Hesperian Health Guides

سرطان

سرطان يك مرض بسيار خطرناک است و اكثر قسمت هاي بدن را مبتلأ نموده ميتواند. سرطان وقتي بوجود مي آيدكگ تعدادي از حجرات شروی مي نمايند بگ رشد بسيار سريع و خارج از كنترول، و بدنبال آن يك تومور (كتلگ يا بر آمدگي) ايجاد ميگردد. بعضي اوقات تومور ها بدون تداوي خوب ميشوند. اما اكثر اوقات اين تومور ها بزرگترگرديده، انتشار نموده و مشكلات صحي را در اعضاي مختلف بدن بوجود مي آورند. بگ اين حالت سرطان گفتگ ميشود. بعضي از رشد هاي خارج از قاعده تبديل بگ سرطان نمي گردند، درحاليكگ عده ديگر اين توانايي را دارند. درگذشتگ سرطان بصورت خيلي نادر در ميان مردم اتفاق مي افتاد. امروزه اين مريضي تبديل بگ يك مشكل عام شده است.

A factory spews smoke from a chimney.
گرچه همه سرطان ها توسط آلوده گي هاي صنعتي بوجود نمي آيند، اما هرجا كه آلوده گي وجود دارد، سرطان نيز زيادتر است.

چي سبب سرطان ميشود؟

يكي از دلايل عمده زياد شدن موارد سرطانها درميان مردم دنيا آنست كگ آلوده گي هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و آزاد شدن مواد زهري كيمياوي، امروز بطور بيسابقگ افزايش يافتگ است. تعداد افراد بيشتر مبتلأ بگ سرطان در نزديكي يا اطراف مناطقيكگ آلوده گي زياد دارند، بايد دولت ها را متوجگ مشكل نموده ودر مقابل آن اقدامات عاجلي را روي دست بگيرند. موارد وقوی سرطانها را ميتوان با قانون مند كردن استفاده از انوای مشخص و مقدار تعيين شدۀ مواد كيمياوي كگ صنايع حق دارند از آنها كار بگيرند، چگونگي استفاده از آنها ، و بهتر كردن شكل ذخيره سازي آنها، بصورت مؤثري وقوی سرطان ها را كاهش داد. اكنون معلوم شده است كگ مواد زهري كيمياوي دليل اصلي بعضي از اقسام سرطانها اند. مثلا سرطان شش، مثانگ، جگر،ثديگ ها، مغز، خون (لوسيمي)، مغز استخوان، لمفوم غير هوجكن وغيره.

A receptionist smiles at a woman who sits beneath a sign reading "Breast Cancer Screening Every Afternoon."

علايم هوشدار دهنده يا تست ها ايكه كدام چيز غير نارمل را نشان ميدهند نبايد ناديده گرفته شوند. براي معاينات و معلومات بيشتر به كاركن صحي مراجعه كنيد.

كسانيكگ در يك مدت زمان بسيار طولاني در معرض مواد توكسيك اند، خطر زيادتري براي ابتلأ بگ سرطان دارند نسبت بگ آنهاييكگ هيچگونگ تماس با آنها ندارند، ويا هم معروض بودن شان بصورت خيلي گذري بوده است. اگر مردم درمورد خطر هاي موجود اطلاعات كافي داشتگ باشند، شايد زودتر درخواست تداوي بنمايند.

تشخيص وتداوي به موقع سرطان

تشخيص سرطان در مراحل ابتدايي آن بسيار مهم است زيرا كگ حيات شخص نجات داده ميشود، يعني قبل ازينكگ پيشرفت نموده و بگ تمام بدن انتشار نمايد. بعضي از اعراض و علايم اخطار دهنده سرطان عبارتند از: خستگي، باختن وزن بصورت مداوم و مزمن، آويزان شدن جلد بدن ويا صورت، و درد بدرجات مختلف در قسمت هاي متفاوت بدن. البتگ اين علايم در امراض ديگر نيز ممكن است پيدا شوند. بهترين راه تشخيص سرطان آنست كگ يك نمونگ چند حجره يي از قسمت مشكوک اخذ گرديده وپس از انجام تجارب لازم نتيجگ معلوم گردد. اشخاصيكگ بصورت مسلكي درين مورد تعليم ديده اند وظيفگ شان تشخيص اينگونگ موارد است (كگ بنام پتالوجيست ياد ميشوند.

 A group of people sit and talk beneath a sign which reads "Community Health Center Cancer Support Group Today."
اگر شما مبتلأ به سرطان هستيد، بهتر است درپي دوستي ومشوره با اشخاصي باشيد كه مبتلأ به مشكل مشابه شما بوده واز سرطان جان سالم بدر برده اند.

تداوي هاي سنتي و مدرن سرطان

سرطان انوای مختلفي دارد و هرشخصي ممكن است بگ يك شكل آن مبتلأ باشد، بهمين خاطر يك قسم تداوي براي همگ سرطان ها وجود ندارد. دواهاي مدرن غربي، دوا هاي چيني ويوناني، ادويگ هاي هندي و ديگر ادويۀ سنتي كگ هركدام در قسمت هاي مختلف دنيا استفاده ميشوند، همگ درجهت شفايابي و بهبود زندگي افراديكگ مبتلأ بگ سرطان اند استعمال ميگردند. متأسفانگ، هيچكدام از دوا هاي فوق يك تداوي قطعي را براي سرطان ارايگ نمي كنند.

بهترين تداوي سرطان توجگ بگ بهبود صحت عمومي وتندرستي جامعگ و شامل ساختن افراد در تداوي خودشان ميباشد. اگر ميخواهيد كگ بگ تداوي خود شروی نماييد، نزد آن داكتران وكاركنان صحي برويد كگ آنها را ميشناسيد و بگ آنها و اعتماد داريد.

بهترين اشخاصيكگ در مورد سرطان بگ شما معلومات ميدهند كساني هستند كگ بگ اين مرض مبتلأ بوده وآنرا مؤفقانگ تداوي نموده اند. هركدام از نجات يافتگان سرطان داستان و سرگذشتي دارند و ميتوانند بگويند كگ چي كمك نموده و چگ چيزي مضر است. گاهي ضرور است تا براي تداوي سرطان ادويگ بسيار پر قدرتي اخذ گردد كگ عوارض جانبي بسيار سهمگيني دارند.

سرطان خيلي ندرتاً ميتواند با يكنوی تداوي شفا يابد، چگ دوا باشد، يا گياهان داروئي، رژيم غذائي، و يا اقسام ديگر تداوي. بهترين شكل تداوي استفاده از انوای مختلف مثل دوا يا طب سوزني با بهبود سلامتي توسط خوردن غذاهاي سالم ومفيد ميباشد. تشويق روحي وديني مريضان نيز خيلي مهم است، كگ بوسيلگ يك گروپي از مددكاران و اقوام انجام شود. همچنان دادن مشاوره صحيح، دعا كردن و عبادت.

وقتيكه سرطان دي ر قابل تداوي نيست

بعضي از سرطانها قابل تداوي اند و متأسفانگ تعداد ديگري نگ، خصوصا آنهاييكگ در مراحل آخري قرار داشتگ و بگ قسمت هاي ديگر بدن غير از محل ابتدائي انتشار كرده اند.

غالبا وقتيكگ سرطان در مرحلۀ نهايي باشد ديگر قابل تداوي نيست. در آنصورت بهتر آنست كگ در منزل مانده و خود را تحت مراقبت فاميل قرار دهيد. اين فاصلۀ زماني خيلي دشوار است. كسيكگ بگ سرطان مبتلأ است بايد تا ميتواند غذا بخورد و زياد استراحت كند. گرفتن دواهاي ضد درد، ضد اضطراب و براي تشوشات خواب مريض را راحت ميسازد. صحبت نمودن با شخص نزديك و كسيكگ بگ آن اعتماد دارد ميتواند مريض را براي مردن آماده ساختگ و براي آينده خانواده برنامگ ريزي و وصيت نمايد. بعضي اوقات مواظبت كنندگان ميتوانند مشوره و مواظبت لازم را از مراكزي كگ بگ همين منظور است حاصل نمايند.

سرطان سينه

سرطان سينگ عوامل زيادي دارد، از جملگ معروض بودن بگ مواد زهري كيمياوي موجود در آفت كشها، نفت، مواد شوينده و آلوده گي هوا. اگر مادر و خواهر يك خانم در تاريخچۀ خود سرطان سينگ داشتگ اند، خود زن در معرض خطر بيشتري قرار دارد. سرطان سينگ معمولا در زنان بالاي پنجاه سال زياد مروج است.

سرطان سينگ غالبا خيلي كند رشد ميكند و اگر در مرحلۀ ابتدايي تشخيص شوند بعضا ميتوانند تداوي گردند. زنان خود ميتوانند متوجگ علايم سرطان سينگ با معاينۀ پستان هاي خود باشند. در معاينگ بگ دريافت برجستگي غير معمول يا افرازات چركي از نوک ثديگ توجگ نماييد. اگر هر زن اين كار را بطور منظم هر ماه يكمرتبگ انجام دهد، بگ ساختمان و قوام سينگ هاي خود بتدريج آشنا ميشود، و هرگونگ تغيير جديد را بگ زودي تشخيص داده ميتواند.

چ ونه ثديه هاي خود را معاينه كنيد

EHB Ch16 Page 329-1.png


  1. ثديگ هاي خود را در آئينگ ببينيد. دستان خود را بالاي سر خود قرار دهيد. هرگونگ تغييري را كگ در شكل ثديگ ها آمده باشد دقيقا چك كنيد. آيا كدام پنديدگي يا تغيير رنگ در نوک ثديگ ديده مي شود. دوباره دستهاي خود را بگ پهلو هاي خود بگذاريد، باز ببينيد كگ آيا تغييرات ديده ميشوند يانگ.
  2. EHB Ch16 Page 329-2.png
  3. برروي زمين بغلتيد. انگشتان دست خود را هموار نموده وبا آن بگ روي ثديۀ خود فشار دهيد. آيا كدام برجستگي را احساس ميكنيد.
  4. EHB Ch16 Page 329-3.png
  5. مطمٌن شويد كگ همگ قسمت هاي ثديگ هاي خود را فشار داده ايد. بهتر است در مسير يك خط دست خود را حركت دهيد تا همگ قسمت ها چك شوند، يعني بگ شكل عمودي يا افقي.

اگر كدام برجست ي غير طبيعي را يافتند چكار بايد انجام دهيد

اگر كتلگ اي را كگ يافتگ ايد نرم و رابري بود ودر زير دست شما بگ اينطرف وآنطرف حركت ميكرد، خيلي قابل تشويش نيست. اما اگر قوام آن سخت، فاقد شكل خاص، و بدون درد باشد، بصورت دايم آنرا زير مراقبت داشتگ باشيد. خصوصا اگر كتلۀ دريافت شده در يك ثديه بوده و با فشار دست از جايش حركت نكند. اگر كتلۀ مذكور پس از قاعده گي بعدي همچنان در جايش باقي بود، با كاركنان صحي با تجربگ صحبت كنيد (ترجيحا يك متخصص نسايي ولادي.) شايد كتلۀ مذكور نشانگ سرطان باشد. همچنان اگر از نوک ثديگ افرازات چركي و خوني جريان داشت، بازهم با كاركن صحي درتماس شويد.

This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱