Hesperian Health Guides

فلزات ثقيلگ

فلزات ثقيلگ مانند سرب، سيماب، كدميوم، كروميوم وغيره، همگ بگ محيط زيست خطرناک بوده وسبب ايجاد صدمات بگ انسانها، حيوانات و نباتات ميگردند حتي بگ مقادير بسيار اندک. فلزات ثقيلگ توسط صنايع مختلفي در طبيعت آزاد ميشوند، مثلا صنعت نفت (چگ در قسمت حفاري يا تصفيگ كاري)، معدن كاري، جوشكاري فلزات، صنعت دباغي و در كوره هاي سوخت زبالگ ها.

فلزات ثقيلگ وقتي مضر واقع ميگردند كگ تنفس شده، توسط سيستم هضمي جذب گرديده، ويا بگ تماس جلد و چشم آيد تا سبب تخريش آنها گردد (ويا هم از آنطريق جذب شده و وارد خون گردند.) فلزات ثقيلگ همچنان امكان دارد در بدن حيوانات و نباتات ذخيره شده و سبب ايجاد صدمات براي مردمي گردد كگ آنها را ميخورند.

علايم تسمم با فلزات ثقيله

تسمم با فلزات ثقيلگ معمولا بگ اثر يكبار معروض شدن با مقادير بسيار زياد رخ نمي دهد، بلكگ تماس دوامدار با ميزان كم در يك مدت زمان اين حالت را بوجود مياورد. علايم مقدم آن عبارتند از: لرزيدن بدن، تخرشيت اعصاب، اختلال در تمركز حافظگ، خستگي و ضعيفي دست ها و پاها. علايم ديگر عبارتند از:

A health worker examines a woman who is shaking and pointing to her open mouth.
 • سردردي ها، بيحالي، مشكلات خواب،
 • باختن حافظه (خصوصا در تسمم سيماب)، مشكلات تفكر،
 • بخارهاي جلدي، تخرشيت چشم ها و بيني،
 • خونريزي بيره ها، آبله هاي داخل دهن، درد دندان، درد فك، مزه فلز در دهن،
 • ضربان تند قلب، اضطراب، نبضان قوي يا خيلي پر قدرت،
 • درد معده، نفخ وباد شكم، اسهال، قبضيت، تكرد زياد ادرار
 • سپزم وكشيده گي هاي عضلي، درد وشخي مفاصل وعضلات، سردي پاها و دست ه

تسمم با فلزات ثقيلگ همچنان باعث تخريبات در گرده ها ، سيستم باروري و ساير مشكلات صحي طولاني مدت ميشود.

نكته مهم:
اگر شما مشكوک بگ وقوی تسمم با فلزات ثقيلگ هستيد، بايد با كاركن صحي عاجلا بگ تماس شده وبگ زودي تست لابراتوري را اجرأ كنيد. اگر شما همگ روزه مواجگ با فلزات ثقيلگ هستيد، ادويۀ طبي براي بهبودي مريضي تان كاري كرده نمي توانند. فلهذا بهترين راه تداوي آنست كگ از تماس با آنها خود داري نماييد. اگر با فلزات ثقيلگ مسموم شده ايد، خيلي احتمال دارد كگ ديگر مردم ايكگ در اطراف شما زندگي ميكنند نيز اين مشكل را داشتگ باشند.

در صفحات آينده راجع بگ مشكل سيماب صحبت خواهيم نمود. فلزات ثقيلۀ ديگر هم اعراض و علايم مشابهي را بوجود مي آورند. براي كسب معلومات دربارۀ تسمم با سرب بگ.

Arrows lead from a factory with a smoking chimney, to a raincloud, to a lake where a man fishes
فلزات ثقيله اول از باد انتقال يافته و داخل آب، ماهي، خاك و نباتات شده وسپس وارد بدن ما مي ردد.

تسمم با سيماب

سيماب از جملۀ فلزات ثقيلگ است كگ در صورت آزاد شدن بگ محيط از طريق معادن ، سوختاندن ذغال سنگ ويا زمانيكگ تجهيزات حاوي سيماب خراب شده و بگ اطراف پراگنده ميشود، سبب مشكلات صحي خيلي بسيار جدي ميگردد. سيماب خيلي زهري است.

وقتيكگ سيماب در بين رود خانگ ها، جهيل ها، جريانات آب وغيره جمع ميشود و با گياهان فاسد شده مخلوط گردد، بگ يك مركب زهري تري تبديل ميشود كگ بنام ميتايل مركوري (methyl mercury) ياد ميشود. حتي يك مقدار بسيار كم ميتايل مركوري تمامي ماهيان يك حوض يا رود خانگ را مسموم ساختگ ميتواند. اين مركب خاصيت زهري خود را براي چندين قرن در طبيعت حفظ ميكند.

مشكلات صحي ناشي از سيماب

تنفس نمودن يا جذب كردن سيماب از طريق جلد حتي بگ پيمانگ كم بگ گرده ها، ششها ومغز صدمگ زده و نقايص ولادي را ايجاد ميكند. مشكلات صحي ناشي از سيماب سالها در برميگيرد تا نمايان شوند.

تسمم خفيف يا متوسط با سيماب سبب مور موركردن لبها، زبان، انگشتان پا و دست، و سوزنك شدن كف دست وپا ميشود. دربعضي از موارد اين علايم تا مدتي بعد از تسمم با سيماب معلوم نمي شوند.

تسمم شديد با سيماب سبب سردرد، ضعف حافظگ، از دست رفتن هماهنگي بين حركت وديد، بيحالي، گنسيت، ايجاد مزه فلزي در دهن، شخي عضلي، درد وشخي مفاصل، سريعتر شدن قلب و نبضان بسيار ضعيف يا قوي ميگردد.

تسمم با سيماب در مردها سبب كاهش توانايي جنسي وعقامت ميشود.

تسمم با سيماب در زنان سبب توقف يا غير منظم شدن عادت ماهوار و ناتواني در توليد فرزند ميگردد.

اگر زنان حامله حتي با مقدار بسيار كم سيماب معروض گردند، خيلي امكان دارد كگ اطفال شان با حالت عقب مانده گي ذهني تولد شوند.

A little fish is about to be eaten by a larger fish, which is about to be eaten by an even larger fish, which is about to be eaten by a person.
چونكه ماهيان كلانتر عادتا از همنوعان خوردتر تغذيه ميكنند، لذا ذخيره كيمياوي بدن شان خيلي زيادتر است.

سيماب در بدن ماهي

ميتايل مركوري در بدن ماهي ها ، حيوانات و انسانها ذخيره ميشود. خوردن ماهي ها ايكگ در آبهاي آلوده با سيماب يا ميتايل مركوري زندگي ميكنند ميتواند خطرناک باشد. گرچگ خود همان آب براي حمام گرفتن و شنا كردن ممكن است بي ضرر باشد.

اگر سيماب بگ پيمانگ بسيار جزيي خورده شود، بگ زودي از بدن خارج ميگردد. يعني اگر از ادامگ خوردن غذاهاي مسموم با سيماب خود داري كنيم، بدن ما توانايي آنرا دارد تا خود را از شر آن خلاص كند. ولي اگر مقادير بيشتر از توانائي دفع بدن خورده شود، سيماب ذخيره شده و ميتواند مشكلات وخيم صحي را ايجاد نمايد.

ماهي غذاي بسيار مفيد است زيرا سرشار از پروتين، اومگا سگ ((Omega 3) شحم مورد نياز مغز)، فاسفورس و ويتامين هاي ضروري است. بهمين واسطگ است كگ گاهي ماهي را بنام "غذاي مغز" ياد ميكنند. در تركيب گوشت ماهي روغنياتي وجود دارند كگ براي انكشاف مغز بسيار مهم هستند. ماهي جزيي از رژيم غذايي سنتي بسياري از مردم دنيا است. اما اگر اين ماهي از آب هايي شكار شود كگ مقادير زيادي سيماب دارد، يا مواد معدني سيماب دار در آن ريختگ شده، گوشت آن ممكن است آلوده بوده و باعث تسمم شود.

ماهي هاي و امنيت غذايي

با ديدن بگ ماهي شما نمي توانيد بگوييد كگ آيا وي بگ سيماب آلوده است يانگ. زيرا سيماب در گوشت و جگر ماهي ذخيره ميگردد و هيچ راهي نيز وجود ندارد تا بتوان با شستن يا پختن ماهي از تسمم با آن جلوگيري نمود. بعضي انوای ماهيان امكان دارد كمتر با سيماب ملوث باشند، زيرا رژيم غذايي و روش زندگي خاصي دارند. فلهذا مردم با اطمينان بيشتر از آنها استفاده كرده ميتوانند. اگر شما در منطقگ اكتشاف و استخراج معادن زندگي ميكنيد.

خوردن و انجام دادن موارد زير بيشتر خطرناك است:

 • ماهي هاي كلانتر و پيرتر
 • ماهي ها ايكگ از عمق و كف دريا تغذيگ ميكنند
 • خوردن ماهي منحيث غذاي اصلي و نخوردن چيز ديگري
 • اعضاي داخلي ماهي، خصوصا جگر آن


ماهي ها ايكه خوردن آن كمي مطمئن تر است:

 • ماهيان خوردتر و جوان، بالخصوص آنها ايكگ از حشرات تغذيگ ميكنند.
 • كمتر ماهي خوردن. خوردن گوشت، مرغ، برنج همراه نخود يا لوبي، تخم مرغ، شير و پنير پروتين لازم را براي شما تأمين ميكند.
 • بهتر است ماهي بصورت مخلوط با غذاهاي ديگر مثل برنج يا كچالو خورده شود. گرچگ اينكار باعث نمي شود تا ميزان سيماب در غذا پايين بيايد، ولي از حجم ماهي ايكگ ميخوريد كم مينمايد چون غذاهاي ديگر را در پهلوي آن صرف ميكنيد.

تداوي تسمم با فلزات ثقيله

تسمم با فلزات ثقيلگ بسيار بگ سختي تداوي ميشود. اصلي ترين روش تداوي بنام كيليشن (Chelation) ياد ميگردد. در كيليشن، از علف ها و دوا هاي مخصوص استفاده ميشود تا ذرات زهري را بخود جذب نموده وآنرا از بدن خارج نمايند. اين روش تداوي وقتي بيشترين مؤثريت را دارد كگ انسان با يك دوز بسيار بلند فلزات مسموم شده باشد (مسموميت حاد.) چون اكثر واقعات مسموميت مربوط تماس دوامدار و طولاني مدت با فلزات ثقيلگ است، لذا روش فوق چندان كاربرد ندارد.

تغذيه خوب، از بدن شما حفاظت ميكند

Chicken, eggs and beans.

اگر مردم رژيم غذايي سرشار از ويتامين ها، كلسيم، آهن و پروتين ها را نداشتگ باشند، آنها ممكن است از تسمم با سيماب بصورت شديدتري صدمگ ببينند. درين موارد بدن از فلزات ثقيلگ براي پر نمودن جاي مواد مفقود فوق الذكر استفاده نمايد. حالت مذكور بالآخره منجر بگ امراض فوق العاده وخيم ميشود.

Meat.

غذا هاييكه به بدن كمك مينمايند تا درمقابل تسمم با فلزات ثقيله مقاومت كنند عبارتند از: اقسام لوبيا، تمام انوای غلگ جات، گوشت، مغزيجات، تخم باب، سبزيجات (زرد، سبز وسرخرنگ)، سبزيجات داراي برگ تيره، گشنيز،كلم،و ميوه جات.

نكته مهم: كسانيكگ از مشكل جاغور ( گواتر) ويا مسموميت با سيانايد رنج ميبرند، بايد از خوردن غذاهايي كگ مشكل شانرا تشديد ميكند اجتناب نمايند. مثلا غذاهايي مانند كلم و گياه كاساوا.

قابل ذكر است كگ هيچ نوی غذائي نمي تواند مسموميت شديد با فلزات ثقيلگ ويا هرنوی ماده زهري كيمياوي ديگر را تداوي نمايد. با وجود آنهم، بهبود رژيم غذايي باعث ميشود تا بگ تداوي بسياري از امراض كمك شود، حتي امراضي كگ علت آن مسموميت با فلزات ثقيلگ است. در مناطق ايكگ مردم خيلي فقير اند و همزمان معروض بگ فلزات ثقيلگ اند، مانند جوامع ايكگ در نزديكي مناطق استخراج واستكشاف معادن قرار دارند، بهترين راه چاه جويي آنست كگ برنامۀ تغذيۀ مردمي را براه انداخت تا مطمئن شد كگ همگ بگ خوبي تقويگ شده و در مقابل امراض معافيت لازم را دارند. (مكتب و غذا براي اطفال معدنچي براي خواندن داستاني دربارۀ برنامۀ تغذيۀ مردمي در جوامع ايكگ نزديك بگ معدن زندگي مينمايند).This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱