Hesperian Health Guides

فواید و مخارج انرژی پاک

انرژی های پاک عبارت از انرژی ها ایست که ميتوان آنرا با تأثيرات منفي اجتماعي، فرهنگي، صحي و محيطي خيلي کمي توليد نمود. این انرژی ها همچنان به نام انرژی قابل تجدید و یا انرژی پایدار یاد ميشوند، زیرا از منابعي بدست مي آیند که بزودی ختم نميگردند. مثلا:

A bicycle connected to a battery. انرژي توليد شده از پايدل زدن بايسكل
A wind turbine. A turbine powered by a stream.
انرژي بادي سقوط آب از بند هاي كوچك
Biogas tanks. Solar panels.
بيوگاز انرژي آفتابيا استفاده از انرژی پاک، ما ضرر های وارده به صحت خود و محيط زیست را کاهش ميدهيم، همان ضرر هایيكه در وقت استكشاف و استفاده از سوخت های فسيلي و غير قابل تجدید متوجه ما و محيط ميگردد. انرژی پاک قابليت تهيه نيرو را برای دهات، شهر های بزرگ و کارخانجات بدون ایجاد ضرر دارد.

هر طریقۀ توليد انرژی پاک مزیت ها و نواقصي دارد و هرکدام وابسته به شرایط محل ميباشد، مانند موجودیت و مقدار باد، شعاع آفتاب یا آبشار در هر ساحه. توليد برق، حتي از منابع پاک و قابل تجدید، ممكن است خيلي گران قيمت تمام شود. اما اگر مردم بيشتر و بيشتری از انرژی پاک استفاده نمایند و طرق توليد انرژی پاک بهبود یابد، بسيار امكان دارد که توليد و استفاده از آن ارزانتر و آسانتر گردد .

پرداخت قيمت براي انرژي پاك

انرژی خانگي که از منابع آفتابي، بادی ویا آبي بدست مي آیند، مصارف ابتدایي زیادی را در برميگيرد. اما وقتي این دستگاه های توليد انرژی نصب گردیدند، مصارف حفظ و مراقبت و کاربرد آن خيلي ارزان است. مخارج ایكه بعد از استفاده از ماشين های برقي با کاهش نياز به کارگر صرفه جویي ميگردد، مثلا آرد کردن غله، پمپ آب و یا توانائي کار درشب، اغلب ميتواند مصارف ابتدایي را جبران کند.

مردم دربسيار از کشورهای جهان تلاش دارند تا روش ها ایرا انكشاف دهند که دسترسي ارزان و همگاني به انرژی های پاک را ميسر نماید. ایجاد کوپراتيف قریه برای پرداخت دسته جمعي مصارف انرژی، یكي از راه های حل است. راه حل دیگر آن عبارت از ایجاد پروگرام قرضه های کوچک است. برنامه قرضه های کوچک کمک مينماید تا خانواده ها مقدار های کمتری از پول را به اقساط طولاني مدت بپردازند، بجای آنكه یكمقدار زیاد پول را بشكل یكجایي پرداخت کنند. با ایجاد سيستم قرضه های کوچک بشكل " قرضه های دوراني"، برای کمک به مردم زیاد تری که بتوانند سيستم برقي را در خانه های خود ایجاد نمایند، پول موجود خواهد بود.

بيش از این کدام دليل تخنيكي وجود ندارد که مردم درکشور های فقير و ساحات روستایي نتوانند برق داشته باشند. دلایل نداشتن برق برای این مردم باید در فقدان موجودیت عدالت اجتماعي جستجو گردد.

ذخيرۀ انرژي

تمامي اشكال انرژی، برای اینكه در زمان و مكان مورد ضرورت مفيد باشد، باید ذخيره گردیده بتواند. برای وسایل ترانسپورتي که با تيل کار ميكنند، این موضوع بمعني ذخيرۀ مواد سوخت در داخل تانكرهای این وسایل است که بتدریج در هنگام مسافرت با وسایل مذکور مصرف ميگردد. برای برق، استفاده از باطری است که انرژی برقي را ذخيره مينماید.

Different types of batteries.

حتي اگر انرژی از منابع پاک همچون باد، آب و شعاع آفتاب تهيه گردیده باشد، بازهم باید در باطری ها ذخيره سازی شوند. تهيۀ باطری ها ممكن است گرانترین قسمت در سيستم تهيه انرژی های پاک باشد. این باطری ها دارای محتوای مواد توکسيک است و باید هرچند سال یكبار تعویض گردند. تاکنون، راه بدیلي برای ذخيره نمودن انرژی، بهتر از باطری موجود نيست.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱