Hesperian Health Guides

جوامع ایكه از صنعت نفت متأثر شده اند یک مطالعه صحي را راه اندازی ميكنند

در مناطق ایكه نفت کشف ميگردد، اقتصاد خيلي سریع رشد ميكند، اما این رشد اقتصادی بيچاره کن است. کمپ های غير منظم و بدون نظم که توسط صنایع نفتي بوجود ميآیند، مشكلات عدیده اجتماعي را بهمراه خود دارد ازقبيل: بيجایي اجباری ساکنين اصلي منطقه، الكوليزم، انتشار امراض مقاربتي مثل ایدز (دیدن مشكلات اجتماعي.) دولت ها وکمپني های نفتي چشم خود را بر روی جوامعي که از انكشاف صنایع نفتي متأثر شده اند ميبندند. این جوامع به حال خود رها ميشوند تا خود شان پيدا کنند که چه مقدار و کدام نوع ضرر ها به آنها رسيده است، و تلاش کنند تا راه ها ایرا پيدا کنند که بتوانند صحت جامعۀ خود را دوباره تأمين کنند.

گاز طبيعي نيز مشكلات صحي را بارميآورد

استفاده از گاز طبيعي بعنوان سوخت، مقدار کاربن دای اکساید (منبع اصلي گرمي سياره زمين) کمتری نسبت به نفت توليد ميكند. اما کندنكاری برای اکتشاف و استفاده از گاز طبيعي، همانند نفت است و به همان ميزان آلوده گي های محيطي، و ناهنجاری های اجتماعي را به بار ميآورد. تقریبا تمام نكات منفي که درباره نفت درین فصل ذکر خواهدشد، برای گاز طبيعي نيز صدق خواهد کرد.

جوامع ايكه بوسيله نفت متأثر ميشوند، يك مطالعه را راه اندازي ميكنند
A woman speaks.
در منطقه اي زندگي ميكنيم كه غني از نفت است. اما كسي درينجا ثروتمند نيست!

درسال ،1992 گروهي از کسانيكه برنامه صحي را به پيش ميبردند، مطالعه ای را برای دریافت تأثير کندنكاری و استخراج نفت بر روی محيط وجوامع محلي، درجنگلهای آمازون در اکوادور، براه انداختند. ایشان ميدانستند که کمپني های نفت زمين های شانرا خراب ميكنند، اما کمتر معلوم بود که نفت چه تأثيرات منفي بر روی صحت مردم دارد. گروه مذکور شروع به جمع آوری معلومات از شهر ها و قریه ها کردند.


این مطالعه وقت وکار زیادی را دربرگرفت. در ابتدا آنها دقيقا نمي دانستند که بعداز ختم کار چه چيزی را خواهند دانست. اعضای این گروه داستانها و تجارب خود را درطول این فصل، از زبان خود خواهند گفت.

A woman speaks.
اروپايي ها از سال 1492وارد اين منطقه شدند...


برای هزاران سال این منطقه مربوط مردم بومي بود. درین قسمت از جنگلهای آمازون، گروه ها و قبایل مختلفي ساکن اند: شوار-آچوار، رونا، کویچوآ، هوآوراني، سيونا-سيكوآ وکوفان. هرکدام ازین گروه ها فرهنگ ، زبان و مجموعه هنری خود را را دارند، حتي جهان بيني مخصوص به قوم خودش را. قبل از تاریخ معاصر، این اقوام و گروه ها بصورت هماهنگ با طبيعت در زندگي بودند. تا اینكه این هماهنگي و آرامش بهم خورد. برای اینكه بدانيم که چه چيزی باعث این وضعيت شد، باید اولا به تاریخ خود نگاهي بياندازیم.


این همان آغاز مرحله از بين رفتن تعادل در بين پدران ما و طبيعت بود. اولا، هسپانوی ها وطن ما را برای یافتن طلا و نقره جستجو کردند. اجداد ما برای یافتن این کالاهای قيمتي منحيث بردگان مجبور به کندن کاری و خارج ساختن این مواد شدند. بعد ازیشان انگليسي ها آمدند. آنها در عوض طلا و نقره، بدنبال رابر بودند. آنها ما را بردگي کشيدند تا بتوانند رابر را از زمين ما بگيرند. پس ازیشان نوبت به کمپني های نفتي رسيد. اینها نيز همان معامله را با ما کردند.


ما ميدانيم که این کمپني ها صحت ما را صدمه ميزنند. بهمين خاطر انكشاف دهندگان صحي ما ميخواهند تأثير این آلوده گي ها را در یک مطالعه بررسي کنند. ما ميخواهيم با یكدیگر برای ایجاد شرایط اقتصادی، سياسي و فرهنگي بهتر برای خود تلاش نمایيم.

A sailing ship labelled 1492 next to a modern tanker.

کارکنان بهبود صحت آموختند که مردم در جوامع آلوده به نفت بيشتر از اشخاص مشابه در جوامع ایكه آلودگي نفت در آنجا وجود ندارد، مریض اند. زنان در این جوامع از سقط های زیادی رنج ميبرند. اطفال مبتلا به سوء تغذی بوده، وحتي تعداد زیادی درسنين طفوليت از بين ميروند. گروهي دیگر از مردم امراض جلدی دارند که هيچوقت شفا نمي یابد.

این تنها قسمتي از از چيزهایي بود که آنها آموختند. بعد از مطالعه ایشان، کتابي را تحت عنوان "فرهنگ ها در حمام با نفت" انتشار دادند تا سایر مردم را از دست آورد های خود مطلع کنند.

A woman speaks.
اول ازهمه ما تيمي تشكيل داده ايم، كه افراد تخنيكي و طبي را شامل ميشد. اين تيم آماده خدمت داوطلبانه براي مردم بودند.


تيم ما از شش عضو تشكيل شده بود: سه نفر کارکن بهبود صحت (که دونفر از آنها در سطح جامعه کار ميكردند و یک نفر در لابراتوار) ، وسه کارمند صحي (شامل یک داکتر، یک بيوشيمست و یک تكنيشن طبي).


مطالعۀ صحي به عملكرد اجتماع منجر شد

مطالعات گروه ذکر شده به مردم نشان داد که بسياری از مشكلات صحي شان ناشي از آلوده گي با مواد نفتي است. زهریات کيمياوی در نمونه های آب، خاک، خون، ادرار و مواد غایطه دریافت گردید. با درک مطالب فوق ایشان بطرف اتخاذ تصميم دسته جمعي برای حل مشكل خود پيشرفتند. آنها دانستند که تا زمانيكه آلوده گي محيط با مواد فوق ادامه دارد، مشكل است که منابع آبي، غذایي، هوا و صحت سالم تری برای خود مهيا کنند.

A woman passes papers to 3 other people.
كاركنان بهبود صحت جامعه و افراد جامعه دريافتند كه مطالعات شان فقط سر آغاز مبارزاتشان بوده و بايد راه زيادي تا اعاده حقوق صحي و محيطي خود بپيمايند.

گروپي بنام "کميتۀ مردم متأثر شده" تشكيل شد، تا برای دریافت کمک از دولت درخواستي بدهند. سازمان انكشاف دهنده گان صحت به حمایۀ خود از مردم ادامه داده، و نشان دادند که چگونه نفت سبب مشكلات صحي آنها شده است.

سازماني دیگر بنام "جبهۀ دفاع از آمازون"، شرکت های نفتي را بخاطر تخریب محيط آمازون به محكمه کشانيد. ساحات وسيعي از جنگلات باراني آمازون تخریب شده و قوانين محيط زیستي مربوطه بصورت کل نادیده گرفته شده بود. کمپني خارجي نفتي که در ساحه کار کرده بود، قبلا منفعت خود را گرفته و منطقه را ترک کرده بود.

این قضيۀ محكمه ای و مطالعات ذکر شده باعث تشویق سازمان های دیگری نيز گردید که شامل مبارزه برای حفظ منابع جنگلي و حقوق مردم ساکن آن شوند. پوهنتون های دیگری در ایالات متحده، بریتانيه واکوادور مطالعات بيشتری را برای اثبات ادعاهای مطرح شده برضد کمپني نفتي انجام دادند. مطالعات مذکور نشان داد که چگونه نفت بر روی صحت مردم منطقه تأثيرات منفي داشته است. این مطالعات به نویسندۀ این کتاب نيز آموخت که تأثير نفت بر روی صحت چگونه است.

اما کارکليدی و اصلي بوسيله کارکنان بهبود صحت جامعه صورت گرفت. با خود آموزی در مورد چگونگي مطالعۀ تأثيرات نفت بر روی صحت، آنها بصورت محلي بر روی موضوعي با اهميت جهاني کار نمودند. بانشان دادن صدمه دیدن حيات همسایگان شان به اثر تخریبات جنگلات باراني آمازون توسطه کمپني های نفتي چندین مليتي، آنها یک موضوع محلي را به سطح بين المللي مطرح کردند. آنها برای ما در هنگام نوشتن این کتاب انگيزه و مشوق بودند.
This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱