Hesperian Health Guides

توليد پاک

تكنالوجي ها و روش ها اي وجود دارند تا بدون ايجاد آلودگي و بميان آوردن زبالگ هاي زهري، محصولات را تهيگ كرده و بفروش رسانيد.. توليد پاک هم صحت مردم و هم صحت محيط را محافظگ مي نمايد.

چ ونه يك فابريكۀ كاغذ سازي از توليد پاك استفاده مينمايد

EHB Ch20 Page 458-1.png
فابريكۀ كاغذ ساز
انرژي هاي قابل بازيابي
حرارت و كف هاي توليده شده جمع آوري، پروسس واستفاده شده و در هوا رها نمي شوند
اغذ ساخته شده
آب دوباره استعمال شده و قبل از دور انداختن غير زهري ساخته ميشود
كاغذ بازيابي شده
حفاظت دوامدار از درختان ومنابع


كارخانگ كاغذ سازي براي توليد نياز بگ درختان، آب، برق و مواد كيمياوي مثل كلورين دارد. اين كارخانگ ميتواند آلوده گي هاي بار آوردۀ خود را با توليد پاكتر محصولات بطرق ذيل كاهش دهند:

  • استفاده كاغذ هاي باطلگ براي بازيابي و استفاده از درختان آن جنگلات ايكگ بصورت پايدار مديريت ميشوند.
  • استفاده از انرژي هاي قابل بازيابي (مثل آفتابي وباد) بعوض برق استحصال شده از سوخت هاي فسيلي، مانند : نفت وذغال وغيره.
  • عدم استفاده از كلورين و مواد كيمياوي توكسيك.
  • استفاده حد اقل از آب. بايد از آب استفادۀ مجدد صورت گرفتگ و قبل از دور انداختن از بي خطر آن بودن بگ طبيعت اطمينان حاصل شود.

بيشتر صنايع مي توانند از روش هاي پاكتري براي توليد محصولات استفاده نمايند. حرارت توليد شده توسط يك فابريكگ ميتواند منبع توليد برق شود. محصولات و زبالگ هاي بار آمده از كار يك صنعت را ميشود بعنوان مادۀ خام براي كارخانگ اي ديگر استفاده نمود. توليد پاک محصولات ، زبالگ هاي بار آمده را بگ حد اقل كاهش داده و چون از عين مواد و انرژي بصورت متكرر چندين مرتبگ استفاده ميشود، مقرون بگ صرفگ بوده و اقتصادي نيز تمام ميشود.

بخاطريكگ صنايع آلوده ساز، هيچگونگ هزينگ اي را بابت جلوگيري و ازبين بردن زبالگ هاي توليد شدۀ خود نمي پردازند، بايد بوسيلگ حركت هاي قدرتمند مردمي و دولت ها تحت فشار قرار گيرند تا بگ توليد پاک تغيير يابند.

بهبود كسب و كار پاك

هنگاميكگ صاحبان مشاغل و كاركنان آگاه ميشوند كگ زبالگ هاي توليد شده از كار شان چقدر بگ خود آنها و جامعگ شان ضرر وارد ميكند، اكثرا حاضر ميشوند كگ روش هاي كار و توليد خود را تغيير دهند. بعضا ضروريست كگ آنها را هم بگ شكل مثبت و هم منفي تحت فشار قرار داد تا بگ تغييرات مطلوب براي بهبود صحت جامعگ را دست يابيم. راه هاي مختلفي وجود دارد كگ آنها مجبور گردند تا روش هاي توليد خود را تغيير دهند.

دولت ميتواند: توليد و استفادۀ مواد كيمياوي توكسيك را ممنوی كرده و يا تحت چوكات خاصي محدود كند، يا از خريد محصولاتيكگ بگ روشهاي خطرناک توليد ميشوند امتنای ورزد. منابع مالي را براي صنايع مهيا سازد تا بتوانند بگ شكل توليد پاک محصولات دست يابند، ماليات كمتري را بر صاحبان مشاغل پاک وضع نمايند، و درعوض ماليات سنگين تري از صنايعي بگيرند كگ بيشتر آلوده كننده اند.

Protesters outside a paint store with signs reading "Williams Paint contains lead,""Support clean business," and "No poison paint."

مردم ميتوانند: بگ خود، صاحبان مشاغل وكاركنان صنايع تعليم دهند كگ چگونگ مواد توكسيك بگ صحت ضرر رسانده، و در عوض چگ فوايدي از توليد پاک عايد همگ ميگردد. از خريد محصولات كمپني هاييكگ از روش هاي خطرناک براي توليد استفاده ميكنند، خود داري كنيد. بگ همگ درمورد محصولات جايگزين و متبادل كگ بهتر توليد شده اند معلومات بدهيد. از رسانگ ها براي تبليغ مضرات محصولات توكسيك و براي تجليل موفقيت هاي كسب و كار غير زهري و پايدار استفاده نماييد.

كارگران ميتوانند: برخورد صحيح با مواد توكسيك را آموختگ، تعقيب نمو ه و براي وضع قوانين سخت تر تلاش ورزند. در مورد حفاظت در مقابل مواد زهري بگ جامعگ و اتحاديگ هاي كارگري خود بنويسند.

كسب و كار هاي كوچك پاك

بعضي اوقات، شغل هاي كوچك در مورد زيان هاي مواد توكسيك كمتر ميدانند. ممكن آنها بخاطر حفظ منابع پولي و استخدام كمتر نيروي كار، مواد خطرناک را بگ طريقگ هاي مضري استفاده، ذخيره و يا دور بياندازند. بهر صورت، بيشتر صاحبان اين مشاغل نيز در همان محلاتي و جوامعي زندگي ميكنند كگ در آن تولي آلوده گي نموده و بگ خود، همسايگان و دوستان شان ضرر ميرسانند. يا شايد ايشان در مورد روش هاي پاک توليد بدانند اما فكر ميكنند كگ مخارج لازم براي ايجاد تغيير را پرداخت كرده نميتوانند. مگر بمرور زمان قيمت هائي را كگ ضرورت است براي تداوي مشكلات صحي بوجود آمده و يا تصفيگ نمودن محيط زيست شان از اين مواد خطرناک خواهند پرداخت چندين برابر مقداري خواهد بود كگ حصول نموده اند.

وقتيكگ اين حرفگ ها و كسب و كار هاي كوچك بگ روش هاي پاكتر توليد محصولات روي آورند، نگ تنها بگ جامعگ، بلكگ بخود براي تأمين آيندۀ شغلي پايدار كمك مينمايند.

رن ريزي

بسياري ازين رنگ ها در تركيب خود فلزات ثقيلگ و ديگر مواد زهري را دارند. زبالگ هاي بجا مانده از توليد اين تركيبات غالبا در آبرو ها ريختگ ميشود ، كگ سبب پرشدن اين مجاري با مواد خطرناک گرديده و پاک نمودن شان بسيار مشكل است.

چ ونه آلوده گي را كاهش داد

كسب و كار هاي كوچك در صنعت رنگ ريزي ميتوانند اضرار بوجود آمده را بطرق ذيل كاهش دهند:

  • از خطرناكترين انوای آن دوري گزينيد، مثلا رنگ ،Azoو بدنبال يافتن جايگزين هاي مناسبتري باشيد. رنگ هاي ، Azoكگ سبب نقايص ولادي ميشوند، عموما در توليد رنگ چاپگرها، كگ باب، صنعت كاغذ سازي، دوا سازي و در صنايع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرد.
  • مقدار مواد توكسيك ايرا كگ مورد استفاده قرار ميگيرد كنترول كنيد.
  • زبالگ هاي بجا مانده از توليد اين رنگ ها را براي توليد مواد ديگري بكار گيريد.
  • آبي را كگ براي شسشتوي اين مواد بكار ميرود، غرض ساخت رنگ هاي ديگر دوباره استفاده كنيد.
  • از وسايل فشار بالا براي پاک كردن اين رنگ ها استفاده كنيد، تا از ضيای بيشتر آب جلوگيري گردد.
  • مواد توكسيك را نشاني نموده و آنها را در جاهاي امن، دور ازمنابع آب نگهداري نماييد

دباغي ها

چرمگري ها مقدار زيادي آب، نمكيات و مواد كيمياوي از قبيل اشكال مختلف كروميوم در تركيب خود استفاده مينمايند. در اخير پروسگ، ضايعات ايجاد شده را غالبا بگ رود ها و مجاري آب ميريزند. مردميكگ در اطراف اين منابع زندگي داشتگ باشند، آبي را استفاده خواهند نمود كگ درجگ بالايي از آلوده گي را در خود دارد.

در كوتاه مدت، اين مواد سبب بروز مشكلاتي مثل: برونشيت، آستما و مشكلات ديگر تنفسي ميشوند. در دراز مدت، خطر ابتلا بگ سرطان و بروز نقايص ولادي زياد ميگردد.

چ ونه آلوده گي آنرا كاهش داد

بعضي از چرمگير ها (دباغي ها) محصولات غير توكسيك يا كمتر زهري را استفاده ميكنند. در روش هاي سنتي از اجزاي بدن حيوانات براي انجام كار پاک تر استفاده ميشود. كروميوم ايرا كگ در پروسگ استفاده ميشود، ميتوان بوسيلگ روشهاي بازيابي دوباره بدست آورد، و بدين طريق از استفادۀ مقدار بيشتر جلوگيري بعمل آمده و علاوتا از صرف هزينگ هاي بيشتر و توليد محصولات توكسيك زيادتر نيز جلوگيري بعمل ميآيد. آب ايرا كگ درجريان عمليگ مصرف ميگردد، ميتوان دوباره باز يافت نموده ، و قبل از دفع بي خطر ساخت.

توليد پاكتر محصولات چرمي
Cowboy boots.

شهر ليون Leonدر مكسيكو با صنعت كفش سازي چرمي با كيفيت خود مشهور است. اكثر دباغي هاي اين شهر مشاغل كوچكي هستند، و براي بقاي اقتصادي جامعۀ آن خيلي حياتي اند. متأسفانگ، پروسۀ چرم سازي در اين شهر منجر بگ رها سازي مستقيم مواد كيمياوي بداخل مجاري آب محلي ميگرديد، كگ امراض خطر ناكي را بار ميآورد.


در طول ساليان متمادي، شهر قوانيني را براي محدود كردن دفع زبالگ ها در اماكن عمومي مكررا تصويب نمود، اما كارگران و مالكين اين صنعت هرگز از آن قوانين پيروي ننمودند. بسياري از چرم گر ها ميپنداشتند كگ كاهش سطح زبالگ ها خيلي گران تمام شده و بگ ضرر صنعت شان خواهد بود.


بهر صورت ، بعد از آنكگ هزاران پرنده درجلگگ هاي آلوده نزديك بگ ليون شروی بگ مردن كردند، سازمان هاي تجاري محلي كگ از ين صنعت نمايندگي ميكردند، براي يافتن راه ها ايكگ منجر بگ كاهش سطح آلوده گي گرديده و درعين زمان بگ حرفگ شان ضربگ نزند، شروی بگ تلاش نمودند. اين زماني بود كگ آنها در مورد توليد پاک آگاهي يافتند.


در سالهاي بعدي، اين سازمان بگ صاحبان اين مشاغل كمك نمود تا سطح آلوده گي را كاهش داده و حتي بعضي ها روش هاي توليد خود را تغيير دهند. اين عمل تنها بخاطر حفظ پرندگان مهاجر و منابع آبي انجام نشد، بلكگ فهميدند كگ ميشود بدينطريق بيشتر صرفگ جويي نموده و درعين حال محصول چرمي بهتري ساخت.


صنايع چرم سازي در افريقا وآسيا با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO) مشتركا براي يافتن راه هاي براي بازيابي و استفادۀ دوباره از مواد كيمياوي استفاده شده در صنعت كار نمودند. پروژه توليد پاک محصول UNIDO نشان داد كگ ميتوان تقريبا نيمي از آلوده گي ببار آمده ازين صنعت را، ازطريق استفاده محتاطانگ و مؤثرانگ منابع طبيعي ، كاهش در مقدار و بازيابي مواد استفاده شده ، كاهش داد.


چرم گر هاي ليون نيز از پروژۀ يونيدو آموختگ و شروی بگ تطبيق توصيگ هاي آن كردند. ابتدا از روش جديدي استفاده كردند كگ كروميوم را باز يابي نموده و مقدار كمتر آن بگ زبالگ تبديل ميگرديد. سپس، يك انزايم را (يك محصول طبيعي كگ سبب تغييرات كيمياوي ميگردد) جايگزين مواد خطرناک كيمياوي نمودند كگ براي نرم كردن چرم بكار ميرفت. عده ديگر كگ چرم هاي با كيفيت پايين تر توليد ميكردند، بعوض كروميوم از نوی نباتي استفاده كردند، كگ يكي از خطرناک ترين و قميتي ترين مواد را از پروسگ دور مي نمود.


آنهاييكگ نتوانستند جايگزيني را براي كروميوم بيابند، سعي نمودند تا اين ماده را بعد از استفاده اولي بازيابي كنند، بعوض آنكگ آنرا دور بريزند. اينكار با آبيكگ براي شستشوي مواد كيمياوي بكار ميرفت نيز صورت گرفت. براي برخورد با اين آب ضايع شده ، عده اي سيستمي را بوجود آوردند كگ اين آب را بازيابي نموده و دوباره قابل استفاده مينمود. كگ در نتيجگ منابع آبي بيشتري حفظ ميگرديد.

حالا چرم گران ليون ميدانند كگ فوايد توليد پاک چيست. اگر از ايشان بپرسيد كگ چرا از روش هاي جديد استفاده ميكنند، شايد پاسخ دهند كگ منابع آبي شانرا بيشتر حفظ مينمايند. اما همچنين خواهند گفت كگ بگ اينصورت محصولات باكيفيت تري را در اختيار داشتگ و مخارج توليد آن نيز كمتر است.

چشيدن مزۀ توليد پاک

مناظر زيباي سانفرانسيسكو در ايالات متحده ، توريست هاي زيادي را از دور جهان بگ خود جذب مينمايد و علاوه بر آن غذاهاي مختلفي كگ در رستورانت هاي كوچك اين شهر سرويس مي شود نيز بگ جذابيت آن مي افزايند. اين تعداد زياد رستورانت ها، با مقدار زياد روغن ها ايكگ در هنگام آشپزي ضايع ميشود، مشكلي را بوجود آورد كگ سبب از دست رفتن منابع پولي براي شهر گرديد. روغن هاي ضايع شده داخل مجرا هاي آب تخليگ گرديده و سبب بندش آن ميگرديد. شاروالي براي چاره جويي اين مشكل، توصيگ نمود كگ همگ رستورانت ها، روغن گير هاي مخصوصي را بكار ببرند. اما اين تدابير زياد مؤثر واقع نشد، زيرا پاک كاري و تخليۀ اين روغن گير ها خيلي ها قيمت بود و بيشتر رستورانت هاي كوچكي كگ در ملكيت مهاجرين بود، پول كافي را براي نصب و تخليۀ اين وسيلگ نداشتند.


كميسيون وسايل و امكانات عامۀ سانفرانسيسكو، كگ مسوول كنترول اين روغن گيرها بود، تصميم گرفت كگ بگ عوض وضع جريمگ هاي سنگين براي كسانيكگ اين وسيلگ را نداشتند، راه حلي براي روغن هاي ضايع شدۀ ايشان بيابد. تصميم گرفتگ شد تا اين روغن ها از رستورانت ها جمع آوري شده و بحيث سوخت در بس هاي عمومي استفاده شود!


ابتدا كگ انجين ديزلي اخترای شد، از سوخت هاي سبكي مثل روغن نباتي براي انجام كار استفاده مي نمود. اما بعدا بنابر فراواني محصولات پترولي و پرقدرت بودن توليد كنندگان آن ، بتدريج اكثرا اين انجين ها سوخت خود را بگ پتروليوم تغيير دادند. اكنون با حاد شدن مشكل گرم شدن زمين، مردم بيشتر بگ سوخت هائي از قبيل روغن نباتي كگ كمتر آلوده كننده اند، روي ميآورند.


روغن نباتي را ميتوان در انجن هاي ديزلي با تغييرات بسيار كوچكي در اجزاي ماشين استفاده كرد، يا هم ميتواند اين روغن بگ بيو-ديزل (Biodiesel) تبديل گردد كگ نياز بگ تغيير انجين را از بين ميبرد. استفاده ازين سوخت نگ تنها آلوده گي هوا را بگ طور چشمگيري كاهش ميدهد، بلكگ از ميزان امراضي از قبيل آستما و سرطان ها نيز ميكاهد. حتي از سوخت هاي مثل گاز طبيعي، نيز ارزانتر واقع ميگردد.


ساختن سوخت بيولوژيك (Biofuel) از روغن هاي پسمانده غذا، موضوی ايست كگ از پرورش يك نوی نبات جديد صرف بگ مقصد توليد مواد سوخت فرق دارد. اين پروسگ فقط روغن را از روغن گير گرفتگ ودر داخل انجين قرار ميدهد.

A bus labelled "This bus runs on vegetable oil" drives by buildings near the Golden Gate bridge.

براي موفق شدن اين پروسگ، كميسيون تعدادي را استخدام كرد تا با زبان مادري صاحبان رستورانت هاي مهاجرين صحبت نموده، و روغن بازمانده و ضايع شدۀ شانرا جمع آوري نمايند. بدينترتيب صاحبان رستورانت ها ديگر مجبور نبودند بابت دفع روغن اضافي پول بپردازند، و شهر نيز با نجات يافتن از بندش زياد آبراه فاضلاب و بدست آوردن سوخت ارزانتر براي بس هاي خود فايده ميبرد.


اكنون بجاي احساس بوي شديد دود ترافيكي، در سرک هاي سانفرانسيسكو بوي غذاهاي سرخ كردۀ رستورانت ها بگ مشام ميرسد. درنتيجگ بگ تناسب گذشتگ توريست هاي بيشتري جذب ميگردند.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱