Hesperian Health Guides

تداوي مسموميت ناشي از كشنده هاي آفات زراعتي

همانند ديگر مواد زهري كيمياوي، آفت كش هاي نيز بطريقگ هاي مختلفي انسان را مسموم ميكنند: از راه چشمها و پوست، از طريق هضمي (بوسيلگ بلع نمودن)، ويا از راه هوا (بشكل تنفس گازات آلوده.) بهرشكلي كگ تسمم رخ دهد تداوي آن نيز متفاوت خواهد بود).

اگر سموم با جلد تماس نمايند

A boy pours pesticide into a bucket. بيشتر واقعات مسموميت با آفت كش ها از سبب داخل شدن مواد زهري از طريق پوست بگ بدن بوجود مي آيد. اين حالت وقتي بيشتر اتفاق مي افتد كگ سم ها در حالت انتقال روي جلد بريزد، يا در هنگام مخلوط كردن پراگنده شده و با جلد تماس كند ، يا در زمان سم پاشي جلد مستقيما بگ آن مواجگ گردد و يا اگر با محصولاتيكگ جديداٌ سمپاشي شده اند تماس بعمل آيد. همچنان از طريق تماس با لباس هاي ملوث، يا هنگام شستن البسگ ايكگ با كشنده هاي آفات ملوث شده باشند نيز امكان جذب از طريق جلد و مسموميت موجود است.

بخارات جلدي وتخرشيت از جملۀ اولين علايم مسموميت از طريق جلد است. چون ناراحتي هاي پوستي از اثر تماس و مواجگ شدن با چيز هاي ديگر نيز بميان مي آيد، مثلا حساسيت بگ نباتات، نيش حشرات، انتانات، يا آلرژيها، پس اين موضوی مهم است كگ بدانيم مسموميت با آفت كش ها ممكن در قدم اول بگ آساني تشخيص نشوند. پس لازم است تا با همكاران خود واشخاص ديگري كگ با مواد مشابگ سرو كار دارند صحبت كنيد كگ آيا آنها از اعراض وعلايم مشابهي رنج ميبرند يانگ. همچنان اگر شما با مواد كشندۀ آفات كار مينماييد و بصورت غير متوقع بخارات در جلد پيداشد، كم خطر ترين راه آنست كگ مشكل را ناشي از كشنده هاي آفات دانستگ و بگ تداوي آن بپردازيد.

تداوي
As a woman lies on her back, another woman pours water over her eyes to rinse them out.

اگر جلد شما يا شخص ديگري بگ تماس مواد كشندۀ آفات قرار ميگيرد:

 • تمام لباس ها ايرا كگ مواد بر روي آن پاشيده بصورت عاجل از خود دور كنيد.
 • قسمت ملوث شدۀ پوست را با آب سرد وصابون بزودترين فرصت ممكن بشوييد تا اثرات آن تقليل يابد.
 • اگر بگ چشمان شما سرايت نموده است، آنها را با آب پاک بگ مدت پانزده دقيقگ بشوييد.


اگر در اثر تماس سوختگي ايجاد شده است، در آنصورت:

Hands under a running tap.

 • همان قسمت را با آب سرد خوب بشوييد.
 • اگر چيزي بگ ناحيگ سوختگي چسپيده باشد آن را دور نكنيد.
 • لوشن، كريم يا روغن خاصي استفاده ننمايد.
 • آبلگ هاي ايجاد شده را نتركانيد.
 • پوستي را كگ سست شده است بر نداريد.
 • همان قسمت را با تكگ يا گاز معقم بپوشانيد، اگر در دسترس باشد.
 • اگر درد دوام نمود، در آنصورت كمك طبي ب يريد! ليبل يا مارک روي قطي آفت كش را باخود داشتگ باشيد، يا در غير آنصورت نام آنرا حتما بگ خاطر بسپاريد


آفت كشها قابليت چسپيدن بگ موها، پوست و لباس را دارند، حتي اگر شما آنها را نبينيد يا استشمام كرده نتوانيد. لذا ضروريست كگ هميشگ بعد از كار با آنها جلد را با صابون بشوئيد.

اگر كشنده هاي آفات بلع گردد

A farm worker holds his belly.
خوردن غذاهاييكه در معرض سمپاشي با آفت كش ها قرار گرفته اند، ممكن بعدا سبب مريضي شما گردند.

مردم درصورت خوردن، نوشيدن، يا دود نمودن سگرت در مزرعگ يا ساحگ در زمان كار با كشنده هاي آفات، ويا نوشيدن آب ملوث با كشنده هاي آفات ميتوانند اين مواد را بلع نمايند. اطفال ممكن است كشنده هاي آفات را بخورند در صورتيكگ اين مواد در ظروفي نگهداري شود كگ معمولا براي ذخيرۀ غذا مورد استفاده قرار ميگيرد و يا در صورتيكگ باز گذاشتگ شده و نزديك سطح زمين جاييكگ بتواند در دسترس اطفال قرار گيرد، گذاشتگ شده باشد.

تداوي

اگر شخصي كشنده هاي آفات را بلع نموده باشد، در آنصورت:

 • درحالتيكگ شخص بيهوش شده باشد، آنرا بگ يك پهلو وضعيت داده و مطمئن شويد كگ راه تنفسي وي باز است ونفس ميكشد.
 • اگر شخص تنفس نداشت، هرچگ عاجلتر تنفس دهن بگ دهن اجرأ گردد ( مطالب بيشتر راجع بگ تنفس دادن جهت نجات را در.) اجراي تنفس دهن بگ دهن شما را نيز در معرض خطر قرار ميدهد. لذا بهتر است قبل از اجراي عمليگ يك تكگ نازک، پارچگ لباس يا پلاستيك ضخيمتري را كگ در وسط آن يك درز ايجاد شده را برروي دهان مريض بگذاريد، يعني قبل ازينكگ عمل تنفس دهن بگ دهن آغاز گردد.
 • ليبل يا كاغذي را كگ برروي ظرف آفت كش وجود دارد پيدا نموده وبخوانيد. ممكن است حاوي رهنمود هاي مفيد بوده و براي شما بيان كند كگ آيا لازم است درحالت مسموميت نزد شخص استفراغ ايجاد كنيد يانگ.
 • اگر مي بينيد شخص توانايي نوشيدن را دارد، آب بسيار فراواني برايش بدهيد.
 • طالب كمك طبي گرديد. اگر براي شما امكان دارد ليبل روي ظرف آفت كش را بهمراه خود داشتگ باشيد تا در مركز صحي براي تشخيص و تداوي بهتر كمك شود. اگر نوشتگ روي ليبل براي شما ميگويد كگ استفراغ ايجاد نكنيد، بگ هيچ وجگ دست بگ كار فوق نزنيد. هرگز استفراغ را نزد كسانيكگ سموم حاوي مشتقات پتروليوم مانند: تيل خاک، گازولين، زايلين وغيره بلع كرده اند، تحريك ننمايد چون وضعيت مريض را بدتر ميكند. همچنان اشخاصي را كگ بي هوش اند، گيج شده يا لرزش شديد دارند مجبور بگ استفراغ نكنيد (چون ممكن است استفراغ داخل مجراي تنفسي شده ومرگ فوري را در پي داشتگ باشد.)

درصورتيكه مطمئن باشيد كه استفراغ نمودن بدون مشكل است، اقدام زير را انجام دهيد:

 • يك گيلاس آب شور بگ شخص مسموم داده شود ويا.
 • دو قاشق خورد از گياهان خوردني كگ خوب ميده شده و طعم قوي داشتگ باشند، مثل كلم (كرفس) ، ريحان (نازبو) ويا ديگر گياهان داروئي بدهيد و بدنبال آن يكي دوگيلاس آب گرم.

كمي شخص را بگ چهار طرفش بچرخانيد، كگ بگ ايجاد استفراغ زودتر كمك مينمايد. بعد از انجام استفراغ، خوردن شاركول (كاربن فعال) يا پودري بگ جذب ذرات باقي مانده در سيستم هضمي كمك. مينمايد.

a woman offers liquid to another woman who is bending over and trying to vomit.
EHB Ch14 Page 258-1.png
شاركول فعال
شاركول پودري
آب ميوه يا آب ساده
آب ميوه يا آب ساده
+
+
یا

نيم گيلاس از شاركول فعال، يا يك قاشق چايخوري از پودر نرم آن را با يك گيلاس كلان يا يك جك آب گرم مخلوط نماييد تا نوشيده شود.

شاركول را ميتوانيد از ذغال خوب سوختگ شده چوب يا سوختگي نان تهيگ كنيد. گرچگ مؤثريت شاركول فعال را نخواهند داشت، ولي هنوز هم كار خواهد كرد. متوجگ باشيد كگ هر گز از خشت هاي ذغال سنگ استفاده نكنيد. آنها خود زهر اند!

بعد ازينكه شخص استفراغ نمود (يا حتي اگر موفق به اينكار نشد)، شما ميتوانيد در زمانيكه داكتر را به كمك ميطلبيد، براي بطي انتشار زهر با دادن مايعات ذيل به مريض:

 • سفيدي خام تخم مرغ يا

    یا

 • يك گيلاس شير گاو


نوشيدن شير گاو از تسمم با آفت كش ها جلوگيري نمي كند ولي از سرعت انتشار ذرات سموم بگ داخل بدن ميكاهد.

اگر كسي آفت كش را بلع نموده و كدام درد تيز يا خنجري را در معده خود احساس نمي كند، مي تواند از سوربيتول يا م نيزيوم هايدروكسايد (شربت ملك اف مگنيشيا) استفاده نمايد. اين ادويگ خاصيت مسهل دارند، كگ براي اطراح زودتر زهريات مفيد اند.

چه زماني اتروپين را استفاده كنيم

A hand holding a syringe.

اتروپين دواييست كگ براي تداوي مسموميت با آفت كش هاي خاص كگ بنام هاي ارگانوفاسفيت ها يا كاربامت ها ( Organophosphatesيا Carbamates) ياد ميشوند، استعمال ميگردد. اگر ليبل روي آفت كش بشما توصيگ استفاده از اتروپين را در هنگام ايجاد مسموميت محتملگ ميكند، يا ميگويد كگ اين آفت كش خاصيت نهي كننده كولينستراز (Cholinesterase Inhibitorر) ا دارد، در آنصورت اتروپين را مطابق هدايت استفاده نماييد. در صورتيكگ در ليبل نوشتگ نشده است كگ اتروپين استفاده نماييد، آنرا استفاده نكنيد.

4 men use a cloth gurney to move a poisoned man to an ambulance.

اتروپين فقط در موارد مسموميت با ارگانوفاسفيت ها و كاربامت ها بكار ميرود. اتروپين مسموميت با كشنده هاي آفات را وقايگ نميكند، بلكگ فقط اثرات زهر را بگ تاخير مياندازد. اتروپين هرگز نبايد قبل از سم پاشي جهت وقايگ استفاده شود

نكته مهم: دواها ايرا كگ در زير ياد آوري ميشوند بگ هيچ وجگ براي مسمومين آفت كش ها توصيگ نكنيد

دوا هاي خواب آور (سيداتيف ها)، مورفين، باربيتورات ها، فينوتيازين ها، امينوفيلين يا هر دوايي كگ تنفس را آهستگ يا كوتاه ميكند. چراكگ امكان دارد تنفس شخص بكلي متوقف گردد.

هر مزرعگ يا محل كاري كگ از آفت كش ها در آن استفاده ميشود، بايد بكس عاجل كمك هاي اوليگ و دواهاي لازم را داشتگ باشد. تا درصورت وقوی كدام حادثۀ مسموميت كمك بگ موقع صورت گرفتگ بتواند. دیدن برای اطلاعات در مورد اجزای کیت راهنمای.

وقتي كشنده هاي آفات زراعتي تنفس گردند

2 men use with an ox cart to spray a field.

بعد ازينكگ ذرات آفت كش ها در هوا آزاد گردند توسط بيني ودهن تنفس گرديده وبگ آساني وارد شش ها ميگردند. سپس بگ دوران خون نفوذ كرده وازآن طريق بگ تمام بدن انسان انتشار ميكنند.

چون بعضي ازين آفت كش ها هيچگونگ بوي ندارند، لذا مشكل است درک گردد كگ آيا وارد دستگاه تنفسي شده اند يانگ. معمولي ترين انوای آفت كش ها كگ در هوا پخش ميگردند عبارتند از: آفت كش هاييكگ توليد دود ميكنند (Fumigantها)، آفت كش هاييكگ بصورت قطرات مايع با هوا پراگنده ميشوند (Aerosolها)، آفت كش هاييكگ بشكل غبار اند (Foggers)، بمب هاي دودي، استرپ هاي كشندۀ آفت، اسپري ها و بقاياي آنها وغيره.

A man holding his hand over his face is helped by another to walk away from pesticide containers.
اگر كدام شكي داريد، زود از محل حادثه بيرون شويد!

مكان استنشاق آفت كش ها در انبار هاي ذخيره، گلخانگ ها و محلات سربستگ اي كگ در آنجا ها كشنده هاي آفات استعمال ميگردند، و يا هنگام انتقال وترانسپورت آفت كش ها وجود دارد.

ذرات اين سموم ميتوانند كگ حتي مايل ها دورتر انتشار نموده وسبب آلوده گي ساحات خيلي دور تر از محل استفادۀ آنها گردند. هيچ مانعي بر سر راه ورود اين ذرات بگ خانگ ها وجود ندارد. اگر فكر ميكنيد كگ ذرات آفت كش را استنشاق كرده ايد، بصورت فوري محلي را كگ سموم در آنجا پخش شده اند ترک نماييد! صبر نكنيد تا وضعيت شما وخيم تر گردد!

تداوي

اگر شما يا كس ديگري آفت كش ها را استنشاق نموده ايد، در آن حالت:

 • شخص مورد نظر را عاجل از ساحگ خطر دور نماييد، خصوصا اگر محل سربستگ نيز باشد.
 • بگ هواي تازه اجازه ورود دهيد.
 • لباس هاي شخص را سست كنيد تا نفس كشيدن وي راحت تر شود.
 • وي را طوري بزمين بنشانيد كگ سر و شانگ هايش بلند باشند.
 • ولي اگر بگ حالت بيهوشي قرار داشت، وي را بگ پهلو بخوابانيد. خود مراقب باشيد تا مبادا مشكلي در راه تنفس شخص پيدا گردد.
 • درصورتيكگ قادر بگ تنفس نباشد، خيلي زود تنفس دهن بگ دهن را انجام دهيد. طالب كمك هاي طبي گرديد. ليبل يا مارک آفت كش را با خود داشتگ باشيد، ممكن است بكار آيد


طالب كمك هاي طبي گرديد. ليبل يا مارک آفت كش را با خود داشتگ باشيد، ممكن است بكار آيد.

A small airplane sprays a village with pesticide.
رسامي براي بحث: چ ونه آفت كش ها وارد بدن مي ردند؟

Using a pesticide container on his back, a man sprays crops.

A woman asks questions.

سوالات مورد بحث:

 • اين مرد با كاري كگ انجام ميدهد از كدام طريق ها صدمگ خواهد ديد؟ (شخص تصوير بالا)
 • او براي محافظت خود چگ كاري ها ايرا ميتواند انجام دهد؟
 • ديگر چگ كساني ممكن است بخاطر كار وي صدمگ ببينند؟
 • كدام دلايل وجود دارد كگ باعث ميشود اين مرد تمام اصول محافظتي و ايمني را رعايت نكند؟


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱