Hesperian Health Guides

بهترین استفاده از برق

در این فصل:

برعلاوه از توليد و استفاده از انرژی پاک، راه مهم دیگر کاهش آلوده گي محيط این است که از برق بسيار با دقت استفاده نمایيم. اگر ما برق کمتری را ضایع نمایيم، نيروگاه های برق ما مجبور نخواهد بود تا برق بسيار زیادی توليد کرده و در نتيجه سبب آلوده گي بسيار زیاد شود. راه های زیادی وجود دارد که دولت ها ميتوانند استفاده بهتر از انرژی را رواج دهند، منجمله مقيد کردن صنایع به استفاده از روش های پاکتر توليد انرژی و بهبود نيرو گاه ها و طرق انتقالي موجوده.

كاهش ضايعات، كاهش تقاضا

EHB Ch23 Page 532-1.png
چراغ فشردۀ فلورسنتي (نيوني)، خيلي بيشتر از نوع معمولي دوام ميكند، برق كمتر مصرف نموده و اقتصادي ميباشد.

کاهش تقاضا برای برق بيشتر توسط مردم و فابریكات صنعتي که بيش از حد مصرف دارند، بهترین راه کاهش استفاده از سوخت های فسيلي است. دولت ها مي توانند مقدار تقاضا را برای برق بوسيله تشویق صرفه جوئي در فابریكه ها، مراکز تجارتي و مردم ایكه در شهر ها زندگي مينمایند،کاهش دهند. زمانيكه انرژی کمتر مصرف شود از یكطرف قيمت توليد انرژی کاهش مي یابد و از طرف دیگر ضرر کمتری متوجه صحت مردم و محيط زیست ميگردد.

دولت ها ميتوانند از مالكان صنایع ایكه بيشترین مقدار برق را مصرف ميكنند، پول بيشتر گرفته و تكس زیادتری بر آنها وضع کند. همچنان دولت ميتواند مصرف برق بصورت نوبتي در ساحات معيني از شبانروز تشویق نماید، تا تقاضای مصرف برق همه در یک وقت نباشد.

کمپني های توليد کنندۀ برق نيز مانند سایر صنایع هستند، هرچه بيشتر برق را توليد نمایند و بفروشند، بيشتر سود و منفعت کسب ميكنند. بخاطریكه صحت و محيط زیست ما بواسطۀ توليد زیاد برق و استفاده از سوخت های فسيلي صدمه ميبيند، کمپني های توليد کنندۀ برق باید مجبور شوند تا بيشتر محافظه کنند باشند، نه توسعه دهنده.

A worker on a ladder fixes a power line.
ترميم كيبل هاي برق، ازضياع انرژي بمقدارزياد جلوگيري ميكند.

بهبود نيروگاه ها و لين هاي برق موجود

لين ها برق را از نيروگاه ها به محلات مصرفي آن انتقال ميدهند. طرز انتقال برق در لين مانند طرز انتقال آب در یک پایپ ميباشد. همانطوریكه یک پایپ سوراخ شده آب راضایع ميكند، لين های کهنه و حفظ و مراقبت نشده نيز مقدار زیادی برق را ضایع ميسازد. لين ها ایكه از کيفيت خوبي برخوردار نباشند مقدار زیادی برق را ضایع ميسازند.

نيروگاه های موجودۀ توليد برق را نيز ميتوان بهبود بخشيد تا برق بيشتر، پاکتر، و محفوظ تری را توليد نمایند. بهبود بخشيدن نيروگاه های موجوده مخارج کمتری داشته، و ضر کمتری به صحت ومحيط زیست دارند، نسبت اینكه نيروگاه های جدید ساخته شوند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱