Hesperian Health Guides

تقسيم انرژی

نيروگاه های بزرگ انرژی که بوسيله سكتور خصوصي یا دولت اداره ميشوند، برق توليد شده را بوسيله کيبل ها یا لين های ولتاژ بلند به مناطق مختلف توزیع ميكنند. بعدا این برق به دستگاه های ترانسفورمر انتقال داده ميشوند (دستگاه ها ایكه برق ولتاژ بلند را به ولتاژ پایين تبدیل ميكند تا برای منازل و کارخانجات قابل استفاده باشد.) این برق ولتاژ پایين به خانه ها و فابریكه ها توسط لين های دیگری رسانده ميشود، تا چراغ ها را روشن کرده و ماشين ها را بچرخاند..

EHB Ch23 Page 530-1a.png
ترانسفارمر

مشكلات طریقۀ توليد امروزۀ انرژی برق تنها مربوط به کثيف بودن آن نيست، بلكه توليد مقدار بسيار زیاد آن و همچنان انتقال آن به فواصل بسيار دور نيز در این مشكلات شامل اند. این روش خيلي گران قيمت است. چون این سيستم توزیع بسيار قيمت است مردم مناطق دهاتي یا دور افتاده تر باید سالهای زیادی انتظار بكشند تا سيستم ملي انتقال برق به آنها برسد، آنهم اگر چانس مستفيد شدن از نعمت برق را اصولا داشته باشند. بهمين خاطر بيشترین مقدار برق توليد شده به دو استفاده کنندۀ بزرگ ميرسد: کارخانجات صنعتي و شهر ها.

Wires going from a power plant to a home.
انتقال برق توسط لين هاي ولتاژ بلند، به يك فاصلۀ طولاني خيلي گران قيمت است

انرژی های پاک مانند انرژی های بادی، آفتابي و آبي ميتوانند درمقياس های کوچكتر و به قيمت ارزانتر توليد شود، بناءً آسانتر است که انرژی پاک در محلات نزدیک به محل توليد مورد استفاده قرار گيرد. جوامع ایكه انرژی های پاک را استفاده، ميتوانند بر منبع انرژی خودشان کنترول داشته باشند. وقتي برق در محل از شعاع آفتاب، آب، باد ویا یوگاز توليد شود، وابستگي را به سوخت های فسيلي و سيستم توزیع برق- ولتاژ بلند، کاهش ميدهد. همچنان استفاده از این نوع منابع کمک ميكند تا دولت وشرکت های بزرگ نتوانند برای مردم قيمت تعيين کنند و یا بر این کنترول داشته باشند که کجا برق داشته باشد و کجا نداشته باشد.

Wind turbines near homes with solar panels.

استفاده از انرژی پاک زماني بهتر کار ميدهد که از چندین منبع بصورت همزمان استفاده شده بتواند. درین صورت اگر یكي از منابع قابل دسترس نباشد مثلا نبود شعاع آفتاب در روز های ابری و یا عدم موجودیت آب در فصل های خشک، منابع دیگری وجود دارد که بتوان انرژی توليد کرد.

مواد سوخت فسيلي- برق، وابستگي و آلوده گي محيط را توزیع مينماید. انرژی پاک- برق، عدم وابستگي، اتكاء به نفس و پایائي را توزیع مينماید.

آفتاب به کلينيک دهاتي نيرو داده است

در قسمت دور افتاده ای از کشور برما نزدیک به مرز تایلند، مردم مربوط به قوم"كارن" زندگي ميكنند که در یک جدال دوامدار با نيروی نظامي برما قرار دارند. وجود این جنگ ها باعث شده است که سازمان های دولتي وغير دولتي (انجوها) نتوانند خدمات صحي را برای مردم این منطقه تهيه نمایند. اما مردم قوم كارن که در سمت دیگر مرز زندگي ميكنند، برای کمک به مردم یک شبكۀ طبي ایرا متشكل از 28کلينيک تأسيس کردند که خدمات صحي را برای حدود 100,000 مسكونين همان حوزه ميرسانند. کارکنان صحي موجود در آنجا به قربانيان ماین های زميني و دیگر مجروحين کمک رساني نموده و به بسياری از مشكلات صحي رسيده گي مي نمایند.


دو مؤسسه، بنام های توانمندي سبز (Green Empowerment) و تيم انرژي سبز سرحد (Border Green Energy Team) که دومي یک گروپ محلي ميباشد، صفحات انرژی آفتابي (Solar Panels) را در منطقۀ مرزی وارد نموده و کارمندان محلي کلينيک ها، مهاجرین و اهالي دهات كارن، را در مورد استفاده از آنها تعليم دادند. حالا تمام 28 کلينيک موجود در ساحۀ جنگي به انرژی برق مجهز بوده و ميتوانند چراغ ها را روشن، لپ تاپ ها و وسایل حفظ حيات خود را فعال نگهدارند. برعلاوه دهاتيان مي دانند که چگونه وسایل توليد برق را حفظ و مراقبت و ترميم نمایند.

This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱