Hesperian Health Guides

فلزات سنگين

فلزات ثقيلگ مانند آرسنيك، سيماب، كدميوم، يورانيوم و سيماب حتي در مقادير بسيار كم مضر اند. چون اين فلزات عموما چند تا باهم در يك ساحگ وجود دارند، مشكل است كگ بفهميم كدام يكي سبب بوجود آمدن مشكل صحي شده است.

اگر ميدانيد كگ چگ فلز ثقيلگ اي در منطقۀ شما وجود دارد، و اثرات احتمالي آن برصحت نيز بگ شما معلوم است، اين معلومات كمك ميكند كگ بدانيد آيا تسمم اين فلز بگ وقوی پيوستگ است يانگ. بعضي از معدنچيان خواستار انجام تست هاي تثبيت نوی فلزات از طرف متصديان معادن گرديده و ميخواهند در مورد كاهش خطر اين عناصر تعليمات ببينند.

سيماب بصورت خالص استخراج ميشود ، و همچنان در زمان جدا سازي طلا از سنگ معدني نيز بكار گرفتگ ميشود.

مس همراه جست Zinc و نقره يافت و استخراج ميشود.

آرسنيك Arsenic بيشتر همراه با مس، جست و طلا يكجا بوده و استخراج ميگردد.

سرب غالبا بهمراه مس، نقره و فلز جست پيدا ميشود.

كدميوم عمدتاٌ همراه نقره وجست دريافت ميگردد.

نكته مهم: اگر هرروز در معرض فلزات ثقيلگ قرار داريد، ادويگ نمي تواند مريضي شما را متوقف كند. تنها راه خلاصي از شر مريضي، توقف تماس با عناصر فوق است. اگر شما بگ تسمم فلزات ثقيلگ مبتلا هستيد، احتمال زياد دارد كگ اشخاص ديگري نيز در نزديك و اطراف شما بگ اين مشكل مبتلا باشند.
2 health workers speak with a woman.
به نظر ميرسد مريضي شما مربوط تسمم با سيماب باشد.
آيا شما در يك معدن كار ميكنيد؟
نه . ولي شوهر من در معدن كار ميكند.

تسمم سيماب

وقتي معدنچيان سنگ معدني طلا يا نقره را پروسس ميكنند، غالباٌ سنگ معدني را با سيماب مخلوط نموده ويك ماده نرمي را بوجود ميآورند كگ بنام "امالگم" Amalgamياد ميشود. وقتي اين ماده براي جمع آوري طلا سوختانده ميشود، بخارات آن بگ آساني تنفس گرديده ميتواند. سيماب درصورتيكگ درظرف بدون سرپوش گذاشتگ شده يا ريختانده شود ميتواند بگ گاز تبديل شود كگ تنفس آن خيلي خطرناک است. اگر توسط پوست جذب شود ، يا ازطريق دست هاي آلوده بگ غذا انتقال داده شده و خورده شود، هم زياد مضر است.

علايم تسمم سيماب مانند ملاريا است. اگر در منطقگ اي قرار داريد كگ معادن طلا در آن قرار داشتگ ، و مريضي شبيگ ملاريا بوجود آمده اما با دواي ضد ملاريا تداوي نگردد، با كاركن صحي در مورد احتمال تسمم با طلا بحث نماييد.

سيماب محيط زيست را مي تواند از طريق باقي ماندن در آب و خاک مسموم كند، كگ ميتواند براي سال ها باقي بماند. درياچگ ها ورودخانگ ها در كاليفورنياي ايالات متحده، هنوز از اثر عمليات استخراج طلا، بگ حالت سمي باقي مانده اند. (براي دريافت معلومات بيشتر در مورد مسموميت سيماب در ماهي ها.

3 people speak while a baby crawls on the floor and a pan boils on a stove.
سيماب سبب تسمم ما وفرزندان ما ميشود. آيا راهي وجود دارد كه استفاده از آن متوقف شود.
اما استفاده از سيماب ي انه راه براي جدا كردن طلا است.
روش هائي وجود دارد كه ميتوان توسط آن سيماب را دوباره بازيابي كرد. اين روشها محفوظ تر و ارزانتر تر نيز هستند.


جلوگيري از تسمم با سيماب

معدنچيان طلا (يا نقره) ميتوانند با استفاده از يك بازدارندۀ بخارات سيماب (MercuryRetort) از تسمم با سيماب جلوگيري نمايند. بازدارندۀ بخارات سيماب، گازات سيماب را قبل از فرار بدام مي اندازد. بازدارندۀ سيماب معدنچيان و ديگر مردم را از تنفس نمودن بخارات آن محافظگ نموده و براي متصديان معدن اين امكان را فراهم ميسازد تا از ضايعات جلوگيري نموده و سيماب را مجدداٌ استفاده نمايند.

هميشگ سيماب را از طلا در فضاي باز ويا جاييكگ تهويۀ خوب داشتگ باشد از هم جدا كنيد. رعايت اين نكتگ سبب كاهش خطر تنفس بخارات سيماب توسط اطرافيان ميگردد. دستكش هاي ضخيمي در هنگام كار با سيماب بپوشيد.

بعضي از معدنچيان بالاي ظروف حرارت دهندۀ طلا برگ هاي درخت كيلگ را ميگذارند. سيماب بعد از گرفتن حرارت بخار ميشود، و بعد از برخورد با برگ بگ مايع تبديل ميشود. اين شكل از ظروف بدون سرپوش بهتر است. اما بازهم نمي تواند از تسمم كارگران و محيط جلوگيري نمايد و امكان انتشار و فرار بخارات خيلي زياد است. بهترين انتخاب عبارت از باز دارندۀ بستۀ بخارات سيماب ميباشد كگ از هرگونگ انتشار جلوگيري كند.

انوای مختلف باز دارنده هاي بخارات سيماب وجود دارد. همۀ آنها بگ حرارت قوي و جهت داده شده نياز دارند. ايجاد حرارت با يك ( Air blowerپف كننده) در بازيابي سريع طلا در جريان پروسگ خيلي كمك ميكند.

چگونگ يك بازدارندۀ بخارات كاسگ مانند بوجود آوريم

A man wears a mask, goggles and gloves while he makes a bowl-style retort.
يك كاسۀ فولادي بزرگ ضد زنگ با يك سوراخ در كف آن
يك كاسۀ كوچكتر ميناكاري شده براي نگهداشتن "امالگم" كگ روي سوراخ كاسگ خارجي قرار ميگيرد

يك بستر از از ريگ ميده را در داخل كاسۀ فولادي كلان و بگ اطراف كاسۀ ميناكا
يك كاسۀ شيشگ اي را سرچپگ روي كاسۀ كوچك ميناكاري شده كگ دربين ريگ
امالگم" داخل كاسۀ ميناكاري شده قبل از حرارت دادن گذاشتگ ميشود"
شعلگ را بگ قسمت پاييني كاسۀ ميناكاري شده هدايت كرده وحرارت دهيد
حرارت سيماب را بگ غليان آورده وبگ ديواره هاي ظرف شيشگ اي مي چسپد. بعد از سرد شدن دوباره بگ مايع تبديل و ازديوار ها پايين مي ريزد و بالاي ريگ ميده مي افتد. طلا در ميناكاري شده باقي مي ماند.
اجاق ن هدارندۀ ظرف

چ ونه يك بازدارندۀ بخارات از نل گلوانيزه شده بسازيم

اين بازدارندۀ بخارات از نل ها و زانو خم هاي ستندرد ساختگ ميشود. قبل از استفاده دستكش، عينك و ماسك را بپوشيد.

  EHB Ch21 Page 490-1.png
  ابتدأ گلوله امال م را داخل سرپوش قرار دهيد...
  ...بعدا پايپ وسيلۀ باز دارندۀ بخارات راداخل نل فلزي بپيچانيد.
 1. اين بازدارندۀ بخارات از نل ها و زانو خم هاي ستندرد ساختگ ميشود. قبل از استفاده دستكش، عينك و ماسك را بپوشيد.

 2. اجزاي بازدارندۀ را باهم با پيچانيدن بستگ نماييد، طوريكگ امكان فرار سيماب موجود نباشد.


 3. قسمت بدنۀ بازدارنده را در داخل بستر ذغال داغ قرار دهيد، و سر ديگر را داخل گيلاس يا ظرف آب سرد كنيد. اين بازدارندۀ بخارات وقتي بخوبي كار ميكند كگ بصورت هموار و متعادل حرارت داده شود.
 4. EHB Ch21 Page 490-2.png
  گيلاس يا ظرف آب سرد 5. سيماب از طريق نل بداخل آب فرار ميكند. آب دوباره سيماب را سرد كرده و از انتشار آن بگ بيرون جلوگيري ميكند. فلز دوباره بگ شكل مايع تبديل ميگردد.
 6. EHB Ch21 Page 490-3.png


 7. وقتيكگ ديگر هيچ سيمابي در داخل آب وارد نگردد، بمعني آنست كگ تمامي سيماب موجود از طلا جدا شده ، و طلا نيز بصورت كامل استخراج شده است. نل را يكبار تكان دهيد تا خوب مطمئن گرديد كگ هيچ سيمابي در آن باقي نمانده است.

 8. بگذاريد تا وسيلۀ بازدارندۀ بخارات كاملا سرد گردد، و بعد اجزاي آنرا از هم باز كنيد. طلاي خالص در داخل سرپوش پايپ باقي مي ماند.

  يك مشكل بوجود آمده با اينوی بازدارندۀ بخارات آنست كگ سيماب ممكن بداخل آن در مراتب اول استفاده بچسپد. عجلگ نكنيد، هيچگاه بگ سيماب دست نزنيد. با مرور زمان، همگ سيماب موجود درآن بيرون ميآيد.

  مشكل ديگرآنست كگ طلا ممكن است در قسمت پاييني وسيلۀ بازدارندۀ بخارات بچسپد. براي جلوگيري ازين حالت، قسمت آخري آلگ را باز نموده و آنرا بالاي يك شمع روشن چپگ نگهداريد، تا زماني كگ يك روپوش سياه بالاي آن قرار گيرد. گريس (روغن) شمع مانع از چسپيدن طلا ميگردد.


تشعشعات يورانيوم

يورانيوم يك فلزي است كگ تشعشعات مضري را آزاد ميكند. اين تشعشعات سبب سرطان، امراض جلدي و ديگر مشكلات مهم صحي ميگردد. انسان از طريق كار در معدن يورانيوم، پروسس آن يا زندگي در نزديكي معادن و زبالگ داني هاي آن ، بگ تشعشعات يورانيوم معروض ميشود.

يورانيوم بگ دومنظور استفاده ميشود: سلاح هاي اتمي يا انرژي اتمي. هر دو مورد پر هزينگ، خطرناک وغير ضروريست. هيچ كشوري نمي تواند بگ رهبران سياسي و نظامي خود در صورت داشتن سلاح هاي اتمي كگ براي كشتار جمعي ساختگ شده ا ند ، اعتماد كند. چيزي كگ ما بگ آن نياز داريم صلح است.

انرژي اتمي نيز خطرناک است. هرگونگ حادثگ اي در نيرو گاه هاي اتمي ميتواند هزاران نفر را بگ كشتن دهد. زبالگ هاي بوجود آمده از كوره هاي هستوي بگ مدت هزارات سال از بين نمي روند. راه هاي بهتري براي توليد انرژي وجوددارد. (براي معلومات بيشتر بگ فصل 23 مراجعگ كنيد).

Protesters with a sign that says "End Uranium Mining, Ban Nuclear Weapons."This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱