Hesperian Health Guides

انرژی حاصله از باقيمانده محصولات حيه

ویکی-سلامتی > راهنماي جامعه براي صحت محيط زيست > انرژی حاصله از باقيمانده محصولات حيه

در تعدادی از کشور ها از بقایای حيه (بقایای ایجاد شده توسط حيوانات و نباتات) برای توليد انرژی در خانه ها استفاده بعمل مي آید. انرژی ذخيره شده در بقایای حيه را ميتوان به دوشكل ذیل استحصال نمود: سوختاندن ویا گذاشتن آنها که فاسد و گندیده شود ( که نوع دومي منجر به توليد گاز حيه یا Biogas ميشود.

Piles of plant waste and a defecating cow.
منابع انرژي معمول از بقاياي حيه

بقایای حاصله از نباتات قابليت تجدید را دارند، اما زمانيكه منحيث مواد سوخت آتش زده ميشوند به گرم شدن جو زمين اشتراک مينمایند. وقتي شما یک چوب حاصله از درخت یا سرگين حيواني را آتش ميزنيد، در حقيقت از انرژی بقایای مواد حيه به مقياس کوچكي استفاده کرده اید.

در مقياس کلانتر، بقایای محصولات زراعتي برای توليد برق استفاده شده ميتوانند. مثلا در کيوبا، انرژی خيلي زیادی از سوختاندن نيشكر ها استحصال ميگردد (از این نيشكر ها قبلا شكر آن گرفته ميشود.) همچنان ميتوان از سبوس برنج، ضایعات چوبها، و اشكال دیگر بقایای حياتي بهمين طریق استفاده نمود. گرچه ممكن است این منابع تجدید پذیر باشند، اما آلوده گي حاصله از سوختاندن این مواد به مشكلات صحي و محيطي شما مي افزاید

بيوگاز

این گاز در نتيجه گندیده شدن و فاسد شدن ترکيبات عضوی بميان ميآید. اگر این گاز در داخل یک ظرف گرفته شود، از آن ميتوان مثل کپسول های عادی گاز استفاده نمود، مثلا: استفاده در امور آشپزی، برای تسخين خانه ها، روشن نمودن خانه ها، پمپ آب و بكار انداختن وسایل موتوری و زراعتي.

با تبدیل نمودن فاضلات حيواني، انساني ونباتي به منبع انرژی بيوگاز، مواد فاضله و ضایعات به یک منبعي تبدیل ميگردد که برای محيط زیست و صحت جامعه خوب و مفيد است. بيوگاز از مرکبات و مواد مختلفۀ عضوی استحصال شده ميتواند. مثل:

  • فاضلات وادرار حيوانات
  • مواد غایطه و ادرار انسان
  • باز مانده های غذایي مانند گوشت، خون، استخوانها و زباله های سبزیجات
  • محصولات و اجزای نباتي مثل: برگ ، شاخه ، علف های مختلف النوع وغيره

بيوگاز به چشم دیده نشده و بدون بوی است. وقتيكه سوختانده شود، یک شعلۀ آبي پاک را توليد ميكند. استفاده از بيوگاز بجای سوخت های جامد در پخت و پز، مشكلات صحي مربوط تنفس دود در آشپز خانه را حل مي کند ( فصل 17) و فشار قطع درختان برای سوختاندن را کاهش ميدهد. مواد باقي مانده بيوگاز را ميتوان بعنوان کود (شوره) دارای کيفيت بسيار خوب در زراعت استفاده کرد. سوختاندن بيوگاز به تغييرات آب و هوا و گرم شدن زمين نمي انجامد.

ساختن يك دستگاه كوچك بيوگاز

دیزاین یک دستگاه کوچک بيوگاز مربوط است به مقدار مواد فاضله ایكه در اختيار دارید، نوع آن مواد و وسایل و مواد ساختماني. حيوانات و نباتات مختلف، مقادیر و انواع متفاوت بيوگاز را توليد ميكنند. لذا مشكل است بتوان گفت که چه مقدار حيوانات یا نباتات لازم است تا یک دستگاه بيوگاز را براه انداخت.

فضلات بجا مانده از گاو، مرغ و حتي انسان مي تواند به عنوان منبع بيوگاز مورد استفاده قرار گيرد. اما گاو بيشترین مقدار فضلات را توليد ميكند، که بيوگاز استحصال شده از آن نيز بهترین کيفيت را دارد. برای داشتن مقدار کافي بيوگاز جهت پخت و پز روزانه ( پخت روزانه پنج ساعت در اجاق گاز دوشعله ای)، به چهار یا پنج رأس گاو نياز دارید.

قبل از ایجاد تأسيسات بيوگاز، باید مطمئن شوید که مقدار کافي فضلات و بقایای حيواني یا نباتي را در اختيار دارید، تا مقدار مورد ضرورت گاز را استحصال نموده بتوانيد.

ساخت يك دست اۀ ساده بيوگاز

EHB Ch23 Page 541-1.png
بقاياي حيه وآب درين جا ريخته ميشود
مواد تخمير شده، بيوگاز را توليد ميكند
گاز به بالا صعود ميكند
ايپ گاز توليد شده را به خانه انتقال ميدهد
زباله هاي باقي مانده بحيث كود در مزارع استفاده ميشود
گاز توليد شده براي مصارف تسخين و روشنايي استفاده ميشود


بيوگاز به زندگي دهاتي انرژی ميدهد


A woman kneels to cook on burners fueled by biogas.

در مملكت نيپال بيشتر مردم درقریه های بسيار دور افتاده، واقع در کوه های صعب العبور، دامنه ها و دره های عميق، آنهم بصورت پراکنده زندگي ميكنند. ترکيبي از فقر ملي و سختي طبيعت باعث شده که برق رساني به همه منطقه نا ممكن باشد.


چون اینكشور عمدتا زراعتي است، تقریبا اکثر خانواده ها صاحب حيوانات خانگي مانند گاو اند. در سالهای ابتدایي دهه 1990 ميلادی، دولت این کشور کشف نمود که ميشود با ترکيب فضلۀ گاو با آب، بيوگاز را استحصال نمود. گاز مذکور قادر به تأمين حرارت ، روشني و سوخت لازم برای آشپزخانه های مردم است، و با مصرف بسيارکم بدست مي آید. با حمایۀ مالي کشور های جرمني و هالند، دولت دست به ایجاد پروگرام حمایه از بيوگاز .(زدBiogas Support Program BSP)


هدف پروگرام آن بود که بيوگاز را برای بيشترین خانه های ممكن در کشور مهيا نماید. این سيستم طوری دیزاین شده بود که ارزان، مؤثر و نگهداری و استفادۀ از آن آسان باشد. کارمندان پروگرام به اطراف واکناف مملكت سفر نموده و به مردم راجع به استفاده و فواید این سيستم معلومات دادند. همچنان برنامۀ قرضه های کوچک آغاز گردید تا مردم با استفاده از آن قادر به خرید سيستم های بيوگاز گردند.


دردوسال اول، 6,000 سيستم بيوگاز نصب گردید. پروگرام چنان موفق ثابت شد که درظرف ده سال بعدی، تعداد سيستم های نصب شده به 100,000 افزایش یافت. در اخير سال ،2010 دولت اميدوار است تا سيستم های نصب شدۀ بيوگاز به تعداد 200,000 برسد.


اکنون خانواده ها در سرتاسر کشور نيپال از سيستم بيوگاز برای پخت و پز، تسخين و روشن کردن منازل خود استفاده مينمایند. استفاده از بيوگاز توسط هر خانواده سبب پس انداز و حفظ 4تن چوب و 32ليتر تيل خاک در سال ميگردد. همچنان هر دستگاه کوچک بيوگاز سالانه پنج تن کود طبيعي توليد مينماید که بعدا در امور زراعتي استفاده ميگردد. تشكر از لطف بيوگاز، اکنون تعداد زیادی از فاميل های نيپالي گرمتر، صحتمندتر، وکمتر وابسته به سوخت هایي اند که باعث تخریب محيط زیست ميگردند.

This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱