Hesperian Health Guides

انتشار مواد نفتي

هرجایيكه نفت وجود دارد، انتشار آن نيز موجود است. کشتي ها و وسایل نقليه تصادف ميكنند، پایپ لاین ها سوراخ ميشوند. این وظيفه کمپني های نفتي است که از انتشار مواد نفتي جلوگيری نموده و در صورت وقوع حادثه ای، مواد توکسيک را پاک سازی نمایند.

گفته ای مشهور وجود دارد: " آب و تيل با هم مخلوط نمي شوند". اما زمانيكه نفت خام با آب یكجا شود، ترکيبات توکسيک آن با آب یكجا ميشوند و برای مدت مدیدی در آنجا باقي خواهند ماند. لایه های ضخيم تر نفت بر روی آب شناور شده و مانع رسيدن اکسيجن به قسمت پایيني ميشود. ماهيان، حيوانات و نباتاتي که در داخل آب زندگي دارند قادر به تنفس نخواهند بود. وقتي نفت بداخل آب انتشار کند، مواد کيمياوی در آن باقي ميماند و آب را از حالت نوشيدني خارج ميسازد. حتي بعد از زمانيكه نفت قابل دید از آب تصفيه شود.

همچنان هنگاميكه نفت روی زمين منتشر ميشود، هوای موجود در داخل زمين را خارج ساخته و حيواناتي را که باعث باروری زمين ميشوند از بين ميبرد. این حالت برای پوست انسان وحيوان نيز اتفاق ميافتد. نفت موجود بر روی پوست از نفوذ هوا به منافذ آن جلوگيری ميكند. توکسين ها موجود در ترکيب نفت سبب امراض جلدی ميشود.

آيا آب با نفت مخلوط ميشود؟

تجربۀ ذیل به درک مفهوم چگونگي تأثير گذاری نفت بر روی آب کمک ميكند.
زمان: یک ونيم ساعت
مواد لازم: ظرف شيشه ای، آب و روغن نباتي

 1. ظرف را با آب پر کنيد. دو قاشق روغن در داخل آن ریخته و ظرف را خوب تكان دهيد، سپس برای مدت یكساعت بحال خود بگذارید.

 2. دوباره به ظرف نگاه کنيد. ميبينيد که بيشتر روغن در قسمت بالای آب جمع شده است. روغن نباتي یک مایع بي ضرر است. اما تصورکنيد اگر این حالت برای یک رودخانه اتفاق بيافتد. گروپي را تشكيل وبا آنها شروع به بحث کنيد. فكر کنيد اگر این رودخانه دارای ماهي باشد، لایۀ نفت مانع رسيدن اکسيجن و شعاع آفتاب به آنها ميشود. همچنان پرندگان قادر نيستند که ماهيان را دیده و شكار کنند.
  EHB Ch22 Page 514-1.png

 3. یک قاشق را بدست گرفته و روغن موجوده را بر طرف کنيد. ببينيد که آیا حباب های روغن در داخل ظرف آب باقي مانده است یانه. سپس گفتۀ معروف "روغن و آب باهم مخلوط نمي شوند " را به یاد آورید. نتایج محتمله مخلوط شدن آب و نفت را با گروپ به مباحثه بگذارید.

آلوده گي آب از سبب نفت

آب ایكه ملوث به نفت یا ترکيبات آن باشد برای نوشيدن خيلي مضر است. همچنان آب ها ایكه از زیر زمين منطقه ایكه نفت از آن استخراج ميشود نيز عين حالت را دارد.

فيلتر ها ایكه مواد کيمياوی و نفت را از آب جدا ميكنند خيلي گرانقيمت اند. روش های مثل: جوش دادن آب، استفاده از تعقيم آفتابي واضافه نمودن کلورین مي تواند اجرام مرضي را بكشد، اما قادر به جداسازی آلوده کننده های کيمياوی از آب نيستند.

در حقيقت، اضافه نمودن کلورین به آب آلوده با نفت، حتي وضع را بدتر ميكند. زیرا با مادۀ "فينول" موجود در نفت ترکيب شده و ماده زهری تری را بنام "کلوروفينول" ميسازد.

اگر انتشار موجود نفت از آب پاک گردد، تا حدی که شما قادر به دیدن نفت در آب نباشيد، آب هنوز هم احتمالا برای نوشيدن غير مناسب است. توکسين های زیادی در حل آب شده و برای مدت طولاني در آن باقي ميمانند. بهترین راه برای مطمئن شدن از اینكه آب پاک شده است، اینست که آب مورد نظر تست شود.

چگونه خود را در صورت انتشار نفت مصوون نگهداريم

A woman speaks as she leads a child away from a contaminated pond.
برويم آب را اينبار ازنزديكي زمين كاكايت بياوريم، اينجا آب ملوث شده.
 • از تماس با انتشار بوجود آمده اجتناب ورزید. همچنان اطفال وحيوانات را از ساحه انتشار دور کنيد. اگر امكان دارد، در اطراف منطقۀ آلوده موانعي را ایجاد وعلایم راهنما نصب کنيد.
 • از قسمت بالاتر از منبع انتشار آب گيری کنيد (جریان بالای آب)، حتي اگر خيلي دور باشد. صحت شما ارزش بيشتری دارد. درجایيكه نفت انتشار یافته است، آب باران ممكن یگانه منبع قابل نوشيدن باش د.
 • ازخوردن حيوانات آبزی، مثل ماهي وغيره که در نزدیكي منطقۀ آلوده یا جریان پایيني آن زندگي ميكنند، خود داری کنيد. این حيوانات توکسين ها را مانند اسفنج جذب ميكنند.
 • از آب بازی و استحمام در آب های ملوث اجتناب کنيد. اگر کسي ميان این آب افتيده باشد، بزودی بدنش را با آب پاک و صابون با دقت بشویيد.
 • به دولت، مؤسسات مربوطه، و رسانه ها در مورد مشكل اطلاع دهيد.
 • در اجتماعات مردمي و مكاتب در مورد اضرار تماس با مواد نفتي تعليمات مناسب ارائه کنيد.

پاك كاري انتشار نفت

این مسووليت مربوط کمپني های نفتي است. کمپني های مذکور ادعا ميكنند که قادر به پاک نمودن هرگونه نشت بوجود آمده ميباشند. اما حقيقت آنست که حتي با بهترین وسایل، پاک نمودن تمام انواع آلوده گي بوجود آمده خيلي ها خطرناک است. در اکثر موارد، مردم متأثر شده از این گونه حوادث ، هيچگونه وسایل حفاظتي ندارند.

3 men in protective clothing speak as they shovel sludge into buckets.
هرگاه انتشار مواد نفتي درجايي حادث شود، چي خشكي يا دريا، مواد زهري موجود در تركيب آن سبب مسموميت انسانها، حيوانات، نباتات و تمام محيط زيست مي ردند.

این کمپني های مؤظف اند که بمحض ایجاد آلوده گي ، دست بكار شده و ساحه را تصفيه کنند. زیرا تأخير در انجام این عمل، باعث ته نشين شدن توکسين در آب و خاک ميگردد. پاک نمودن لكه های سياه ، لزوما بمنعي از بين بردن منبع اصلي خطر نيست.

پاک کاری انتشار نفت باعث مریض شدن کارگران ميشود

وقتيكه درسال 1989 کشتي اکسون والدز (Exxon Valdez) درساحل الاسكا به گل نشست، ميليون ها گيلن تيل به داخل آب ریخته شد. این انتشار نفت باعث قتل تعداد بيشماری از حيوانات و پرنده گان شده، وصنعت محلي ماهيگيری را نابود کرد. اثرات این فاجعه تا امروز نيز بمشاهده ميرسد.


شرکت اکسون ده هزار نفر را برای تصفيۀ منطقه و نجات دادن حيوانات محلي استخدام کرد. آنها بمدت چندین ماه، هر روز دوازده تا شانزده ساعت کار کردند. آنها با بهترین وسایل ممكنه مجهز بوده، و دارای لباس ها و ماسک محافظتي بودند تا از نفوذ مواد آلوده به پوست و طرق تنفسي شان جلوگيری شود.


ایشان در ختم هرروز واسكت، کفش ها و دستكش های خود را بيرون ميكردند. لباس و خود کارگران با حلال های کيمياوی پاک ميشدند. با وجود اینهمه اقدامات پيشگيرانه، بسياری از آنها از اعراضي همچون: سردردی ها، بيحالي وآب بيني شكایت داشتند. "شب هنگام، تمام کارگران در داخل غرفه های خود سرفه ميكردند، مثل اینكه شعبۀ توبرکلوز شفاخانه باشد"، یكي از کارگران حكایه ميكرد. ده سال بعد، تعداد زیادی از کارگران مبتلأ به امراضي ازقبيل: ضعف حافظه، صدمات ریوی وسرطان شدند. صدها تن از آنان مرده اند.


از شرکت اکسون بخاطر ایجاد صدمات فوق به محكمه شكایت شد. اما با گذشت سالها هنوز هم، اکسون هيچ چيزی را بعنوان تاوان نپرداخته است.


EHB Ch22 Page 517-1.png

بعضي از مواد كه نفت را جذب ميكنند عبارتند از: ريگ، پشم، ريگ ميده، گل، كاه ، ساقه هاي بعضي نباتات وغيره.

درهنگام انتشار مواد نفتي چه بايد كرد

وقتي مواد نفتي از کدام مخزن یا تانكری نشت کند، جلو انتشار آن باید گرفته شود. وقتي مواد نشت شده توسط وسایل جذب کننده جمع آوری شد، خود جذب کننده ها نيز باید دفع گردند، ترجيحا در داخل یک محفظۀ کانكریتي. تا باعث ایجاد آلوده گي در آبهای زیرزميني نگردند.

نشتي های موجود در آب را نيز ميشود جذب ودفع نمود، اما این کار خيلي مشكل است، چون هرکسي که برای انجام اینكار وارد آب شود، ممكن است مریض شود. جمع آوری مواد انتشار یافته با سبد ها و سطل ها بي فایده است چون به پاک سازی آب کمک نميكند. با داشتن تجهيزات و تعليمات مناسب، نشتي های بوجود آمده در آب را ميتوان بطریق ذیل پاک نمود:

EHB Ch22 Page 517-2.png
EHB Ch22 Page 517-3.png
قسمت آلوده شده توسط يك سد مصنوعي روي آبي كه يك سر آن به كشتي وصل است، ونهايت دي ر به ساحل، محصور ميشود. يك ماشين كه بنام Skimmerياد ميشود قسمت آلوده را توسط پمپ مخصوص بداخل يك تانك زباله در ميان خود ماشين ميكشد.
EHB Ch22 Page 517-4.png
EHB Ch22 Page 517-5.png
قسمت باقيمانده توسط مواد مختلفي كه برروي آب انداخته ميشود، تاحد ممكن جذب مي ردد. بعد از انجام تمام كار هاي ياد آوري شده، باقيمانده مواد نشتي توسط آتش زدن از بين برده ميشود. گرچه دود توكسيك توليد مي ردد، اما از باقي گذاشتن آن درآب بهتر است.

اگر شما در عمليات پاكسازي يك انشتار نفت اشتراك مينماييد، خود را حفاظت كنيد!

بدون توجه به اینكه شما یا جامعۀ شما مجبور به پاک کردن آلوده گي بوجود آمده هستيد، یا از طرف یک کمپني برای انجام امر فوق استخدام شده اید، باید بدانيد که:

يك پلان محافظتي را براي حالات اضطراري بسازيد

اگر شما در جایي زندگي ميكنيد که عمليات استخراج و تصفيه نفت در جریان است، با جامعۀ خود برای ساخت پلان محافظتي کار نمایيد، تا بشود از صحت همه در هنگام حالات اضطراری (مثل بوجود آمدن انتشار یا احتراق گازات)، حفاظت نمود. (دیدن ساخت يك پلان حفاظتي براي حالات عاجل).

نقشۀ جامعۀ خود را تهيه كنيد

بخشي از پلان باید شامل شناسایي نقاطي باشد که احتمال وقوع حادثه در آنجا ها زیاد است، و همچنان دریافت منابعي که در هنگام وقوع حالات اضطراری از آنها استفاده خواهد شد. تهيه نقشه از اجتماع به این منظور کمک ميكند.

People gather around a table and draw a map.

با کمک دیگر افراد جامعه یک نقشه از جایيكه زندگي ميكنيد، ترسيم نمایيد، که مناطقي مانند: چاه های نفت، نقاط استخراج، پایپ لاین ها، تصفيه خانه ها، زباله داني ها و دیگر منابع آلوده گي و همچنين جاها ایكه از آن آب ميگيرید، ساحات ذخيره و پرورش محصولات زراعتي، چراگاه های حيوانات و منابع جامعه در نقشه مشخص شود.

در مورد قسمت هایيكه قبلا انتشار نفت، حادثات ویا آلودگي بودجود آمده صحبت نمایيد. اثرات آن چه بوده است؟ جاها ایرا که در آن علایم انتشار نفت بملاحظه رسيده در روی نقشه نشاني نمایيد. بعد از آن ليستي از منابعي که در دست دارید تهيه کنيد. و ببينيد که چگونه ميشود از وسایل در دست داشته در هنگام حالات اضطراری استفاده نمود.

با يكديگر ملاقات نموده وپلان خود را بسازيد

A woman speaks.
به چی چیزی نیاز داریم
 • یک منبع آب بالاتر از منبع آلوده گی و یا یک تانک ذخیرۀ آب.

 • آب ذخیره شده هر 6تا 12ماه عوض گردد.

 • وسایل نقلیه تا مردم به ساحات امن منتقل شوند.

 • یک نفر یا بیشتر انتخاب گردد تا مردم نزدیک به محل حادثه، دولت و رسانه ها را در صورت بروز یک واقعۀ عاجل، خبر دهد.

 • یک مکتب، مسجد یا جای دیگر برای ملاقات.

 • استفاده از تلیفون یا مخابره برای آگاهی و هشدار دهی به مقامات دولتی یا رسانه ها.

 • شماره های تلیفون شفاخانه ها، کلنیک ها وکارکنان صحی نزدیک.

اشخاص مسؤول
 • احمد حارث

 • یاسر، ناصر و ساره

 • تاکسی معروف، لاری انور

احياي مجدد زمين ها ايكه توسط نفت صدمه ديده اند

انتشار نفت برروی زمين، اثرات طولاني مدتي از خود بجا ميگذارد. اگر زمين از آلوده گي پاک شده و برای چند سال به حال خود گذاشته شود، شاید امكان داشته شود که دوباره زمين احياء شده و قابل کشت شود. اما این به مدت زمان بسيار بسيار طولاني نياز دارد. (برای معلومات بيشتر درباره چگونگي احيای زمين، به فصل یازده اجعه کنيد).

یک طریق جدید برای پاک کردن نفت منتشر شده
Mushrooms growing on oil.


بعد از یک انتشار تيل دیزل در ایالات متحده امریكا، از کمپني های مختلفي خواسته شد تا ببينند که چه کاری برای پاک کردن آن انجام داده ميتوانند. تمام خاک های آلوده شده در اثر انتشار تيل بصورت پشته ها انبار شده ، و برای هرکمپني یک پشته از خاک آلوده سپرده شده بود که با آن کار کند.


یكي ازین کمپني ها ، شرکت کوچكي بود که به پرورش و فروش سمارق اشتغال داشت. صاحب این کمپني قبلا دیده بود که سمارق ها ميتوانند در مناطق آفت زده ، مانند ساحاتيكه از حادثات طبيعي خساره مند شده اند ( مثل جنگل های سوخته شده) ، دوباره برویند. او باور داشت که سمارق ميتواند زمين های مذکور ر ا دوباره احياء نماید. او بهمراه تيم اش مقداری از ریشه های سمارق را گرفته و به منطقه رفتند. آنها محوطه را با سمارق فرش کردند و منتظر ماندند.


شش هفته بعد آنها با تعجب دریافتند که حادثۀ عجيب رخ داده است. خاک مذکور با سمارق های خيلي بزرگ پوشيده شده بود، که حتي بعضي به حدود سي سانتي متر نيز ميرسيدند. سمارق ها را باخود گرفته و برای انجام تست به لابراتوار فرستادند. نتایج نشان داد که سمارق های مذکور حاوی هيچگونه اثری از مواد زهری وکيمياوی موجود در ترکيبات نفتي نيستند. سمارق ها خاک را بكلي پاک نموده بودند.


بخش جالب این داستان بعدا اتفاق افتاد. بعد از آنكه سمارق های به پخته گي رسيدند، مگس ها به آنجا آمده و تخمگذاری کردند. کرم ها پيدا شدند، پرندگان به آنجا حجوم آورند و همچنان بعضي حيوانات کوچک شروع به خوردن سمارق و کرم ها نمودند. پرنده های و حيوانات تخم های نباتات را به این محل انتقال داده و نباتات شروع به روئيدن کرد. این پشتۀ ملوث و آلوده با کثافات به یک به باغي پر از حيوانات و نباتات تبدیل شد.


این روش بصورت تجربوی کار داد، اما هيچ کس هنوز نميداند که آیا این روش در تمام وضعيت ها و در تمام مناطق کار خواهد داد یاخير. تحقيقات بيشتری لازم است تا فهميده شود که آیا سمارق ها یا کدام داروی طبيعي دیگری ميتواند آلوده گي های نفتي را از محيط پاک کند یا نه.This page was updated:۲۸ Dec ۲۰۲۱