Hesperian Health Guides

23:انرژي پاك

In a thatched shelter, 2 children read under an electric light.

برای روشني خانه، پختن غذا، بالا کشيدن و انتقال آب و برای اجرای تمام کار های روزانه انرژی لازم است. بعضي اوقات این انرژی بشكل انرژی انساني است مانند نيروی قدم زدن، شكستن چوب یا بلند نمودن سبد. اغلبا این انرژی بشكل نيروی برقي است برای روشن نمودن چراغ، پمپ نمودن آب، چرخش پكه و ماشين های دیگر.

برق زندگي و کار ما را ميسازد. باعث ميشود چراغ روشن شود تا با موجودیت آن آسانتر کار و مطالعه نموده بتوانيم، یخچال ها سرد شوند تا غذا و دوا ها را سرد نگهداشته و خراب نگردند، ماشين ها را بچرخاند ، ماشين لباس شوئي فعال شود و غيره تا کار آسانتر گردد ویا رادیو و تلویزیون روشن شود تا مارا معلومات را و تفریحات را به ما برساند. همه این چيزها زندگي ما را راحت و صحتمند تر ميكنند.

متأسفانه، دسترسي به برق یكي از آرزوی های خيالي بسياری از مردم روی زمين است. بيشتر برق توليد شده در جهان در شهر ها و کشور های ثروتمند به مصرف ميرسد. از 6 ميليارد نفوس روی زمين، 2 ميليارد آن از نعمت برق محروم اند.

ما همچنان از انرژی برای انتقالات (ترانسپورتيشن) استفاده مينمایيم که درینمورد بيشتر از انرژی فسيلي مثل پترول و دیزل برای نيرو دادن به وسایل نقليه مانند موتر ها، بس ها، موتر های باری، قطار های ریل و طيارات کار گرفته ميشود.ک همانند برق باز هم ممالک ثروتمند شمالي بيشتر از سهم واقعي شان از سوخت انتقالات استفاده مينمایند.

برای جلوگيری از آلوده گي و کاهش روند گرم شدن زمين ، جهان باید مقدار کمتر و کمتر نفت، ذغال و گاز طبيعي را مصرف نماید. خصوصا مردمان ایكه در کشور های ثروتمند زندگي ميكنند، باید از مقدار مصارف خود کم کنند. برای تأمين همگاني برق و انتقالات بدون افزایش حرارت زمين، لازم است تا منابع انرژی از نوع فسيلي به اشكال قابل تجدید آن معاوضه شود ( انرژي پاك که بنام انرژی قابل تجدید نيز گفته ميشود.) این منابع انرژی پاک شامل : نيروی باد، نيروی آفتاب، نيروی آب و بيوگاز است.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱