Hesperian Health Guides

مشكلات اجتماعي

كار در معدن بصورت مستقيم زمانيكگ مردم در شرايط خطرناک كار مينمايند و يا مواجگ با مواد زهري وكيمياوي ميباشد صحت را متضرر ميسازد. همچنان صحت مردم از سبب مشكلات اجتماعي ايكگ توام با كار استخراج معادن بوجو ميايد نيز متضرر ميشود. با پلان گذاري ضعيف و خدمات مواظبتي ناچيز شهرک ها وكمپ هاي كارگران معدن بزودي انكشاف مي يابند كگ معمولا مشكلات زيادي را بوجود مياورد. مردان براي كسب در آمد بگ معادن روي ميآورند. زنان ايكگ درين جاها بگ كار مشغول اند، بگ كارگران جنسي تبديل ميشوند. تركيب اين بي نظمي و تجمع زنان سبب انتقال سريع امراض مقاربتي، مثل ايدز وسفليس، ميگردد. ثروت يا فقر ناگهاني و بدون مقدمگ سبب ايجاد بي نظمي هاي اجتماعي ميگردد از قبيل: خشونت در مقابل زنان و اطفال، سوء استفاده از كارگران معدن بوسيلگ صاحبان معادن، و جنگ براي بگ كنترول گرفتن منابع. تعداد زيادي از مردم مجبور بگ ترک اين اجتمای ميشوند، يا بگ دليل خشونت هاي بار آمده يا غير ممكن بودن زندگي بگ اشكال قبل از شروی كار معادن.
A woman speaks.
زنان سهم بزرگي از مشكلات و ضرر ها ايرا كه متوجه مردم و محيط است از پروژه هاي عظيم استخراج معادن، به دوش ميكشند.


كار در معادن منبع كسب معيشت براي ميليون ها نفر ميگردد، عمدتا در جاهاييكگ منبع ديگري غرض امرار معاش وجود ندارد. اما ثروت هاي زير زميني هميشگ سبب ثروتمند شدن معدنچيان وكارگران نمي گردد. طبيعت صنعت استخراج معدن طوريست كگ از آخرين قطعۀ زمين و بيشترين قدرت كارگران براي كسب درآمد بصورت استثماري استفاده نماييد در حاليكگ صحت، حقوق بشر و محيط زيست در جوامع معدنچي را قرباني نمايند.

A man speaks.
اتحاديه كارگري از بيمه صحي، حقوق كاري وامتيازات من صيانت ميكند. وقتيكه كمپني ها خيلي بزرگ وقدرتمند اند، كارگران بايد براي بدست آوردن حقوق خود متشكل شوند.

. ايجاد نمودن و پيوستن بگ يك اتحاديگ كارگري بهترين راه ثابت شده اي است كگ سبب فراهم آوري زندگي خوب براي كارگران و دفای ازحقوق صحي و محيطي شان شده است. اتحاديگ هاي معدنچيان دولت ها و كمپني ها را مجبور كرده اند كگ قوانين را رعايت كرده و درحصۀ حفظ صحت و مصوونيت آنها اقداماتي را انجام دهند. هرچند، اين اتحاديگ ها اهميت بيشتر را بگ نيازمندي هاي كوتاه مدت كارگران بگ وظيفگ و مزد بهتر ميدهند، نسبت بگ مشكلات طويل المدت صحي كگ از كار در معادن و استفاده از منرال ها بوجود ميآيد. (براي مثال: آلوده گي ايجاد شده از سوختاندن ذغال سنگ براي توليد انرژي .)

زمانيكگ انجام استخراج در يك معدن خيلي خطرناک، غير صحي و آلوده كننده ثابت شود، معدن را بطور قطع بايد بست. اما كارگران را نبايد درحالت فقر و بيكاري رها كرد. پلاني كگ براي بستگ شدن استخراج در يك معدن طرح ميشود، بايد شامل مخارج زندگي سالم و تأمين معيشت كارگران متأثر شده نيز باشد.

حفاظت از اطفال

4 children in a classroom.

زياد اتفاق مي افتد كگ اطفال مجبور اند براي تأمين معيشت خانوادۀ خود كار نمايند. كار طولاني مدت و در شرايط سخت و ناگوار، مشكلات خطرناكي را براي صحت اطفال ايجاد مينمايد. تأثيرات منفي را روي استخوان هاي ضعيف و بدن درحال رشد شان دارد، و هيچ وقتي را براي ايشان نميگذارد تا بگ مكتب بروند. كار اطفال نظر بگ قوانين بين المللي ممنوی است (بگ ضميمۀ ب مراجعگ شود).

مكتب و غذا براي اطفال معدنچي

وقتيكگ مردان و زنان در هند براي كار بگ معادن سنگ ميروند، اطفالشان اغلب با آنها جهت كار كردن ميروند. اين روش و طريقگ هميشگ وجود داشتگ و بدون تعليمات و سازمان دهي لازم براي تغييرات، اين وضعيت در آينده نيز همينطور خواهد بود.


در منطقۀ پونگ هند، اطفال ايكگ در معادن استخراج سنگ كار ميكردند بگ سوء تغذي مبتلا بوده و وجود شان از سر تا بگ پا با از گرد سنگ پوشيده بود. تعدادي از كارگران خاص گروپ كاري ايرا كگ بنام "سانتولان" ياد ميشد، براي كمك بگ اين اطفال تشكيل دادند. آنها گفتند: " تعليم وتربيگ، صحت خوب و زندگي طفوليت از حقوق اساسي اطفال است" . براي بهبود اين حقوق اساسي ، مكاتبي را براي اطفال در محلات استخراج سنگ ايجاد نمودند..

EHB Ch21 Page 475-2.png

ابتدا، گروپ سانتولان معلم هاي جديدي را آموزش دادند. براي تعدادي از زنان ايكگ در استخراج شركت داشتند، تعدادي سرود و روش هاي تدريسي را آموختند. قلم پنسل، كاغذ، تباشير و كتاب بگ آنها توزيع شد. بعضي از صاحبان اين معادن براي تدوير صنوف ساحاتي را بگ اختيار گروپ سانتولان قرار دادند. در بعضي ديگر جاها، كارگران خود بگ سازماندهي صنوف پرداختند. بعد از اينكگ مكاتب براه افتاد، تدويركنندگان متوجگ شدند كگ اطفال با شكم خالي نمي توانند چيزي را بيآموزند.


سانتولان بگ تهيۀ بعضي مواد غذايي ، مثل: برنج ، حبوبات و تخم جوش داده، پرداخت. اين خود تبديل بگ دليل قوي شد كگ والدين ديگر نيز بگ اطفال خود اجازه حضور بگ مكاتب بدهند. در نتيجگ ، اطفال نگ تنها فرصت تعليم وتربيگ يافتند، بلكگ بگ هنگام بازگشت بگ خانۀ خود، شكم شان نيز سير بود.


بعد از چند سال محدود، تعداد شاگران شركت كننده بگ حدود 3000 رسيد. حتي بعضي اولين كساني بودند كگ در فاميل خود خواندن و نوشتن را ياد گرفتگ بودند. اطفال ترانگ ها را ميخواندند، كتاب تاريخ را مي آموختند، و بالاتر از همگ، ايشان ميدانستند كگ تعليم و تربيگ و داشتن دورۀ طفوليت از حقوق اساسي ايشان است.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱