Hesperian Health Guides

امراض ناشي از گرد و خاک معدني

صدمات شش ها كگ ناشي از گرد و خاک سنگ ها و منرال ها اند، يكي از مشكلات عمدۀ صحي را تشكيل ميدهند. بدون توجگ بگ اينكگ شما روي زمين كار ميكنيد يا در معدن زير زميني،

 • اگر گرد و خاک روي لباسها، بدن و وسايل شما را درحين كار بپوشاند،
 • ممكن است مشكلات تنفسي در وجود تان انكشاف نمايد.
A man using a jackhammer wears a mask and gloves. A man working nearby does not and is coughing.


وقتيكگ گرد وخاک يك بار بگ شش ها صدمگ زد، هيچ راهي براي بازگشت بگ حالت قبلي موجود نيست.

گرد و خاک تهديدي هم براي معدنچيان و هم براي جوامعي است كگ در نزديكي آن زندگي ميكنند. خطرناكترين نوی گرد و خاک، مربوط است بگ: گرد و ذرات ذغال كگ سبب مرض شش سياه مي شود، گرد سيليكا كگ "سيليكوزس" را بوجود مياورد، گرد اسبيستوس (پنبگ ناسوز – پنبگ شيشگ اي) كگ "اسبيستوزس" را سبب ميشود ، و همچنان فلزات ثقيلگ.

علايم تخريب شش ها

گرد وخاک حاصلگ از عمليات معدني ميتواند نفس كشيدن را مشكل بسازد. مقدار زيادي از گرد سبب پر شدن شش ها با مايع و تورم گردد. علايم اين صدمات شامل: EHB Ch21 Page 476-2.png

 • نفس تنگي، سرفگ و ويز
 • تقشح با بلغم سبز يا زرد رنگ
 • گلودردي
 • رنگ بنفش گوش ها يا لب ها
 • تب
 • درد سينگ
 • از بين رفتن اشتها
 • خستگي

امراض شش سياه (Black Lung)، سيليكوزس ،Silicosisو اسبستوزس Asbestosis همگ امراضي اند كگ جدي بوده و قابل تداوي نيستند. بهترين راه مصوون ماندن از آنها جلوگيري از مواجگ شدن با گرد و خاک آن است. بخاطري كگ اين امراض بگ سرعت حالت وخيم را بخود ميگيرد بناءً در صورت بوجود آمدن علايم تنفسي يگانگ كاري را ميتوانيد انجام دهيد تلاش براي جلوگيري از وخامت مرض خواهد بود. اگر هريكي از علايم فوق را داشتگ باشيد، يا بگ اين نوی گرد وخاک بگ تماس بوده باشيد، بايك كاركن صحي در تماس شويد.

بخاطريكگ دودكردن دخانيات خطر ابتلا بگ امراض ريوي ناشي از گرد و خاک را هنوز هم بيشتر افزايش ميدهد، مخصوصا مهم است تا معدنچيان ازكشيدن سگرت جدا خودداري ورزند.

مرض شش سياه و سيليكوزس

اين مرض وقتي بوجود ميآيد كگ گرد ذغال سنگ مجاري تنفسي را مسدود كند، كگ سبب مشكلات دايمي و شديد تنفسي ميگردد. معدنچياني كگ در معادن زير زميني ذغال سنگ كار ميكنند، اطفال و زنان ايكگ در جدا سازي سنگ ها از ذغال شركت دارند، همان كساني اند كگ بيشترين خطر ابتلا بگ اين مرض را دارند.

مريضي سيليكوزس از اثر معروض شدن بگ ذرات Silicaبگ وجود ميآيد. سيليكا منرالي است كگ از سنگ ها و ريگ در حين كار در معدن آزاد ميشود، و بسياري از معدنچيان را بگ خطر معروض ميكند.

تداوي
EHB Ch21 Page 477-1.png

متأسفانگ اين دو مريضي، تداوي كگ باعث شفايابي گردد ندارند، تنها كار قابل انجام عبارت از كاهش رنج والم اين مريضان است.

 • مقدار زيادي آب نوشيده شود تا جدا شدن مخاط را از شش ها كمك نمايد.
 • مجاري تنفسي باز نگهداشتگ شوند. ظرفي را با آب جوش كگ بخار نمايد پرنموده و در داخل آن يك مادۀ قوي كگ بوي تيز داشتگ باشد مي اندازيم مثل: عصارۀ پودينگ ، آويشن، ،eucalyptusنعنای وغيره. يك دستمال را روي سر خود و ظرف انداختگ و عميقا نفس بكشيد. اينكار را بمدت پانزده دقيقگ در هر بار انجام دهيد، چند بار در روز.
 • دواهايي كگ بنام توسع دهندۀ قصبات يا Bronchodilatorها ياد ميشوند ميتوانند مجاري تنفسي را باز نگهدارند. انوای انشاقي آن هنوز تأثيرا ت سريعتري دارد.
 • شفاخانگ ها ممكن است اكسيجن انشاقي را براي تنفس آسانتر بگ مريضان توصيگ كنند.
 • شربت هاي خانگي ميتواند سرفگ هاي دردناک را كاهش دهد، يكنوی از اين شربت ها ميتواند: از مواد ذيل تهيگ شود:
Prs EHB Ch21 Page 477-2a.png EHB Ch21 Page 477-3.png Prs EHB Ch21 Page 477-4-a.png
يك حصه عسل ك حصه ليمو يك قاشق چايخوري في 3-2 ساعت
 • بعضي ها عقيده دارند كگ غذاهاي لبني مثل: شير، پنير و مسكگ سبب تيره شدن مخاط گرديده كگ سرفگ زدن را مشكل تر ميسازد. اگر شما نيز چنين تجربگ اي را داريد، از خوردن اين محصولات تا حد ممكنگ خود داري نماييد. از جايگزين هاي صحي آنها استفاده نماييد.
نكته مهم: اين موضوی هرگز واقعيت ندارد كگ نوشيدن الكل سبب پاک شدن طرق تنفسي ميگردد. بلكگ برعكس، الكل خود مشكلات صحي موجوده را تشديد مينمايد.

مشكلات صحي مرتبط

اشخاص مبتلا بگ امراض شش سياه وسيليكوزس خطر بالاتر ابتلا و انكشاف امراض ذيل را دارند:


براي معلومات بيشتر بگ كتاب Where There Is No Doctor ("آنجا كگ داكتر نيست") مراجعگ كنيد. ويا بگ كتاب هاي طبي مراجعگ كنيد.

جلوگيري از اضرر گرد و خاك

با محدود كردن مقدار گرد و خاک ايكگ شما تنفس ميكنيد، ضرر هاي رسيده بگ شش ها قابل جلوگيري اند.

متصديان معادن بايد وسايلي را تهيه كنند كه سبب كاهش معروض شدن به گرد و خاك مي ردد

 • هواي تازه بداخل تونل ها پمپ شود. معادن بايد مجراي زيادي بگ هواي تازه داشتگ باشند. پمپ هاي هوا و پكگ ها براي تخليۀ هواي غير مطبوی بداخل معادن بايد نصب گردند. كگ هواي تازه را تهيگ و هواي ناپاک و ملوث را خارج نمايد.
Illustration of a mine demonstrating the above.
باد پكۀ مخصوص هواي خراب و گرد و خاك را از معدن بيرون ميكند
پمپ هواي تازه را بدخل معدن ميدمد
 • سيستم آب پاش براي نشاندن گرد و خاک ايجاد نماييد. آب را در تانكر ها در قسمت بالاتر از معدن جابجا نماييد. آب توسط پيپ ها و يا با استفاده از واتر پمپ از طريق نل سوراخ شده و يا آبپاش بداخل تونل ها و در مجراي هواكش ها بپاشيد. استفاده از آب شور (آب غير نوشيدني) براي مرطوب كردن و نشانيدن گرد و خاک بهتر است. ولي آب تازه نوشيدني نيز براي نوشيدن كارگران بمقدار فراوان لازم است.
 • وسايلي برشي وحفاري اي تهيگ شود كگ آب را پاش ميدهد و گرد وخاک ايجاد شده را مرطوب و از انتشار آن جلوگيري كند

متصديان معادن بايد وسايلي را تهيه كنند كه قادر به حفاظت از معدنچيان در برابر گرد و خاك هاي استنشاقي باشند

 • براي پوشاندن ساحات منفجر شده از امكاناتي مانند آهك ميده شده و روكش هاي مخصوص استفاده بعمل آيد.
 • ماسك هاي مناسب تهيگ شود و اطمينان حاصل شود كگ ماسك ها پاک نگهداري ميشوند.


معدنچيان بگ جايي نياز دارند كگ لباس هاي خاک آلود خود را عوض نموده، حمام گرفتگ و لباس پاک بپوشند ( در هنگام ترک محل كار) و همچنان يك محل پاک براي نگهداري لباس ها تهيگ نمايند. متصديان صنايع همچنان مكلف بگ يافتن راه هاي اند كگ جوامع محيطي را از صدمات بوجود آورده گرد وخاک معدني مصوون نگهدارند.

EHB Ch21 Page 478-2.png
پاك كاري متداوم ماسك ها ايكه در داخل معدن استفاده ميشوند از امراض تنفسي جلوگيري ميكند.
نكته مهم: گرد و خاک كشنده است. معدنچيان حق دارند تا خواستار تمامي روش هاي ممكنگ براي كاهش گرد وخاک شوند بشمول تهيۀ وسايل حفاظتي از طرف كمپني. ماسك ها هنگامي مؤثر واقع ميشوند كگ هميشگ پاک بوده و بصورت مناسبي بستگ شده باشند. اگر از ماسك كاغذي استفاده ميكنيد، مرتبا آنرا عوض كنيد. اگر از نوی پلاستيكي يا تكگ اي استفاده ميكنيد، آنرا هر بار بشوييد.

معدنچيان ميتوانند مقدار گرد وخاك ايرا كه تنفس ميكنند كاهش دهند

 • سطوحي را كه كندنكاري ميشود قبل از انجام كدام كاري، بايد مرطوب نمود.
 • سنگ آهك ميده شده را بر روي گرد و خاک ايجاد شده بپاشيد تا از انتشار آنها جلوگيري كند.
 • منطقه ايرا كه انفجار و كندنكاري درآنجا صورت مي يرد با يك ظرف يا يك نوی پوش احاطگ كنيد تا ذرات بعد از انفجار بگ اطراف پخش نگردند.
 • ب ذاريد تا ذرات بعد از انفجار رسوب نمايند. بعدا وارد محوطگ گرديد.
 • ازلباسها و وسايل حفاظتي استفاده كنيد. بهترين شكل ماسك ها براي كارگران معدن، ماسك رابري است كگ بخوبي بر روي صورت جا شده و داراي فيلتر ها ايست كگ ازگرد و خاک جلوگيري ميكند. اگر بگ ماسك دسترسي نداريد، يك تكگ را بر روي دهن و بيني خود بپيچانيد و روزانگ بعد از ختم كار آنرا بشوييد. عينك ها نيز ميتوانند از ورود ذرات بگ چشمان شما جلوگيري كنند. (براي معلومات بيشتر درمورد وسايل حفاظتي، بگ ضميمگ ها مراجعگ كنيد).
A man washes a tool under a faucet.
 • دستهارا قبل و بعد از خوردن و نوشيدن بشوييد، و نيز درختم وشروی كار.
 • وسايل و بسته ها را مرتب بشوييد. هيچوقت بستگ ها و خريطگ ها را تكان ندهيد. اينكار باعث ميشود كگ گرد و خاک بيشتري بگ فضا رها شود. در عوض آنها را بشوييد. اگر تصميم بگ تكان دادن گرفتگ ايد، مطمئن شويد كگ باد گرد وخاک را بطرف شما نميوزد. بستگ هاي تكگ اي گرد و خاک را زياد جذب ميكنند، درعوض از نوی پلاستيكي استفاده كنيد (درصورت امكان.

ازورود گرد وخاك معدن به خانه هاي خود جلوگيري كنيد

A house with large banana leaves covering a window.
 • بعد ازكار و قبل از ورود به خانه خود را شسشتو كنيد.
 • لباس هاي خاك آلود را در محل كار بكشيد، يا قبل ازورود بگ خانگ ازخود دوركنيد.
 • سطح اطاق را با استفاده از تكۀ مرطوب پاك كنيد. جاروكردن گرد وخاک را بهوا انتشار ميدهد.
 • اگر هواي بيرون آلوده باشد، دروازه و كلكين ها را ببنديد. اگر دروازه وكلكين نداريد، از پرده ها ويا حتي برگ درخت كيلگ براي پوشش دروازه وكلكين ها استفاده كنيد
تداوي براي مريضان مبتلا بگ سليكوزس Silicosis

لال كوان، قريگ اي در كشور هند است كگ بگ انجام امور معدني و شكستن سنگ اختصاص داده شده است. درين قريگ همگ چيز با لايۀ ضخيم گرد و غبار پوشيده شده است. بعضي اوقات حتي ديدن تعدادي از اشياء مشكل بنظر ميآيد. عدۀ ديگري از مردم بسختي نفس مي كشند.


بودارام، حدود 10 سال پيش براي كار با ماشين هاي سنگ شكن وارد لال كوان گرديد. بعد از 20 سال كار مشكل تنفسي وي شروی شد. او توسط يك مركز صحي دولتي از سبب توبركلوز تحت تداوي قرار گرفت. گرچگ دوا هاي ضد توبركلوز براي تقريبا يكسال براي وي تا حدي كمك نمود، اما باز هم بعد از مدتي دوباره مريض شد. بودارام تنها كسي نبود كگ براي سالهاي متمادي تحت تداوي ضد توبركلوز قرار داشت، بلكگ تعداد زيادي از كارگران وضعيت مشابگ او را داشتند و علايم شفايابي در ايشان ديده نمي شد. بسياري از كارگران و اهالي ده بخاطر درد شديد در سينگ و نفس تنگي ميمردند.


وقتيكگ اس اي آزاد (S.A. Azad), هماهنگ كنندۀ سازماني بنام حقوق مردم و مركز تحقيقات اجتماعي (People’s Rights and Social Research Centre), براي آموزش خواندن و نوشتن بگ مردم درين قريگ مستقر شد، مردم زيادي را ديد كگ در حال مردن هستند. او كار ديگري را در پيش گرفت: كمك بگ مردم تا تداوي هاي لازمگ را دريافت كنند و براي بيماري ها و امراض بوجود آمده جبران خساره نمايند.


آزاد دريافت نمود كگ كارگران اشتباها بگ خاطر توبركلوز تداوي ميشوند، درحاليكگ ايشان مبتلا بگ سيليكوزز ميباشند. اكثر كارگران، مانند بودارام، حتي نمي دانستند كگ سيليكوزز چيست. متصديان معدن نيز نمي خواستند راجع بگ اين مريضي معلومات داشتگ باشند، زيرا كگ بر اساس قوانين هند آنها مسوول خسارات صحي بودند كگ درجريان كار بوجود آيد. براي متصديان معدن بهترين وضعيت آن بود كگ هيچ كس در مورد مردن كارگران از اثر سيليكوزس، نفهمد.


آزاد سازمانها را براي ايجاد حمايت قوي از حقوق آسيب ديدگان جمع نمود، تا خواستار مزاياي صحي و جبرا ن خسارات وارده گردند. بعد از چند سال مبارزه و سازماندهي، وزير اعظم دهلي موافقگ نمود تا با ايشان جلسگ اي را برگزار كند. نتيجۀ جلسگ وي پيروزي بزرگي بود: وزير اعظم موافقگ نموده كگ بگ خواست معترضين موافقگ كرده و براي ايشان اعادۀ حقوق نمايد.

A mobile medical van.

حالا، بعد از سالها محنت، مردم لال كوا يك مركز اجتماعي براي تداوي امراض مرتبط با محيط كار دارند. يك تيم سيار هفتگ چهار مرتبگ با يك موتر براي ارائگ خدمات مجاني صحي بگ آنجا ميرود. دولت همچنان موافقگ نمود تا يك سروي را براه اندازد، كگ در نتيجۀ آن قربانيان سيليكوز شناسايي شده، بگ ايشان خساره پرداختگ شود. بهمين طريق بگ ايشان خدمات و تعليماتي داده ميشود كگ نشان ميدهد چطور از ديگر راه ها نيز امرار معاش كنند.


اين پيروزي بگ اهالي ده و كارگران احساس قدرت داد. هواي لال كوان هنوز غبار آلود است، اما همچنان پر از امكانات براي ايجاد يك آينده بهتر و تغيير.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱