Hesperian Health Guides

بند های کوچک

EHB Ch23 Page 534-1.png
آب از جريان رود خانه بطرف توربين گشتانده ميشود، وپس از دور دادن آن دوباره به جريان اصلي ملحق مي ردد.

ند های کوچک ميتواند برای توليد برق از جریان و یا آبشار استفاده گردد که به آن ميكروهایدروپاور و یا نيروگاه آبي کوچک توليد برق گفته ميشود. هرجایيكه جریان کافي آب یا رود خانه وجود داشته باشد، تهيۀ برق از طریق سد های کوچک بهترین راه رساندن نيروی برق به جوامع روستایي نزدیک است. این پروژه های خورد را خود روستایيان ميتوانند ایجاد و مدیریت کنند. در کشورهای هند، چين و نيپال، هزاران نيروگاه آبي کوچک موجود است که به دهات و شهر های اطراف برق رساني ميكنند.

در پروژه های نيرو گاه آبي کوچک (ميكرو هایدرو پاور) آب از جریان دریا و یا جوی های کلان به یک مسير دیگری هدایت شده و از یک بلندی به بوسيلۀ یک پيپ یا ناوه با فشار به پائين ميریزد. این آبشار در پائين یک توربين را ميچرخاند و بعداٌ دوباره آب از یک مسير دیگر به دریا و یا جوی اصلي ميرود. سد های کوچک برعكس بند های بزرگ، باعث تغيير مسير آب نشده و مردمان اطراف آنرا بيجا نمي کند. در پروژه های مایكرو هایدروپاور از بند ها ایكه فقط چند متر محدود ارتفاع دارند، برای هدایت آب به سمت توربين استفاده ميگردد.

آب سبب چرخش توربين گرديده و درنتيجه برق توليد ميشود.
EHB Ch23 Page 534-2.png
بند های کوچک برق آبي جوامع را متحد ميسازد

بعد از اینكه کشور نيكاراگوا از سالهای متمادی جنگ های داخلي رهایي یافت، مردم سراسر کشور خود را وقف بازسازی مكاتب، مزارع، سيستم های آبرساني وکلينيک های صحي کردند. اما این مملكت بسيار فقير شده بود و دولت توانایي تهيه انرژی برق را برای بسياری از جوامع دهاتي نداشت. قریۀ لاپيتا (La Pita) به برق دسترسي نداشت و نزدیكترین لين عمومي برق درحدود 74کيلومتری آنها موقعيت داشت.


مردم قریۀ لاپيتا در سمت مخالف دولت در طول سالهای جنگ قرار داشت، و همين نيز کارشان را در پيشبرد پروژه های عام المنفعه مشكل تر کرده بود. اما وقتي که آنها باهم مشغول ساخت کلينيک و مكتب محلي بودند، تصميم جمعي بر آن شد که برق را نيز به قریۀ خود بياورند.


دهاتيان از یک گروپ محلي بنام انجمن کارگران برای انكشاف دهات- بنيامين ليندر
(Association of Rural Development Workers-Benjamin Linder) برای برق رساني به قریه خود درخواست همكاری نمودند. چون قریه در نزدیكي دریاچه ای قرار داشت که در طول سال آب در آن جریان داشت، لاپيتا جایي بود که ميشد یک نيروگاه مایكرو هایدرو پاور در آنجا نصب و راه اندازی گردد. مسؤولين انجمن به مردم قریه کمک کردند تا پروژه را شروع نموده و از یک مؤسسه خورد بين المللي بنام توانمندي سبز (Green Empowerment) کمک هائي دریافت کنند، که شامل وجوه مالي و مهارت های تخنيكي بود.


مردم قریه با یكدیگر برای ساعات طولاني کار نمودند تا سد را ایجاد نموده و توربين را در داخل آن نصب نمایند. اکنون حدود چهار صد خانه در قریه از نعمت برق برخوردار است. برق توليد شده در خانه ها، مكتب ده ، دو کارخانۀ نجاری و مزارع بمصرف ميرسد. بعد از نصب و شروع استفاده از توربين، مردم انجمني را تشكيل دادند تا سيستم شان را حفظ و مراقبت نماید، تا اطمينان حاصل گردد که همه مسكونين لاپيتا از آن مستفيد ميشوند. با وجود تفاوت هایيكه بين مردم قریه درگذشته ایجاد شده بود، در ملكيت برق و مسووليت حفظ و نگهداری توليد برق همه متحدا اشتراک داشتند. قریۀ کوچک لاپيتا، با وجود دور بودن از سيستم ملي برق، صاحب بند آبي توليد برق خود است.

People work together to build a dam.


This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱