Hesperian Health Guides

مشكلات ناشي از کار در معدن

كار در معدن مشكلات و خطرات متعددي دارد، مانند: آتش سوزيها، انفجارات و فرو ريختن تونل ها كگ بالاي حيات معدنچيان و جوامع نزديك تأثيرات بزرگي را ميگذارند. حتي در جاهاييكگ استخراج معدن مدت ها قبل صورت گرفتگ باشد، خطرات صحي براي مردم هنوز وجود دارد (بوسيلۀ ضايعات معدني و مواد كيمياوي كگ در محيط و منابع آبي رها شده اند.) معدن كاري بگ محيط بگ طرق مختلفي ضرر رسانده ميتواند:

  • گَرد و خاك، انتشار مواد كيمياوي، بخارات مضره، فلزات سن ين و تشعشعات كگ همگ ميتوانند سبب مسموميت معدنچيان شده و مشكلات صحي طولاني مدتي را بوجود آورند.
  • برداشتن وجابجايي بار هاي سن ين و كار در وضعيت هاي نامناسب، سبب بوجود آمدن صدمات بگ دست ها، پاها وكمر ميگردند.
A man using a jackhammer.
  • استفاده از برمه و ماشين هاي دي ر ارتعاشي، ميتواند سبب ايجاد صدمات بگ سيستم عصبي و دوران خون گردد. كگ بالآخره منجر بگ ازدست رفتن حواس، ايجاد امراض انتاني خطرناک مثل گانگرين و حتي مرگ گردد.
  • صدا ي بلند و مداوم ماشين آلات، مشكلات شنوايي را ايجاد كرده كگ حتي سبب كر شدن ميگردد.
  • كار طولاني مدت در معادن زير زميني مشكلات بينايي را سبب ميشود.
  • كار در محيط هاي خيلي گرم وكمبود آب سبب ايجاد فشار هاي عصبي و گرما زده گي ميشود. نشانگ هاي اين فشار هاي عصبي : ضعيفي، تشديد ضربان قلب، تشنگي زياد، غش و احساس ناخوشي ميباشد.
Workers dig in a pit.
معدنكاري و امراض در ميان مردم داينگ Dineh

قبيلگ داينگ از اقوام بومي ساكن در دشت هاي غربي ايالات متحده امريكا، از دو نوی پودر زرد رنگي حكايگ ميكنند كگ آفريدگار آنها را روي زمين قرار داده است. يكي آن پولن زرد جواري است. براي مردم داينگ جواري يك غذاي مقدس است و در مراسم سنتي و ديني از گردۀ جواري استفاده مينمايند. پودر زرد ديگر را بنام (كيك زرد) ياد ميكنند، كگ يورانيوم است. مردم اين قبيلگ عقيده دارند كگ اين پودر يورانيوم هيچوقت نبايد از زير زمين استخراج شده و مورد استفاده قرار گيرد.


در دهگ 1940 كگ تحقيقات دولت ايالات متحده منجر بگ كشف و استفاده از يورانيوم در تركيب سلاح هاي اتمي شد، كمپاني هاي مختلفگ براي جستجو و استخراج يورانيوم در منطقگ مربوط بگ قبيلگ ذكر شده دست بكار شدند. مردان جوان قبيلگ، كگ قبلا روز گار خود را از طريق پرورش گوسفند سپري مينمودند، با اشتياق بگ كار در معان جديد شروی نمودند. بزودي كار در معان يورانيم براي مردم داينگ بگ يكي از منابع عمدۀ كسب پول تبديل گرديد. اما در طول سالهاي متمادي، كار در معادن يورانيوم سبب بوجود آمدن امراض مختلفي دربين مردم داينگ گرديد.


دولت وكمپني ها مخاطرات كار درمعادن يوارنيم را بخوبي ميدانستند، اما معدنچيان و خانواده هاي آنها مجبور بودند خودشان در مورد اين خطرات معلومات بدست آورند. تعداد زيادي از اين معدنچيان در سنين جواني وفات يافتند، زنان حاملگ سقط كردند ويا نقايص ولادي در ميان تولد يافتگ گان روبگ افزايش گذاشت. مردانيكگ در معادن كار ميكردند، سرطان شش ها يا ديگر مشكلات تنفسي را گرفتند. بعضي ها قابليت راه رفتن را ازدست دادند، حتي گوسفندان قبل از شير دادن يا گرفتن پشم شان ميمردند. اين مشكلات بگ مدت پنجاه سال ادامگ يافت. تا اينكگ استخراج معادن منطقۀ داينگ در سال 2005 ممنوی شد.


اما هنوز صد ها معدن و ساحات كاوش شدۀ يورانيوم كگ بگ مواد زهري آلوده اند، بصورت متروک وجود دارند. دولت ايالات متحده بگ تعدادي از خانواده هاي افرادي كگ وفات يافتگ اند يك مستمري ميپردازد ، اما نگ بگ مقدار زياد. تا كنون نيز فشار هاي زيادي بالاي داينگ از طرف كمپني هاي اتمي وارد ميشود تا بگ باز شدن معادن بيشتري اجازه بدهند.


زمين منطقۀ داينگ همچنان يكي از بزرگترين ذخاير ذغال سنگ ايالات متحده را دارد. با بستگ شدن معادن يورانيوم، كار در معادن ذغال سنگ بگ منبع اصلي در آمد با مزد نسبتا خوب بگ مرادن داينگ تبديل شده است. مگر استخراج ذغا ل سنگ نيز براي صحت و محيط زيست هم در وقتيكگ از زمين استخراج ميشود و هم در زمانيكگ در نيروگاه غرض توليد برق سوختانده ميشود، توليد خطر مينمايد.


همانند بسياري از مردم، ساكنين منطقگ داينگ نيز در مقابل اين سوال قرار گرفتگ بودند كگ آيا فقر را انتخاب مينمايند يا صحت خراب را. براي داشتن انتخاب هاي بهتري بسياري از چيز ها براي مردم داينگ بايد تغيير كند، بخصوص تبعيض نژادي كگ از حق مردم بومي را براي كنترول جوامع ، منابع و آيندۀ ايشان ممانعت مينمايد. همچنان بايد تمام دنيا، خصوصا ايالات متحده راه ديگري را براي توليد انرژي پيدا كنند، بگ غير از ذغال سنگ و يورانيوم.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱