Hesperian Health Guides

نيروی بایسكل

A woman pedals a machine.
بعضي ماشين ها با استفاده از نيروي انساني توسط بايسكل كار ميكنند.

بایسكل شاید یكي از بزرگترین و بهترین اختراعات بشری است. بایسكل وسيله ایست که ميتوان با آن به جا های مختلف مسافرت کرد. و منبع مصرف انرژی آن فقط نيروی بدني انسان است، و استفاده از آن فواید زیادی هم برای صحت انسان، و هم برای محيط زیست دارد. اما بيشتر ازین، با استفاده از بایسكل ميتوان نيروی بدني انسان را مهار نموده و از آن برای راه انداختن ماشين های مختلفي استفاده نمود.

A bicycle connected to a battery. انرژي توليد شده از پايدل زدن بايسكل ها، ميتواند در روشن نمودن تلويزيون، راديو وغيره وسايل استفاده شود.
(Maya Pedal Bicycle Power) انرژی بایسكل مایا ا
A woman pedals a bicycle-powered blender.

در سال ،1997 گروهي در چيمالتينانگو ، واقع در مملكت گواتيمالا گردهم آمدند تا راه های انكشاف پایدار را بررسي کنند. این گروه که بنام مایا پيدال (Maya Pedal) یاد ميگردد، مؤسسه ایست برای بهبود صحت، حفاظت محيط زیست و انكشاف پایدار اقتصادی در محيط روستایي با استفاده از نيروی بایسكل.


آنها شروع به جمع آوری بایسكل های کهنه نمودند تا از اجزای آن برای ساخت ماشين ها ایكه توسط پایدل زدن بایسكل کار ميكنند، استفاده کنند. این مؤسسه بایسكل های ساخته شدۀ خود را به هرکسي که طالب خریداری آن بود، ميداد. اما برای دسته ها ایكه ميخواستند کدام فعاليت یا پروژۀ انكشاف پایدار را شروع نمایند، قيمت ها را خيلي پایين ميآوردند. یک مجموعۀ از زنان درخواست یک بایسكل ایرا نمودند که با نيروی آن یک مخلوط کن کار کند تا ایشان از گياه Aloe Veraکه در باغچه های خودشان کشت مينمودند شامپو استحصال نمایند. با پول ایكه از فروش شامپو بدست مياوردند، آنها هم به اقتصاد خانواده خود حمایت مينمودند و هم پروژۀ احيای مجدد جنگلات شهر خود را کمک مالي ميكردند.


یک گروپ دیگر درخواست بایسكل ایرا نمودند که نيروی آسياب کردن غله ها را داشته باشد. آنها با این آسياب جواری را برای تهيه غذای حيوانات آسياب نموده و به قيمت ارزان به مردم محل ميفروختند. مردم در همه جا راه های ابتكاری را برای استفاده از بایسكل پيدا کردند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱