Hesperian Health Guides

مصوونيت در ساحات معدني

كمپني هاي معدني مسوول اند تا شرايط كاري را درداخل معادن بي خطر نمايند. دولت ها، معدنچيان و اتحاديگ هاي كارگري بايد مطمئن گردند كگ كمپني هاي متذكره اين شرايط را رعايت مينمايند. متأسفانگ، دولت هاي زيادي قوانين صحي، امنيتي، و محيطي وضع شده براي كاركنان معدن را تطبيق نمي نمايند (براي معلومات در مورد اينكگ چگونگ قوانين، حقوق صحي و محيطي معدنچيان را تأمين ميكند، بگ ضميمگ ب مراجعگ كنيد.)

كارگران وجوامع نياز دارند تا قوانيني داشتگ باشند كگ حقوقشان را در قسمت حفاظت از خطرات، دسترسي بگ معلومات، وسايل لازمگ وتعاليم مربوطگ تأمين كند. معدنچيان وجوامع غالبا كميتگ هاي صيانت را تشكيل ميدهند، تا اينكگ مطمئن شوند كگ خطرات كاري و محيطي بگ حد اقل ميزان خود برسد. اين كميتگ براي حالات اضطراري نيز ميتوانند كار ها ايرا انجام دهند، ازقبيل تخليگ بموقع وسريع افراد صدمگ ديده از محل خطر.

متصديان معدن مسوول اند تا وسايل حفاظتي را براي همگ كارگران خود تهيگ ديده، و اين وسايل را بصورت صحيح وسالم نگهداري كنند. بايد كمك هاي اوليگ را براي همگ مهيا نموده ، واين خدمات بگ تمامي معدنچيان قابل دسترس باشد (بگ ضميمگ الف ببينيد.) از هر چيز مهمتر اينكگ، كاركنان تعاليمي را در مورد طرز مقابلگ با خطرات و بحرانهاي ايجاد شده داشتگ باشند.

براي اطمينان از اينكگ كارهاي معدني كمترين خطر را متوجگ محيط ميكند، آب و هواي نزديك بگ محل بايد بصورت منظمي مانيتور گردد، تا هرگونگ نشانگ آلوده گي شناسايي گردد.

تمامي مردم ايكگ معروض بگ مواد توكسيك كيمياوي، گرد و خاک زياد ويا ساير حالات خطرناک اند، براي علايم مريضي و مسموميت مورد معاينگ قرار گيرند. هرگونگ اهتمامات تداوي براي بوجود آمدن علايم ابتدايي خطر وجود داشتگ باشد.

Miners at a mine site. One washes gloves and masks; one hoses down dust; one drinks water from a clean container.

سازمان يافتن براي بهبود حيات معدنچيان

4 miners sit together with signs that say: "Wages, Health," and "Equal Pay."
معدنچيان ميدانند كه اگر باهم همكار باشند، قادرند كوه هارا جابجا كنند!

معدنچيان در اطراف و اکناف جهان برای بهبود حيات، شرایط کاری و صحت خود اتحادیه های کارگری و همكاری تشكيل داده اند، تا بر صنایع معدني فشار وارد آورند که از قوانين متابعت کرده، و دولتها این قوانين را به اجرا گذارند. آنها همچنان کميپاین ها ایرا راه اندازی نمودند تا تعهد نامه های بين المللي به اجرا گذاشته شده و مقررات صحي و حفاظتي در معادن تنظيم گردد. همچنان در صورت شرایط کاری غير منصفانه، غير مصوونانه و مخرب برای صحت ومحيط زیست، معدنچيان یكجا با دیگران تظاهرات، اعتصابات و راه بندان را برای توقف کار معدن راه اندازی نمودند.

زنان معدنچي یک کوپراتيف را بوجود ميآورند

در بوليویا، زنان زرات باقي مانده طلا، نقره و حلبي را از انباز زبالۀ موجود در نزدیكي معادن جمع آوری مينمودند. بسياری زنان بعد از مرگ شوهرانشان از سبب تصادفات یا سيليكوزس درین معادن ، مجبود به اجرای این مشكل ميگردیدند. این زنان درشرایط بسيار سخت و برای ساعات طولاني در روز کارميكردند، غالبا بدون لباس های حفاظتي و در داخل آب ملوث. آنها مزد ناچيزی بدست مي آوردند. در گذشته اینها حتي به عنوان کارگر توسط دولت شناخته نمي شدند. اینها مانند افراد غير مرئي بودند.


بالآخره دریک روز، کمپني معدني شروع به انفجار دادن قسمتي از انبار زباله کرد که برای ساخت راه جدید قرار بود استفاده شود. زنان بالای تپه ها بلند شده و در مقابل از بين رفتن تنها منبع درآمد شان شروع به اعتراض کردند. آنها نتوانستند که کار انفجار را متوقف کنند، اما مبارزۀ خود را برای اعادۀ حقوقشان ادامه دادند.


این زنان اتحادیه ایرا تشكيل دادند تا بتوانند مزد بيشتری در مقابل کار خود از کمپني های مربوطه درخواست کنند. شرکت ها از جواب دادن به خواسته های معترضين خود داری کردند. اما درعوض دولت حقوقشان را به رسميت شناخته و قانوني را تصویب کرد که کمپني ها را مجبور ميكند که درمقابل غير حاضری کارگران بدليل مریضي، معاش بپردازد. این قدم یک پيروزی کوچكي را به بار آورد، ولي همين اقدام نيز زنان و معدنچيان دیگر را تشویق نمود تا به تشكيل اتحادیه ها و کوپراتيف ها پرداخته و برای برقراری عدالت به مبارزه برخيزند.

حسابده ساختن كمپني ها

تعداد زیادی از کار های معدني بوسيله شرکت های بين المللي اداره ميشوند که مرکز شان بيرون از مرز، در کشور های خيلي دور قرار دارد. این حالت ایجاد فشار بر روی این شرکت ها را خيلي مشكل ميكند. اما مردم مختلفي در اطراف دنيا این شرکت ها را مجبور به تغيير روش های شان نموده اند.

معدنچيان اسبستوز در محكمه برنده ميشوند

وقتي "اودری" Audreyیک طفل بود، برای یک کمپني استخراج معدن بریتانوی بنام Cape Mining Company of Britainدر افریقای جنوبي کار مينمود. کار وی آنبود که روی انبار پودر اسبستوز پائين و بالا برود تا این پودر بتواند در خریطه ها بسته بندی و برای انتقال آماده گردد. یک ناظر هميشه کار او و دیگر اطفال را زیر نظر داشت تا ایشان مشغول کار باشند، هرگاه کار را توقف ميدادند، ناظر آنها را شلاق ميزد. اودری از اثر تنفس اسبستوز شدیدا مریض شد، و همينطور تعداد زیادی از کارگران موجود در آنجا.


بعد از سي سال، اودری به هزاران نفر دیگر ساکنين افریقای جنوبي پيوست که ادعای تعقيب قانوني کمپني ایرا داشتند که سبب مریضي آنها گردیده بود. کمپني مدت سه سال را تلاش نمود تا قضيه اش در محكمه ای در افریقای جنوبي شنيده شود. اما معترضين ميدانستند که محاکم افریقای جنوبي آنقدر پرقدرت نيستند که بتوانند جلو یک کمپني بزرگ بين المللي ایستاده شوند، همان کمپني ایكه برای کشور ثروت زیادی را بهمراه آورده است. اودری با تعداد دیگری از معترضين به کشور های مختلفي سفر کردند که سرگذشت خود را بازگو نموده و حمایۀ آنها را باخود داشته باشند. بالآخره، محكمه ای در بریتانيه حاضر شد که به دادخواست شان رسيدگي کند، همان کشوری که کمپني مربوطه به آن بود.


بعد از پنج سال جنگ در محاکم، کمپني تسليم شد. به مقدار ده ها ميليون دالر به کسانيكه خساره دیده بودند ، غرامت پرداخت گردید. امروزه، بيشتر کشور ها استخراج این مادۀ معدني را ممنوع کرده اند. حتي تعداد دیگری استفاده از آنرا نيز قدغن کرده اند. بالآخره در سال ،2008افریقای جنوبي از بزرگترین توليد کننده اسبستوز ، به ممنوع کننده آن تبدیل شد که استخراج و استفاده از آنرا منع کرد.

A man with a whip watches 3 children in a mine pit.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱