Hesperian Health Guides

عدالت محيط زیستي

یكي از محدود راه ها ایكه برای محافظت از حيات ساکنين مناطق غني از نفت وجود دارد، اینست که باید مطمئن شد که هر کسي که منابع نفتي را کنترول ميكند، کار خود را طوری پيش ببرد که از ایجاد خطر برای صحت مردم جلوگيری شده و برای ایشان امكانات مفاد فراهم گردد. چون نفت ارزش زیادی دارد، ایشان ثروت زیادی دارند تا این کار را انجام دهند.

زنان در مقابل استثمار نفتي اعتراض ميكنند
Women with signs reading "Stop the violence," "Save the Niger Delta," "Clean water now," and "Chevron-Texaco lied" protest outside a fenced building.

دلتای دریای نایجر در کشور نایجيریا زماني یكي از بارور ترین زمين های دنيا بود، با مقدار زیادی ماهي، حيات وحش و فارم های سالم زراعتي. وقتيكه کمپني های نفتي به این منطقه وارد شدند، وعدۀ ثروت و امكانات به همگان دادند. اما بعد از گذشت سي سال، کمپني ها به وعدۀ خود عمل نكردند. طوریكه یک زن نایجيریایي ميگفت: " ما خيلي ها خشمگين هستيم. از سال 1970 زماني که کمپني به اینجا آمد، آنها ما را از تمام امكانات زندگي محروم ساختند. ما هيچ چيزی برای عرضه نداریم بجز نشان دادن آلوده گي ها بوجود آمده در رودخانه ها و نهر ها، تخریب مزارع وجنگل ها، و صدای مخرش شعله های گاز. ما هيچ اميدی نداریم ، درحاليكه آنها ميليون ها دالر را از درک این هدیه ایكه خداوند به ما داده بدست مي آورند. آنها هيچ توجهي به گریه های ما ندارند."


زنان نایجيریایي یک کمپاین اعتراض صلجویانه را با حضور نمایندگان تمام قبایل موجود در منطقه ترتيب دادند. این زنان از شرکت "شفرون- تكساکو"، یكي از کمپني های عمدۀ نفتي که در حوزه کار ميكند، و امكانات کار را بوجود آورده، منابع را برای تعليم و تربيه، آب، برق و انكشافات اجتماعي فراهم مينماید. همچنان ایشان خواستار پرداخت تاوان برای تمامي خساراتي شدند که کمپني بار آورده است.


کمپني از دولت خواست تا با مشت آهنين جواب آنها را بدهد. پوليس و نظاميان زنان را با گاز اشک آور هدف قرار دادند، لت وکوب نموده و آزار و اذیت رساندند. تعداد زیادی زخمي وحتي کشته شدند. اما مردم با خلاقيت و جدیت بيشتری به مقابله پرداختند. بعضي ها به اشغال مراکز کمپني پرداختند، عدۀ دیگری ترمينال اصلي صادارات را بسته کردند، و صدها نفر دیگر کنترول چهار ستيشن واقع در دلتای دریای نایجر را بدست گرفتند تا مانع خروج کشتي ها شوند. کمپني حدود صد هزار دالر را روزانه به اثر از دست دادن کنترول خود بر ستيشن ها و ترمينال ، از دست ميداد.


کمپني نفتي بالآخر ه مجبور شد تا تسليم شود. موافقه نمودند تا تعداد زیادی کار بوجود آورده و پروگرام قرضه های کوچک را برای زنان ایكه ميخواستند شغلي را شروع کند، براه اندازند. همچنين در قسمت ساخت مكاتب، شفاخانه ها، تهيه آب وبرق به دهاتيان کمک نماید.


اقدامات بيرحمانۀ شرکت های نفتي و دوستان شان در دولت نشان داد که آنها از هيچ کاری برای اضافه نمودن سود خود ابا نميورزند. کار زنان نایجيریای الگوئي برای تمام مردم جهان شد تا خواستار سهم عادلانه تری از سود آمده از صنعت نفت شوند، و قسمت شان تنها رنج و محنت نباشد. در غير صورت، آنها رشد صنعت نفت را بكلي متوقف خواهند کرد.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱