Hesperian Health Guides

آب آلوده

كار معدن مقدار زيادي از آب را بمصرف رسانيده ودر عوض مقدار زيادي ضايعات و زبالگ توليد كرده كگ سبب ملوث شدن منابع آب و مردماني ميگردد كگ بگ اين منابع وابستگ اند. هرچند تمام انوای معدنكاري آلوده گي را در آب بوجود مي آورد، صنايع و كمپني هاي بزرگتر، بشترين سهم را در اين بخش بدوش دارند. آب سطحي و زيرزميني در ساحاتيكگ در آن صنايع معدني قرار دارند، براي سالهاي متمادي ميتواند بگ صورت ملوث باقي بماند. از دست رفتن منابع آبي سبب جلوگيري از كشت وكار در زمين ها و از بين رفتن دامداري ميگردد. نتايج طويل المدت ايكگ ازين حالت بميان ميآيد ممكن است از سودهاي اقتصادي كوتاه مدت بيشتر باشد.

3 women speak as they collect water from a dirty river.
از وقتيكه كار معدن درين منطقه شروع شده، سطح آب درياچه خيلي پايين افتاده است.
مزۀ آب نيز خيلي بد شده است.
نمي خواهم كه با اين آب درتماس شوم. اما كجا مي توانيم حمام كنيم؟

وقايه و كاهش آلوده گي آب ها

نشت از انبار زبالگ ، يكي از علل اصلي آلوده گي منابع آب را در كارهاي معدني تشكيل ميدهد. براي جلوگيري از بوجود آمدن آلودگي ازين طريق، انبار زبالگ ها بايد:

  • از منابع آبي يا مكان هاي استخراج آب دور تر ايجاد گردند.
  • حدود مشخص و محصوري داشتگ باشند، تا از ليكاژ و نفوذ بگ آب هاي زير زميني جلوگيري شود.
  • مطابق بهترين استندرد هاي بين المللي بوجود آيند.
  • براي جلوگيري از ليكاژ ويا نشت مانيتور گردند.
  • بعد از ختم عمليات معدني بصورت مصووني تخليگ گرديگ و بستگ شوند.


پاک كردن دوبارۀ منابع آب، بعد از آنكگ درنتيجۀ عمليات معدني ملوث گرديده باشند، خيلي مشكل، پرمصرف و اغلبا ناكام است.

اقدام جامعگ يك رودخانگ را نجات ميدهد

در شمال فليپاين، درياچۀ "ابرا" از قسمت هاي بلند كوهستان منشاء گرفتگ و بطرف زمين هاي زراعتي پايينتر روان ، وبالآخره بگ درياي چين ميريزد. براي نسل هاي متعدد، كسانيكگ در اطراف اين درياچگ زندگي ميكردند، زندگي خود را از طريق زراعت، ماهيگيري، صنايع دستي و استخراج طلا و مس بگ مقياس كوچكتر، تأمين ميكردند. درسالهاي اخير، شركت هاي بزرگي براي استخراج طلا دست بكار شده اند، كگ سبب ايجاد خطرات بزرگي براي درياچگ، حيات وحش و زندگي مردم شده است.

2 men with a fishing net in a small boat.

براي انجام عمليات استخراجي و كندنكاري زمين، كمپني ها جنگلات را از بين بردند. اينكار سبب شد كگ درياچگ و جوي هاييكگ بگ درياچگ ميريخت با گل و خاک پر شده و خشك گردند. انوای زيادي از انوای پرندگان، حيوانات و نباتات غايب شدند. اين درياچگ بوسيلگ انتشار مواد كيمياوي از تالاب ضايعات معدن و ودريناژ مواد اسيدي معدن، ملوث و زهري گرديد. مردم اطراف رود خانگ از مشكلاتي مانند: سردرد، بيحالي، سرفگ، دردسينگ، سوخت چشمان و بيني، بخار هاي جلدي و اسهال شاكي بودند. گرسنگي ناشي از دست رفتن محصولات زراعتي نيز مزيد بر گرفتاري هاي فوق گرديد.


براي مقابلگ با مشكلات خلق شده، مردم محلي گروپي را بنام حركت حفظ درياچۀ ابرا بنام ستارم"STARM" بوجود آوردند. ستارم بگ طريقگ هاي مختلف براي حمايت از حق زمين و حق منابع آب كار مينمايند. مردم و مقامات دولتي را تعليم مي دهد كگ خطرات ناشي از عمليات استخراجي معادن را بشناسند. اعتراض و راهپيمايي هايي را جهت برآورده شدن خواست هاي مردم محلي سازماندهي ميكند. گروپ ستارم كيفيت منابع آب را مونيتور مينمايد و در اين كار از سهمگيري دانشگاه هاي محلي با فراهم آوري وسايل و دانشمندان و همچنان از سهمگيري نهاد هاي جامعگ كگ بعنوان شاهد، راهنما وجمع كنندۀ نمونگ هاي آب همكاري مينمايند، استفاده مينمايد.


با استفاده از موبايل ها وكامره ، تيم هاي محلي نظارت آب، از وقايع غير معمولي كگ اتفاق مي افتد يكديگر را اطلای ميدهند. مثلا: هنگاميكگ مشخص شد تعدادي زيادي از ماهي در قسمت پايين آب مرده اند، رهبران اجتماعي در قسمت بالا آب تحقيق نموده و بزودي معلوم گرديد كگ علت ، انتشار مواد كيمياوي با بوي عجيب بود كگ از يك معدن خارج ميگردي.


دانشمندان پوهنتون بزودي در جريان قرارگرفتگ و براي گرفتن نمونۀ آب بگ رودخانگ فرستاده شدند. روش هاي خطرناک استخراج معادن هنوز در رودخانۀ ابرا در جريان است. اما گروپ ستارم توانستگ است كگ كمپني ها را مجبور كنند كگ از خطرناک ترين روش هاي ممكنگ براي اجراي عمليات خود استفاده نكنند، و جوامع اطراف نيز توانستگ اند حقوق خود را براي داشتن محيط و منابع پاک ، ثابت كنند.

دريناژ تيزابي

اين حالت وقتي اتفاق ميافتد كگ آب و هوا بهمراه سلفر موجود در عمق زمين مخلوط شده (تركيب سلفايد)، و اسيدي را ميسازد كگ سبب حل شدن فلزات سنگين و ديگر ضايعات توكسيك ميگردد. اين مخلوط زهري صخره ها را سوراخ نموده و بگ آبهاي زير زمين، خاک، رودخانگ و آبهاي ايستاده نفوذ ميكند. در ابتدا ممكن است علايم خطر كم باشد، اما بتدريج تسممات موجود در آب سبب مريض شدن مردم، نباتات، ماهيان وحيوانات ديگر ميگردد. دريناژ اسيدي حيات را در قسمت هاي پايينتر از جريان عمليات معدني تخريب كرده، وآثار آن ممكن است تا هزاران سال باقي بماند.

هر معدن ميتواند دريناژ اسيدي را بگ بار بياورد. چون تقريبا ناممكن است كگ اينكار را متوقف كرد، كمپاني ها بايد قبل از شروی كار بايد ثابت نمايند كگ كار ايشان سبب ايجاد دريناژ اسيدي نميگردد. جلوگيري، پاک كاري ويا محصور كردن دريناژ اسيدي آنقدر گران تمام ميشود كگ كمپاين هاي مردمي شايد نتواند از آن جلوگيري نمايد بناءً بهتر است از شروی كار معدن در صورت غير محفوظ بودن جلوگيري كنند.

An illustration describing the below.
حفره معدني
وقتي زمين كنده شود، هوا و آب باران با سلفر تركيب شده و محلول اسيدي را ميسازد كه فلزات ثقيله را حل ميكند
دريناژ اسيدي منابع آب زير زميني را آلوده كرده و سبب انتشار به طبيعت مي ردد. پاك نمودن آن تقريبا غير ممكن است.


سلفايدگرفتن اقدامات بر ضد دريناژ اسيدي

  • معادن بستگ شده (متوقف شده) را شناسايي و بوسيلۀ دانشمندان مورد اعتماد تست كنيد. بگ كمپني هاي استخراج معدن اجازۀ آزمايش وتست ندهيد. آنها بگ شما دروغ خواهند گفت.
  • از كمپني هاي معدني بخواهيد تا يك ارزيابي تأثيرات محيطي را اجرا و گزارش آنرا كگ شامل دريناژ اسيدي نيز ميشود، بگ دسترس عموم قرار دهند.
  • بياموزيد كگ چگونگ كار معادن را ميتوان مانيتور كرد، و جامعگ را در كار مصوون ساختن آنها با خود شريك سازيد (بگ منابع نگاه كنيد.)
  • تأكيد داشتگ باشيد كگ بهترين راه براي جلوگيري از دريناژ اسيدي، عبارت از جلوگيري از وقوی آن در قدمۀ اول است.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱