Hesperian Health Guides

البسه و وسايل محافظت كننده

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > البسه و وسايل محافظت كننده

هر شخص زمانيكگ با مواد مضر كار ميكند ويا معروض بگ مواد خطرناک و مضر باشد بايد از البسۀ محافظتي كگ بنام وسايل محافظت كننده نيز ياد ميشود استفاده نمايد. همچنين اين مسووليت صاحب كار است كگ وسايل و تجهيزات محافظتي را در اختيار كارمندان قرار دهد. كارمندان بايد از صاحب كار حق صحت و حق مصوونيت خويشرا با درخواست وسايل و تجهيزات محافظوي و حفظ و مراقبت آنها ، مطالبگ نمايند.

Prs EHB appendixA page 548-1.png

براي اينكگ اين لباس هاي محافظتي، افراد را وقايگ نمايد، بايد سايز آنها مطابقت داشتگ و بدرستي حفظ و مراقبت شده باشد. گفتگ ميشود كگ در كشور هاي فقير سگ نوی وسايل حفاظتي وجود دارد: يا خيلي بزرگ، يا بسيار كوچك ويا هم پاره شده. اگر از داشتن وسايل والبسۀ محافظتي محروم ميباشيد، ميتوانيد در عوض از جاكت باراني يا بستگ هاي پلاستيكي استفاده كنيد. در خريطگ ها يك سوراخ را براي سر، و سوراخ هاي ديگري را براي عبور دستان تان ايجاد كنيد. براي پوشانيدن پا ودست هاي خود از پلاستيك هاي جداگانگ اي استفاده شود.

اين تصوير نشان ميدهد كگ چگونگ وسايل مختلف محافظتي ضرور است تا بگ مقابلۀ يك ماده خطرناک كيمياوي بتوان رفت. همگ كار ها يا مواد كيمياوي بگ وسايل زيادي نياز ندارند، در حاليكگ بعضي ديگر ضرورت بگ تجهيزات مخصوص و پيشرفتگ دارند.

بعضي مردم عادت دارند تا در عدم موجوديت دستگاه تنفسي يا ماسك، از دستمال يا چادر استفاده نمايند. اينكار نتيجۀ مطلوبي شايد نداشتگ باشد، چون اگر با عرق مرطوب شود ذرات آفت كش ها يا مواد كيمياوي بگ آن مي چسپد، كگ اين شكل بدتر از حالت نداشتن هرگونگ ماسك است. ولي اگر ناچار استفاده ميكنيد، دستمال يا چادر را هر لحظگ خشك نگهداريد. بايد بدانيد كگ اين روش هيچ گونگ حفاظت اساسي را تضمين نميكند.

A farmworker spraying pesticide over seedlings.
كلاه بهمراه آفتاب گير
ماسك ضد ذرات
پيش بند بلند رابري
دستكش
كفش
تنبان بلند
2 workers, one wearing googles and a face mask, the other wearing a face shield.
دربعضي موارد كگ ماسك هاي خوبي موجود نيست، مردم از دستمال يا چادر هاي نازک استفاده ميكنند. زمانيكگ با عرق مرطوب ميشوند آفت كش ها بگ دستمال جذب ميگردد. اين حالت بدتر از بستگ نكردن دهن و بيني است. اگر دستمال استفاده مينماييد، آنرا زود زود شستگ و خشك كنيد و از محفوظ بودن آن مطمئن نباشيد.


كاركنان صنعت نفت يا معدنچيان وقتي بهتر محافظت ميگردند كگ وسايل ذيل را بپو:

EHB appendixA page 549-1.png
ماسك يا دست اه تنفس ضد گاز، كه مجهز به فيلتر هاي مخصوص بوده و از دخول مواد كيمياوي جلوگيري ميكند.
كلاهي كه در مقابل جروحات حفاظت نمايد
آله محافظه كننده مجراي شنوايي

كسانيكه به جمع آوري زباله مشغولند، كاركنان صحي شفاخانگ ها، كلينيك هاي طبي وساير كاركنان صحت بايد وسايل ذيل را بپوشند:

Illustration of the below: A man lifting a bag out of a trash can labelled "Infectious Waste."
عينك ، تا درمقابل انتشار و پاشيده شدن ذرات و قطرات از چشم ها حفاظت نمايد
ماسك براي جلوگيري از نفوذ ميكروب ها
دستكش هاي مقاوم و بادوام
كفش بسته

البسگ وتجهيزات محافظتي وقتي خوب كار ميدهند كگ بصورت پاک استفاده و نگهداري شوند. بعد از هربار استفاده، يا حتي در آخر هر شيفت كاري خود، همگ وسايل مانند: دستكش ها، عينك ها، ماسك ها، و ساير البستگ و تجهيزات را خوب بشوييد تا شخص بعدي كگ ازين ها استفاده ميكند، بگ مشكلي مواجگ نگردد.

ماسك هاي محافظتي

بهترين راه جلوگيري از تنفس مواد كيمياوي ، زهري و گرد وغبار آنست كگ در وقت كار ويا معروض شدن با آنها از تهويگ خوبي برخوردار باشيد و يك ماسك محافظگ كننده ايرا بپوشيد كگ براي محافظت از شما در مقابل نوی مواد كيمياوي ايكگ با آن كار مينماييد ساختگ شده است. اگر با وجود داشتن ماسك از موجوديت مواد كيمياوي احساس ناراحتي و مريضي مينماييد، بدان معني است كگ ماسك شما بخوبي كار نميكند ويا شما مواجگ بگ مواد توكسيك ديگري و يا از كدام طريق ديگري معروض شده باشيد.

ماسك تكه اي يا كاغذي سست
EHB appendixA page 550-1.png

اين نوی ماسك فقط يك اندازه براي جلوگيري از گرد و خاک كمك ميكند. ماسك بايد بيشتر قسمتا هاي روي شما را بپوشاند و تمام اطراف آن با جلد بگ تماس باشد. اين نوی ماسك از تنفس گازات كيمياوي جلوگيري نميكند. بوي و گازات از طريق تكگ يا كاغذ و يا از اطراف ماسك در صورتيكگ خوب روي جلد تماس نداشتگ باشد، عبور مينمايد.

ماسك كاغذي سخت
EHB appendixA page 550-2.png

اين ماسك ها از گرد وخاک محافظگ مينمايند. براي محكم بستگ شدن بايد با صورت شما از تمامي جهات تماس حاصل نمايد. از تنفس گازات متصاعده از مواد كيمياوي جلوگيري كرده نمي تواند. اين نوی ماسك زود پوشيده و بستگ ميشود و زمانيكگ تمام روي را نپوشانيده يا از جلد خود را جدا نمايد بايد تعويض گردد.

ماسك پلاستيكي براي جلوگيري از گرد و خاك
EHB appendixA page 550-3.png

از ماسك هاي سست تكگ اي و از ماسك هايي كاغذي سخت بهتر از گرد و خاک جلوگيري مينمايد. اين ماسك ها نيز بايد در تمام اطراف بگ جلد روي تماس داشتگ باشد. اين ماسك نيز از تنفس گازات و مواد كيمياوي جلوگيري كرده نمي تواند.

دست اه تنفس رابري
EHB appendixA page 550-4.png

اين ماسك رابري با فليتر هاي همراه خود ممكن است از تنفس گازات كيمياوي جلوگيري نمايد. بايد بشكل محكمي بصورت بستگ شود تا گازات و هوا از اطراف ماسك يا فاصلگ بين ماسك و جلد داخل شده نتواند. شما احتمالا با در نظرداشت انوای مختلف گازات كيمياوي نياز بگ فلتر هاي متفاوتي خواهيد داشت و بايد فلتر را بصورت منظم تبديل نماييد. شما بگ آموزش خاص براي بستگ كردن، استفاده و پاک نمودن فيلتر هاي آن نياز داريد. اين ماسك گرم بوده و استفاده از آن راحت نيست. براي جدا دور آن از خود ابتدا در يك محوطۀ باز يا جاييكگ تهويۀ خوب باشد برويد و سپس آنرا از روي خود برداريد.

چگونگ يك ماسك تكگ اي با محتوي شاركول را بسازيم

اين ماسك خانگي بوسيلگ داكتر مارامبا، از اهالي فليپاين طراحي شده است. ماسك متذكره ميتواند شخص را در مقابل بعضي مواد كيمياوي محافظت كند.

1. يك كلاهك را از يك سينگ بند قيچي كنيد.
EHB appendixA page 551-1.png

2. لايگ داخلي را از كلاهك خارج نماييد

.
EHB appendixA page 551-2.png
3. مقداري كاغذ فيلتر را قيچي كنيد تا يك كيسگ ساختگ شود كگ قابليت جا شدن در داخل كلاهك سينگ بند را بگ عوض لايگ ايكگ خارج كرده ايد داشتگ باشد. داخل كيسگ را با صد گرام شاركول پركنيد. مطمئن شويد كگ شاركول بر تمام سطح كيسگ پخش شده است، نگ اينكگ در پايين آن تگ نشين شده باشد. كيسگ را ببينيد تا از بيرون ريختن شاركول جلوگيري شود. در آخر اين كيسگ را در همان جاييكگ لايگ كلاهك را از آن خارج نموده بوديد داخل نموده و بگذاريد.
EHB appendixA page 551-3.png

4. بگ ماسك ايجاد شده بند هاي لاستيكي اضافگ كنيد تا آنرا محكم بصورت شما نگهدارد.

در فواصل استفاده از اين ماسك، آنرا در هواي آزاد بگذاريد. درصورت استفاده از اين ماسك براي اجراي سم پاشي با مواد بسيار توكسيك، اين نوی ماسك صرف ميتواند 2مرتبگ و هر دفعگ براي 4ساعت مورد استفاده قرار گيرد. شاركول داخل ماسك بايد هر هفتگ عوض شود، و همچنان بستگي بگ نوی ماده كيمياوي دارد كگ با آن معروض شده ايد، ويا مقدار زماني كگ ماسك را ميپوشيد.

EHB appendixA page 551-4.png
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱