاب Where There Is No Doctor (آنجا كه داكتر نيست مراجعگ كنيد)، ويا هم در صورت دسترسي بگ كتاب هاي طب عمومي.

A man's backpack sprayer drips as he sprays a field.

هن اميكه در مزرعه مشغول كار هستيد

مطمئن گرديد ازينكه تجهيزات شما بدرستي كار مينمايند

قبل از استفاده از وسايل، آنها را بصورت دقيق چك كنيد. آلگ سم پاش نبايد ليكاژ (سوراخ) داشتگ باشد تا محتويات داخل آن بر روي شما انتشار كند. هرگز وسيلۀ سمپاش شكستگ و ريختگ را بگ پشت تان نگيريد، و يا از دست كش هاي پاره شده در حين كار استفاده ننمايد. اگر ماسك تنفسي داشتگ باشيد، فلتر آن را همگ روزه بعد از ختم كار عوض نمايد. تنفس ذرات و بخارات كشنده هاي آفات زراعتي درصورت عدم استفاده از ماسك تنفسي، روي صحت شما تأثيرات بسيار ناگوار دارد.

اكثرا زارعين و كارگران زراعتي به تجهيزات حفاظتي مناسب دسترسي ندارند. اين يكي از دلايليست كه استفاده از آفت كش هارا غير محفوظ ميسازد.
A woman holding a respirator speaks.
ماسك هاي تنفسي و دستكش ها براي مردان ساخته شده اند و براي خانم هاو نوجوانان متناسب نيستند. چونكه زنان نيز به اندازه مردان در معرض آفت كش ها اند، لذا اگر اين تجهيزات به اندازۀ آنها نباشد پس آنها را محافظه نخواهد كرد.

صاحبان مزارع بايد سهولت هاي شسشتو را براي كاركنان خود تهيه بدارند

اگر كارگران زراعتي كشنده هاي آفات زراعتي را استفاده مي نمايند، اين مسووليت مالك مزرعگ است كگ براي شان محلات شسشتو را با مقدار كافي آب و صابون آماده سازد تا بتوانند خود، لباس هاي خود و وسايل خود را بشويند.

A man washes his hands at an outdoor tap.

خود را بخوبي و به دفعات بشوييد

دست هاي خود را قبل از خوردن، نوشيدن، سگرت كشيدن، ساجق يا تنباكو جويدن، تماس با چشمان، بيني يا دهن، و يا قبل از داخل شدن بگ تشناب بصورت پاک بشوييد.

بعد از ختم كار روزانگ، زير ناخن هاي دست و پاي خود را پاک كنيد تاچيزي زير آنها نماند. سپس تمام بدن خود را با آب سرد و صابون بشوييد.

لباس هاي خود را بعد از ختم كار روزانه با دقت بشوييد

شستن رخت و لباس ها يكي از مهمترين اقداماتي است كگ غرض جلوگيري از تسمم با آفت كش ها بايد عملي گردد. پوشيدن دوباره لباس كار قبل از شستگ شدن آن، اين خطر را در بر دارد كگ مواد پاشيده شده روي آن با جلد تماس كنند.

A man washes his clothes in a large bucket.
هميشه لباس هاي آلوده را جدا از لباس هاي عادي خود بشوييد.

بعد از ختم كار روزانگ، لباس هاي خود را داخل يك پلاستيك قرار دهيد تا شخصيكگ آنها را ميشويد از تماس مستقيم با آن محافظگ شود (حتي اگر اين شخص خود شما باشيد.) در وقت شستشو از آب پاک و صابون استفاده نموده و از دستكش رخت شويي استفاده كنيد. هرگز البسۀ آلوده بگ كشنده هاي آفات را در آب جاري و جوي هاي عمومي نشوييد.

هيچ اه در بين سيستم آب يا جاييكه مردم از آن آب يري ميكنند بدن خود يا وسايل آلوده را نشوييد. كوشش كنيد تا حد ممكن از تماس با وسايل آلوده بدون دستكش خود داري كنيد، و دست هاي خود را بعد از هر تماس بشوييد. آبي را كگ پس ماندۀ شسشتو مي باشد بر روي زمين مزرعگ بريزيد، جاييكگ نزديك بگ كدام منبع آب نباشد.

مقدار كمي از لباس ها را گرفتگ و بگ صورت دقيق بشوييد. اين كار را تا آن اندازه ادامگ دهيد كگ تمام آلوده گي ها از لباس ها زدوده شود. همچنان كفشها، دستكشها و كلاه محل كار را نيز با آب و صابون بشوييد.

لباس ها را در محلي خشك كنيد كگ در آنجا سمپاشي صورت نگرفتگ باشد. در صورتيكگ در محلات نزديك بگ شما سم پاشي صورت گرفتگ و يا توسط طياره سمپاشي صورت گرفتگ باشد، لباس ها را جهت خشك شدن بگ بيرون از خانگ آويزان نكنيد.

قبل از اينكگ لباس هاي ديگر را داخل تشت بياندازيد، ابتدا تشت را با آب تازه و صابون بشوييد.

لباس هاي محل كار خود را جدا از ديگر البسگ نگهداري كنيد.

A label with a skull and crossbones reading "Danger, Pesticides, Do Not Enter Until March 16, 08.

فورا بعد از سم پاشي به مزرعه داخل نشويد

تا زمانيكگ دوا ها خشك شده و غبار برخاستگ از آنها بنشيند، صبر نموده وسپس وارد زمين يا مزرعگ گرديد. دريافت نماييد كگ چگ نوی كشندۀ آفات زراعتي مورد استفاده قرار گرفتگ است و بگ مزرعگ تا زمانيكگ مصوون نباشد داخل نشويد. ليبل روي كشندۀ آفات زراعتي را ببينيد تا براي شما معلوم گردد كگ بعد از سمپاشي چگ زماني مزرعگ براي داخل شدن محفوظ و بي خطر است.

ذخيره نمودن كشنده هاي آفات زراعت

آفت كشها بايد در يك جاي امن وخشك نگهداري گردند. اين نوی مواد معمولا براي مدت بسيار طولاني در يك جا نگهداري ميگردند، و ظرف يا كانتينر محتوي آنها زياد احتمال دارد كگ سوراخ شده و مواد بگ بيرون انتشار كند. مشاهده نمودن گربگ ها، پرندگان وديگر حيوانات مرده در اطراف محليكگ دوا ها نگهداري ميشوند غالبا نخستين نشاني حاكي از انتشار مواد كيمياوي خطرناک بگ محيط (در آب و زمين هاي اطراف) است.

كشنده هاي آفات زراعتي را در داخل ظروف مناسبي ن هداري كنيد

هرگز كشنده هاي آفات زراعتي را در داخل ظروف غذا خوري حيوانات، ظروفيكگ حيوانات از آن آب مينوشند و يا سطل ها نگهداري نكنيد. ظروفي كگ اين مواد در آن نگهداري ميگردد بايد محكم شده و راستگ گذاشتگ شوند. آنها را بصورت منظم از نظر موجوديت سوراخ، ليكاژ و انتشار مواد بگ اطراف چك و بررسي نماييد.

A skull and crossbones.

Illustration of the below:A woman drinks from a container labelled with a skull and crossbones which has been crossed out with a large x.
نه!
هيچوقت از ظروفي كه در آن كشندۀ آفات زراعتي بوده براي انتقال آب آشاميدني يا شستشو استفاده نكنيد.

كانتينر ها را با ليبل نشانه گذاري نماييد

اگر شما مقداري آفت كش را خريده و آنرا در داخل يك ظرف ديگري نگهداري مينمائيد، ظرف مذكور را ليبل گذاري نماييد. ليبل مذكور بايد شامل نام كشندۀ آفات زراعتي و عكس باشد كگ معني " ط " . مثلا عكس يك جمجگ با دو تا استخوان كگ علامگ بين المللي خطر است. ازين ظرف براي هيچكار ديگري استفاده ننمايد. ظروف بايد در جاييكگ دور از دسترس اطفال باشد، يعني ترجيحا داخل يك الماري يا بكس كگ قفل گردد، دور از مواد غذائي نگهداري شود.

كشنده هاي آفات زراعتي را بايد با احتياط زياد انتقال دهيد

هنگاميكگ كشنده هاي آفات زراعتي را از يكجا بگ جاي ديگري انتقال ميدهيد، آنها را درقسمت پشت يا كجاوۀ موتر قرار دهيد. ظرف را طوري بستگ بندي كنيد كگ هيچگونگ امكان افتادن و انتشار وجود نداشتگ باشد. هرگز اين آفت كش ها را در داخل يك سبد غذا يا بالاي سر خود نقل ندهيد. بگ اطفال اجازه داده نشود كگ اين مواد را خريداري نموده يا از يكجا بجاي ديگر آنها را انتقال دهند.

كانتينر هاي را كه خالي شده است بصورت امني دور نماييد

ظرف هاي خالي شده را غرض نگهداري از مايعات، غذا، شسشتو يا هركار ديگري استفاده ننماييد. اگر مواد در داخل خريطگ نگهداري ميشدند، از آن بعدا براي ساخت لباس باراني ويا ديگر امور استفاده نشود. بهترين كاري كگ انجام داده ميتوانيد اينست كگ ظرف هاي خالي شده را سوراخ كنيد تا از استفاده خارج گردند. بعدا آنها را در يك محل امن و بدور از دسترس داخل زمين دفن كنيد

A man wearing protective clothing fills a backpack sprayer from a container of pesticide.

در زمان ايكه كشنده هاي آفات زراعتي را مخلوط نموده و در داخل سمپاش قرار ميدهيد

از لباس هاي حفاظتي استفاده نماييد

درزمانيكگ مشغول مخلوط نمودن مواد و پركردن وسايل سم پاش هستيد، از عينك هاي حفاظتي، دستكش هاي رابري، پيشبند و وسايل ديگر محافظتي كگ مخصوص اين حالت است بصورت حتمي استفاده نماييد (بگضميمگ Aنظر بيانيدازيد.

نكته مهم: هيچوقت كشنده هاي آفات زراعتي را با دست خود مخلوط نكنيد.

احتياط كنيد

Scissors.
فقط برای آفت کش ها

سر ظرف آفت كش را با يك چاقوي بران يا قيچي تيز باز نماييد تا خطر انتشار ذرات آن از بين برود. چاقو يا قيچي استفاده شده را نشاني كنيد، آنرا شستگ و فقط براي زمان استفاده از كشنده هاي آفات زراعتي نگهداريد.

اگر طبيعت آفت كش طوريست كگ بايد آب با آن مخلوط شود، هرگز پايپ آب را مستقيما بداخل كشندۀ آفات زراعتي قرار ندهيد. پايپ را پاک نگهداريد زيرا ممكن است بعدا كسي از آن براي نوشيدن يا شستشو استفاده نمايد.

بگ همان ميزان آب بداخل مخلوط بريزيد كگ ليبل پشت ظرف توصيگ نموده است. هرگز وسايل سم پاشي را در نزديكي مجاري آب ويا منابع آب آشاميدني مخلوط، پر و يا پاك نكنيد.

كوشش كنيد كه كشنده هاي آفات زراعتي با دهن تان تماس نكند

غرض پاک كردن يك لولگ يا مجراي تنگ آلوده بگ مواد كيمياوي، از يك ني استفاده نماييد. همان قسمت از ني را كگ بگ دهن گذاشتگ ايد نشاني كنيد تا تصادفا سر ديگر با دهن يا جلد شما در تماس نيايد (درصورتيكگ دوباره از آن استفاده مينماييد.) اگر قصد داريد كگ ادويگ آفت كش را از داخل يك وسيلگ بيرون كنيد، يا آنرا از يك ظرف بگ ظرف ديگري انتقال دهيد، هيچوقت براي شروی جريان مايعات از يك پايپ با دهن هواي پايپ را كش نكنيد. هميشگ احتياط كنيد كگ هواي آلوده با سم را تنفس نكنيد.

بگ كشنده هاي آفات زراعتي و يا تخم هاي بذري ايكگ با اين آفت كش ها پوشيده است نبايد تماس نموده و نبايد آنها را بچشيد. هر چيزي كگ از مزرعگ آمده قبل از اينكگ خوب شستگ شود، نبايد خورده شود. در زمان مخلوط كردن و يا وقتيكگ با كشنده هاي آفات زراعتي كار ميكنيد از خوردن، نوشيدن و دود كردن سيگرت اجتناب نماييد.

ساجق، تنباكو وديگر اشيأ را كگ بصورت عادتي استفاده مينماييد داخل يك ظرف محفوظ قرار دهيد تا در معرض تماس با آفت كش ها قرار نداشتگ باشند. غذا و تنباكو خاصيت جذب ذرات آفت كش را دارند، لذا از حمل و استفادۀ از آنها در وقت كار با آفت كش ها اجتناب نماييد.

اگر كشنده هاي آفات زراعتي از نزد شما ريخت

قبل از اينكگ بگ كار خود شروی نماييد مردم، خود، منابع آبي وهمسايگان تانرا در يك وضعيت يا مكان امن قرار دهيد. اگر كساني هستند كگ بيشتر از شما ميدانند و آفت كش هاي ريختگ شده را پاک كرده مي توانند (يعني تعليمات لازم را ديده اند)، ترجيحا از آنها كمك بخواهيد. هميشگ در وقت بوجود آمدن كدام آلودگي از لباس هاي حفاظتي استفاده نماييد. (براي كسب معلومات بيشتر در مود طرز پاک كاري كشنده هاي آفات زراعتي و ساير مواد كيمياوي منتشر شده، بگانتشار مواد كيمياوي مراجعگ نماييد.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱