Hesperian Health Guides

جلوگيری وکنترل مواد زهری

در این فصل:

قايگ از معروض شدن بگ آلودگي هاي زهري با بكار بستن اصل پيشگيرانگ شروی ميگردد ، كگ عبارت است از فكر كردن در مورد ضرر ها ايكگ يك عمل يا يك محصول ميتواند بوجود آورد كند، قبل از آن عمل انجام شده و يا محصول توليد شود. گرچگ ما ميتوانيم بصورت انفرادي يا منحيث يك جامعگ تصاميمي بگيريم كگ تا خطرات متوجگ شده بگ زندگي خود و مردم را هرچگ بيشتر كاهش بدهيم، اما ضرور است تا از مالكين صنايع و دولت هاي خود نيز اين تقاضا را بنماييم كگ حيات و صحت دراز مدت مردم را ، چگ از فقير يا غني، و همچنان صحت محيط را نسبت بگ سود شخصي و شركت هاي خود ارجهيت بدهند.

هر آنچگ را كگ ما انجام ميدهيم ممكن بر روي سطح تماس ما و ديگران با مواد زهري تأثير داشتگ باشد. سطحي از مواد توكسيك هست كگ خواه ناخواه در جريان و تماس روزانگ با آن مواجگ شده و با تصاميم شخصي ما نميتوانيم از آن جلوگيري كنيم. مگر يكتعداد خطرات ديگري وجود دارد كگ ميتوانيم با انتخاب هاي مناسب و دقيق خود، فاميل و اعضاي ديگر جامعگ را محفوط تر و صحتمند تر نگهداريم. انتخاب هاي شخصي ممكن اغلب اقدام عمومي جامعگ را رهبري نمايد، زيرا بزودي هريك از افراد درک مينمايند كگ كنترول ضرر ها ايكگ از سبب زهريات متوجگ ما است بصورت انفرادي نا ممكن است.

Men and women in a classroom watch and listen as a woman draws on a poster.

خود بياموزيم. بياموزيد و بگ ديگران تعليم دهيد كگ مواد توكسيك چيست و چگونگ ضرر ها ايرا بگ بار مي آورد. اين كتاب را خوانده، با مردم مباحثگ نموده و از سازمان ها ايكگ معلومات راجع بگ مواد زهري ارايگ مينمايند، نيز طالب معلومات شويد. مكاتب، مراكز صحي، محلهاي كار، مراكز اجتماعي و منزل، همگ ميتوانند بعنوان جاهاي تعليم دهي دربارۀ مواد زهري و صحت مورد استفاده قرار گيرند. (براي معلومات دربارۀ فعاليت مباحثوي اجتماعي، بگ بازي مار وزينگ).

منابع مواد زهري را در خانه ها ، منابع آبي، همساي ي، محل هاي كار و مكاتب در ساحۀ خود جستجو نماييد. براي بررسي و دريافت ميزان تأثير مواد زهري بر روي محيط و اجتمای ، سير جامعگ را اجرا كنيد,ي صحي را براه اندازيد, ويا گروپي را براي مانيتور آلودگي سازماندهي كنيد.

تا جا ايكه ميتوانيد از مواد زهري اجتناب كنيد، و از هرگونگ تماس با منبع مشخص آن بپرهيزيد. ميزان استفاده از مواد زهري را با پيدا كردن جايگزين هاي محفوظ براي مواد پاک كننده و استفاده از مواد غير زهري براي كنترول آفات زراعتي پايين بياوريد. شما ميتوانيد از بين بردن مواد توكسيك را با پلان نمودن سيستم جابجايي زبالگ ها كگ بوسيلگ جامعگ اداره ميشود، محافظت از منابع آبي و با تلاش بخاطر دور كردن فعاليت ها و صنايع توليد كننده زهريات از جاهاييكگ غذا كشت ميشود و يا ساحات عام مانند پارک، كنترول نماييد. مطمئن شويد كگ اين محصولات در جاهاييكگ مردم زندگي ميكنند ذخيره ، استفاده ويا منتشر نگردند. اطمينان حاصل كنيد كگ گروه هاي در معرض خطر مثل: اطفال ، افراد مسن، افراد مرض، زنان حاملگ و خانم ها ايكگ زير پرستاري قرار دارند در معرض مواد زهري قرار نگيرند.

نوی هوايي را كگ قرار است ما تنفس كنيم نمي توانيم بگ اختيار خود انتخاب كنيم، قادر نيستيم نوی آب نوشيدني را برگزينيم و حتي نميدانيم با چگ چيز در محيط كار ي خود رو برو هستيم و چگ خطراتي دارند. كمتر امكان دارد بفهميم چگ چيز هاي آلوده را ميخوريم يا استفاده ميكنيم. بهمين خاطر، لازم است تا بر دولت ها و صاحبان صنايع فشار آورده شود تا روش هاي كاري خود را بگ صورت فوري تغيير دهند، تا مواد آلوده هرچگ زودتر از محيط جمع آوري گردند. بسياري فعالين ايكگ در بخش هاي مبارزه عليگ آلوده گي كار ميكنند، ميدانند كگ حجم غير ضروري اين مواد مي توانند تغييرات منفي غير قابل اجتنابي را ايجاد نمايند.

ميتوانيم كمپني ها را مجبور كنيم كه مواد آلودۀ توليدي خود را پاك كنند

3 workers speak as they walk by a building.
با مواد كيمياوي اي كه ما كار ميكنيم سبب مريضي ما مي ردند.
شايد بتوانيم از كمپني بخواهيم مواد كيمياوي كمتري مصرف كند تا ما مريض ن رديم.
ولي كمپني اصلا قبول نمي كند كه اين مواد خطرناك اند. بر خود ما است كه آنها را مجبور به قبول اينكار كنيم.

بيشترين حجم آلوده گي هاي موجوده مربوط كمپني ها ي انرژي، صنايع توليدي، شركت هاي نفت وگاز ، و شرما هاي استخراج مواد معدني است. درحاليكگ معمولا كار پاک سازي مواد آلوده بر دوش كساني است كگ در نواحي نزديك بگ محل فعاليت هاي توليد زندگي ميكنند. (دیدن تنظيم شدن برضد مسموميت از سبب تشعشعات, زبالگ هاي زهري خود را برداريد و واپس با خود ببريد!, اقدام جامعگ يك رودخانگ را نجات ميدهد, زنان در مقابل استثمار نفتي اعتراض ميكنند.

دولت هارا براي وضع استندرد هاي بهتر توليدي تحت فشار قرار دهيد

حكومت ها مسؤوليت دارند تا از مردم خود در قبال خطرات آلوده گي هاي محيطي وصحي حفاظت نمايند. ولي درعين حال بسياري از كمپني هاي چندين مليتي و پر قدرت بر دولت ها فشار مي آورند تا تخطي هاي پيش آمده را ناديده گرفتگ ويا حتي از تطبيق قوانين موجوده بپرهيزند. بهمين خاطر گاهي لازم است تا از طرف مردم فشار زياد بر دولت ها اعمال شود تا مجبور گردند تحت هر شرايطي قوانين ايرا كگ از مردم محافظت مينمايد، تطبيق كند. خصوصا در كشور هاييكگ براي جذب سرمايگ گذاري خارجي بسيار تلاش مينمايند. اما كمپاين هاي مردمي قادر اند تا تغييرات لازم در قوانين را بوجود آورند. (بگ فليپين سوزاندن زبالگ ها را بوسيلگ داش ها (انسنينراتورها) ممنوی كرده وقوانين مربوطگ را سخت ميكند, زبالگ هاي زهري خود را برداريد و واپس با خود ببريد!, دويدن براي رسيدن بگ صحت, معدنكاري و امراض در ميان مردم داينگ Dineh, تداوي براي مريضان مبتلا بگ سليكوزس).

تغييراتي را درشكل توليد محصولات، خواستار شويد

بسياري از صنايع و كارخانگ ها روش ها ايرا توسعگ داده اند كگ با استفاده از آن ميتوان محصولات پاكتر و پايدار تري را توليد نمود كگ بگ صحت و محيط كمتر خطرناک ميباشد و آنرا جايگزين طرقي نمودند كگ آلوده گي و مواد زهري زيادتري را توليد مينمود. براي كسب معلومات بيشتر در مورد روش هاي توليد كم خطر تر محصولات و راه هاي اعمال نفوذ بر صنايع كگ از آنها استفاده نموده و خود را با آن تطابق دهند، بگتوليد پاک.

نوع مصارف خود را تغيير دهيد

كلام آخر آنكگ، مردم ثروتمند معمولا بيشتر از حدلازم هرچيزي را مصرف مي كنند. مصرف كمتر، آلوده گي صنعتي را نيز كاهش ميدهد، چون سطح توليدات پايين مي آيد. مصرف در حد ضرورت و نگ بيشتر، از جملگ عمده ترين راه هاي مقابلگ با آلوده گيست.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱