Hesperian Health Guides

حفاظت از اطفال در برابر كشنده هاي آفات زراعتي

A woman speaks to a girl who is holding out her arms to be picked up.

پسرم! صبر كن تا من لباس خود را عوض نمايم وخود را بشويم.

اطفال را بايداز جاييكگ آفت كش ها قرار دارند دور نمود. ايشان:

  • نبايد با آفت كشها بازي نموده، آنرا استفاده نموده يا حتي بگ ظرف ايكگ در آن آفت كش بوده است تماس نمايد.
  • هرگز بگ وسايل زراعتي كگ براي پاشيدن كشنده هاي آفات زراعتي استفاده ميشود نزديك نشوند.
  • در آبهاييكگ خطر انتشار سموم در آنجا وجود دارند هيچوقت آب بازي نكنند، مثلا در آبهاي زمين هاي زراعتي.
  • در زمينيكگ اخيرا سم پاشي شده باشد داخل نگردند.

بزرگسالان توانايي آنرا دارند كه از اطفال درمقابل سموم حفاظت نمايند:

  • دستها، پاها و لباس كار خود را قبل از داخل شدن بگ خانگ وتماس با اطفال بشوييد.
  • پوشاک خورد سالان را جدا از كاهلان بشوييد.
  • ميوه وسبزيجات قبل از صرف بايد بصورت خيلي دقيقي شستگ شوند.
  • از استعمال آفت كش ها در خانگ ها جدا جلوگيري كنيد، خصوصا در محيط هاي سربستگ.
  • وسايل و ظروف ذخيره كشنده هاي آفات زراعتي را ازدسترس اطفال بدور نگهداريد.
قريگ در مقابل مسموميت از سبب كشنده هاي آفات مبارزه ميكند

ساكنين قريگ پادرِ، درايالت كرالا كشور هندوستان، بگ اين مفكوره عادت كرده بودند كگ ايشان نفرين شده اند. جوانان اين مردم اكثرا از مشكلات بسيار بدي مانند صری، صدمات مغزي وسرطان هاي مختلفگ رنج ميبرند و رشد چنداني در مقايسگ با هم سن وسالان خود در ديگر جايها نداشتند. زنان زيادي عقيم بودند، و آنهاييكگ ولادت ميكردند نيز چانس خوبي نداشتند چرا كگ بعضي از اطفال بدون دست يا پا وغيره نقايص بدنيا مي آمدند. چي عواملي باعث اين همگ بدبختي شده بود، صرف نظر از نفريني كگ همگ فكر ميكردند علت اصلي مشكلات است؟


Cashew nuts.

اين قريگ بگ مزاری پرثمر كاشيو Cashewخود بسيار معروف بود. سالهاي قبل، كمپني كگ صاحب مزاری كاشيو بود شروی نمود بگ پاشيدن نوی جديدي از مواد كشندۀ آفات كگ بنام اندو سولفان (Endosulfan) ياد ميشد. بعد از آغاز دوا پاشي، مردم قريگ متوجگ شدند كگ زنبورها، بقگ ها و ماهي ها بزودي از منطقگ ناپديد شده اند. خيلي از مردم فكر ميكردند كگ آنها بوسيلگ


اندوسولفان بگ قتل رسيده اند، اما برايشان مشكل بود كگ ادعاي خود را ثابت نمايند. شري پادرِ، كگ يكي از باشندگان و ژورناليست هاي محلي بود، متوجگ شد كگ گوسالگ هاي جديد التولد با نقايص ولادي بدنيا آمده اند. چون اندوسولفان قبلا چند مرتبگ در نزديكي خانۀ وي پاشيده شده بود، وي فكر كرد كگ آيا ممكن است از تأثير استفاده از همان آفت كش باشد يانگ. شري پادر با داكتري كگ مريضان قريگ را تداوي ميكرد نيز صحبت كرد، وي نيز متوجگ شده بود كگ همان نوی نقايص در نزد مردم نيز بوجود آمده است. بعد از فرستادن نامگ هاي بگ مردم سراسر هندوستان، آنها آموختند كگ تقريبا تمام مشكلاتي را كگ آنها يادداشت نموده بودند در جملۀ مشكلاتي بود كگ ميتواند از سبب اندسولفان بوجود آيد.

ازديد هاي نظارتي كگ توسط مؤسسات صورت گرفت، نتايج و مشاهدات شري پادر وداكتر را تأييد كرد. اين خبر بگ همگ جا پخش شد كگ اندو سولفان باعث همگ مشكلاتي شده است كگ قبلا ذكر آنها رفت. دهاتيان در مزاری و مراكز اداري كمپني ها ايكگ اندوسولفان را استفاده ميكردند تجمع نموده و تقاضا نمودند تا سم پاشي متوقف گردد. مقامات مزرعگ، صاحبان صنايع توليد كنندۀ آفت كش ها و بعضي از مقامات محلي دولتي، نتايج منتشره را انكار نموده وحاضر نشدند تا بگ خواست هاي معترضين تن بدهند. پوليس بگ محل خواستگ شد و تظاهرات را در هم شكست.


اما بزودي نشريات و تلويزيون محلي موضوعات را دنبال كردند. بعد از مدت كمي تمام مردم هندوستان ودنيا متوجگ شدند كگ مشكلات صحي ناشي از اندوسولفان چگ ميتواند باشد. دولت محلي كرالا مجبور شد كگ استفاده از اندوسولفان را ممنوی اعلان كند.


اما صنايع سازنده اندوسولفان حاضر نبودند كگ ميدان را بگ اين زودي ترک كنند. آنها بگ تعدادي از داكتران و دانشمندان پول پرداخت مردند تا از ادعاهايشان مبني براينكگ هيچ ارتباطي بين اندوسولفان و امراض ايجاد شده وجود ندارد، حمايت كنند. تحت فشار شديد صنايع پر قدرت، دولت دوباره مجبور شد كگ ممنوعيت سابقگ بر روي استفاده از اندوسولفان را لغو نمايد. دوا پاشي با محصول فوق در ده پادر دوباره شروی گرديد.


دهقانان، داكتر و دهاتيان ساكن منطقگ از دولت خواستند كگ بگ مشكل شان رسيده گي نموده و تأثيرات مادۀ فوق را خود تحت مطالعگ قرار دهد. بالآخره دولت تن در داد و موافقت كرد تا نتايج بدست آمده را منتشر كند: اندوسولفان يك زهر بسيار مرگبار بود. قانوني در همان قسمت هندوستان پاس شد كگ استفاده از مادۀ متذكره را بطور قطع و هميشگ گي ممنوی قرار ميداد.


اما اين آفت كش هنوز هم در بخش هاي ديگر هندوستان مورد استفاده قرار ميگيرد، همچنان در تعدادي از ديگر ممالكت. مطابق قانون اين ماده در قسمت هائي از دنيا زهري است و در جاهاي ديگر نگ. حصول ممنوعيت استفاده از اندوسولفان وديگر مواد مشابگ زماني ميسر است كگ مردم با يكديگر دست اتحاد داده و بر روي صنايع و دولت فشار لازمگ را ايجاد نمايند


People protesting carry signs reading "Stop Pesticide Use!" "End the Circle of Poison!" "Safe and Secure for Tomorrow,""No More Pesticide!"and "Pesticides are Poison."This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱